Показалец 
Протокол
PDF 319kWORD 314k
Четвъртък, 17 декември 2015 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Патенти и права на селекционерите на растения (разискване)
 3.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  3.1.Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа
  3.2.Положението в Малдивите
  3.3.Малайзия
 4.Положението в Бурунди (внесени предложения за резолюция)
 5.Защита на националния парк „Вирунга“ в Демократична република Конго (внесени предложения за резолюция)
 6.Съобщение на председателството
 7.Състав на комисиите
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Време за гласуване
  9.1.Проект на предложение за решение за създаване на анкетна комисия относно измерването на емисиите в автомобилния сектор и за нейните правомощия, нейния числен състав и срока на нейния мандат (гласуване)
  9.2.Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа (гласуване)
  9.3.Положението в Малдивите (гласуване)
  9.4.Малайзия (гласуване)
  9.5.Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към ЕС *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.6.Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.7.Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам (резолюция) (гласуване)
  9.8.Завършване на Европейския икономически и паричен съюз (гласуване)
  9.9.Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази област (гласуване)
  9.10.20-а годишнина от подписването на Дейтънското мирно споразумение (гласуване)
  9.11.Износ на оръжия: Прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (гласуване)
  9.12.Патенти и права на селекционерите на растения (гласуване)
  9.13.Положението в Бурунди (гласуване)
  9.14.Защита на националния парк „Вирунга“ в Демократична република Конго (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Решения относно някои документи
 13.Внесени документи
 14.Петиции
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 16.График на следващите заседания
 17.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Патенти и права на селекционерите на растения (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор O-000146/2015), зададен от Czesław Adam Siekierski (от името на комисията AGRI) и Pavel Svoboda (от името на комисията JURI) към Комисията: Патенти и права на селекционерите на растения (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Czesław Adam Siekierski и Pavel Svoboda развиха въпроса.

Christos Stylianides (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Albert Deß, от името на групата PPE, Paolo De Castro, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Jan Huitema, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, Philippe Loiseau, от името на групата ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от John Stuart Agnew, James Nicholson, Ivan Jakovčić, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Matt Carthy, Michel Dantin, Eric Andrieu, Janusz Wojciechowski, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Miguel Viegas, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Ангел Джамбазки, Marijana Petir, Marc Tarabella, Beata Gosiewska и Annie Schreijer-Pierik, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Peter Jahr, Maria Grapini, Notis Marias, Bronis Ropė и Tibor Szanyi.

Изказа се Christos Stylianides.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc и Roberta Metsola, от името на групата PPE, относно патентите и правата на селекционерите на растения (2015/2981(RSP)) (B8-1394/2015);

—   Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Момчил Неков, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari и Christel Schaldemose, от името на групата S&D, относно патентите и правата на селекционерите на растения (2015/2981(RSP)) (B8-1395/2015);

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska и Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, относно патентите и правата на селекционерите на растения (2015/2981(RSP)) (B8-1399/2015);

—   Jan Huitema, Jean-Marie Cavada и Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, относно патентите и правата на селекционерите на растения (2015/2981(RSP)) (B8-1400/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.12 от протокола от 17.12.2015 г.


3. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 15.12.2015 г.)


3.1. Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа

Предложения за резолюция B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Marian Harkin, Seán Kelly, Lynn Boylan и Pier Antonio Panzeri представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Brian Hayes, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Diane James, от името на групата EFDD, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Bogdan Brunon Wenta и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mairead McGuinness, Nessa Childers и Deirdre Clune.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.2 от протокола от 17.12.2015 г.


3.2. Положението в Малдивите

Предложения за резолюция B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

Ignazio Corrao, Jean Lambert, Gérard Deprez, Charles Tannock, Eduard Kukan, Marie-Christine Vergiat и Pier Antonio Panzeri представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Richard Howitt, от името на групата S&D, Javier Nart, от името на групата ALDE, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Jiří Pospíšil, Andi Cristea и Stanislav Polčák, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.3 от протокола от 17.12.2015 г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


3.3. Малайзия

Предложения за резолюция B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Cecilia Wikström, Jeroen Lenaers, Marie-Christine Vergiat и Pier Antonio Panzeri представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, António Marinho e Pinto, от името на групата ALDE, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, и Marc Tarabella, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ryszard Czarnecki.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Notis Marias, Csaba Sógor, Fabio Massimo Castaldo и Pavel Svoboda.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.4 от протокола от 17.12.2015 г.


4. Положението в Бурунди (внесени предложения за резолюция)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Бурунди (2014/2973(RSP))

Разискването се състоя на 25 ноември 2015 г. (точка 15 от протокола от 25.11.2015 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto и Notis Marias, от името на групата ECR, относно положението в Бурунди (2015/2973(RSP)) (B8-1348/2015);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Бурунди (2015/2973(RSP)) (B8-1352/2015);

—   Мария Габриел, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy и Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, относно положението в Бурунди (2015/2973(RSP)) (B8-1353/2015);

—   Victor Boştinaru, Norbert Neuser, David Martin, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă и Doru-Claudian Frunzulică, от името на групата S&D, относно положението в Бурунди (2015/2973(RSP)) (B8-1354/2015);

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic и Pavel Telička, от името на групата ALDE, относно положението в Бурунди (2015/2973(RSP)) (B8-1355/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas и Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Бурунди (2015/2973(RSP)) (B8-1356/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini и Laura Agea, от името на групата EFDD, относно положението в Бурунди (2015/2973(RSP)) (B8-1357/2015).

Гласуване: точка 9.13 от протокола от 17.12.2015 г.


5. Защита на националния парк „Вирунга“ в Демократична република Конго (внесени предложения за резолюция)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000108/2015), зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Комисията: Опазване на националния парк "Вирунга" в Демократична република Конго (ДРК) (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Разискването се състоя на 2 декември 2015 г. (точка 18 от протокола от 2.12.2015 г).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Linda McAvan, от името на комисията DEVE, относно опазването на националния парк „Вирунга“ в Демократична република Конго (2015/2728(RSP)) (B8-1346/2015).

Гласуване: точка 9.14 от протокола от 17.12.2015 г.

(Заседанието, прекъснато в 11.50 ч., в очакване на времето за гласуване, беше възобновено в 12.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател


6. Съобщение на председателството

Съгласно член 166 от правилника председателят реши да наложи наказание на Marcel de Graaff за неговото поведение по време на гласуването на заседанието от 28 октомври 2015 г. Наказанието се изразява в отнемане на правото за получаване на дневна надбавка за период от 5 дни. Решението беше оповестено на заинтересованото лице вчера.


7. Състав на комисиите

Председателят получи от групата ECR следното искане за назначаване:

комисия EMPL: Czesław Hoc на мястото на Zdzisław Krasnodębski

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.


8. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


9. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


9.1. Проект на предложение за решение за създаване на анкетна комисия относно измерването на емисиите в автомобилния сектор и за нейните правомощия, нейния числен състав и срока на нейния мандат (гласуване)

Предложение на Председателския съвет: Проект на предложение за решение за създаване на анкетна комисия относно измерването на емисиите в автомобилния сектор и за нейните правомощия, нейния числен състав и срока на нейния мандат

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA(2015)0462)

Изказвания

James Carver, преди гласуването.


9.2. Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа (гласуване)

Предложения за резолюция B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 и B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-1402/2015

(за замяна на B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 и B8-1408/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Андрей Ковачев, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann и Ivana Maletić, от името на групата PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli и Carlos Zorrinho, от името на групата S&D;

—   Mark Demesmaeker, Ангел Джамбазки и Raffaele Fitto, от името на групата ECR;

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Филиз Хюсменова, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Jozo Radoš и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE;

—   Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez и Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Bodil Valero и Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и David Borrelli, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0463)

Изказвания

Lynn Boylan, преди гласуването.


9.3. Положението в Малдивите (гласуване)

Предложения за резолюция B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 и B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-1409/2015

(за замяна на B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 и B8-1421/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Андрей Ковачев, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann и Ivana Maletić, от името на групата PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli и Miroslav Poche, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ангел Джамбазки и Raffaele Fitto, от името на групата ECR;

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Филиз Хюсменова, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Неджми Али, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun и Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0464)


9.4. Малайзия (гласуване)

Предложения за резолюция B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015 и B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-1412/2015

(за замяна на B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015 и B8-1422/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Андрей Ковачев, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann и Ivana Maletić, от името на групата PPE;

—   Neena Gill, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, István Ujhelyi, Julie Ward и Carlos Zorrinho, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ангел Джамбазки и Raffaele Fitto, от името на групата ECR;

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec и Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Marco Zanni, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0465)

(Предложението за резолюция B8-1420/2015 отпада.)


9.5. Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към ЕС *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0466)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


9.6. Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0467)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


9.7. Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам (резолюция) (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна [2015/2096(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0468)


9.8. Завършване на Европейския икономически и паричен съюз (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000152/2015), зададен от Roberto Gualtieri, от името на комисията ECON, към Комисията: Приключване на изграждането на европейския икономически и паричен съюз (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Предложение за резолюция B8-1347/2015 (2015/2936(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0469)


9.9. Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази област (гласуване)

Доклад относно годишния доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област [2015/2229(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0470)


9.10. 20-а годишнина от подписването на Дейтънското мирно споразумение (гласуване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: 20-а годишнина от подписването на Дейтънското мирно споразумение (2015/2979(RSP))

Предложения за резолюция B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 и B8-1401/2015 (2015/2979(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-1350/2015

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-1362/2015

(за замяна на B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 и B8-1401/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Romana Tomc, Roberta Metsola, Milan Zver, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE;

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato и Carlos Zorrinho, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ангел Джамбазки, Raffaele Fitto и Tomasz Piotr Poręba; от името на групата ECR;

—   Jozo Radoš, Неджми Али, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE;

—   Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL;

—   Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0471)

Изказвания

Cristian Dan Preda представи устно изменение на изменение 3, което беше прието.


9.11. Износ на оръжия: Прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (гласуване)

Доклад относно износа на оръжия: Прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС [2015/2114(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Bodil Valero (A8-0338/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0472)


9.12. Патенти и права на селекционерите на растения (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000146/2015), зададен от Czesław Adam Siekierski, от името на комисията AGRI, и Pavel Svoboda, от името на комисията JURI, към Комисията: Патенти и права на селекционерите на растения (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Предложения за резолюция B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 и B8-1400/2015 (2015/2981(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-1394/2015

(за замяна на B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 и B8-1400/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka и Annie Schreijer-Pierik, от името на групата PPE;

—   Paolo De Castro и Evelyn Regner, от името на групата S&D;

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk и Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR;

—   Jan Huitema и Jean-Marie Cavada, от името на групата ALDE.

приема се (P8_TA(2015)0473)


9.13. Положението в Бурунди (гласуване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Бурунди (2015/2973(RSP))

Разискването се състоя на 25 ноември 2015 г. (точка 15 от протокола от 25.11.2015 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 17 декември 2015 г. (точка 4 от протокола от 17.12.2015 г).

Предложения за резолюция B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 и B8-1357/2015 (2015/2973(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-1348/2015

(за замяна на B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 и B8-1357/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Мария Габриел, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Roberta Metsola, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, József Nagy и Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE;

—   Victor Boştinaru, Maria Arena, Norbert Neuser, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Момчил Неков, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella и Julie Ward, от името на групата S&D;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock и Notis Marias, от името на групата ECR;

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Неджми Али, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl и Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL;

—   Maria Heubuch, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Judith Sargentini и José Bové, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0474)


9.14. Защита на националния парк „Вирунга“ в Демократична република Конго (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000108/2015), зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Комисията: Опазване на националния парк "Вирунга" в Демократична република Конго (ДРК) (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Разискването се състоя на 2 декември 2015 г. (точка 18 от протокола от 2.12.2015 г).

Предложението за резолюция беше обявено на 17 декември 2015 г. (точка 5 от протокола от 17.12.2015 г).

Предложение за резолюция B8-1346/2015 (2015/2728(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0475)


10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Препоръка Sandra Kalniete - A8-0340/2015
Andrejs Mamikins

Доклад Barbara Lochbihler - A8-0342/2015
Andrejs Mamikins, Jonathan Arnott и Stanislav Polčák

Завършване на Европейския икономически и паричен съюз - (2015/2936(RSP)) - B8-1347/2015
Marek Jurek, Andrejs Mamikins и Jonathan Arnott

Доклад Cristian Dan Preda - A8-0344/2015
Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor и Jonathan Arnott

20-а годишнина от подписването на Дейтънското мирно споразумение - (2015/2979(RSP)) - B8-1350/2015 и RC-B8-1362/2015
Andrejs Mamikins

Доклад Bodil Valero - A8-0338/2015
Andrejs Mamikins и Csaba Sógor

Патенти и права на селекционерите на растения - (2015/2981(RSP)) - RC-B8-1394/2015
Andrejs Mamikins и Marian Harkin

Положението в Бурунди - (2015/2973(RSP)) - RC-B8-1348/2015
Andrejs Mamikins

Защита на националния парк „Вирунга“ в Демократична република Конго - (2015/2728(RSP)) - B8-1346/2015
Andrejs Mamikins.


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


12. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността) - Асоциирани комисии (член 54 от правилника)

(Вследствие на решението на Председателския съвет от 9 декември 2015 г.)

комисия AFET (член 54 от правилника)

- Борбата с трафика на хора във външните отношения на ЕС (2015/2340(INI))
(подпомагаща: ENVI, FEMM (член 54 от правилника), LIBE (член 54 от правилника))

Сезиране на комисии (член 53 от правилника)

комисия DEVE

- Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: : ENVI
подпомагаща: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

комисия IMCO

- Нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите (2015/2105(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: : INTA
подпомагаща: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

комисия JURI

- Публичният достъп до документи (член 116, параграф 7) за 2014 и 2015 г. (2015/2287(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: : LIBE
подпомагаща: JURI

комисия REGI

- Положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията (2015/2095(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: : LIBE
подпомагаща: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI


13. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD))
В съответствие с член 137(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с член 307 от Договора председателят ще се консултира с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, ENVI

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Съвета за разрешаване на Република Австрия да подпише и ратифицира и на Малта да се присъедини, в интерес на Европейския съюз, към Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Либерия и на протокола за неговото прилагане (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, BUDG

2) от членове на Парламента, предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно провала на квотната система за разпределение на бежанци (B8-1232/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно младежите и загубата на слуха, причинена от шум (B8-1233/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

CULT

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно опазването на околната среда по време на въоръжени конфликти (B8-1234/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

DEVE

подпомагаща :

AFET

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно въвеждането на нормативни разпоредби за защита на моретата от плаващи отпадъци (B8-1235/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно обучението на възрастните лица (B8-1236/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно финансовите въпроси, свързани с продължителността на живота (B8-1237/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно подкрепа за производителите на месо и колбаси (B8-1238/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно необходимостта от обща и ефективна стратегия за борба с тероризма (B8-1239/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Mircea Diaconu. Предложение за резолюция относно достъпа до спорт на лицата с увреждания и равно, справедливо и недискриминационно възнаграждение за постижения (B8-1242/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh и Gilles Lebreton. Предложение за резолюция относно забраната на оксибензон в козметичните продукти (B8-1243/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно засилването на мерките за сигурност в рамките на ЕС вследствие на атентатите в Париж на 13 ноември 2015 г. (B8-1244/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно забавени плащания от италианската публична администрация за предприятията кредитори (B8-1245/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно паниката във връзка с червените и преработените меса, предизвикана от декларацията на СЗО (B8-1246/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно християнофобията в Европа (B8-1247/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно тревогата във връзка със закриването на традиционни предприятия в регион Венето и Фриули (B8-1248/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно фалшифицирането на вина с изключително качество, произведени в Италия (B8-1249/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

AGRI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно насърчаването на използването на по-малко инвазивни техники за диагностика на целиакия при децата (B8-1250/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно тумора на панкреаса (B8-1251/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно биологичното разнообразие (B8-1252/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно социалните и икономическите права на възрастните хора (B8-1253/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно приемането на спешни мерки срещу фалшифицирането на храни (B8-1254/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно наследствената хиперхолестеролемия (B8-1255/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно по-добра координация на разузнавателните служби в Европа (B8-1256/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно излагането на ултравиолетови лъчи (B8-1285/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно пластмасовия ориз от Азия (B8-1286/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно бедността в Италия (B8-1287/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно ниското равнище на трудова заетост сред висшистите в Италия (B8-1288/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно увеличаването на паричната маса и експанзивните фискални политики (B8-1289/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно кръговата икономика: научните изследвания и иновациите в отрасъла на пластмасите (B8-1290/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно увеличаването на паричната маса: 80% от ликвидните средства, емитирани от ЕЦБ, остават във Франкфурт (B8-1291/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно липсата на цифрови умения (B8-1292/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно местните предпочитания при възлагането на договори за обществени поръчки (B8-1293/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно новите условия за преструктуриране на дълг, съдържащи се в документите за трансатлантическото споразумение (B8-1294/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно ден в памет на жертвите на ислямисткото насилие (B8-1295/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно стопанските взаимоотношения между Турция и ИДИЛ (B8-1296/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно нарушаването на правото на поверителност във „Фейсбук“ (B8-1297/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно борбата срещу фалшифицирането в секторите на модата и луксозните изделия (B8-1298/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

IMCO

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно по-голяма проследяемост на излезлите от употреба оръжия (B8-1299/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно проселитизма онлайн (B8-1300/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно Международния ден за премахване на насилието над жените (B8-1301/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно цената на европейските данъчноправни спорове за френските публични финанси (B8-1302/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно отказ за членство и непризнаване на Косово от Европейския съюз (B8-1303/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно последствията на Директивата за командированите работници върху финансирането на социалните политики на Франция (B8-1304/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно изключването на публичните услуги от рамката на търговските преговори (B8-1305/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно борбата срещу изоставянето и малтретирането на животни (B8-1306/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно смъртното наказание в Саудитска Арабия (B8-1307/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно подправянето на документи за задгранично пътуване (B8-1308/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно забраната за пускане на пазара на продукти, съдържащи глифозат (B8-1309/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно спада на поръчките и оборота в промишлеността (B8-1310/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно бедността сред децата (B8-1311/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

CULT

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно възприемането на австралийския модел за управление на имиграцията (B8-1312/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно компютърните приложения и исканията за достъп до чувствителни данни (B8-1313/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция oтносно увеличаването на паричната маса и банковия кредит (B8-1314/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно насилието срещу жените (B8-1315/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно непризнаването на географското указание на сиренето „Азиаго“ (ЗНП) при преговорите между ЕС и Виетнам (B8-1316/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно разделното плащане (B8-1317/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

ITRE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно замърсяването с пластмасови отпадъци на Средиземно море (B8-1318/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

PECH

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно извънредната ситуация във връзка с имиграцията и последиците от нея в региона Фриули Венеция Джулия (B8-1319/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно укриването на данъци от китайски предприятия в Италия (B8-1320/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно фалшифицирането на продукти с марката „Просеко“ от британски предприятия (B8-1321/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно неизбежната отбрана (B8-1323/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно възстановяването на националните граници с цел борба срещу ислямския тероризъм (B8-1324/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно използването на иновационни методи в областта на сигурността и превенцията на тероризма (B8-1325/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно ислямистката радикализация в ЕС (B8-1326/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно сроковете за плащане на публичната администрация (B8-1327/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно енергийната бедност (B8-1328/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно цифровите плащания чрез смартфон (B8-1329/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно взаимоспомагателните дружества (B8-1330/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно миграционната криза (B8-1331/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

DEVE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно подкрепата за макрорегионална стратегия за планинските райони (B8-1332/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно значението на социалните инвестиции (B8-1333/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно създаването на европейска нормативна уредба за преразпределяне на излишъците от хранителни продукти от големите търговски вериги (B8-1334/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно санкциите по отношение на държавите, които финансират и подкрепят Даиш (B8-1338/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно сенчестата банкова система (B8-1339/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно забрана за продажба на оръжие и военни технологии на държави, които финансират и подкрепят ИДИЛ (B8-1340/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET


14. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

16 декември 2015 г.

(*) Име с поверителен характер.

(*) (№ 1153/2015); (*) (№ 1154/2015); (*) (№ 1155/2015); (*) (№ 1156/2015); (*) (№ 1157/2015); (*) (№ 1158/2015); (*) (№ 1159/2015); (*) (№ 1160/2015); (*) (№ 1161/2015); Pia Berrend (№ 1162/2015); (*) (№ 1163/2015); Ireneu Castillo Caso (№ 1164/2015); (*) (№ 1165/2015); (*) (№ 1166/2015); (*) (№ 1167/2015); (*) (№ 1168/2015); (*) (№ 1169/2015); Philipp Schmagold (№ 1170/2015); (*) (№ 1171/2015); (*) (№ 1172/2015); Neil Warwick (№ 1173/2015); (*) (№ 1174/2015); (*) (№ 1175/2015); (*) (№ 1176/2015); Cristinel Corobana (№ 1177/2015); (*) (№ 1178/2015); (*) (№ 1179/2015); (*) (№ 1180/2015); (*) (№ 1181/2015); (*) (№ 1182/2015); (*) (№ 1183/2015); (*) (№ 1184/2015); (*) (№ 1185/2015); (*) (№ 1186/2015); (*) (№ 1187/2015); (*) (№ 1188/2015); Marco Bava (№ 1189/2015); Leif Lundgren (№ 1190/2015); (*) (№ 1191/2015); (*) (№ 1192/2015); Marco Bava (№ 1193/2015); Marco Bava (№ 1194/2015); Marco Bava (№ 1195/2015); Marco Bava (№ 1196/2015); Marco Bava (№ 1197/2015); (*) (№ 1198/2015); (*) (№ 1199/2015); Flavio Miccono (№ 1200/2015); (*) (№ 1201/2015); (*) (№ 1202/2015); Flavio Miccono (№ 1203/2015); (*) (№ 1204/2015); (*) (№ 1205/2015); (*) (№ 1206/2015); (*) (№ 1207/2015); (*) (№ 1208/2015); Marco Bava (№ 1209/2015); (*) (№ 1210/2015); (*) (№ 1211/2015); (*) (№ 1212/2015); (*) (№ 1213/2015); (*) (№ 1214/2015); (*) (№ 1215/2015); (*) (№ 1216/2015); (*) (№ 1217/2015); (*) (№ 1218/2015); (*) (№ 1219/2015); (*) (№ 1220/2015); Micaela Nicola (№ 1221/2015); (*) (№ 1222/2015); (*) (№ 1223/2015); (*) (№ 1224/2015); (*) (№ 1225/2015); Anna Dorotea Privitera (№ 1226/2015); Jacek Sierpiński (№ 1227/2015); Yaiza García Rodríguez (№ 1228/2015); (*) (№ 1229/2015); (*) (№ 1230/2015); (*) (№ 1231/2015); (*) (№ 1232/2015); (*) (№ 1233/2015); (*) (№ 1234/2015); (*) (№ 1235/2015); (*) (№ 1236/2015); William Roger (№ 1237/2015); (*) (№ 1238/2015); Stefania Matteini (№ 1239/2015); Amelia Roberts (№ 1240/2015); Alexander Eisenmann (№ 1241/2015); (*) (№ 1242/2015).

Председателят съобщи, че на 16 декември 2015 г. е отправил към компетентната комисия, в съответствие с разпоредбите на член 215, параграф 13 от Правилника за дейността, петициите, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.


15. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


16. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 18 г. до 21 януари 2016 г.


17. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 13.20 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mussolini, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Mosca, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zalba Bidegain

Правна информация