Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 316kWORD 319k
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας (συζήτηση)
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  3.1.Πιθανή επιβολή θανατικής ποινής στον Ibrahim Halawa
  3.2.Κατάσταση στις Μαλδίβες
  3.3.Μαλαισία
 4.Η κατάσταση στο Μπουρούντι (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Η προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga στη Δημοκρατία του Κονγκό (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 6.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 7.Σύνθεση των επιτροπών
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και καθορισμός των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της (ψηφοφορία)
  9.2.Πιθανή επιβολή θανατικής ποινής στον Ibrahim Halawa (ψηφοφορία)
  9.3.Κατάσταση στις Μαλδίβες (ψηφοφορία)
  9.4.Μαλαισία (ψηφοφορία)
  9.5.Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ (Πρωτόκολλο για τη συνεκτίμηση της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.6.Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ (έγκριση) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.7.Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ (ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  9.8.Ολοκληρώνοντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης (ψηφοφορία)
  9.9.Ετήσια Έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό (ψηφοφορία)
  9.10.Εικοστή επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον (ψηφοφορία)
  9.11.Εξαγωγές όπλων: Εφαρμογή της κοινής θέσης για τις εξαγωγές όπλων 2008/944/CFSP (ψηφοφορία)
  9.12.Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας (ψηφοφορία)
  9.13.Η κατάσταση στο Μπουρούντι (ψηφοφορία)
  9.14.Η προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga στη Δημοκρατία του Κονγκό (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Αναφορές
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000146/2015) που κατέθεσαν οι Czesław Adam Siekierski (εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI) και Pavel Svoboda (εξ ονόματος της Επιτροπής JURI) προς την Επιτροπή: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Οι Czesław Adam Siekierski και Pavel Svoboda αναπτύσσουν την ερώτηση.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jan Huitema, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Philippe Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του John Stuart Agnew, James Nicholson, Ivan Jakovčić, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Matt Carthy, Michel Dantin, Eric Andrieu, Janusz Wojciechowski, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Miguel Viegas, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Marc Tarabella, Beata Gosiewska και Annie Schreijer-Pierik, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gianluca Buonanno.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Peter Jahr, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Bronis Ropė και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc και Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα βελτιωτή φυτικής ποικιλίας (2015/2981(RSP)) (B8-1394/2015

—   Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari και Christel Schaldemose, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα βελτιωτή φυτικής ποικιλίας (2015/2981(RSP)) (B8-1395/2015

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska και Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα βελτιωτή φυτικής ποικιλίας (2015/2981(RSP)) (B8-1399/2015

—   Jan Huitema, Jean-Marie Cavada και Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα βελτιωτή φυτικής ποικιλίας (2015/2981(RSP)) (B8-1400/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2015.


3. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2015)


3.1. Πιθανή επιβολή θανατικής ποινής στον Ibrahim Halawa

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

Οι Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Marian Harkin, Seán Kelly, Lynn Boylan και Pier Antonio Panzeri παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Brian Hayes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Diane James, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Bogdan Brunon Wenta και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Mairead McGuinness, Nessa Childers και Deirdre Clune.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2015.


3.2. Κατάσταση στις Μαλδίβες

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

Οι Ignazio Corrao, Jean Lambert, Gérard Deprez, Charles Tannock, Eduard Kukan, Marie-Christine Vergiat και Pier Antonio Panzeri παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jiří Pospíšil, Andi Cristea και Stanislav Polčák, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gianluca Buonanno.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2015.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


3.3. Μαλαισία

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

Οι Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Cecilia Wikström, Jeroen Lenaers, Marie-Christine Vergiat και Pier Antonio Panzeri παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, António Marinho e Pinto, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, και Marc Tarabella, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ryszard Czarnecki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Νότης Μαριάς, Csaba Sógor, Fabio Massimo Castaldo και Pavel Svoboda.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2015.


4. Η κατάσταση στο Μπουρούντι (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στο Μπουρούντι (2014/2973(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 25 Νοεμβρίου 2015 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto και Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP)) (B8-1348/2015

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP)) (B8-1352/2015

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Ελένη Θεοχάρους, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy και Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP)) (B8-1353/2015)·

—   Victor Boştinaru, Norbert Neuser, David Martin, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă και Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP)) (B8-1354/2015

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic και Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP)) (B8-1355/2015

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas και Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP)) (B8-1356/2015

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini και Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP)) (B8-1357/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 9.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2015.


5. Η προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga στη Δημοκρατία του Κονγκό (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000108/2015) που κατέθεσε η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Η προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 2 Δεκεμβρίου 2015 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.12.2015).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, σχετικά με την προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga (VNP) στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2015/2728(RSP)) (B8-1346/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 9.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2015.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.50 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος


6. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Σύμφωνα με το άρθρο 166 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος αποφάσισε να επιβάλει κύρωση στον Marcel de Graaff λόγω της διαγωγής του κατά τη διάρκεια της ώρας των ψηφοφοριών της συνεδρίασης της 28ης Οκτωβρίου 2015. Η κύρωση συνίσταται στην απώλεια του δικαιώματος αποζημίωσης διαμονής για χρονικό διάστημα πέντε ημερών. Η απόφαση κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο χθες.


7. Σύνθεση των επιτροπών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα ECR το ακόλουθο αίτημα διορισμού:

επιτροπή EMPL: Czesław Hoc αντί Zdzisław Krasnodębski

Ο διορισμός αυτός θα θεωρηθεί επικυρωθείς εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


9. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


9.1. Σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και καθορισμός των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της (ψηφοφορία)

Πρόταση της Διασκέψεως των Προέδρων: Σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και καθορισμός των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0462)

Παρεμβάσεις

James Carver, πριν την ψηφοφορία.


9.2. Πιθανή επιβολή θανατικής ποινής στον Ibrahim Halawa (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 και B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1402/2015

(αντικαθιστά τις B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 και B8-1408/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Λευτέρης Χριστοφόρου, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann και Ivana Maletić, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Jozo Radoš και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez και Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Bodil Valero και Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και David Borrelli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0463)

Παρεμβάσεις

Lynn Boylan, πριν την ψηφοφορία.


9.3. Κατάσταση στις Μαλδίβες (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 και B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1409/2015

(αντικαθιστά τις B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 και B8-1421/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Λευτέρης Χριστοφόρου, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann και Ivana Maletić, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli και Miroslav Poche, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Κώστας Χρυσόγονος και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun και Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0464)


9.4. Μαλαισία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015 και B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1412/2015

(αντικαθιστά τιςB8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015 και B8-1422/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Λευτέρης Χριστοφόρου, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann και Ivana Maletić, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Neena Gill, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, István Ujhelyi, Julie Ward και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec και Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0465)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-1420/2015 καταπίπτει.)


9.5. Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ (Πρωτόκολλο για τη συνεκτίμηση της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0466)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


9.6. Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ (έγκριση) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0467)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


9.7. Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ (ψήφισμα) (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου [2015/2096(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0468)


9.8. Ολοκληρώνοντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000152/2015) που κατέθεσε ο Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Πρόταση ψηφίσματος B8-1347/2015 (2015/2936(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0469)


9.9. Ετήσια Έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό [2015/2229(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0470)


9.10. Εικοστή επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Εικοστή επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον (2015/2979(RSP))

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 και B8-1401/2015 (2015/2979(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-1350/2015

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1362/2015

(αντικαθιστά τις B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 και B8-1401/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Romana Tomc, Roberta Metsola, Milan Zver, Bogdan Andrzej Zdrojewski και Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto και Tomasz Piotr Poręba; εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0471)

Παρεμβάσεις

Cristian Dan Preda, για να υποβάλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 3, η οποία κρατείται.


9.11. Εξαγωγές όπλων: Εφαρμογή της κοινής θέσης για τις εξαγωγές όπλων 2008/944/CFSP (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ [2015/2114(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Bodil Valero (A8-0338/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0472)


9.12. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000146/2015) που κατέθεσαν οι Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, και Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, προς την Επιτροπή: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 και B8-1400/2015 (2015/2981(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1394/2015

(αντικαθιστά τις B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 και B8-1400/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka και Annie Schreijer-Pierik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Paolo De Castro και Evelyn Regner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk και Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Jan Huitema και Jean-Marie Cavada, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0473)


9.13. Η κατάσταση στο Μπουρούντι (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 25 Νοεμβρίου 2015 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2015).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 17 Δεκεμβρίου 2015 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 και B8-1357/2015 (2015/2973(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1348/2015

(αντικαθιστά τις B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 και B8-1357/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Roberta Metsola, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, József Nagy και Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Victor Boştinaru, Maria Arena, Norbert Neuser, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Κώστας Μαυρίδης, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock και Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Maria Heubuch, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Judith Sargentini και José Bové, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0474)


9.14. Η προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga στη Δημοκρατία του Κονγκό (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000108/2015) που κατέθεσε Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Η προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 2 Δεκεμβρίου 2015 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.12.2015).

Η πρόταση ψηφίσματος ανακοινώθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2015 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2015).

Πρόταση ψηφίσματος B8-1346/2015 (2015/2728(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0475)


10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση: Sandra Kalniete - A8-0340/2015
Andrejs Mamikins

Έκθεση Barbara Lochbihler - A8-0342/2015
Andrejs Mamikins, Jonathan Arnott και Stanislav Polčák

Ολοκληρώνοντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης - (2015/2936(RSP)) - B8-1347/2015
Marek Jurek, Andrejs Mamikins και Jonathan Arnott

Έκθεση Cristian Dan Preda - A8-0344/2015
Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor και Jonathan Arnott

Εικοστή επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον - (2015/2979(RSP)) - B8-1350/2015 και RC-B8-1362/2015
Andrejs Mamikins

Έκθεση Bodil Valero - A8-0338/2015
Andrejs Mamikins και Csaba Sógor

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας - (2015/2981(RSP)) – RC-B8-1394/2015
Andrejs Mamikins και Marian Harkin

Η κατάσταση στο Μπουρούντι - (2015/2973(RSP)) - RC-B8-1348/2015
Andrejs Mamikins

Η προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga στη Δημοκρατία του Κονγκό - (2015/2728(RSP)) - B8-1346/2015
Andrejs Mamikins.


11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


12. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού) - Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 9ης Δεκεμβρίου 2015)

επιτροπή AFET (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ (2015/2340(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, FEMM (άρθρο 54 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Παραπομπή στις επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή DEVE

- Οικονομικά αποδοτικές επενδύσεις για τη μείωση των εκπομπών και του αποτυπώματος άνθρακα (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI
γνωμοδότηση: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

επιτροπή IMCO

- Μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις (2015/2105(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : INTA
γνωμοδότηση: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

επιτροπή JURI

- Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (άρθρο 116 παράγραφος 7 του Κανονισμού) για την περίοδο 2014-2015 (2015/2287(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : LIBE
γνωμοδότηση: JURI

επιτροπή REGI

- Η κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (2015/2095(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : LIBE
γνωμοδότηση: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI


13. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου (COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως. Σύμφωνα με το άρθρο 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Επιτροπή Περιφερειών επ' αυτής της προτάσεως

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, ENVI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Παλάου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Δημοκρατία της Αυστρίας να υπογράψει και να επικυρώσει και η Μάλτα να προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 για την επίδοση στο εξωτερικό δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας και του πρωτόκολλου εφαρμογής της (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

2) από τους βουλευτές, οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αποτυχία του συστήματος κατανομής των ποσοστώσεων για τους πρόσφυγες (B8-1232/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους νέους και την απώλεια ακοής εξαιτίας του θορύβου (B8-1233/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

CULT

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων (B8-1234/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

γνωμοδότηση :

AFET

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή των κανονιστικών μέτρων για την προστασία των θαλασσών από επιπλέοντα απόβλητα (B8-1235/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εκπαίδευση των ενηλίκων (B8-1236/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα οικονομικά προβλήματα που συνδέονται με τη μακροβιότητα (B8-1237/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος για τη στήριξη των παραγωγών κρεάτων και αλλαντικών (B8-1238/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη να υπάρξει μια κοινή και αποτελεσματική στρατηγική καταπολέμησης της τρομοκρατίας (B8-1239/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Mircea Diaconu. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πρόσβαση στον αθλητισμό των ατόμων με ειδικές ανάγκες και την ίση, δίκαιη και χωρίς διακρίσεις ανταμοιβή για τις επιδόσεις τους (B8-1242/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh και Gilles Lebreton. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση της χρήσης βενζοφαινόνης στα καλλυντικά (B8-1243/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας εντός της ΕΕ μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στο Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου 2015 (B8-1244/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις καθυστερήσεις πληρωμών από την ιταλική κυβέρνηση στις πιστώτριες ιταλικές εταιρείες (B8-1245/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ECON

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κινδυνολογία όσον αφορά τα κόκκινα κρέατα σε συνέχεια των δηλώσεων της ΠΟΥ (B8-1246/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χριστιανοφοβία στην Ευρώπη (B8-1247/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον κίνδυνο κλεισίματος ιστορικών εταιρειών στις περιοχές Veneto και Friuli (B8-1248/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παραποίηση οίνων εξαιρετικής ποιότητας που παράγονται στην Ιταλία (B8-1249/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

AGRI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση της χρήσης λιγότερο επεμβατικών τεχνικών για τη διάγνωση της κοιλιοκάκης στα μικρά παιδιά (B8-1250/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον καρκίνο στο πάγκρεας (B8-1251/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη βιοποικιλότητα (B8-1252/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα των ηλικιωμένων (B8-1253/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επιτακτική ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της παραποίησης τροφίμων (B8-1254/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την οικογενή υπερχοληστερολαιμία (B8-1255/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον συντονισμό των ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών (B8-1256/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έκθεση στις υπεριώδεις ακτίνες (B8-1285/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το πλαστικό ρύζι από την Ασία (B8-1286/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την φτώχεια στην Ιταλία (B8-1287/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης των πτυχιούχων στην Ιταλία (B8-1288/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ποσοτική χαλάρωση και τις επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές (B8-1289/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κυκλική οικονομία: έρευνα και καινοτομία στον τομέα των πλαστικών υλών (B8-1290/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ποσοτική χαλάρωση: το 80% της ρευστότητας που παρέχει η ΕΚΤ παραμένει στη Φρανκφούρτη (B8-1291/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων (B8-1292/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την τοπική προτίμηση στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων (B8-1293/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους νέους όρους αναδιάρθρωσης του χρέους που περιλαμβάνονται στα έγγραφα για τη διατλαντική συνθήκη (B8-1294/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καθιέρωση μιας ημέρας μνήμης για τα θύματα της ισλαμιστικής βίας (B8-1295/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις επιχειρηματικές σχέσεις της Τουρκίας με την Οργάνωση ISIS (B8-1296/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις παραβιάσεις του απορρήτου στο Facebook (B8-1297/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της παραποίησης στους τομείς της μόδας και της πολυτέλειας (B8-1298/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

IMCO

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μεγαλύτερη ιχνηλασιμότητα των παροπλισμένων όπλων (B8-1299/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον προσηλυτισμό μέσω του διαδικτύου (B8-1300/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος για την διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (B8-1301/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το κόστος που η ευρωπαϊκή νομολογία στον φορολογικό τομέα συνεπάγεται για τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας (B8-1302/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγκρίνει την προσχώρηση και την αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου (B8-1303/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνέπειες της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων στη χρηματοδότηση των κοινωνικών πολιτικών της Γαλλίας (B8-1304/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εξαίρεση των δημόσιων υπηρεσιών από το πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων (B8-1305/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της εγκατάλειψης και της κακομεταχείρισης των ζώων (B8-1306/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θανατική ποινή στη Σαουδική Αραβία (B8-1307/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πλαστογράφηση των ταξιδιωτικών εγγράφων (B8-1308/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση της εμπορίας προϊόντων που περιέχουν γλυφοσάτη (glyphosate) (B8-1309/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πτώση των παραγγελιών και του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (B8-1310/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παιδική φτώχεια (B8-1311/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

CULT

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υιοθέτηση του αυστραλιανού προτύπου για τη διαχείριση της μετανάστευσης (B8-1312/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές και τις απαιτήσεις πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα (B8-1313/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ποσοτική χαλάρωση και την τραπεζική πίστωση (B8-1314/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη βία εις βάρος των γυναικών (B8-1315/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μη αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης Asiago ΠΟΠ στις διαπραγματεύσεις ΕΕ-Βιετνάμ (B8-1316/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σύστημα διαχωρισμού των πληρωμών (split payment) (B8-1317/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

ITRE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη ρύπανση από πλαστικά απορρίμματα στη Μεσόγειο (B8-1318/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

PECH

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το επείγον πρόβλημα της μετανάστευσης και τις συνέπειές του στην περιφέρεια Friuli-Venezia Giulia (B8-1319/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη φοροδιαφυγή κινέζικων εταιριών στην Ιταλία (B8-1320/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταχρηστική χρήση του σήματος του αφρώδους οίνου "Prosecco" από βρετανικές εταιρίες (B8-1321/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την νόμιμη άμυνα (B8-1323/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επαναφορά των εθνικών συνόρων με στόχο την καταπολέμηση της ισλαμιστικής τρομοκρατίας (B8-1324/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων για την ασφάλεια και την πρόληψη της τρομοκρατίας (B8-1325/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση στην ΕΕ (B8-1326/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές του δημοσίου (B8-1327/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενεργειακή ένδεια (B8-1328/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω smartphone (B8-1329/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα ταμεία αλληλασφάλισης (B8-1330/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την μεταναστευτική κρίση (B8-1331/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

DEVE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με στην υποστήριξη της μακροπεριφερειακής στρατηγικής για τις ορεινές περιοχές (B8-1332/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σημασία των κοινωνικών επενδύσεων (B8-1333/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την θέσπιση μιας ευρωπαϊκής ρύθμισης στον τομέα της αναδιανομής των πλεονασμάτων τροφίμων από τις μεγάλες αλυσίδες διανομής (B8-1334/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις κυρώσεις κατά των κρατών που χρηματοδοτούν και υποστηρίζουν το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) (B8-1338/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σκιώδες τραπεζικό σύστημα («shadow banking») (B8-1339/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση πώλησης στρατιωτικών εξοπλισμών και τεχνολογιών στα κράτη που χρηματοδοτούν και στηρίζουν τον ISIS (B8-1340/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET


14. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 16 Δεκεμβρίου 2015

(*) Απόρρητο όνομα.

(*) (αριθ. 1153/2015)· (*) (αριθ. 1154/2015)· (*) (αριθ. 1155/2015)· (*) (αριθ. 1156/2015)· (*) (αριθ. 1157/2015)· (*) (αριθ. 1158/2015)· (*) (αριθ. 1159/2015)· (*) (αριθ. 1160/2015)· (*) (αριθ. 1161/2015)· Pia Berrend (αριθ. 1162/2015)· (*) (αριθ. 1163/2015)· Ireneu Castillo Caso (αριθ. 1164/2015)· (*) (αριθ. 1165/2015)· (*) (αριθ. 1166/2015)· (*) (αριθ. 1167/2015)· (*) (αριθ. 1168/2015)· (*) (αριθ. 1169/2015)· Philipp Schmagold (αριθ. 1170/2015)· (*) (αριθ. 1171/2015)· (*) (αριθ. 1172/2015)· Neil Warwick (αριθ. 1173/2015)· (*) (αριθ. 1174/2015)· (*) (αριθ. 1175/2015)· (*) (αριθ. 1176/2015)· Cristinel Corobana (αριθ. 1177/2015)· (*) (αριθ. 1178/2015)· (*) (αριθ. 1179/2015)· (*) (αριθ. 1180/2015)· (*) (αριθ. 1181/2015)· (*) (αριθ. 1182/2015)· (*) (αριθ. 1183/2015)· (*) (αριθ. 1184/2015)· (*) (αριθ. 1185/2015)· (*) (αριθ. 1186/2015)· (*) (αριθ. 1187/2015)· (*) (αριθ. 1188/2015)· Marco Bava (αριθ. 1189/2015)· Leif Lundgren (αριθ. 1190/2015)· (*) (αριθ. 1191/2015)· (*) (αριθ. 1192/2015)· Marco Bava (αριθ. 1193/2015)· Marco Bava (αριθ. 1194/2015)· Marco Bava (αριθ. 1195/2015)· Marco Bava (αριθ. 1196/2015)· Marco Bava (αριθ. 1197/2015)· (*) (αριθ. 1198/2015)· (*) (αριθ. 1199/2015)· Flavio Miccono (αριθ. 1200/2015)· (*) (αριθ. 1201/2015)· (*) (αριθ. 1202/2015)· Flavio Miccono (αριθ. 1203/2015)· (*) (αριθ. 1204/2015)· (*) (αριθ. 1205/2015)· (*) (αριθ. 1206/2015)· (*) (αριθ. 1207/2015)· (*) (αριθ. 1208/2015)· Marco Bava (αριθ. 1209/2015)· (*) (αριθ. 1210/2015)· (*) (αριθ. 1211/2015)· (*) (αριθ. 1212/2015)· (*) (αριθ. 1213/2015)· (*) (αριθ. 1214/2015)· (*) (αριθ. 1215/2015)· (*) (αριθ. 1216/2015)· (*) (αριθ. 1217/2015)· (*) (αριθ. 1218/2015)· (*) (αριθ. 1219/2015)· (*) (αριθ. 1220/2015)· Micaela Nicola (αριθ. 1221/2015)· (*) (αριθ. 1222/2015)· (*) (αριθ. 1223/2015)· (*) (αριθ. 1224/2015)· (*) (αριθ. 1225/2015)· Anna Dorotea Privitera (αριθ. 1226/2015)· Jacek Sierpiński (αριθ. 1227/2015)· Yaiza García Rodríguez (αριθ. 1228/2015)· (*) (αριθ. 1229/2015)· (*) (αριθ. 1230/2015)· (*) (αριθ. 1231/2015)· (*) (αριθ. 1232/2015)· (*) (αριθ. 1233/2015)· (*) (αριθ. 1234/2015)· (*) (αριθ. 1235/2015)· (*) (αριθ. 1236/2015)· William Roger (αριθ. 1237/2015)· (*) (αριθ. 1238/2015)· Stefania Matteini (αριθ. 1239/2015)· Amelia Roberts (αριθ. 1240/2015)· Alexander Eisenmann (αριθ. 1241/2015)· (*) (αριθ. 1242/2015).

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 16 Δεκεμβρίου 2015 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 13 του Κανονισμού, τις αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν ως τόπο κατοικίας ή έδρα κράτος μέλος .


15. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


16. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 18 έως τις 21 Ιανουαρίου 2016.


17. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 13.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Mosca, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zalba Bidegain

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου