Indekss 
Protokols
PDF 293kWORD 307k
Ceturtdiena, 2015. gada 17. decembris - StrasbūraGalīgā redakcija
1.Sēdes atklāšana
 2.Patenti un augu selekcionāru tiesības (debates)
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  3.1.Ibrahim Halawa draudošais nāvessods
  3.2.Stāvoklis Maldīvijā
  3.3.Malaizija
 4.Stāvoklis Burundi (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 5.Virungas Nacionālā parka aizsardzība Kongo Demokrātiskajā Republikā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 6.Sēdes vadītāja paziņojums
 7.Komiteju sastāvs
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Balsošanas laiks
  9.1.Izmeklēšanas komitejas saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē izveide, kompetence, skaitliskais sastāvs un pilnvaru termiņš (balsošana)
  9.2.Ibrahim Halawa draudošais nāvessods (balsošana)
  9.3.Stāvoklis Maldīvijā (balsošana)
  9.4.Malaizija (balsošana)
  9.5.ES un Vjetnamas Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību (protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.6.ES un Vjetnamas Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību (piekrišana) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.7.ES un Vjetnamas Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību (rezolūcija) (balsošana)
  9.8.Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana (balsošana)
  9.9.2014. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā (balsošana)
  9.10.Deitonas miera līguma 20. gadadiena (balsošana)
  9.11.Ieroču eksports — Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (balsošana)
  9.12.Patenti un augu selekcionāru tiesības (balsošana)
  9.13.Stāvoklis Burundi (balsošana)
  9.14.Virungas Nacionālā parka aizsardzība Kongo Demokrātiskajā Republikā (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 13.Dokumentu iesniegšana
 14.Lūgumraksti
 15.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 16.Nākamo sēžu datumi
 17.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Patenti un augu selekcionāru tiesības (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000146/2015) un kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski (AGRI komitejas vārdā) un Pavel Svoboda (JURI komitejas vārdā) Komisijai: Patenti un augu selekcionāru tiesības (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015).

Czesław Adam Siekierski un Pavel Svoboda izvērsa jautājumu.

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Albert Deß PPE grupas vārdā, Paolo De Castro S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Jan Huitema ALDE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā, John Stuart Agnew EFDD grupas vārdā, Philippe Loiseau ENF grupas vārdā, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva John Stuart Agnew, James Nicholson, Ivan Jakovčić, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Matt Carthy, Michel Dantin, Eric Andrieu, Janusz Wojciechowski, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Miguel Viegas, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Marc Tarabella, Beata Gosiewska un Annie Schreijer-Pierik, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gianluca Buonanno.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Peter Jahr, Maria Grapini, Notis Marias, Bronis Ropė un Tibor Szanyi.

Uzstājās Christos Stylianides.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc un Roberta Metsola PPE grupas vārdā – par patentiem un augu selekcionāru tiesībām (2015/2981(RSP)) (B8-1394/2015);

—   Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari un Christel Schaldemose S&D grupas vārdā – par patentiem un augu selekcionāru tiesībām (2015/2981(RSP)) (B8-1395/2015);

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska un Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā – par patentiem un augu selekcionāru tiesībām (2015/2981(RSP)) (B8-1399/2015);

—   Jan Huitema, Jean-Marie Cavada un Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdāpar patentiem un augu selekcionāru tiesībām (2015/2981(RSP)) (B8-1400/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.12.2015. protokola 9.12. punkts.


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 15.12.2015. protokola 2. punkts.)


3.1. Ibrahim Halawa draudošais nāvessods

Rezolūciju priekšlikumi B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 (2015/3016(RSP)).

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Marian Harkin, Seán Kelly, Lynn Boylan un Pier Antonio Panzeri iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Brian Hayes PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Diane James EFDD grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Bogdan Brunon Wenta un Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mairead McGuinness, Nessa Childers un Deirdre Clune.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.12.2015. protokola 9.2. punkts.


3.2. Stāvoklis Maldīvijā

Rezolūciju priekšlikumi B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 (2015/3017(RSP)).

Ignazio Corrao, Jean Lambert, Gérard Deprez, Charles Tannock, Eduard Kukan, Marie-Christine Vergiat un Pier Antonio Panzeri iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Richard Howitt S&D grupas vārdā, Javier Nart ALDE grupas vārdā, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Jiří Pospíšil, Andi Cristea un Stanislav Polčák, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gianluca Buonanno.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.12.2015. protokola 9.3. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


3.3. Malaizija

Rezolūciju priekšlikumi B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015 (2015/3018(RSP)).

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Cecilia Wikström, Jeroen Lenaers, Marie-Christine Vergiat un Pier Antonio Panzeri iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Neena Gill S&D grupas vārdā, António Marinho e Pinto ALDE grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts un Marc Tarabella, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ryszard Czarnecki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Notis Marias, Csaba Sógor, Fabio Massimo Castaldo un Pavel Svoboda.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.12.2015. protokola 9.4. punkts.


4. Stāvoklis Burundi (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Burundi (2014/2973(RSP)).

Debates notika 2015. gada 25. novembrī (25.11.2015. protokola 15. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto un Notis Marias ECR grupas vārdā – par stāvokli Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1348/2015);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1352/2015);

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdāpar stāvokli Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1353/2015);

—   Victor Boştinaru, Norbert Neuser, David Martin, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă un Doru-Claudian Frunzulică S&D grupas vārdā – par stāvokli Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1354/2015);

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic un Pavel Telička ALDE grupas vārdā – par stāvokli Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1355/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas un Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1356/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini un Laura Agea EFDD grupas vārdā – par stāvokli Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1357/2015).

Balsojums: 17.12.2015. protokola 9.13. punkts.


5. Virungas Nacionālā parka aizsardzība Kongo Demokrātiskajā Republikā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000108/2015) un kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā Komisijai: Virungas Nacionālā parka aizsardzība Kongo Demokrātiskajā Republikā (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015).

Debates notika 2015. gada 2. decembrī (2.12.2015. protokola 18. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Linda McAvan DEVE komitejas vārdā – par Virungas Nacionālā parka aizsardzību Kongo Demokrātiskajā Republikā (2015/2728(RSP)) (B8-1346/2015).

Balsojums: 17.12.2015. protokola 9.14. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.50 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks


6. Sēdes vadītāja paziņojums

Priekšsēdētājs paziņoja, ka saskaņā ar Reglamenta 166. pantu ir nolēmis noteikt sankcijas deputātam Marcel de Graaff par izturēšanos 2015. gada 28. oktobra plenārsēdes balsošanas laikā. Sankcijas izpaudīsies kā tiesību saņemt dienas naudu zaudēšana uz piecām dienām. Lēmums iepriekšējā dienā ir ticis darīts zināms attiecīgajam deputātam.


7. Komiteju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis ECR grupas pieprasījumu iecelt amatā turpmāk minēto deputātu.

EMPL komiteja: Czesław Hoc – Zdzisław Krasnodębski vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


8. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


9. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


9.1. Izmeklēšanas komitejas saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē izveide, kompetence, skaitliskais sastāvs un pilnvaru termiņš (balsošana)

Priekšsēdētāju konferences priekšlikums: Izmeklēšanas komitejas saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē izveide, kompetence, skaitliskais sastāvs un pilnvaru termiņš.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0462).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās James Carver.


9.2. Ibrahim Halawa draudošais nāvessods (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 un B8-1408/2015 (2015/3016(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1402/2015

(aizstāj B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 un B8-1408/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann un Ivana Maletić PPE grupas vārdā;

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā;

—   Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā;

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Jozo Radoš un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez un Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā;

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Bodil Valero un Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un David Borrelli, EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0463).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Lynn Boylan.


9.3. Stāvoklis Maldīvijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 un B8-1421/2015 (2015/3017(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1409/2015

(aizstāj B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 un B8-1421/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann un Ivana Maletić PPE grupas vārdā;

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli un Miroslav Poche S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā;

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun un Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0464).


9.4. Malaizija (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015 un B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1412/2015

(aizstājB8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015 un B8-1422/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann un Ivana Maletić PPE grupas vārdā;

—   Neena Gill, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, István Ujhelyi, Julie Ward un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā;

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec un Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Marco Zanni EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0465).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-1420/2015 vairs nav spēkā.)


9.5. ES un Vjetnamas Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību (protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Pamatnolīgumam par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Sandra Kalniete (A8-0340/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0466).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


9.6. ES un Vjetnamas Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību (piekrišana) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0467).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


9.7. ES un Vjetnamas Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību (rezolūcija) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses [2015/2096(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0468).


9.8. Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000152/2015) un kuru uzdeva Roberto Gualtieri ECON komitejas vārdā Komisijai: Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015).

Rezolūcijas priekšlikums B8-1347/2015 (2015/2936(RSP))

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0469).


9.9. 2014. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā (balsošana)

Ziņojums par 2014. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā [2015/2229(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0470).


9.10. Deitonas miera līguma 20. gadadiena (balsošana)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Deitonas miera līguma 20. gadadiena (2015/2979(RSP)).

Rezolūciju priekšlikumi B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 un B8-1401/2015 (2015/2979(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-1350/2015

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1362/2015

(aizstāj B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 un B8-1401/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Romana Tomc, Roberta Metsola, Milan Zver, Bogdan Andrzej Zdrojewski un Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā;

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto un Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā;

—   Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā;

—   Jiří Maštálka un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā;

—   Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao, EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0471).

Uzstāšanās

Cristian Dan Preda ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 3. Ierosinātais mutiskais grozījums tika pieņemts.


9.11. Ieroču eksports — Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (balsošana)

Ziņojums par ieroču eksportu — Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana [2015/2114(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Bodil Valero (A8-0338/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0472).


9.12. Patenti un augu selekcionāru tiesības (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000146/2015) un kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski AGRI komitejas vārdā un Pavel Svoboda JURI komitejas vārdā Komisijai: Patenti un augu selekcionāru tiesības (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015).

Rezolūciju priekšlikumi B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 un B8-1400/2015 (2015/2981(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1394/2015

(aizstāj B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 un B8-1400/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka un Annie Schreijer-Pierik PPE grupas vārdā;

—   Paolo De Castro un Evelyn Regner S&D grupas vārdā;

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk un Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā;

—   Jan Huitema un Jean-Marie Cavada ALDE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0473).


9.13. Stāvoklis Burundi (balsošana)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Burundi (2015/2973(RSP)).

Debates notika 2015. gada 25. novembrī (25.11.2015. protokola 15. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2015. gada 17. decembrī (17.12.2015. protokola 4. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 un B8-1357/2015 (2015/2973(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1348/2015

(aizstāj B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 un B8-1357/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Roberta Metsola, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, József Nagy un Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā;

—   Victor Boştinaru, Maria Arena, Norbert Neuser, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella un Julie Ward S&D grupas vārdā;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock un Notis Marias ECR grupas vārdā;

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā;

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā;

—   Maria Heubuch, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Judith Sargentini un José Bové, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0474).


9.14. Virungas Nacionālā parka aizsardzība Kongo Demokrātiskajā Republikā (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000108/2015) un kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā Komisijai: Virungas Nacionālā parka aizsardzība Kongo Demokrātiskajā Republikā (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015).

Debates notika 2015. gada 2. decembrī (2.12.2015. protokola 18. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumu paziņoja 2015. gada 17. decembrī (17.12.2015. protokola 5. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums B8-1346/2015 (2015/2728(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0475).


10. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Sandras Kalnietes ieteikums - A8-0340/2015
Andrejs Mamikins

Barbara Lochbihler ziņojums - A8-0342/2015
Andrejs Mamikins, Jonathan Arnott un Stanislav Polčák

Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana - (2015/2936(RSP)) - B8-1347/2015
Marek Jurek, Andrejs Mamikins un Jonathan Arnott

Cristian Dan Preda ziņojums - A8-0344/2015
Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor un Jonathan Arnott

Deitonas miera līguma 20. gadadiena - (2015/2979(RSP)) - B8-1350/2015 un RC-B8-1362/2015
Andrejs Mamikins

Bodil Valero ziņojums - A8-0338/2015
Andrejs Mamikins un Csaba Sógor

Patenti un augu selekcionāru tiesības - (2015/2981(RSP)) - RC-B8-1394/2015
Andrejs Mamikins un Marian Harkin

Stāvoklis Burundi - (2015/2973(RSP)) - RC-B8-1348/2015
Andrejs Mamikins

Virungas Nacionālā parka aizsardzība Kongo Demokrātiskajā Republikā - (2015/2728(RSP)) - B8-1346/2015
Andrejs Mamikins


11. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


12. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants) - Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 9. decembra lēmumu)

AFET komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Cilvēku tirdzniecības apkarošana ES ārējās attiecībās (2015/2340(INI))
(atzinums: ENVI, FEMM (Reglamenta 54. pants), LIBE (Reglamenta 54. pants))

Nodošana komitejām (Reglamenta 53. pants)

DEVE komiteja

- Izmaksu ziņā efektīvi emisiju samazināšanas pasākumi un ieguldījumi zemu oglekļa emisiju tehnoloģijās (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: : ENVI
atzinums: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

IMCO komiteja

- Jauna progresīva un inovatīva stratēģija tirdzniecības un ieguldījumu jomā (2015/2105(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

JURI komiteja

- Publiska piekļuve dokumentiem (Reglamenta 116. panta 7. punkts) 2014. un 2015. gadā (2015/2287(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: : LIBE
atzinums: JURI

REGI komiteja

- Stāvoklis Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā (2015/2095(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI


13. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padomes un Komisijas iesniegtie dokumenti

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārējo zvejas flotu ilgtspējīgu pārvaldību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1006/2008 (COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, ENVI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Palau Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (12080/2015 – C8-0400/2015 – 2015/0193(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko Eiropas Savienības interesēs atļauj Austrijas Republikai parakstīt un ratificēt Hāgas 1965. gada 15. novembra Konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās un Maltai — pievienoties minētajai Konvencijai (13777/2015 – C8-0401/2015 – 2013/0177(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Libērijas Republiku un tā īstenošanas protokolu (13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par bēgļu sadales kvotu sistēmas neefektivitāti (B8-1232/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par jauniešiem un trokšņa izraisītu kurlumu (B8-1233/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

CULT

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par vides aizsardzību bruņotu konfliktu laikā (B8-1234/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

DEVE

atzinums:

AFET

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par normatīvu pasākumu ieviešanu nolūkā jūras aizsargāt no peldošiem atkritumiem (B8-1235/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par pieaugušo apmācību (B8-1236/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par finanšu problēmām, kas saistītas ar ilgmūžību (B8-1237/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par atbalstu gaļas un gaļas izstrādājumu ražotājiem (B8-1238/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par nepieciešamību pēc efektīvas un kopējas terorisma apkarošanas stratēģijas (B8-1239/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Mircea Diaconu. Priekšlikums rezolūcijai par sporta pieejamību personām ar invaliditāti un vienlīdzīgiem, taisnīgiem un nediskriminējošiem apbalvojumiem par rezultātiem (B8-1242/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh un Gilles Lebreton. Priekšlikums rezolūcijai par aizliegumu kosmētikas produktos izmantot oksibenzonu (B8-1243/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par drošības pasākumu pastiprinātu veikšanu Eiropas Savienībā pēc Parīzes 2015. gada 13. novembra terora aktiem (B8-1244/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par Itālijas valsts pārvaldes institūciju kavējumiem parāda atmaksā uzņēmumiem (B8-1245/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ECON

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par PVO paziņojuma izraisīto paniku saistībā ar sarkano un pārstrādāto gaļu (B8-1246/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par naidu pret kristiešiem Eiropā (B8-1247/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par satraucošo situāciju ar Veneto un Friuli reģionu vēsturisko uzņēmumu slēgšanu (B8-1248/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par Itālijā ražotu izcilas kvalitātes vīnu viltošanu (B8-1249/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

AGRI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par mazāk invazīvu metožu celiakijas diagnosticēšanā bērniem veicināšanu (B8-1250/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par aizkuņģa dziedzera vēzi (B8-1251/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par bioloģisko daudzveidību (B8-1252/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par vecu cilvēku sociālajām un ekonomiskajām tiesībām (B8-1253/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par steidzamiem pasākumiem pret pārtikas produktu viltošanu (B8-1254/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par iedzimtu paaugstinātu holesterīna līmeni (B8-1255/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par Eiropas izlūkdienestu labāku koordināciju (B8-1256/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par pakļaušanu ultravioletajam starojumam (B8-1285/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par plastmasas rīsiem no Āzijas (B8-1286/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par nabadzību Itālijā (B8-1287/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par augstskolu absolventu zemo nodarbinātības līmeni Itālijā (B8-1288/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par kvantitatīvi veicinošajiem pasākumiem un ekspansīvu fiskālo politiku (B8-1289/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par aprites ekonomiku — pētniecība un inovācija plastmasas ražošanas nozarē (B8-1290/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par kvantitatīvi veicinošajiem pasākumiem — 80 % no ECB emitētajiem likvīdiem atrodas Frankfurtē (B8-1291/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par digitālo prasmju trūkumu (B8-1292/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par vietējo uzņēmumu priekšrocībām publiskā iepirkuma līgumu slēgšanā (B8-1293/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par jaunajiem parāda pārstrukturēšanas nosacījumiem, kas iekļauti transatlantiskās partnerības līgumā (B8-1294/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par islāmistu vardarbības upuru piemiņas dienu (B8-1295/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par Turcijas un ISIS attiecībām (B8-1296/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par konfidencialitātes pārkāpumiem Facebook sociālajā tīklā (B8-1297/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par cīņu pret modes un luksusa preču viltošanu (B8-1298/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

IMCO

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par izņemto ieroču labāku izsekojamību (B8-1299/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par prozelītismu internetā (B8-1300/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par Starptautisko dienu vardarbības pret sievietēm izskaušanai (B8-1301/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par Eiropas nodokļu tiesvedības izmaksām Francijas valstij (B8-1302/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par atteikumu uzņemt Kosovu Eiropas Savienībā un par Kosovas neatzīšanu (B8-1303/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par Darba ņēmēju norīkošanas direktīvas ietekmi uz sociālās politikas finansēšanu Francijā (B8-1304/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par sabiedrisko pakalpojumu izslēgšanu no tirdzniecības sarunām (B8-1305/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par cīņu pret dzīvnieku pamešanu un sliktu izturēšanos pret dzīvniekiem (B8-1306/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par nāvessodu Saūda Arābijā (B8-1307/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par ceļošanas dokumentu viltošanu (B8-1308/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par aizliegumu laist tirgū produktus, kas satur glifosātu (B8-1309/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par pasūtījumu un apgrozījuma samazināšanos rūpniecības nozarē (B8-1310/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ITRE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par bērnu nabadzību (B8-1311/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

CULT

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par Austrālijas imigrācijas pārvaldības modeļa pārņemšanu (B8-1312/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par lietojumprogrammām un pieprasījumiem piekļūt konfidenciāliem datiem (B8-1313/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par kvantitatīvi veicinošajiem pasākumiem un banku kredītiem (B8-1314/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par vardarbību pret sievietēm (B8-1315/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par to, ka ES un Vjetnamas sarunās nav iekļauta aizsargātā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde “Asiago” (AĢIN) (B8-1316/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par dalīto maksājumu (B8-1317/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ITRE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par Vidusjūras piesārņojumu ar plastmasas atkritumiem (B8-1318/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

PECH

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par ārkārtas situāciju imigrācijas jomā un tās ietekmi uz Friuli-Venēciju Džūliju (B8-1319/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par Ķīnas uzņēmumu izvairīšanos no nodokļiem Itālijā (B8-1320/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par Prosecco preču zīmes viltošanu, ko veic britu uzņēmumi (B8-1321/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par leģitīmu pašaizsardzību (B8-1323/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par valstu robežu atjaunošanu cīņai pret islāma terorismu (B8-1324/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par inovatīvu metožu izmantošanu, lai nodrošinātu drošību un novērstu terorismu (B8-1325/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par islāmiskās radikalizācijas novēršanu ES (B8-1326/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par valsts pārvaldes institūciju veikto maksājumu termiņiem (B8-1327/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par enerģētisko nabadzību (B8-1328/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par digitālajiem maksājumiem, kurus veic ar viedtālruņa palīdzību (B8-1329/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Rezolūcijas priekšlikums par pašpalīdzības biedrībām (B8-1330/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par migrācijas krīzi (B8-1331/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

DEVE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par atbalstu makroreģionālajai stratēģijai kalnu apgabaliem (B8-1332/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par sociālo investīciju nozīmi (B8-1333/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par Eiropas tiesisko regulējumu attiecībā uz lielveikalu pārtikas produktu pārpalikuma izdalīšanu (B8-1334/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par soda sankcijām pret valstīm, kas finansē un atbalsta ISIS (B8-1338/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par ēnu banku sistēmu (B8-1339/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par aizliegumu pārdot bruņojumu un militārās tehnoloģijas valstīm, kas finansē un atbalsta ISIS (B8-1340/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET


14. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 6. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2015. gada 16. decembris

(*) Iesniedzēja vārds netiek izpausts.

(*) (Nr. 1153/2015); (*) (Nr. 1154/2015); (*) (Nr. 1155/2015); (*) (Nr. 1156/2015); (*) (Nr. 1157/2015); (*) (Nr. 1158/2015); (*) (Nr. 1159/2015); (*) (Nr. 1160/2015); (*) (Nr. 1161/2015); Pia Berrend (Nr. 1162/2015); (*) (Nr. 1163/2015); Ireneu Castillo Caso (Nr. 1164/2015); (*) (Nr. 1165/2015); (*) (Nr. 1166/2015); (*) (Nr. 1167/2015); (*) (Nr. 1168/2015); (*) (Nr. 1169/2015); Philipp Schmagold (Nr. 1170/2015); (*) (Nr. 1171/2015); (*) (Nr. 1172/2015); Neil Warwick (Nr. 1173/2015); (*) (Nr. 1174/2015); (*) (Nr. 1175/2015); (*) (Nr. 1176/2015); Cristinel Corobana (Nr. 1177/2015); (*) (Nr. 1178/2015); (*) (Nr. 1179/2015); (*) (Nr. 1180/2015); (*) (Nr. 1181/2015); (*) (Nr. 1182/2015); (*) (Nr. 1183/2015); (*) (Nr. 1184/2015); (*) (Nr. 1185/2015); (*) (Nr. 1186/2015); (*) (Nr. 1187/2015); (*) (Nr. 1188/2015); Marco Bava (Nr. 1189/2015); Leif Lundgren (Nr. 1190/2015); (*) (Nr. 1191/2015); (*) (Nr. 1192/2015); Marco Bava (Nr. 1193/2015); Marco Bava (Nr. 1194/2015); Marco Bava (Nr. 1195/2015); Marco Bava (Nr. 1196/2015); Marco Bava (Nr. 1197/2015); (*) (Nr. 1198/2015); (*) (Nr. 1199/2015); Flavio Miccono (Nr. 1200/2015); (*) (Nr. 1201/2015); (*) (Nr. 1202/2015); Flavio Miccono (Nr. 1203/2015); (*) (Nr. 1204/2015); (*) (Nr. 1205/2015); (*) (Nr. 1206/2015); (*) (Nr. 1207/2015); (*) (Nr. 1208/2015); Marco Bava (Nr. 1209/2015); (*) (Nr. 1210/2015); (*) (Nr. 1211/2015); (*) (Nr. 1212/2015); (*) (Nr. 1213/2015); (*) (Nr. 1214/2015); (*) (Nr. 1215/2015); (*) (Nr. 1216/2015); (*) (Nr. 1217/2015); (*) (Nr. 1218/2015); (*) (Nr. 1219/2015); (*) (Nr. 1220/2015); Micaela Nicola (Nr. 1221/2015); (*) (Nr. 1222/2015); (*) (Nr. 1223/2015); (*) (Nr. 1224/2015); (*) (Nr. 1225/2015); Anna Dorotea Privitera (Nr. 1226/2015); Jacek Sierpiński (Nr. 1227/2015); Yaiza García Rodríguez (Nr. 1228/2015); (*) (Nr. 1229/2015); (*) (Nr. 1230/2015); (*) (Nr. 1231/2015); (*) (Nr. 1232/2015); (*) (Nr. 1233/2015); (*) (Nr. 1234/2015); (*) (Nr. 1235/2015); (*) (Nr. 1236/2015); William Roger (Nr. 1237/2015); (*) (Nr. 1238/2015); Stefania Matteini (Nr. 1239/2015); Amelia Roberts (Nr. 1240/2015); Alexander Eisenmann (Nr. 1241/2015); (*) (Nr. 1242/2015).

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš 2015. gada 16. decembrī saskaņā ar Reglamenta 215. panta 13. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī.


15. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


16. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2016. gada 18. līdz 21. janvārim.


17. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 13.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Mosca, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zalba Bidegain

Juridisks paziņojums