Indeks 
Protokol
PDF 293kWORD 267k
Torsdag den 17. december 2015 - StrasbourgEndelig udgave
1.Åbning af mødet
 2.Patenter og planteforædleres rettigheder (forhandling)
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  3.1.Mulig dødsstraf til Ibrahim Halawa
  3.2.Situationen i Maldiverne
  3.3.Malaysia
 4.Situationen i Burundi (indgivne beslutningsforslag)
 5.Beskyttelse af Virunga Nationalpark i Den Demokratiske Republik Congo (indgivne beslutningsforslag)
 6.Meddelelse fra formanden
 7.Udvalgenes sammensætning
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Afstemningstid
  9.1.Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg om emissionsmålinger i bilindustrien og fastsættelse af dets sagsområde, medlemstal og funktionsperiode (afstemning)
  9.2.Mulig dødsstraf til Ibrahim Halawa (afstemning)
  9.3.Situationen i Maldiverne (afstemning)
  9.4.Malaysia (afstemning)
  9.5.Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (protokol for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.6.Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (godkendelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.7.Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (beslutning) (afstemning)
  9.8.Gennemførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union (afstemning)
  9.9.Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden 2014 og EU's politik på området (afstemning)
  9.10.20-året for Dayton-fredsaftalen (afstemning)
  9.11.Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (afstemning)
  9.12.Patenter og planteforædleres rettigheder (afstemning)
  9.13.Situationen i Burundi (afstemning)
  9.14.Beskyttelse af Virunga Nationalpark i Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 13.Modtagne dokumenter
 14.Andragender
 15.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 16.Tidspunkt for næste mødeperiode
 17.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Patenter og planteforædleres rettigheder (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000146/2015) af Czesław Adam Siekierski (for AGRI) og Pavel Svoboda (for JURI) til Kommissionen: Patenter og planteforædleres rettigheder (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Czesław Adam Siekierski og Pavel Svoboda begrundede forespørgslen.

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Albert Deß for PPE-Gruppen, Paolo De Castro for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Jan Huitema for ALDE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, Philippe Loiseau for ENF-Gruppen, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra John Stuart Agnew, James Nicholson, Ivan Jakovčić, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Matt Carthy, Michel Dantin, Eric Andrieu, Janusz Wojciechowski, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Miguel Viegas, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Marc Tarabella, Beata Gosiewska og Annie Schreijer-Pierik, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gianluca Buonanno.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Peter Jahr, Maria Grapini, Notis Marias, Bronis Ropė og Tibor Szanyi.

Indlæg af Christos Stylianides.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc og Roberta Metsola for PPE-Gruppen, om patenter og planteforædleres rettigheder (2015/2981(RSP)) (B8-1394/2015);

—   Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari og Christel Schaldemose for S&D-Gruppen, om patenter og planteforædleres rettigheder (2015/2981(RSP)) (B8-1395/2015);

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska og Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, om patenter og planteforædleres rettigheder (2015/2981(RSP)) (B8-1399/2015);

—   Jan Huitema, Jean-Marie Cavada og Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, om patenter og planteforædleres rettigheder 2015/2981(RSP) (B8-1400/2015).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.12 i protokollen af 17.12.2015.


3. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 15.12.2015).


3.1. Mulig dødsstraf til Ibrahim Halawa

Forslag til beslutning B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Marian Harkin, Seán Kelly, Lynn Boylan og Pier Antonio Panzeri forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Brian Hayes for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Diane James for EFDD-Gruppen, Georgios Epitideios løsgænger, Bogdan Brunon Wenta og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mairead McGuinness, Nessa Childers og Deirdre Clune.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.2 i protokollen af 17.12.2015.


3.2. Situationen i Maldiverne

Forslag til beslutning B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

Ignazio Corrao, Jean Lambert, Gérard Deprez, Charles Tannock, Eduard Kukan, Marie-Christine Vergiat og Pier Antonio Panzeri forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Richard Howitt for S&D-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Jiří Pospíšil, Andi Cristea og Stanislav Polčák, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gianluca Buonanno.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Doru-Claudian Frunzulică.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.3 i protokollen af 17.12.2015.

(Mødet udsat i nogle minutter)


3.3. Malaysia

Forslag til beslutning B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Cecilia Wikström, Jeroen Lenaers, Marie-Christine Vergiat og Pier Antonio Panzeri forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Neena Gill for S&D-Gruppen, António Marinho e Pinto for ALDE-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, og Marc Tarabella, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ryszard Czarnecki.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Csaba Sógor, Fabio Massimo Castaldo og Pavel Svoboda.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.4 i protokollen af 17.12.2015.


4. Situationen i Burundi (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Burundi (2014/2973(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 25. november 2015 (punkt 15 i protokollen af 25.11.2015).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto og Notis Marias, for ECR-Gruppen, om situationen i Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1348/2015);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero og Judith Sargentini, for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1352/2015);

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy og Ramón Luis Valcárcel Siso, for PPE-Gruppen, om situationen i Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1353/2015);

—   Victor Boştinaru, Norbert Neuser, David Martin, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă og Doru-Claudian Frunzulică, for S&D-Gruppen, om situationen i Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1354/2015);

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic og Pavel Telička, for ALDE-Gruppen, om situationen i Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1355/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas og Kateřina Konečná, for GUE/NGL-Gruppen, om situationen i Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1356/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini og Laura Agea, for EFDD-Gruppen, om situationen i Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1357/2015).

Afstemning: punkt 9.13 i protokollen af 17.12.2015.


5. Beskyttelse af Virunga Nationalpark i Den Demokratiske Republik Congo (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000108/2015) af Linda McAvan, for DEVE, til Kommissionen: Beskyttelse af Virunga-nationalparken i Den Demokratiske Republik Congo (DRC) (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Forhandlingen havde fundet sted den 2. december 2015 (punkt 18 i protokollen af 2.12.2015).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Linda McAvan, for DEVE, om beskyttelse af Virunga nationalpark i Den Demokratiske Republik Congo (2015/2728(RSP)) (B8-1346/2015).

Afstemning: punkt 9.14 i protokollen af 17.12.2015.

(Mødet udsat kl. 11.50 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand


6. Meddelelse fra formanden

Formanden havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 166 truffet afgørelse om at pålægge Marcel de Graaff en sanktion for hans adfærd under afstemningstiden på mødet den 28. oktober 2015. Sanktionen bestod i fratagelse af retten til dagpenge i fem dage. Det pågældende medlem var blevet underrettet om afgørelsen den foregående dag.


7. Udvalgenes sammensætning

Formanden havde fra ECR modtaget følgende anmodning om udnævnelse:

EMPL: Czesław Hoc i stedet for Zdzisław Krasnodębski

Denne udnævnelse ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


8. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


9. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


9.1. Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg om emissionsmålinger i bilindustrien og fastsættelse af dets sagsområde, medlemstal og funktionsperiode (afstemning)

Formandskonferencens forslag: Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg om emissionsmålinger i bilindustrien og fastsættelse af dets sagsområde, medlemstal og funktionsperiode

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2015)0462)

Indlæg

James Carver, inden afstemningen.


9.2. Mulig dødsstraf til Ibrahim Halawa (afstemning)

Forslag til beslutning B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 og B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-1402/2015

(erstatter B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 og B8-1408/2015):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann og Ivana Maletić, for PPE-Gruppen;

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli og Carlos Zorrinho, for S&D-Gruppen;

—   Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki og Raffaele Fitto, for ECR-Gruppen;

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Jozo Radoš og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen;

—   Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez og Luke Ming Flanagan, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Bodil Valero og Margrete Auken, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og David Borrelli, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0463)

Indlæg

Lynn Boylan, avant le vote.


9.3. Situationen i Maldiverne (afstemning)

Forslag til beslutning B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 og B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-1409/2015

(erstatter B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 og B8-1421/2015):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann og Ivana Maletić, for PPE-Gruppen;

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli og Miroslav Poche, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki og Raffaele Fitto, for ECR-Gruppen;

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos og Stelios Kouloglou, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun og Alyn Smith, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0464)


9.4. Malaysia (afstemning)

Forslag til beslutning B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015 og B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-1412/2015

(erstatter B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015 og B8-1422/2015):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann og Ivana Maletić, for PPE-Gruppen;

—   Neena Gill, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, István Ujhelyi, Julie Ward og Carlos Zorrinho, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki og Raffaele Fitto, for ECR-Gruppen;

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec og Alyn Smith, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Marco Zanni, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0465)

(Forslag til beslutning B8-1420/2015 bortfaldt).


9.5. Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (protokol for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af protokollen til rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0466)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


9.6. Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (godkendelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0467)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


9.7. Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (beslutning) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde [2015/2096(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0468)


9.8. Gennemførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000152/2015) af Roberto Gualtieri, for ECON, til Kommissionen: Gennemførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Forslag til beslutning B8-1347/2015 (2015/2936(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0469)


9.9. Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden 2014 og EU's politik på området (afstemning)

Betænkning om årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden 2014 og Den Europæiske Unions politik på området [2015/2229(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0470)


9.10. 20-året for Dayton-fredsaftalen (afstemning)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: 20-året for Dayton-fredsaftalen (2015/2979(RSP))

Forslag til beslutning B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 og B8-1401/2015 (2015/2979(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-1350/2015

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-1362/2015

(erstatter B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 og B8-1401/2015):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Romana Tomc, Roberta Metsola, Milan Zver, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Anna Maria Corazza Bildt, for PPE-Gruppen;

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato og Carlos Zorrinho, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto og Tomasz Piotr Poręba; for ECR-Gruppen;

—   Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen og Hilde Vautmans, for ALDE-Gruppen;

—   Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi og Bronis Ropė, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo og Ignazio Corrao, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0471)

Indlæg

Cristian Dan Preda havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 3, som var blevet godtaget.


9.11. Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (afstemning)

Betænkning om våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP [2015/2114(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Bodil Valero (A8-0338/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0472)


9.12. Patenter og planteforædleres rettigheder (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000146/2015) af Czesław Adam Siekierski, for AGRI, og Pavel Svoboda, for JURI, til Kommissionen: Patenter og planteforædleres rettigheder (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Forslag til beslutning B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 og B8-1400/2015 (2015/2981(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-1394/2015

(erstatter B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 og B8-1400/2015):

stillet af:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka og Annie Schreijer-Pierik, for PPE-Gruppen;

—   Paolo De Castro og Evelyn Regner, for S&D-Gruppen;

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk og Jadwiga Wiśniewska, for ECR-Gruppen;

—   Jan Huitema og Jean-Marie Cavada, for ALDE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0473)


9.13. Situationen i Burundi (afstemning)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Burundi (2015/2973(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 25 november 2015 (punkt 15 i protokollen af 25.11.2015).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 17. december 2015 (punkt 4 i protokollen af 17.12.2015).

Forslag til beslutning B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 og B8-1357/2015 (2015/2973(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-1348/2015

(erstatter B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 og B8-1357/2015):

stillet af:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Roberta Metsola, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, József Nagy og Anna Maria Corazza Bildt, for PPE-Gruppen;

—   Victor Boştinaru, Maria Arena, Norbert Neuser, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella og Julie Ward, for S&D-Gruppen;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock og Notis Marias, for ECR-Gruppen;

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl og Johannes Cornelis van Baalen, for ALDE-Gruppen;

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat og Stelios Kouloglou, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Maria Heubuch, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Judith Sargentini og José Bové, Heidi Hautala, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Piernicola Pedicini, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0474)


9.14. Beskyttelse af Virunga Nationalpark i Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000108/2015) af Linda McAvan, for DEVE, til Kommissionen: Beskyttelse af Virunga-nationalparken i Den Demokratiske Republik Congo (DRC) (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Forhandlingen fandt sted den 2 december 2015 (punkt 18 i protokollen af 2.12.2015).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslaget den 17. december 2015 (punkt 5 i protokollen af 17.12.2015).

Forslag til beslutning B8-1346/2015 (2015/2728(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0475)


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Henstilling: Sandra Kalniete - A8-0340/2015
Andrejs Mamikins

Betænkning: Barbara Lochbihler - A8-0342/2015
Andrejs Mamikins, Jonathan Arnott og Stanislav Polčák

Gennemførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union - (2015/2936(RSP)) - B8-1347/2015
Marek Jurek, Andrejs Mamikins og Jonathan Arnott

Betænkning: Cristian Dan Preda - A8-0344/2015
Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor og Jonathan Arnott

20-året for Dayton-fredsaftalen - (2015/2979(RSP)) - B8-1350/2015 og RC-B8-1362/2015
Andrejs Mamikins

Betænkning: Bodil Valero - A8-0338/2015
Andrejs Mamikins og Csaba Sógor

Patenter og planteforædleres rettigheder - (2015/2981(RSP)) - RC-B8-1394/2015
Andrejs Mamikins og Marian Harkin

Situationen i Burundi - (2015/2973(RSP)) - RC-B8-1348/2015
Andrejs Mamikins

Beskyttelse af Virunga Nationalpark i Den Demokratiske Republik Congo - (2015/2728(RSP)) - B8-1346/2015
Andrejs Mamikins.


11. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


12. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52) - Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 9. december 2015)

AFET (forretningsordenens artikel 54)

- Bekæmpelsen af menneskesmugling som led i EU's eksterne forbindelser (2015/2340(INI))
(rådg.udv.: ENVI, FEMM (forretningsordenens artikel 54), LIBE (forretningsordenens artikel 54))

Udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

DEVE

- Omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
henvist til kor. udv. : ENVI
rådg.udv.: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

IMCO

- En ny fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering (2015/2105(INI))
henvist til kor. udv. : INTA
rådg.udv.: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

JURI

- Aktindsigt (artikel 116, stk. 7, i forretningsordenen) i perioden 2014-2015 (2015/2287(INI))
henvist til kor. udv. : LIBE
rådg.udv.: JURI

REGI

- Situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (2015/2095(INI))
henvist til kor. udv. : LIBE
rådg.udv.: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI


13. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en bæredygtig forvaltning af de eksterne flåder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 (COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag. Formanden ville i overensstemmelse med traktatens artikel 307 høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, ENVI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Palau om visumfritagelse for kortvarige ophold (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Republikken Østrig til i Den Europæiske Unions interesse at undertegne og ratificere og af Malta til i Den Europæiske Unions interesse at tiltræde Haagerkonventionen af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Liberia og den tilhørende gennemførelsesprotokol (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

2) fra medlemmerne, beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om fallit for kvoteordningen for fordeling af flygtninge (B8-1232/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om unge og høretab forårsaget af støj (B8-1233/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

CULT

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om beskyttelse af miljøet under væbnede konflikter (B8-1234/2015)

henvist til:

kor.udv. :

DEVE

rådg.udv. :

AFET

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om lovforanstaltninger til beskyttelse af havene mod flydende affald (B8-1235/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om voksenuddannelse (B8-1236/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om de finansielle problemer, der er forbundet med højere levealder (B8-1237/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om støtte til kød- og pålægsproducenter (B8-1238/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om nødvendigheden af en effektiv og fælles terrorbekæmpelsesstrategi (B8-1239/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Mircea Diaconu. Forslag til beslutning om handicappedes adgang til sportsudøvelse samt lige, fair og ikke-diskriminerende belønning af idrætspræstationer (B8-1242/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh og Gilles Lebreton. Forslag til beslutning om forbud mod oxybenzon i kosmetik (B8-1243/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om forstærkning af sikkerhedsforanstaltningerne i EU i kølvandet på attentaterne i Paris den 13. november 2015 (B8-1244/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om forsinkede betalinger fra de italienske offentlige myndigheder til kreditorvirksomheder (B8-1245/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den unødige ængstelse vedrørende rødt kød og forarbejdet kød som følge af WHO's erklæring (B8-1246/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om kristenfobi i Europa (B8-1247/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den alarmerende lukning af veletablerede virksomheder i Veneto og Friuli (B8-1248/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om forfalskning af italienskproducerede kvalitetsvine (B8-1249/2015)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om opmuntring til anvendelse af mindre invasive teknikker til diagnosticering af cøliaki hos børn (B8-1250/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om kræft i bugspytkirtlen (B8-1251/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om biodiversitet (B8-1252/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om ældres sociale og økonomiske rettigheder (B8-1253/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om nødvendigheden af foranstaltninger mod forfalskning af fødevarer (B8-1254/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om familiær hyperkolesterolæmi (B8-1255/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om bedre koordinering af de europæiske efterretningstjenester (B8-1256/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om eksponering for UV-stråler (B8-1285/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om plasticris fra Asien (B8-1286/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om fattigdommen i Italien (B8-1287/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om den lave beskæftigelsesgrad i Italien for bacheloruddannede (B8-1288/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om kvantitativ lempelse og ekspansiv finanspolitik (B8-1289/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om en cirkulær økonomi: forskning og innovation inden for plastsektoren (B8-1290/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om kvantitativ lempelse: 80 % af den likviditet, som ECB frigiver, parkeres i Frankfurt (B8-1291/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om manglen på digitale færdigheder (B8-1292/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lokale præferencebestemmelser ved indgåelsen af offentlige indkøbsaftaler (B8-1293/2015)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om de nye betingelser for omstrukturering af gæld i dokumenterne om den transatlantiske traktat (B8-1294/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om en mindedag for ofrene for islamisk vold (B8-1295/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om forretningsforbindelserne mellem Tyrkiet og ISIS (B8-1296/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om krænkelse af oplysningers fortrolighed på Facebook (B8-1297/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om bekæmpelse af varemærkeforfalskninger i mode- og luksusindustrien (B8-1298/2015)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om bedre sporing af kasserede våben (B8-1299/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om online-rekruttering af jihadister (B8-1300/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder (B8-1301/2015)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om omkostningerne for den franske stat i forbindelse med europæiske skattesager (B8-1302/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om EU's afvisning af anerkendelse af Kosovo og af medlemsskab af EU (B8-1303/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om udstationeringsdirektivets konsekvenser for finansieringen af socialpolitikken i Frankrig (B8-1304/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om undtagelse af offentlige tjenesteydelser i forbindelse med handelsforhandlinger (B8-1305/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om bekæmpelse af efterladning og mishandling af dyr (B8-1306/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om dødsstraf i Saudi-Arabien (B8-1307/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om forfalskning af rejsedokumenter (B8-1308/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forbud mod salg af produkter, som indeholder glyphosat (B8-1309/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om nedgangen i industriens ordrer og omsætning (B8-1310/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om børnefattigdom (B8-1311/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

CULT

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om overtagelse af den australske model for håndtering af immigration (B8-1312/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om IT-applikationer og anmodninger om adgang til følsomme oplysninger (B8-1313/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om kvantitativ lempelse og banklån (B8-1314/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om vold mod kvinder (B8-1315/2015)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den manglende anerkendelse af den beskyttede geografiske betegnelse Asiago BOB i forhandlingerne mellem EU og Vietnam (B8-1316/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om opsplittet betaling (B8-1317/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

ITRE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om plastikforurening i Middelhavet (B8-1318/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

PECH

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den stigende indvandring og konsekvenserne for Friuli-Venezia-Giulia-regionen (B8-1319/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om kinesiske virksomheders skatteunddragelse i Italien (B8-1320/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om britiske virksomheders misbrug af Prosecco-varemærket (B8-1321/2015)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om selvforsvar (B8-1323/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om genetablering af de nationale grænser med henblik på at bekæmpe islamisk terrorisme (B8-1324/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om anvendelse af innovative metoder til at garantere sikkerheden og forebygge terrorisme (B8-1325/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om islamistisk radikalisering i EU (B8-1326/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om betalinger inden for den offentlige forvaltning (B8-1327/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om energifattigdom (B8-1328/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om digital betaling via smartphone (B8-1329/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om gensidige bistandsforeninger (B8-1330/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om migrationskrisen (B8-1331/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

DEVE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om støtte til den makroregionale strategi for bjergområderne (B8-1332/2015)

henvist til:

kor.udv. :

REGI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om betydningen af sociale investeringer (B8-1333/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om indførelse af EU-bestemmelser om uddeling af overskydende fødevarer fra supermarkedskæder (B8-1334/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om iværksættelse af sanktioner over for lande, der finansierer og støtter ISIS (B8-1338/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om skyggebanksystemet (shadow banking) (B8-1339/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om forbud mod salg af våben og militærteknologi til lande, der finansierer og støtter ISIS (B8-1340/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET


14. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 16. december 2015

(*) Navn fortroligt.

(*) (nr. 1153/2015); (*) (nr. 1154/2015); (*) (nr. 1155/2015); (*) (nr. 1156/2015); (*) (nr. 1157/2015); (*) (nr. 1158/2015); (*) (nr. 1159/2015); (*) (nr. 1160/2015); (*) (nr. 1161/2015); Pia Berrend (nr. 1162/2015); (*) (nr. 1163/2015); Ireneu Castillo Caso (nr. 1164/2015); (*) (nr. 1165/2015); (*) (nr. 1166/2015); (*) (nr. 1167/2015); (*) (nr. 1168/2015); (*) (nr. 1169/2015); Philipp Schmagold (nr. 1170/2015); (*) (nr. 1171/2015); (*) (nr. 1172/2015); Neil Warwick (nr. 1173/2015); (*) (nr. 1174/2015); (*) (nr. 1175/2015); (*) (nr. 1176/2015); Cristinel Corobana (nr. 1177/2015); (*) (nr. 1178/2015); (*) (nr. 1179/2015); (*) (nr. 1180/2015); (*) (nr. 1181/2015); (*) (nr. 1182/2015); (*) (nr. 1183/2015); (*) (nr. 1184/2015); (*) (nr. 1185/2015); (*) (nr. 1186/2015); (*) (nr. 1187/2015); (*) (nr. 1188/2015); Marco Bava (nr. 1189/2015); Leif Lundgren (nr. 1190/2015); (*) (nr. 1191/2015); (*) (nr. 1192/2015); Marco Bava (nr. 1193/2015); Marco Bava (nr. 1194/2015); Marco Bava (nr. 1195/2015); Marco Bava (nr. 1196/2015); Marco Bava (nr. 1197/2015); (*) (nr. 1198/2015); (*) (nr. 1199/2015); Flavio Miccono (nr. 1200/2015); (*) (nr. 1201/2015); (*) (nr. 1202/2015); Flavio Miccono (nr. 1203/2015); (*) (nr. 1204/2015); (*) (nr. 1205/2015); (*) (nr. 1206/2015); (*) (nr. 1207/2015); (*) (nr. 1208/2015); Marco Bava (nr. 1209/2015); (*) (nr. 1210/2015); (*) (nr. 1211/2015); (*) (nr. 1212/2015); (*) (nr. 1213/2015); (*) (nr. 1214/2015); (*) (nr. 1215/2015); (*) (nr. 1216/2015); (*) (nr. 1217/2015); (*) (nr. 1218/2015); (*) (nr. 1219/2015); (*) (nr. 1220/2015); Micaela Nicola (nr. 1221/2015); (*) (nr. 1222/2015); (*) (nr. 1223/2015); (*) (nr. 1224/2015); (*) (nr. 1225/2015); Anna Dorotea Privitera (nr. 1226/2015); Jacek Sierpiński (nr. 1227/2015); Yaiza García Rodríguez (nr. 1228/2015); (*) (nr. 1229/2015); (*) (nr. 1230/2015); (*) (nr. 1231/2015); (*) (nr. 1232/2015); (*) (nr. 1233/2015); (*) (nr. 1234/2015); (*) (nr. 1235/2015); (*) (nr. 1236/2015); William Roger (nr. 1237/2015); (*) (nr. 1238/2015); Stefania Matteini (nr. 1239/2015); Amelia Roberts (nr. 1240/2015); Alexander Eisenmann (nr. 1241/2015); (*) (nr. 1242/2015).

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 215, stk. 13, den 16. december 2015 til det kompetente udvalg havde fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat.


15. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


16. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 18. - 21. januar 2016.


17. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 13.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Mosca, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zalba Bidegain

Juridisk meddelelse