Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 286kWORD 269k
Neljapäev, 17. detsember 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne
1.Istungi algus
 2.Patendid ja sordiaretajate õigused (arutelu)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  3.1.Ibrahim Halawa võimalik surmanuhtlus
  3.2.Olukord Maldiividel
  3.3.Malaisia
 4.Olukord Burundis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuva Virunga rahvuspargi kaitse (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 6.Presidentuuri teadaanne
 7.Parlamendikomisjonide koosseis
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Hääletused
  9.1.Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni moodustamine, volitused, liikmete arv ja ametiaeg (hääletus)
  9.2.Ibrahim Halawa võimalik surmanuhtlus (hääletus)
  9.3.Olukord Maldiividel (hääletus)
  9.4.Malaisia (hääletus)
  9.5.Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (protokoll, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist ELiga) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.6.Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (nõusolek) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.7.Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (resolutsioon) (hääletus)
  9.8.Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine (hääletus)
  9.9.Inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2014. aastal käsitlev aruanne ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas (hääletus)
  9.10.Daytoni rahulepingu 20. aastapäev (hääletus)
  9.11.Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (hääletus)
  9.12.Patendid ja sordiaretajate õigused (hääletus)
  9.13.Olukord Burundis (hääletus)
  9.14.Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuva Virunga rahvuspargi kaitse (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 13.Esitatud dokumendid
 14.Petitsioonid
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava
 17.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Patendid ja sordiaretajate õigused (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000146/2015), mille esitas(id) Czesław Adam Siekierski (AGRI komisjoni nimel) ja Pavel Svoboda (JURI komisjoni nimel) komisjonile: Patendid ja sordiaretajate õigused (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Czesław Adam Siekierski ja Pavel Svoboda esitasid küsimuse.

Christos Stylianides (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Albert Deß fraktsiooni PPE nimel, Paolo De Castro fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Jan Huitema fraktsiooni ALDE nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFDD nimel, Philippe Loiseau fraktsiooni ENF nimel, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas John Stuart Agnew, James Nicholson, Ivan Jakovčić, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Matt Carthy, Michel Dantin, Eric Andrieu, Janusz Wojciechowski, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Miguel Viegas, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Marc Tarabella, Beata Gosiewska ja Annie Schreijer-Pierik, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gianluca Buonanno.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Peter Jahr, Maria Grapini, Notis Marias, Bronis Ropė ja Tibor Szanyi.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc ja Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel patentide ja sordiaretajate õiguste kohta (2015/2981(RSP)) (B8-1394/2015);

—   Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari ja Christel Schaldemose fraktsiooni S&D nimel patentide ja sordiaretajate õiguste kohta (2015/2981(RSP)) (B8-1395/2015);

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska ja Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel patentide ja sordiaretajate õiguste kohta (2015/2981(RSP)) (B8-1399/2015);

—   Jan Huitema, Jean-Marie Cavada ja Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel patentide ja sordiaretajate õiguste kohta (2015/2981(RSP)) (B8-1400/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2015 protokollipunkt 9.12.


3. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 15.12.2015 protokollipunkt 2.)


3.1. Ibrahim Halawa võimalik surmanuhtlus

Resolutsiooni ettepanekud B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Marian Harkin, Seán Kelly, Lynn Boylan ja Pier Antonio Panzeri tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Brian Hayes fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Diane James fraktsiooni EFDD nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Bogdan Brunon Wenta ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mairead McGuinness, Nessa Childers ja Deirdre Clune.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2015 protokollipunkt 9.2.


3.2. Olukord Maldiividel

Resolutsiooni ettepanekud B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

Ignazio Corrao, Jean Lambert, Gérard Deprez, Charles Tannock, Eduard Kukan, Marie-Christine Vergiat ja Pier Antonio Panzeri tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Jiří Pospíšil, Andi Cristea ja Stanislav Polčák, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gianluca Buonanno.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2015 protokollipunkt 9.3.

(Istung peatati mõneks minutiks.)


3.3. Malaisia

Resolutsiooni ettepanekud B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Cecilia Wikström, Jeroen Lenaers, Marie-Christine Vergiat ja Pier Antonio Panzeri tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Neena Gill fraktsiooni S&D nimel, António Marinho e Pinto fraktsiooni ALDE nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Marc Tarabella, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ryszard Czarnecki.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Notis Marias, Csaba Sógor, Fabio Massimo Castaldo ja Pavel Svoboda.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2015 protokollipunkt 9.4.


4. Olukord Burundis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Burundis (2014/2973(RSP))

Arutelu toimus 25. november 2015 (25.11.2015 protokollipunkt 15).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto ja Notis Marias fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Burundis (2015/2973(RSP)) (B8-1348/2015);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Burundis (2015/2973(RSP)) (B8-1352/2015);

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy ja Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Burundis (2015/2973(RSP)) (B8-1353/2015);

—   Victor Boştinaru, Norbert Neuser, David Martin, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă ja Doru-Claudian Frunzulică fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Burundis (2015/2973(RSP)) (B8-1354/2015);

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic ja Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Burundis (2015/2973(RSP)) (B8-1355/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas ja Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Burundis (2015/2973(RSP))) (B8-1356/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini ja Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Burundis (2015/2973(RSP)) (B8-1357/2015).

Hääletus: 17.12.2015 protokollipunkt 9.13.


5. Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuva Virunga rahvuspargi kaitse (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000108/2015), mille esitas(id) Linda McAvan DEVE komisjoni nimel komisjonile Virunga rahvuspargi kaitsmise kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Arutelu toimus 2. detsembril 2015 (2.12.2015 protokolli punkt 18).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Linda McAvan DEVE komisjoni nimel Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuva Virunga rahvuspargi kaitse kohta (2015/2728(RSP)) (B8-1346/2015).

Hääletus: 17.12.2015 protokollipunkt 9.14.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.50 ja jätkus kell 12.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident


6. Presidentuuri teadaanne

Istungi juhataja otsustas võtta kodukorra artikli 166 kohaselt Marcel de Graaffi suhtes distsiplinaarmeetmeid tema käitumise pärast 28. oktoobri 2015. aasta istungi hääletuste ajal. Sanktsioon seisneb päevaraha õigusest ilmajätmises viieks päevaks. Asjaomast isikut teavitati otsusest kolmapäeval.


7. Parlamendikomisjonide koosseis

President on saanud fraktsiooni ECR taotluse järgmise ametissenimetamise kohta:

EMPL-komisjon: Czesław Hoc Zdzisław Krasnodębski asemel

Ametissenimetamine loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


8. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


9. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


9.1. Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni moodustamine, volitused, liikmete arv ja ametiaeg (hääletus)

Esimeeste konverentsi ettepanek: Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni moodustamine, volitused, liikmete arv ja ametiaeg

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0462)

Sõnavõtud

James Carver enne hääletust.


9.2. Ibrahim Halawa võimalik surmanuhtlus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 ja B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1402/2015

(asendades B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 ja B8-1408/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann ja Ivana Maletić fraktsiooni PPE nimel;

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel;

—   Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki ja Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel;

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Jozo Radoš ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel;

—   Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez ja Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Bodil Valero ja Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja David Borrelli fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0463)

Sõnavõtud

Lynn Boylan enne hääletust.


9.3. Olukord Maldiividel (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 ja B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1409/2015

(asendades B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 ja B8-1421/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann ja Ivana Maletić fraktsiooni PPE nimel;

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli ja Miroslav Poche fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki ja Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel;

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel;

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun ja Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0464)


9.4. Malaisia (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015 ja B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1412/2015

(asendades B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015 ja B8-1422/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann ja Ivana Maletić fraktsiooni PPE nimel;

—   Neena Gill, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, István Ujhelyi, Julie Ward ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki ja Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel;

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec ja Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Marco Zanni fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0465)

(Resolutsiooni ettepanek B8-1420/2015 muutus kehtetuks.)


9.5. Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (protokoll, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist ELiga) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingu protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0466)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


9.6. Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (nõusolek) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingu liidu nimel sõlmimise kohta [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0467)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


9.7. Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (resolutsioon) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingu liidu nimel sõlmimise kohta [2015/2096(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0468)


9.8. Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000152/2015), mille esitas(id) Roberto Gualtieri ECON-komisjoni nimel komisjonile: Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Resolutsiooni ettepanek B8-1347/2015 (2015/2936(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0469)


9.9. Inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2014. aastal käsitlev aruanne ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas (hääletus)

Raport inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2014. aastal käsitleva aruande ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas [2015/2229(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0470)


9.10. Daytoni rahulepingu 20. aastapäev (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Daytoni rahulepingu 20. aastapäev (2015/2979(RSP))

Resolutsiooni ettepanekud B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 ja B8-1401/2015 (2015/2979(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-1350/2015

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1362/2015

(asendades B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 ja B8-1401/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Romana Tomc, Roberta Metsola, Milan Zver, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel;

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto ja Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel;

—   Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel;

—   Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi ja Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0471)

Sõnavõtud

Cristian Dan Preda esitas muudatusettepaneku 3 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


9.11. Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (hääletus)

Raport ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamise kohta relvaekspordi küsimuses [2015/2114(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Bodil Valero (A8-0338/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0472)


9.12. Patendid ja sordiaretajate õigused (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000146/2015), mille esitas(id) Czesław Adam Siekierski AGRI komisjoni nimel ja Pavel Svoboda JURI komisjoni nimel komisjonile: Patendid ja sordiaretajate õigused (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Resolutsiooni ettepanekud B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 ja B8-1400/2015 (2015/2981(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1394/2015

(asendades B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 ja B8-1400/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka ja Annie Schreijer-Pierik fraktsiooni PPE nimel;

—   Paolo De Castro ja Evelyn Regner fraktsiooni S&D nimel;

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk ja Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel;

—   Jan Huitema ja Jean-Marie Cavada fraktsiooni ALDE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0473)


9.13. Olukord Burundis (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Burundis (2015/2973(RSP))

Arutelu toimus 25. novembril 2015 (25.11.2015 protokollipunkt 15).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 17. detsembril 2015 (17.12.2015 protokolli punkt 4).

Resolutsiooni ettepanekud B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 ja B8-1357/2015 (2015/2973(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1348/2015

(asendades B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 ja B8-1357/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Roberta Metsola, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, József Nagy ja Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel;

—   Victor Boştinaru, Maria Arena, Norbert Neuser, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella ja Julie Ward fraktsiooni S&D nimel;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock ja Notis Marias fraktsiooni ECR nimel;

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel;

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Maria Heubuch, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, José Bové ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0474)


9.14. Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuva Virunga rahvuspargi kaitse (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000108/2015), mille esitas(id) Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel komisjonile: Virunga rahvuspargi kaitsmise kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Arutelu toimus 2. detsembril 2015 (2.12.2015 protokollipunkt 18).

Resolutsiooni ettepanekust teatati 17. detsembril 2015 (17.12.2015 protokolli punkt 5).

Resolutsiooni ettepanek B8-1346/2015 (2015/2728(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0475)


10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus: Sandra Kalniete - A8-0340/2015
Andrejs Mamikins

Raport: Barbara Lochbihler - A8-0342/2015
Andrejs Mamikins, Jonathan Arnott ja Stanislav Polčák

Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine - (2015/2936(RSP)) - B8-1347/2015
Marek Jurek, Andrejs Mamikins ja Jonathan Arnott

Raport: Cristian Dan Preda - A8-0344/2015
Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor ja Jonathan Arnott

Daytoni rahulepingu 20. aastapäev - (2015/2979(RSP)) - B8-1350/2015 ja RC-B8-1362/2015
Andrejs Mamikins

Raport: Bodil Valero - A8-0338/2015
Andrejs Mamikins ja Csaba Sógor

Patendid ja sordiaretajate õigused - (2015/2981(RSP)) - RC-B8-1394/2015
Andrejs Mamikins ja Marian Harkin

Olukord Burundis - (2015/2973(RSP)) - RC-B8-1348/2015
Andrejs Mamikins

Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuva Virunga rahvuspargi kaitse - (2015/2728(RSP)) - B8-1346/2015
Andrejs Mamikins.


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


12. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52) - Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)
(Esimeeste konverentsi 9. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Inimkaubanduse vastane võitlus ELi välissuhetes (2015/2340(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, FEMM (kodukorra artikkel 54), LIBE (kodukorra artikkel 54))

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine (kodukorra artikkel 53)

DEVE-komisjon

- Heite kulutõhus vähendamine ja investeeringud süsinikdioksiidi heite vähendamisse (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile : ENVI
nõuandvad komisjonid: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

IMCO-komisjon

- Uus kaugelevaatav ja innovaatiline kaubanduse ja investeeringute tulevikustrateegia (2015/2105(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile : INTA
nõuandvad komisjonid: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

JURI-komisjon

- Üldsuse juurdepääs dokumentidele (kodukorra artikli 116 lõige 7) aastatel 2014-2015 (2015/2287(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile : LIBE
nõuandvad komisjonid: JURI

REGI-komisjon

- Olukord Vahemerel ja vajadus töötada välja ELi terviklik rändekäsitus (2015/2095(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile : LIBE
nõuandvad komisjonid: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI


13. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse välispüügilaevastike jätkusuutlikku majandamist ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1006/2008 (COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD))
President andis vastavalt aluslepingu artiklile 307 137 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

Aluslepingu artikli 307 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, ENVI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Belau Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega volitatakse Austria Vabariiki allkirjastama ja ratifitseerima ning Maltat ühinema Euroopa Liidu huvides 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsiooniga tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kättetoimetamise kohta (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Libeeria Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

2) parlamendiliikmed: resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek pagulaste jaotamise kvoodisüsteemi läbikukkumise kohta (B8-1232/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek noorte ja mürast põhjustatud kuulmishäirete kohta (B8-1233/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek keskkonnakaitse kohta relvakonfliktide ajal (B8-1234/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek regulatiivmeetmete kehtestamise kohta merede kaitseks ujuprahi eest (B8-1235/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek täiskasvanuõppe kohta (B8-1236/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek pikaealisusest tulenevate majanduslike raskuste kohta (B8-1237/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek liha ja lihatoodete tootjate toetamise kohta (B8-1238/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek tõhusa ja ühise terrorismivastase võitluse strateegia vajaduse kohta (B8-1239/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Mircea Diaconu. Resolutsiooni ettepanek puudega inimeste juurdepääsu kohta spordile ning saavutuste võrdse, õiglase ja mittediskrimineeriva tunnustamise kohta (B8-1242/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ja Gilles Lebreton. Resolutsiooni ettepanek oksübensooni kosmeetikatoodetes kasutamise keelustamise kohta (B8-1243/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Pariisis 13. novembril 2015. aastal toimunud rünnakute järel Euroopa Liidu siseste julgeolekumeetmete tugevdamise kohta (B8-1244/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Itaalia riiklike ametiasutuste hilinenud maksete kohta teenusepakkujatele (B8-1245/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek punast ja töödeldud liha käsitlevale WHO avaldusele järgnenud paanika kohta (B8-1246/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek kristianofoobia kohta Euroopas (B8-1247/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Veneto ja Friuli ajalooliste ettevõtete sulgemise ohu kohta (B8-1248/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek made in Italy kvaliteetveinide võltsimise kohta (B8-1249/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek laste puhul tsöliaakia diagnoosimisel vähem invasiivsete meetodite kasutuselevõtu soodustamise kohta (B8-1250/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek kõhunäärme vähkkasvaja kohta (B8-1251/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek bioloogilise mitmekesisuse kohta (B8-1252/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek eakate sotsiaalsete ja majanduslike õiguste kohta (B8-1253/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek toidu võltsimise vastaste kiireloomuliste meetmete kohta (B8-1254/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek perekondliku hüperkolesteroleemia kohta (B8-1255/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa luureteenistuste tegevuse parema kooskõlastamise kohta (B8-1256/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek UV-kiirguse mõju kohta (B8-1285/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Aasiast pärineva plastist riisi kohta (B8-1286/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek vaesuse kohta Itaalias (B8-1287/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek kõrghariduse omandanute madala tööhõive määra kohta Itaalias (B8-1288/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek rahapoliitika kvantitatiivse lõdvendamise ja ekspansiivse eelarvepoliitika kohta (B8-1289/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek teadusuuringute ja innovatsiooni rolli kohta plastitööstuses ringmajanduse saavutamiseks (B8-1290/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek rahapoliitika kvantitatiivse lõdvendamise kohta: 80% EKP pakutavast likviidsusest jääb Frankfurti (B8-1291/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek digitaaloskuste puudumise kohta (B8-1292/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek kohalike ettevõtete eelistamise kohta avalikes hangetes (B8-1293/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Atlandi-ülest lepingut käsitlevates dokumentides sisalduvate võla restruktureerimise uute tingimuste kohta (B8-1294/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek islamistliku vägivalla ohvrite mälestuspäeva kohta (B8-1295/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Türgi ja ISISe vaheliste ärisuhete kohta (B8-1296/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek konfidentsiaalsusnõuete rikkumise kohta Facebookis (B8-1297/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek võltsimise vastu võitlemise kohta moe- ja luksuskaupade sektoris (B8-1298/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek kaotatud tulirelvade jälgitavuse parandamise kohta (B8-1299/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek internetis värbamise kohta (B8-1300/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek rahvusvahelise naistevastase vägivalla kaotamise päeva kohta (B8-1301/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa maksuvaidluste menetlustest tulenevate kulude kohta Prantsusmaa riigi rahandusele (B8-1302/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu keeldumise kohta Kosovo ühinemisest ja tunnustamisest (B8-1303/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek lähetatud töötajate direktiivi tagajärgede kohta Prantsusmaa sotsiaalpoliitika rahastamisele (B8-1304/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek avalike teenuste suhtes erandi tegemise kohta kaubandusläbirääkimistel (B8-1305/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek loomade väärkohtlemise ja hülgamise vastase võitluse kohta (B8-1306/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek surmanuhtluse kohta Saudi Araabias (B8-1307/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek reisidokumentide võltsimise kohta (B8-1308/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek glüfosaati sisaldavate toodete müügikeelu kohta (B8-1309/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek tööstustellimuste ja müüginumbrite vähenemise kohta (B8-1310/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek laste vaesuse kohta (B8-1311/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Austraalia sisserände haldamise mudeli ülevõtmise kohta (B8-1312/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek arvutirakenduste ja tundlikele andmetele juurdepääsu taotluste kohta (B8-1313/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek kvantitatiivse lõdvendamise ja pangalaenude kohta (B8-1314/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek naistevastase vägivalla kohta (B8-1315/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Asiago juustu kaitstud geograafilise tähise arvesse võtmata jätmise kohta ELi ja Vietnami vahelistes läbirääkimistes (B8-1316/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek split payment süsteemi kohta (B8-1317/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Vahemeres plastijäätmete tekitatud reostuse kohta (B8-1318/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

PECH

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek sisserändega seotud kriisi ja selle tagajärgede kohta Friuli-Venezia Giulias (B8-1319/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Hiina ettevõtete maksudest kõrvalehoidmise kohta Itaalias (B8-1320/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Briti ettevõtjate võltsitud Prosecco märgise kohta (B8-1321/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek hädakaitse kohta (B8-1323/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek riigipiiride taastamise kohta, et võidelda islamiterrorismi vastu (B8-1324/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek innovaatiliste meetodite kasutamise kohta turvalisuse tagamiseks ja terrorismi ennetamiseks (B8-1325/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek islami radikaliseerumise kohta ELis (B8-1326/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek valitsemissektoril maksete tegemiseks kuluva aja kohta (B8-1327/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek kütteostuvõimetuse kohta (B8-1328/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek nutitelefoni kaudu tehtavate digitaalsete maksete kohta (B8-1329/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek vastastikuse abi ühingute kohta (B8-1330/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek rändekriisi kohta (B8-1331/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

DEVE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek mägipiirkondade makropiirkondliku strateegia toetamise kohta (B8-1332/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek sotsiaalsete investeeringute kohta (B8-1333/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa määruse loomise kohta suurte kaubanduskettide toiduainete ülejäägi ümberjaotamiseks (B8-1334/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek sanktsioonide kohta ISISt rahastavate ja toetavate riikide suhtes (B8-1338/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek varipanganduse kohta (B8-1339/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek relvastuse ja sõjalise tehnoloogia müügi keelustamise kohta ISISt rahastavatele ja toetavatele riikidele (B8-1340/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET


14. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

16. detsember 2015

(*) nimi salastatud

(*) (nr 1153/2015); (*) (nr 1154/2015); (*) (nr 1155/2015); (*) (nr 1156/2015); (*) (nr 1157/2015); (*) (nr 1158/2015); (*) (nr 1159/2015); (*) (nr 1160/2015); (*) (nr 1161/2015); Pia Berrend (nr 1162/2015); (*) (nr 1163/2015); Ireneu Castillo Caso (nr 1164/2015); (*) (nr 1165/2015); (*) (nr 1166/2015); (*) (nr 1167/2015); (*) (nr 1168/2015); (*) (nr 1169/2015); Philipp Schmagold (nr 1170/2015); (*) (nr 1171/2015); (*) (nr 1172/2015); Neil Warwick (nr 1173/2015); (*) (nr 1174/2015); (*) (nr 1175/2015); (*) (nr 1176/2015); Cristinel Corobana (nr 1177/2015); (*) (nr 1178/2015); (*) (nr 1179/2015); (*) (nr 1180/2015); (*) (nr 1181/2015); (*) (nr 1182/2015); (*) (nr 1183/2015); (*) (nr 1184/2015); (*) (nr 1185/2015); (*) (nr 1186/2015); (*) (nr 1187/2015); (*) (nr 1188/2015); Marco Bava (nr 1189/2015); Leif Lundgren (nr 1190/2015); (*) (nr 1191/2015); (*) (nr 1192/2015); Marco Bava (nr 1193/2015); Marco Bava (nr 1194/2015); Marco Bava (nr 1195/2015); Marco Bava (nr 1196/2015); Marco Bava (nr 1197/2015); (*) (nr 1198/2015); (*) (nr 1199/2015); Flavio Miccono (nr 1200/2015); (*) (nr 1201/2015); (*) (nr 1202/2015); Flavio Miccono (nr 1203/2015); (*) (nr 1204/2015); (*) (nr 1205/2015); (*) (nr 1206/2015); (*) (nr 1207/2015); (*) (nr 1208/2015); Marco Bava (nr 1209/2015); (*) (nr 1210/2015); (*) (nr 1211/2015); (*) (nr 1212/2015); (*) (nr 1213/2015); (*) (nr 1214/2015); (*) (nr 1215/2015); (*) (nr 1216/2015); (*) (nr 1217/2015); (*) (nr 1218/2015); (*) (nr 1219/2015); (*) (nr 1220/2015); Micaela Nicola (nr 1221/2015); (*) (nr 1222/2015); (*) (nr 1223/2015); (*) (nr 1224/2015); (*) (nr 1225/2015); Anna Dorotea Privitera (nr 1226/2015); Jacek Sierpiński (nr 1227/2015); Yaiza García Rodríguez (nr 1228/2015); (*) (nr 1229/2015); (*) (nr 1230/2015); (*) (nr 1231/2015); (*) (nr 1232/2015); (*) (nr 1233/2015); (*) (nr 1234/2015); (*) (nr 1235/2015); (*) (nr 1236/2015); William Roger (nr 1237/2015); (*) (nr 1238/2015); Stefania Matteini (nr 1239/2015); Amelia Roberts (nr 1240/2015); Alexander Eisenmann (nr 1241/2015); (*) (nr 1242/2015).

President andis kooskõlas kodukorra artikli 215 lõikega 13 teada, et ta edastas 16. detsember 2015 vastutavale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajateks on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta mõnes liikmesriigis.


15. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


16. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 18.–21. jaanuaril 2016.


17. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 13.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Mosca, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zalba Bidegain

Õigusalane teave