Zoznam 
Zápisnica
PDF 295kWORD 302k
Štvrtok, 17. decembra 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia
1.Otvorenie rokovania
 2.Patenty a práva šľachtiteľov rastlín (rozprava)
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  3.1.Ibrahim Halawa, ktorému potenciálne hrozí trest smrti
  3.2.Situácia na Maldivách
  3.3.Malajzia
 4.Situácia v Burundi (predložené návrhy uznesení)
 5.Ochrana Národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (predložené návrhy uznesení)
 6.Oznámenie predsedníctva
 7.Zloženie výborov
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Hlasovanie
  9.1.Zriadenie, pôsobnosť, zloženie a funkčné obdobie vyšetrovacieho výboru pre meranie emisií v automobilovom priemysle (hlasovanie)
  9.2.Ibrahim Halawa, ktorému potenciálne hrozí trest smrti (hlasovanie)
  9.3.Situácia na Maldivách (hlasovanie)
  9.4.Malajzia (hlasovanie)
  9.5.Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.6.Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.7.Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (uznesenie) (hlasovanie)
  9.8.Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe (hlasovanie)
  9.9.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej únie v tejto oblasti (hlasovanie)
  9.10.20. výročie Daytonskej mierovej dohody (hlasovanie)
  9.11.Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (hlasovanie)
  9.12.Patenty a práva šľachtiteľov rastlín (hlasovanie)
  9.13.Situácia v Burundi (hlasovanie)
  9.14.Ochrana Národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 13.Predloženie dokumentov
 14.Petície
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní
 17.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 h.


2. Patenty a práva šľachtiteľov rastlín (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000146/2015) , ktorú položil Czesław Adam Siekierski (v mene výboru AGRI) a Pavel Svoboda (v mene výboru JURI) pre Komisiu: Patenty a práva šľachtiteľov rastlín (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Czesław Adam Siekierski a Pavel Svoboda rozvinuli otázku.

Christos Stylianides (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Albert Deß v mene skupiny PPE, Paolo De Castro v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Jan Huitema v mene skupiny ALDE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, Philippe Loiseau v mene skupiny ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil John Stuart Agnew, James Nicholson, Ivan Jakovčić, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Matt Carthy, Michel Dantin, Eric Andrieu, Janusz Wojciechowski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Miguel Viegas, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Marc Tarabella, Beata Gosiewska a Annie Schreijer-Pierik, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Peter Jahr, Maria Grapini, Notis Marias, Bronis Ropė a Tibor Szanyi.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc a Roberta Metsola v mene skupiny PPE o patentoch a právach šľachtiteľov rastlín(2015/2981(RSP)) (B8-1394/2015);

—   Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari a Christel Schaldemose v mene skupiny S&D o patentoch a právach šľachtiteľov rastlín (2015/2981(RSP)) (B8-1395/2015);

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska a Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR o patentoch a právach šľachtiteľov rastlín (2015/2981(RSP)) (B8-1399/2015);

—   Jan Huitema, Jean-Marie Cavada a Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE o patentoch a právach šľachtiteľov rastlín (2015/2981(RSP)) (B8-1400/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.12 zápisnice zo dňa 17.12.2015.


3. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 15.12.2015 .)


3.1. Ibrahim Halawa, ktorému potenciálne hrozí trest smrti

Návrhy uznesenia B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Marian Harkin, Seán Kelly, Lynn Boylan a Pier Antonio Panzeri uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Brian Hayes v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Diane James v mene skupiny EFDD, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Bogdan Brunon Wenta a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mairead McGuinness, Nessa Childers a Deirdre Clune.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.2 zápisnice zo dňa 17.12.2015.


3.2. Situácia na Maldivách

Návrhy uznesenia B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

Ignazio Corrao, Jean Lambert, Gérard Deprez, Charles Tannock, Eduard Kukan, Marie-Christine Vergiat a Pier Antonio Panzeri uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Richard Howitt v mene skupiny S&D, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Jiří Pospíšil, Andi Cristea a Stanislav Polčák, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Doru-Claudian Frunzulică.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.3 zápisnice zo dňa 17.12.2015.

(Schôdza bola na chvíľu prerušená)


3.3. Malajzia

Návrhy uznesenia B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Cecilia Wikström, Jeroen Lenaers, Marie-Christine Vergiat a Pier Antonio Panzeri uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Neena Gill v mene skupiny S&D, António Marinho e Pinto v mene skupiny ALDE, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec a Marc Tarabella, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ryszard Czarnecki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Notis Marias, Csaba Sógor, Fabio Massimo Castaldo a Pavel Svoboda.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.4 zápisnice zo dňa 17.12.2015.


4. Situácia v Burundi (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Burundi (2014/2973(RSP))

Rozprava sa konala 25. novembra 2015 (bod 15 zápisnice zo dňa 25.11.2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto a Notis Marias v mene skupiny ECR o situácii v Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1348/2015);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE o situácii v Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1352/2015);

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy a Ramón Luis Valcárcel Siso v mene skupiny PPE o situácii v Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1353/2015);

—   Victor Boştinaru, Norbert Neuser, David Martin, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă a Doru-Claudian Frunzulică v mene skupiny S&D o situácii v Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1354/2015);

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic a Pavel Telička v mene skupiny ALDE o situácii v Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1355/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas a Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL o situácii v Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1356/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini a Laura Agea v mene skupiny EFDD o situácii v Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1357/2015).

Hlasovanie: bod 9.13 zápisnice zo dňa 17.12.2015.


5. Ochrana Národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000108/2015), ktorú položila Linda McAvan v mene výboru DEVE pre Komisiu: Ochrana národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Rozprava sa konala 2. decembra 2015 (bod 18 zápisnice zo dňa 2.12.2015).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Linda McAvan v mene výboru DEVE o ochrane národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (2015/2728(RSP)) (B8-1346/2015).

Hlasovanie: bod 9.14 zápisnice zo dňa 17.12.2015.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.50 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda


6. Oznámenie predsedníctva

V súlade s článkom 166 rokovacieho poriadku sa Predseda rozhodol uložiť sankciu Marcelovi de Graaffovi za jeho správanie počas hlasovania na schôdzi 28. októbra 2015. Sankciou je strata nároku na denný príspevok po dobu piatich dní. Rozhodnutie bolo včera oznámené príslušnému poslancovi..


7. Zloženie výborov

Predseda dostal od skupiny ECR túto žiadosť o vymenovanie:

výbor EMPL: Czesław Hoc, ktorým je nahradený Zdzisław Krasnodębski

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené nijaké námietky, toto vymenovanie sa bude považovať za schválené.


8. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


9. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


9.1. Zriadenie, pôsobnosť, zloženie a funkčné obdobie vyšetrovacieho výboru pre meranie emisií v automobilovom priemysle (hlasovanie)

Návrh Konferencie predsedov: Zriadenie, pôsobnosť, zloženie a funkčné obdobie vyšetrovacieho výboru pre meranie emisií v automobilovom priemysle

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2015)0462)

Vystúpenia:

James Carver pred hlasovaním.


9.2. Ibrahim Halawa, ktorému potenciálne hrozí trest smrti (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 a B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1402/2015

(nahrádzajúci B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 a B8-1408/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann a Ivana Maletić v mene skupiny PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D;

—   Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki a Raffaele Fitto v mene skupiny ECR;

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Jozo Radoš a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE;

—   Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez a Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Bodil Valero a Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a David Borrelli v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0463)

Vystúpenia:

Lynn Boylan, avant le vote.


9.3. Situácia na Maldivách (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 a B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1409/2015

(nahrádzajúci B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 a B8-1421/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann a Ivana Maletić v mene skupiny PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli a Miroslav Poche v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki a Raffaele Fitto v mene skupiny ECR;

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos a Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun a Alyn Smith v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0464)


9.4. Malajzia (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015 a B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1412/2015

(nahrádzajúci B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015 a B8-1422/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann a Ivana Maletić v mene skupiny PPE;

—   Neena Gill, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, István Ujhelyi, Julie Ward a Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki a Raffaele Fitto v mene skupiny ECR;

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec a Alyn Smith v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Marco Zanni v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0465)

(Návrh uznesenia B8-1420/2015 sa stal bezpredmetným.)


9.5. Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Rámcovej dohode o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii v mene Európskej únie a jej členských štátov [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0466)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


9.6. Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0467)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


9.7. Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (uznesenie) (hlasovanie)

Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie [2015/2096(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0468)


9.8. Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000152/2015), ktorú položil Roberto Gualtieri v mene výboru ECON pre Komisiu: Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Návrh uznesenia B8-1347/2015 (2015/2936(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0469)


9.9. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej únie v tejto oblasti (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej únie v tejto oblasti [2015/2229(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0470)


9.10. 20. výročie Daytonskej mierovej dohody (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : 20. výročie Daytonskej mierovej dohody (2015/2979(RSP))

Návrhy uznesenia B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 a B8-1401/2015 (2015/2979(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA B8-1350/2015

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1362/2015

(nahrádzajúci B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 a B8-1401/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Romana Tomc, Roberta Metsola, Milan Zver, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE;

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato a Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto a Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR;

—   Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE;

—   Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL;

—   Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi a Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0471)

Vystúpenia:

Cristian Dan Preda predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 3, ktorý bol prijatý.


9.11. Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (hlasovanie)

Správa o vývoze zbraní: vykonávaní spoločnej pozície 2008/944/SZBP [2015/2114(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Bodil Valero (A8-0338/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0472)


9.12. Patenty a práva šľachtiteľov rastlín (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000146/2015), ktorú položili Czesław Adam Siekierski v mene výboru AGRI a Pavel Svoboda v mene výboru JURI pre Komisiu: Patenty a práva šľachtiteľov rastlín (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Návrhy uznesenia B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 a B8-1400/2015 (2015/2981(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1394/2015

(nahrádzajúci B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 a B8-1400/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka a Annie Schreijer-Pierik v mene skupiny PPE;

—   Paolo De Castro a Evelyn Regner v mene skupiny S&D;

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk a Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR;

—   Jan Huitema a Jean-Marie Cavada v mene skupiny ALDE.

Prijatý (P8_TA(2015)0473)


9.13. Situácia v Burundi (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Burundi (2015/2973(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 25. novembra 2015 (bod 15 zápisnice zo dňa 25.11.2015).

Návrhy uznesenia boli oznámené 17. decembra 2015 (bod 4 zápisnice zo dňa 17.12.2015).

Návrhy uznesenia B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 a B8-1357/2015 (2015/2973(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1348/2015

(nahrádzajúci B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 a B8-1357/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Roberta Metsola, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, József Nagy a Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE;

—   Victor Boştinaru, Maria Arena, Norbert Neuser, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella a Julie Ward v mene skupiny S&D;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock a Notis Marias v mene skupiny ECR;

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat a Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL;

—   Maria Heubuch, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Judith Sargentini a José Bové, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0474)


9.14. Ochrana Národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000108/2015), ktorú položila Linda McAvan v mene výboru DEVE pre Komisiu: Ochrana národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Rozprava sa uskutočnila 2. decembra 2015 (bod 18 zápisnice zo dňa 2.12.2015).

Návrh uznesenia bol oznámený 17. decembra 2015 (bod 5 zápisnice zo dňa 17.12.2015).

Návrh uznesenia B8-1346/2015 (2015/2728(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0475)


10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie Sandra Kalniete - A8-0340/2015
Andrejs Mamikins

Správa: Barbara Lochbihler - A8-0342/2015
Andrejs Mamikins, Jonathan Arnott a Stanislav Polčák

Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe - (2015/2936(RSP)) - B8-1347/2015
Marek Jurek, Andrejs Mamikins a Jonathan Arnott

Správa: Cristian Dan Preda - A8-0344/2015
Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor a Jonathan Arnott

20. výročie Daytonskej mierovej dohody - (2015/2979(RSP)) - B8-1350/2015 a RC-B8-1362/2015
Andrejs Mamikins

Správa: Bodil Valero - A8-0338/2015
Andrejs Mamikins a Csaba Sógor

Patenty a práva šľachtiteľov rastlín - (2015/2981(RSP)) - RC-B8-1394/2015
Andrejs Mamikins a Marian Harkin

Situácia v Burundi - (2015/2973(RSP)) - RC-B8-1348/2015
Andrejs Mamikins

Ochrana Národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike - (2015/2728(RSP)) - B8-1346/2015
Andrejs Mamikins.


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


12. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku) - Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 9 decembra 2015)

výbor AFET (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Boj proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ (2015/2340(INI))
(stanovisko: ENVI, FEMM (článok 54 rokovacieho poriadku), LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku))

Pridelenie výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor DEVE

- Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
predložené gestorskému výboru: : ENVI
stanovisko: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

výbor IMCO

- Nová inovatívna stratégia pre obchod a investície orientovaná na budúcnosť (2015/2105(INI))
predložené gestorskému výboru: : INTA
stanovisko: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

výbor JURI

- Prístup verejnosti k dokumentom (článok 116 ods. 7) v rokoch 2014 – 2015 (2015/2287(INI))
predložené gestorskému výboru: : LIBE
stanovisko: JURI

výbor REGI

- Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii (2015/2095(INI))
predložené gestorskému výboru: : LIBE
stanovisko: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI


13. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 (COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s článkom 307 zmluvy bude predseda, ak to uzná za vhodné, tento návrh konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, ENVI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Palauskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúska republika poveruje v záujme Európskej únie podpísať a ratifikovať Haagsky dohovor z 15. novembra 1965 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach a ktorým sa Malta poveruje v záujme Európskej únie pristúpiť k tomuto dohovoru (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Libérijskou republikou a vykonávacieho protokolu k tejto dohode v mene Európskej únie (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

2) poslancov, návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o zlyhaní systému prerozdeľovania utečencov podľa kvót (B8-1232/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o mladých ľuďoch a strate sluchu spôsobenej hlukom (B8-1233/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o ochrane životného prostredia počas ozbrojených konfliktov (B8-1234/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

DEVE

stanovisko :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zavedení regulačných opatrení na ochranu morí pred plávajúcim odpadom (B8-1235/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vzdelávaní dospelých (B8-1236/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o finančných otázkach súvisiacich s dlhovekosťou (B8-1237/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia na podporu výrobcov mäsa a údenín (B8-1238/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o potrebe spoločnej a účinnej stratégie boja proti terorizmu (B8-1239/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Mircea Diaconu. Návrh uznesenia o prístupe ľudí so zdravotným postihnutím k športu a o rovnakých, spravodlivých a nediskriminačných odmenách za výkon (B8-1242/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Gilles Lebreton. Návrh uznesenia o zákaze oxybenzónu v kozmetických výrobkoch (B8-1243/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o posilnení bezpečnostných opatrení v Európskej únii po teroristických útokoch v Paríži 13. novembra 2015 (B8-1244/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o oneskorených platbách talianskych orgánov verejnej správy veriteľským spoločnostiam (B8-1245/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o poplašných správach týkajúcich sa červeného mäsa a údenín na základe vyhlásenia WHO (B8-1246/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o kresťanofóbii v Európe (B8-1247/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o alarmujúcej situácii v súvislosti so zatváraním spoločností s dlhou tradíciou v regiónoch Benátsko a Furlansko-Júlske Benátky (B8-1248/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o falšovaní talianskych vín špičkovej kvality (B8-1249/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o iniciatíve týkajúcej sa využívania menej invazívnych metód pri diagnostike celiakie detí (B8-1250/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o rakovine pankreasu (B8-1251/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o biodiverzite (B8-1252/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o ekonomických a sociálnych právach seniorov (B8-1253/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o bezodkladnej potrebe opatrení proti falšovaniu potravín (B8-1254/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o rodinnej hypercholesterolémii (B8-1255/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o lepšej koordinácii európskych spravodajských služieb (B8-1256/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vystavení UV žiareniu (B8-1285/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o plastovej ryži pochádzajúcej z Ázie (B8-1286/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o chudobe v Taliansku (B8-1287/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nízkej miere zamestnanosti absolventov vysokých škôl v Taliansku (B8-1288/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o kvantitatívnom uvoľňovaní a expanzívnych fiškálnych politikách (B8-1289/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o obehovom hospodárstve: výskum a inovácie v priemysle výroby plastov (B8-1290/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o kvantitatívnom uvoľňovaní: 80 % likvidných prostriedkov, ktoré uvoľní ECB, skončí vo Frankfurte (B8-1291/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o chýbajúcich počítačových zručnostiach (B8-1292/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o uprednostňovaní miestnych podnikov pri verejnom obstarávaní (B8-1293/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o nových podmienkach pre reštrukturalizáciu dlhu obsiahnutých v dokumentoch týkajúcich sa transatlantickej dohody (B8-1294/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o dni pamiatky obetí islamistického násilia (B8-1295/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o obchodných vzťahoch medzi Tureckom a ISIS (B8-1296/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o porušovaní dôvernosti na Facebooku (B8-1297/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o boji proti falšovaniu v odvetviach módy a luxusného tovaru (B8-1298/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o väčšej vysledovateľnosti vyradených zbraní (B8-1299/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o proselytizme online (B8-1300/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o Medzinárodnom dni za odstránenie násilia páchaného na ženách (B8-1301/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o nákladoch na európsky daňový spor pre francúzske verejné financie (B8-1302/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o odmietnutí pristúpenia a uznania Kosova zo strany Európskej únie (B8-1303/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o dôsledkoch smernice o vysielaní pracovníkov na financovanie sociálnych politík Francúzska (B8-1304/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o vyňatí verejných služieb v rámci obchodných rokovaní (B8-1305/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o boji proti opúšťaniu a týraniu zvierat (B8-1306/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o treste smrti v Saudskej Arábii (B8-1307/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o falšovaní cestovných dokumentov (B8-1308/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zákaze uvádzania výrobkov obsahujúcich glyfozát na trh (B8-1309/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o poklese objednávok a tržieb pre priemysel (B8-1310/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o chudobe detí (B8-1311/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o prijatí austrálskeho modelu riadenia migrácie (B8-1312/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o počítačových aplikáciách a žiadostiach o prístup k citlivým údajom (B8-1313/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o kvantitatívnom uvoľňovaní a bankových úveroch (B8-1314/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o násilí páchanom na ženách (B8-1315/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o neuznaní zemepisného označenia Asiago DOP v dohodách medzi EÚ a Vietnamom (B8-1316/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o rozdelení platieb (B8-1317/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o znečistení z plastu v oblasti Stredozemného mora (B8-1318/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

PECH

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o naliehavosti problému prisťahovalectva a jeho dôsledkoch vo Friuli Venezia Giulia (B8-1319/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o daňových únikoch čínskych podnikov v Taliansku (B8-1320/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o falšovaní etikety Prosecco britskými podnikmi (B8-1321/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o nutnej obrane (B8-1323/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o obnovení vnútroštátnych hraníc v záujme boja proti islamskému terorizmu (B8-1324/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o používaní inovatívnych metód na zaistenie bezpečnosti a predchádzanie terorizmu (B8-1325/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o islamskej radikalizácii v EÚ (B8-1326/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o termínoch platieb verejných orgánov (B8-1327/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o energetickej chudobe (B8-1328/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o digitálnych platbách cez smartfón (B8-1329/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o združeniach vzájomnej pomoci (B8-1330/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o migračnej kríze (B8-1331/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o podpore makroregionálnej stratégie pre horské oblasti (B8-1332/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o význame sociálnych investícií (B8-1333/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o prijatí európskych právnych predpisov v oblasti prerozdelenia prebytkov potravín z obchodných reťazcov (B8-1334/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o sankčných opatreniach voči štátom, ktoré financujú a podporujú IS (B8-1338/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o tieňovom bankovníctve (B8-1339/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o zákaze predaja zbraní a vojenskej technológie štátom, ktoré financujú a podporujú IS (B8-1340/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET


14. Petície

V súlade s článkom 215 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 16. decembra 2015

(*) Meno je utajené.

(*) (č. 1153/2015); (*) (č. 1154/2015); (*) (č. 1155/2015); (*) (č. 1156/2015); (*) (č. 1157/2015); (*) (č. 1158/2015); (*) (č. 1159/2015); (*) (č. 1160/2015); (*) (č. 1161/2015); Pia Berrend (č. 1162/2015); (*) (č. 1163/2015); Ireneu Castillo Caso (č. 1164/2015); (*) (č. 1165/2015); (*) (č. 1166/2015); (*) (č. 1167/2015); (*) (č. 1168/2015); (*) (č. 1169/2015); Philipp Schmagold (č. 1170/2015); (*) (č. 1171/2015); (*) (č. 1172/2015); Neil Warwick (č. 1173/2015); (*) (č. 1174/2015); (*) (č. 1175/2015); (*) (č. 1176/2015); Cristinel Corobana (č. 1177/2015); (*) (č. 1178/2015); (*) (č. 1179/2015); (*) (č. 1180/2015); (*) (č. 1181/2015); (*) (č. 1182/2015); (*) (č. 1183/2015); (*) (č. 1184/2015); (*) (č. 1185/2015); (*) (č. 1186/2015); (*) (č. 1187/2015); (*) (č. 1188/2015); Marco Bava (č. 1189/2015); Leif Lundgren (č. 1190/2015); (*) (č. 1191/2015); (*) (č. 1192/2015); Marco Bava (č. 1193/2015); Marco Bava (č. 1194/2015); Marco Bava (č. 1195/2015); Marco Bava (č. 1196/2015); Marco Bava (č. 1197/2015); (*) (č. 1198/2015); (*) (č. 1199/2015); Flavio Miccono (č. 1200/2015); (*) (č. 1201/2015); (*) (č. 1202/2015); Flavio Miccono (č. 1203/2015); (*) (č. 1204/2015); (*) (č. 1205/2015); (*) (č. 1206/2015); (*) (č. 1207/2015); (*) (č. 1208/2015); Marco Bava (č. 1209/2015); (*) (č. 1210/2015); (*) (č. 1211/2015); (*) (č. 1212/2015); (*) (č. 1213/2015); (*) (č. 1214/2015); (*) (č. 1215/2015); (*) (č. 1216/2015); (*) (č. 1217/2015); (*) (č. 1218/2015); (*) (č. 1219/2015); (*) (č. 1220/2015); Micaela Nicola (č. 1221/2015); (*) (č. 1222/2015); (*) (č. 1223/2015); (*) (č. 1224/2015); (*) (č. 1225/2015); Anna Dorotea Privitera (č. 1226/2015); Jacek Sierpiński (č. 1227/2015); Yaiza García Rodríguez (č. 1228/2015); (*) (č. 1229/2015); (*) (č. 1230/2015); (*) (č. 1231/2015); (*) (č. 1232/2015); (*) (č. 1233/2015); (*) (č. 1234/2015); (*) (č. 1235/2015); (*) (č. 1236/2015); William Roger (č. 1237/2015); (*) (č. 1238/2015); Stefania Matteini (č. 1239/2015); Amelia Roberts (č. 1240/2015); Alexander Eisenmann (č. 1241/2015); (*) (č. 1242/2015).

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 13 rokovacieho poriadku 16. decembra 2015 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


15. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


16. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 18. do 21. januára 2016.


17. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 13.20 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Mosca, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zalba Bidegain

Právne oznámenie