Indeks 
Zapisnik
PDF 287kWORD 303k
Četvrtak, 17. prosinca 2015. - StrasbourgZavršno izdanje
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Patenti i prava uzgajivača bilja (rasprava)
 3.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  3.1.Ibrahim Halawa, kojemu prijeti smrtna kazna
  3.2.Stanje na Maldivima
  3.3.Malezija
 4.Stanje u Burundiju (podneseni prijedlozi rezolucija)
 5.Zaštita Nacionalnog parka Virunga u Demokratskoj Republici Kongu (podneseni prijedlozi rezolucija)
 6.Priopćenje predsjedništva
 7.Sastav odbora
 8.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 9.Glasovanje
  9.1.Osnivanje, ovlasti, brojčani sastav i trajanje mandata Istražnog odbora za mjerenje emisija u automobilskom sektoru (glasovanje)
  9.2.Ibrahim Halawa, kojemu prijeti smrtna kazna (glasovanje)
  9.3.Stanje na Maldivima (glasovanje)
  9.4.Malezija (glasovanje)
  9.5.Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama (protokol kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  9.6.Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama (suglasnost) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  9.7.Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama (rezolucija) (glasovanje)
  9.8.Dovršetak europske ekonomske i monetarne unije (glasovanje)
  9.9.Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2014. i politici Europske unije u tom području (glasovanje)
  9.10.20. godišnjica Daytonskoga mirovnog sporazuma (glasovanje)
  9.11.Izvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP (glasovanje)
  9.12.Patenti i prava uzgajivača bilja (glasovanje)
  9.13.Stanje u Burundiju (glasovanje)
  9.14.Zaštita Nacionalnog parka Virunga u Demokratskoj Republici Kongu (glasovanje)
 10.Obrazloženja glasovanja
 11.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 12.Odluke o određenim dokumentima
 13.Podnošenje dokumenata
 14.Predstavke
 15.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 16.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 17.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Patenti i prava uzgajivača bilja (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000146/2015) koje je postavio Czesław Adam Siekierski (u ime Odbora AGRI) i Pavel Svoboda (u ime Odbora JURI) Komisiji: Patenti i prava uzgajivača bilja (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Czesław Adam Siekierski i Pavel Svoboda obrazložili su pitanje.

Christos Stylianides (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Albert Deß, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Paolo De Castro, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Belder, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jan Huitema, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Martin Häusling, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, John Stuart Agnew, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Philippe Loiseau, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio John Stuart Agnew, James Nicholson, Ivan Jakovčić, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Matt Carthy, Michel Dantin, Eric Andrieu, Janusz Wojciechowski, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Miguel Viegas, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Marc Tarabella, Beata Gosiewska i Annie Schreijer-Pierik, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gianluca Buonanno.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Peter Jahr, Maria Grapini, Notis Marias, Bronis Ropė i Tibor Szanyi.

Govorio je Christos Stylianides.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc i Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o patentima i pravima uzgajivača bilja (2015/2981(RSP)) (B8-1394/2015);

—   Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari i Christel Schaldemose, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o patentima i pravima uzgajivača bilja (2015/2981(RSP)) (B8-1395/2015);

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska i Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o patentima i pravima uzgajivača bilja (2015/2981(RSP)) (B8-1399/2015);

—   Jan Huitema, Jean-Marie Cavada i Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o patentima i pravima uzgajivača bilja (2015/2981(RSP)) (B8-1400/2015).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.12 zapisnika od 17.12.2015..


3. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točka 2 zapisnika od 15.12.2015..)


3.1. Ibrahim Halawa, kojemu prijeti smrtna kazna

Prijedlozi rezolucija B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Marian Harkin, Seán Kelly, Lynn Boylan i Pier Antonio Panzeri predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Brian Hayes, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Josef Weidenholzer, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Diane James, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Bogdan Brunon Wenta i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mairead McGuinness, Nessa Childers i Deirdre Clune.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.2 zapisnika od 17.12.2015..


3.2. Stanje na Maldivima

Prijedlozi rezolucija B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

Ignazio Corrao, Jean Lambert, Gérard Deprez, Charles Tannock, Eduard Kukan, Marie-Christine Vergiat i Pier Antonio Panzeri predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Richard Howitt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Javier Nart, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Michèle Rivasi, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jiří Pospíšil, Andi Cristea i Stanislav Polčák, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gianluca Buonanno.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias i Doru-Claudian Frunzulică.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.3 zapisnika od 17.12.2015..

(Sjednica je nakratko prekinuta)


3.3. Malezija

Prijedlozi rezolucija B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Cecilia Wikström, Jeroen Lenaers, Marie-Christine Vergiat i Pier Antonio Panzeri predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Neena Gill, u ime Kluba zastupnika S&D-a, António Marinho e Pinto, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, i Marc Tarabella, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ryszard Czarnecki.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Csaba Sógor, Fabio Massimo Castaldo i Pavel Svoboda.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.4 zapisnika od 17.12.2015..


4. Stanje u Burundiju (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Burundiju (2014/2973(RSP))

Rasprava je održana 25. studenog 2015 (točka 15 zapisnika od 25.11.2015.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto i Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Burundiju (2015/2973(RSP)) (B8-1348/2015);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero i Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u Burundiju (2015/2973(RSP)) (B8-1352/2015);

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy i Ramón Luis Valcárcel Siso, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u Burundiju (2015/2973(RSP)) (B8-1353/2015);

—   Victor Boştinaru, Norbert Neuser, David Martin, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă i Doru-Claudian Frunzulică, u ime Kluba zastupnika S&D-au ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u Burundiju (2015/2973(RSP)) (B8-1354/2015);

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic i Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o stanju u Burundiju (2015/2973(RSP)) (B8-1355/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas i Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju u Burundiju (2015/2973(RSP)) (B8-1356/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini i Laura Agea, u ime Kluba zastupnika EFDD-au ime Kluba zastupnika EFDD-a, o stanju u Burundiju (2015/2973(RSP)) (B8-1357/2015).

Glasovanje: točka 9.13 zapisnika od 17.12.2015..


5. Zaštita Nacionalnog parka Virunga u Demokratskoj Republici Kongu (podneseni prijedlozi rezolucija)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000108/2015) koje je postavila Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, Komisiji: Zaštita Nacionalnog parka Virunga u Demokratskoj Republici Kongu (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Rasprava je održana 2. prosinca 2015 (točka 18 zapisnika od 2.12.2015.).

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, o zaštiti Nacionalnog parka Virunga u Demokratskoj Republici Kongo (2015/2728(RSP)) (B8-1346/2015).

Glasovanje: točka 9.14 zapisnika od 17.12.2015..

(Sjednica je prekinuta u 11:50 h u očekivanju glasovanja, a ponovno je nastavljena u 12:00 h.)

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik


6. Priopćenje predsjedništva

U skladu s člankom 166. Poslovnika, predsjednik je odlučio sankcionirati Marcela de Graaffa zbog njegovog ponašanja tijekom glasovanja na sjednici od 28. listopada 2015. Sankcija se sastoji od gubitka prava na dnevnicu za razdoblje od 5 dana. Zastupnik je o toj odluci obaviješten jučer.


7. Sastav odbora

Predsjednik je od kluba ECR primio sljedeći zahtjev za imenovanje:

Odbor EMPL: Czesław Hoc umjesto Zdzisława Krasnodębskija

To će se imenovanje smatrati odobrenim ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


8. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


9. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


9.1. Osnivanje, ovlasti, brojčani sastav i trajanje mandata Istražnog odbora za mjerenje emisija u automobilskom sektoru (glasovanje)

Prijedlog Konferencije predsjednika: Osnivanje, ovlasti, brojčani sastav i trajanje mandata Istražnog odbora za mjerenje emisija u automobilskom sektoru

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2015)0462)

Govorili su:

James Carver, prije glasovanja.


9.2. Ibrahim Halawa, kojemu prijeti smrtna kazna (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 i B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-1402/2015

(koji zamjenjuje B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 i B8-1408/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann i Ivana Maletić, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli i Carlos Zorrinho, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki i Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Jozo Radoš i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez i Luke Ming Flanagan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Bodil Valero i Margrete Auken, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i David Borrelli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0463)

Govorili su:

Lynn Boylan, prije glasovanja.


9.3. Stanje na Maldivima (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 i B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-1409/2015

(koji zamjenjuje B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 i B8-1421/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann i Ivana Maletić, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli i Miroslav Poche, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki i Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos i Stelios Kouloglou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun i Alyn Smith, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0464)


9.4. Malezija (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015 i B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-1412/2015

(koji zamjenjujeB8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015 i B8-1422/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann i Ivana Maletić, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Neena Gill, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, István Ujhelyi, Julie Ward i Carlos Zorrinho, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki i Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec i Alyn Smith, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0465)

(Prijedlog rezolucije B8-1420/2015 se ne razmatra.)


9.5. Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama (protokol kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0466)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


9.6. Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama (suglasnost) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnam, s druge strane [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0467)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


9.7. Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama (rezolucija) (glasovanje)

Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane [2015/2096(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0468)


9.8. Dovršetak europske ekonomske i monetarne unije (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000152/2015) koje je postavio Roberto Gualtieri, u ime Odbora ECON, Komisiji: Dovršetak europske ekonomske i monetarne unije (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Prijedlog rezolucije B8-1347/2015 (2015/2936(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0469)


9.9. Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2014. i politici Europske unije u tom području (glasovanje)

Izvješće o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2014. i politici Europske unije u tom području [2015/2229(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0470)


9.10. 20. godišnjica Daytonskoga mirovnog sporazuma (glasovanje)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: 20. godišnjica Daytonskoga mirovnog sporazuma (2015/2979(RSP))

Prijedlozi rezolucija B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 i B8-1401/2015 (2015/2979(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-1350/2015

Odbijeno

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-1362/2015

(koji zamjenjuje B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 i B8-1401/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Romana Tomc, Roberta Metsola, Milan Zver, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Anna Maria Corazza Bildt, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato i Carlos Zorrinho, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto i Tomasz Piotr Poręba, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi i Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0471)

Govorili su:

Cristian Dan Preda predložio je usmeni amandman na amandman 3, koji je usvojen.


9.11. Izvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP (glasovanje)

Izvješće o izvozu oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP [2015/2114(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Bodil Valero (A8-0338/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0472)


9.12. Patenti i prava uzgajivača bilja (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000146/2015) koje je postavio Czesław Adam Siekierski, u ime Odbora AGRI, i Pavel Svoboda, u ime Odbora JURI, Komisiji: Patenti i prava uzgajivača bilja (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Prijedlozi rezolucija B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 i B8-1400/2015 (2015/2981(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-1394/2015

(koji zamjenjuje B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 i B8-1400/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka i Annie Schreijer-Pierik, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Paolo De Castro i Evelyn Regner, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk i Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Jan Huitema i Jean-Marie Cavada, u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0473)


9.13. Stanje u Burundiju (glasovanje)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Burundiju (2015/2973(RSP))

Rasprava je održana 25. studenog 2015. (točka 15 zapisnika od 25.11.2015.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 17. prosinca 2015 (točka 4 zapisnika od 17.12.2015.).

Prijedlozi rezolucija B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 i B8-1357/2015 (2015/2973(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-1348/2015

(koji zamjenjuje B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 i B8-1357/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Roberta Metsola, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, József Nagy i Anna Maria Corazza Bildt, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Victor Boştinaru, Maria Arena, Norbert Neuser, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella i Julie Ward, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock i Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl i Johannes Cornelis van Baalen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat i Stelios Kouloglou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Maria Heubuch, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Judith Sargentini i José Bové, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Piernicola Pedicini, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0474)


9.14. Zaštita Nacionalnog parka Virunga u Demokratskoj Republici Kongu (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000108/2015) koje je postavio Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, Komisiji: Zaštita Nacionalnog parka Virunga u Demokratskoj Republici Kongu (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Rasprava je održana 2. prosinca 2015. (točka 18 zapisnika od 2.12.2015.).

Prijedlog rezolucije objavljen je 17. prosinca 2015 (točka 5 zapisnika od 17.12.2015.).

Prijedlog rezolucije B8-1346/2015 (2015/2728(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0475)


10. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Preporuka Sandra Kalniete - A8-0340/2015
Andrejs Mamikins

Izvješće Barbara Lochbihler - A8-0342/2015
Andrejs Mamikins, Jonathan Arnott i Stanislav Polčák

Dovršetak europske ekonomske i monetarne unije - (2015/2936(RSP)) - B8-1347/2015
Marek Jurek, Andrejs Mamikins i Jonathan Arnott

Izvješće Cristian Dan Preda - A8-0344/2015
Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor i Jonathan Arnott

20. godišnjica Daytonskoga mirovnog sporazuma - (2015/2979(RSP)) - B8-1350/2015 i RC-B8-1362/2015
Andrejs Mamikins

Izvješće Bodil Valero - A8-0338/2015
Andrejs Mamikins i Csaba Sógor

Patenti i prava uzgajivača bilja - (2015/2981(RSP)) - RC-B8-1394/2015
Andrejs Mamikins i Marian Harkin

Stanje u Burundiju - (2015/2973(RSP)) - RC-B8-1348/2015
Andrejs Mamikins

Zaštita Nacionalnog parka Virunga u Demokratskoj Republici Kongu - (2015/2728(RSP)) - B8-1346/2015
Andrejs Mamikins.


11. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


12. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 52. Poslovnika) - Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 9. prosinca 2015.)

Odbor AFET (članak 54. Poslovnika)

- Borba protiv krijumčarenja ljudi u vanjskim odnosima EU-a (2015/2340(INI))
(mišljenje: ENVI, FEMM (članak 54. Poslovnika), LIBE(članak 54. Poslovnika))

Upućivanje na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor DEVE

- Troškovno učinkovito smanjenje emisija i niskougljična ulaganja (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
upućeno nadležnom odboru: : ENVI
mišljenje: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

Odbor IMCO

- Nova napredna i inovativna buduća strategija trgovine i ulaganja (2015/2105(INI))
upućeno nadležnom odboru: : INTA
mišljenje: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

Odbor JURI

- Javni pristup dokumentima (članak 116. stavak 7. Poslovnika) za 2014. i 2015. (2015/2287(INI))
upućeno nadležnom odboru: LIBE
mišljenje: JURI

Odbor REGI

- Situacija u Sredozemlju i potreba za holističkim pristupom EU-a migraciji (2015/2095(INI))
upućeno nadležnom odboru: : LIBE
mišljenje: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI


13. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD))
Predsjednik će se o tom prijedlogu savjetovati s Odborom regija, u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika.

U skladu s odredbama članka 307. Ugovora, predsjednik će se o ovom prijedlogu savjetovati s Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

DEVE, ENVI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Palaua o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Prijedlog odluka Vijeća o ovlašćivanju Republike Austrije da potpiše i ratificira Hašku konvenciju od 15. studenoga 1965. o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih dokumenata u građanskim ili trgovačkim stvarima te Malte da pristupi toj Konvenciji u interesu Europske unije (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

LIBE

- Prijedlog odluka Vijeća o sklapanju u ime Europske unije Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Liberije te Protokola o provedbi uz navedeni Sporazum (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

DEVE, BUDG

2) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o neuspjehu sustava kvota za raspodjelu izbjeglica (B8-1232/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o mladima i gubitku sluha prouzročenome bukom (B8-1233/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

CULT

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zaštiti okoliša u vrijeme oružanih sukoba (B8-1234/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

DEVE

mišljenje :

AFET

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o uvođenju regulatornih mjera za zaštitu mora od plutajućeg otpada (B8-1235/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o obrazovanju odraslih (B8-1236/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o financijskim pitanjima povezanim s dugovječnošću (B8-1237/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije u znak podrške proizvođačima mesnih i suhomesnatih proizvoda (B8-1238/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o nužnosti donošenja djelotvorne i zajedničke strategije za borbu protiv terorizma (B8-1239/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Mircea Diaconu. Prijedlog rezolucije o dostupnosti sporta osobama s invaliditetom i jednakim, poštenim i nediskriminirajućim nagradama za dobre rezultate (B8-1242/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Gilles Lebreton. Prijedlog rezolucije o zabrani korištenja oksibenzona u kozmetičkim proizvodima (B8-1243/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o jačanju sigurnosnih mjera u EU-u nakon napada u Parizu 13. studenoga 2015. (B8-1244/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o kašnjenju talijanske javne uprave s plaćanjima vjerovnicima (B8-1245/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

ECON

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o uzbuni oko crvenog mesa i mesnih prerađevina nakon objave Svjetske zdravstvene organizacije (B8-1246/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o kršćanofobiji u Europi (B8-1247/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o alarmantnom stanju zbog zatvaranja poduzeća s dugom tradicijom u Venetu i Furlaniji (B8-1248/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o krivotvorenju vrhunskih talijanskih vina (B8-1249/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

AGRI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o poticanju primjene manje invazivnih tehnika dijagnosticiranja celijakije kod djece (B8-1250/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o raku gušterače (B8-1251/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o biološkoj raznolikosti (B8-1252/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o socijalnim i ekonomskim pravima starijih osoba (B8-1253/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o hitnosti donošenja mjera protiv krivotvorenja prehrambenih proizvoda (B8-1254/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o obiteljskoj hiperkolesterolemiji (B8-1255/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o boljem usklađivanju europskih obavještajnih službi (B8-1256/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o izloženosti ultraljubičastim zrakama (B8-1285/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o riži od plastike proizvedenoj u Aziji (B8-1286/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o siromaštvu u Italiji (B8-1287/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o niskoj stopi zaposlenosti diplomiranih osoba u Italiji (B8-1288/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o kvantitativnom ublažavanju i ekspanzivnim fiskalnim politikama (B8-1289/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o cirkularnoj ekonomiji: istraživanja i inovacije u sektoru plastike (B8-1290/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o kvantitativnom ublažavanju: 80 % novca koji je ESB pustio u optjecaj ostalo je u Frankfurtu (B8-1291/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o nedostatku digitalnih vještina (B8-1292/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o davanju prednosti lokalnim ponuditeljima u javnoj nabavi (B8-1293/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o novim uvjetima reprogramiranja duga koji se nalaze u dokumentima Transatlantskog sporazuma. (B8-1294/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o danu sjećanja na žrtve islamističkog nasilja (B8-1295/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o poslovnim odnosima Turske i ISIS-a (B8-1296/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o kršenju povjerljivosti na Facebooku (B8-1297/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije a o borbi protiv krivotvorenja u sektoru mode i luksuza (B8-1298/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

IMCO

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o većoj sljedivosti odbačenog oružja (B8-1299/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o prozelitizmu na internetu (B8-1300/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o Međunarodnom danu uklanjanja nasilja nad ženama (B8-1301/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

FEMM

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o trošku europskih poreznih sporova za francuske javne financije (B8-1302/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o odbijanju članstva i priznavanja Kosova u EU-u (B8-1303/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o posljedicama Direktive o upućivanju radnika na financiranje socijalnih politika u Francuskoj (B8-1304/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o izuzimanju javnih usluga iz trgovinskih pregovora (B8-1305/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o borbi protiv napuštanja i zlostavljanja životinja (B8-1306/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o smrtnoj kazni u Saudijskoj Arabiji (B8-1307/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o krivotvorenju putnih isprava (B8-1308/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o zabrani prodaje proizvoda koji sadrže glifosat (B8-1309/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o padu narudžbi i prihoda u industriji (B8-1310/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o dječjem siromaštvu (B8-1311/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

CULT

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o preuzimanju australskog modela imigracije (B8-1312/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o informatičkim aplikacijama i zahtjevima za pristup osjetljivim podacima (B8-1313/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o kvantitativnom ublažavanju i bankovnim kreditima (B8-1314/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o nasilju nad ženama (B8-1315/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

FEMM

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o nepriznavanju zaštićene oznake izvornosti za sir asiago u pregovorima između EU-a i Vijetnama (B8-1316/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o razdvojenom plaćanju (B8-1317/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

ITRE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o onečišćenju Sredozemnog mora plastikom (B8-1318/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

PECH

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o imigracijskoj krizi i njezinim posljedicama na Furlaniju – Julijsku krajinu (B8-1319/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o utaji poreza kineskih poduzeća u Italiji (B8-1320/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o krivotvorenju oznake Prosecco za koje su odgovorna britanska poduzeća (B8-1321/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o nužnoj obrani (B8-1323/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o ponovnom uvođenju državnih granica radi borbe protiv islamističkog terorizma (B8-1324/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o primjeni inovativnih metoda za jačanje sigurnosti i sprečavanje terorizma (B8-1325/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o radikalizaciji islama u EU-u (B8-1326/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o rokovima plaćanja u javnom sektoru (B8-1327/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o energetskom siromaštvu (B8-1328/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o digitalnom plaćanju uz pomoć pametnih telefona (B8-1329/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o društvima uzajamne pomoći (B8-1330/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o migrantskoj krizi (B8-1331/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

DEVE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o pružanju potpore makroregionalnoj strategiji za planinska područja (B8-1332/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o važnosti socijalnih ulaganja (B8-1333/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o uspostavi europske regulative za preraspodjelu viška hrane koju će vršiti veliki organizirani distribucijski lanci (B8-1334/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o sankcijskim mjerama protiv država koje financiraju i podržavaju ISIS (B8-1338/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o bankarstvu u sjeni (shadow banking) (B8-1339/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o zabrani prodaje oružja i vojne tehnologije državama koje financiraju i podupiru ISIS (B8-1340/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AFET


14. Predstavke

Sljedeće predstavke, unesene u registar u skladu s člankom 215. stavkom 6. Poslovnika niže navedenih datuma, upućene su nadležnom odboru:

16. prosinca 2015

(*) Ime nije javno objavljeno.

(*) (br. 1153/2015); (*) (br. 1154/2015); (*) (br. 1155/2015); (*) (br. 1156/2015); (*) (br. 1157/2015); (*) (br. 1158/2015); (*) (br. 1159/2015); (*) (br. 1160/2015); (*) (br. 1161/2015); Pia Berrend (br. 1162/2015); (*) (br. 1163/2015); Ireneu Castillo Caso (br. 1164/2015); (*) (br. 1165/2015); (*) (br. 1166/2015); (*) (br. 1167/2015); (*) (br. 1168/2015); (*) (br. 1169/2015); Philipp Schmagold (br. 1170/2015); (*) (br. 1171/2015); (*) (br. 1172/2015); Neil Warwick (br. 1173/2015); (*) (br. 1174/2015); (*) (br. 1175/2015); (*) (br. 1176/2015); Cristinel Corobana (br. 1177/2015); (*) (br. 1178/2015); (*) (br. 1179/2015); (*) (br. 1180/2015); (*) (br. 1181/2015); (*) (br. 1182/2015); (*) (br. 1183/2015); (*) (br. 1184/2015); (*) (br. 1185/2015); (*) (br. 1186/2015); (*) (br. 1187/2015); (*) (br. 1188/2015); Marco Bava (br. 1189/2015); Leif Lundgren (br. 1190/2015); (*) (br. 1191/2015); (*) (br. 1192/2015); Marco Bava (br. 1193/2015); Marco Bava (br. 1194/2015); Marco Bava (br. 1195/2015); Marco Bava (br. 1196/2015); Marco Bava (br. 1197/2015); (*) (br. 1198/2015); (*) (br. 1199/2015); Flavio Miccono (br. 1200/2015); (*) (br. 1201/2015); (*) (br. 1202/2015); Flavio Miccono (br. 1203/2015); (*) (br. 1204/2015); (*) (br. 1205/2015); (*) (br. 1206/2015); (*) (br. 1207/2015); (*) (br. 1208/2015); Marco Bava (br. 1209/2015); (*) (br. 1210/2015); (*) (br. 1211/2015); (*) (br. 1212/2015); (*) (br. 1213/2015); (*) (br. 1214/2015); (*) (br. 1215/2015); (*) (br. 1216/2015); (*) (br. 1217/2015); (*) (br. 1218/2015); (*) (br. 1219/2015); (*) (br. 1220/2015); Micaela Nicola (br. 1221/2015); (*) (br. 1222/2015); (*) (br. 1223/2015); (*) (br. 1224/2015); (*) (br. 1225/2015); Anna Dorotea Privitera (br. 1226/2015); Jacek Sierpiński (br. 1227/2015); Yaiza García Rodríguez (br. 1228/2015); (*) (br. 1229/2015); (*) (br. 1230/2015); (*) (br. 1231/2015); (*) (br. 1232/2015); (*) (br. 1233/2015); (*) (br. 1234/2015); (*) (br. 1235/2015); (*) (br. 1236/2015); William Roger (br. 1237/2015); (*) (br. 1238/2015); Stefania Matteini (br. 1239/2015); Amelia Roberts (br. 1240/2015); Alexander Eisenmann (br. 1241/2015); (*) (br. 1242/2015).

Predsjednik je objavio da je dana 16. prosinca 2015 nadležnom odboru, u skladu s odredbama članka 215 stavka 13 Poslovnika, uputio predstavke koje su Parlamentu podnijele fizičke osobe koje nisu građani Europske unije niti u njoj borave, odnosno pravne osobe koje nemaju sjedište u državi članici.


15. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


16. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 18. do 21. siječnja 2016.


17. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 13:20 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Mosca, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zalba Bidegain

Pravna napomena