Index 
Protokoll
PDF 291kWORD 268k
Torsdagen den 17 december 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Patent och växtförädlares rättigheter (debatt)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  3.1.Möjligt dödsstraff för Ibrahim Halawa
  3.2.Situationen i Maldiverna
  3.3.Malaysia
 4.Situationen i Burundi (ingivna resolutionsförslag)
 5.Skydd av Virunga nationalpark i Demokratiska republiken Kongo (ingivna resolutionsförslag)
 6.Meddelande från talmannen
 7.Utskottens sammansättning
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Omröstning
  9.1.Tillsättning av en undersökningskommitté beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin och fastställande av dess ansvarsområde, antal ledamöter och mandatperiod (omröstning)
  9.2.Möjligt dödsstraff för Ibrahim Halawa (omröstning)
  9.3.Situationen i Maldiverna (omröstning)
  9.4.Malaysia (omröstning)
  9.5.Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (protokoll för att beakta Kroatiens anslutning till Europeiska unionen) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.6.Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (samtycke) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.7.Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (resolution) (omröstning)
  9.8.Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union (omröstning)
  9.9.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och EU:s politik på området (omröstning)
  9.10.20-årsdagen för Daytonavtalet (omröstning)
  9.11.Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (omröstning)
  9.12.Patent och växtförädlares rättigheter (omröstning)
  9.13.Situationen i Burundi (omröstning)
  9.14.Skydd av Virunga nationalpark i Demokratiska republiken Kongo (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Beslut om vissa dokument
 13.Inkomna dokument
 14.Framställningar
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Patent och växtförädlares rättigheter (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000146/2015) från Czesław Adam Siekierski (för utskottet AGRI) och Pavel Svoboda (för utskottet JURI) till kommissionen: Patent och växtförädlares rättigheter (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Czesław Adam Siekierski och Pavel Svoboda utvecklade frågan.

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Albert Deß för PPE-gruppen, Paolo De Castro för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Jan Huitema för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Philippe Loiseau för ENF-gruppen, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, som även besvarade en fråga ("blått kort") från John Stuart Agnew, James Nicholson, Ivan Jakovčić, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Matt Carthy, Michel Dantin, Eric Andrieu, Janusz Wojciechowski, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Miguel Viegas, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Marc Tarabella, Beata Gosiewska och Annie Schreijer-Pierik, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Peter Jahr, Maria Grapini, Notis Marias, Bronis Ropė och Tibor Szanyi.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc och Roberta Metsola för PPE-gruppen, om patent och växtförädlares rättigheter (2015/2981(RSP)) (B8-1394/2015),

—   Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari och Christel Schaldemose för S&D-gruppen, om patent och växtförädlares rättigheter (2015/2981(RSP)) (B8-1395/2015),

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska och Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, om patent och växtförädlares rättigheter (2015/2981(RSP)) (B8-1399/2015),

—   Jan Huitema, Jean-Marie Cavada och Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, om patent och växtförädlarrätten (2015/2981(RSP)) (B8-1400/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.12 i protokollet av den 17.12.2015.


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 15.12.2015.)


3.1. Möjligt dödsstraff för Ibrahim Halawa

Resolutionsförslag B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Marian Harkin, Seán Kelly, Lynn Boylan och Pier Antonio Panzeri redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Brian Hayes för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Diane James för EFDD-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Bogdan Brunon Wenta och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mairead McGuinness, Nessa Childers och Deirdre Clune.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.2 i protokollet av den 17.12.2015.


3.2. Situationen i Maldiverna

Resolutionsförslag B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

Ignazio Corrao, Jean Lambert, Gérard Deprez, Charles Tannock, Eduard Kukan, Marie-Christine Vergiat och Pier Antonio Panzeri redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Jiří Pospíšil, Andi Cristea och Stanislav Polčák, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.3 i protokollet av den 17.12.2015.

(Sammanträdet avbröts en kort stund )


3.3. Malaysia

Resolutionsförslag B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Cecilia Wikström, Jeroen Lenaers, Marie-Christine Vergiat och Pier Antonio Panzeri redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, António Marinho e Pinto för ALDE-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, och Marc Tarabella, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ryszard Czarnecki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Csaba Sógor, Fabio Massimo Castaldo och Pavel Svoboda.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 17.12.2015.


4. Situationen i Burundi (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Burundi (2014/2973(RSP))

Debatten hölls den 25 november 2015 (punkt 15 i protokollet av den 25.11.2015).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto och Notis Marias, för ECR-gruppen, om situationen i Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1348/2015),

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero och Judith Sargentini, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1352/2015),

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy och Ramón Luis Valcárcel Siso, för PPE-gruppen, om situationen i Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1353/2015),

—   Victor Boştinaru, Norbert Neuser, David Martin, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă och Doru-Claudian Frunzulică, för S&D-gruppen, om situationen i Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1354/2015),

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic och Pavel Telička, för ALDE-gruppen, om situationen i Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1355/2015),

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas och Kateřina Konečná, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1356/2015),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini och Laura Agea, för EFDD-gruppen, om situationen i Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1357/2015).

Omröstning: punkt 9.13 i protokollet av den 17.12.2015.


5. Skydd av Virunga nationalpark i Demokratiska republiken Kongo (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000108/2015) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: Skydd av Virunga nationalpark i Demokratiska republiken Kongo (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Debatten hade ägt rum den 2 december 2015 (punkt 18 i protokollet av den 2.12.2015).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Linda McAvan, för utskottet DEVE, om skydd av Virunga nationalpark i Demokratiska republiken Kongo (2015/2728(RSP)) (B8-1346/2015).

Omröstning: punkt 9.14 i protokollet av den 17.12.2015.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.50, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman


6. Meddelande från talmannen

Talmannen hade, i enlighet med artikel 166 i arbetsordningen, beslutat om en påföljd för Marcel de Graaff för hans uppträdande undert omröstningen vid sammanträdet den 28 oktober 2015. Sanktionen består av indraget dagtraktamente under fem dagar. Beslutet hade meddelats den berörde ledamoten i går.


7. Utskottens sammansättning

ECR-gruppen hade begärt att följande utnämning skulle godkännas:

EMPL-utskottet: Czesław Hoc i stället för Zdzisław Krasnodębski

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.


8. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


9. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


9.1. Tillsättning av en undersökningskommitté beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin och fastställande av dess ansvarsområde, antal ledamöter och mandatperiod (omröstning)

Förslag från talmanskonferensen: Tillsättning av en undersökningskommitté beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin och fastställande av dess ansvarsområde, antal ledamöter och mandatperiod

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2015)0462)

Inlägg:

James Carver, före omröstningen.


9.2. Möjligt dödsstraff för Ibrahim Halawa (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 och B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1402/2015

(ersätter B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 och B8-1408/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann och Ivana Maletić, för PPE-gruppen,

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen,

—   Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen,

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Jozo Radoš och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen,

—   Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez och Luke Ming Flanagan, för GUE/NGL-gruppen,

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Bodil Valero och Margrete Auken, för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och David Borrelli, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0463)

Inlägg:

Lynn Boylan, före omröstningen.


9.3. Situationen i Maldiverna (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 och B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1409/2015

(ersätter B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 och B8-1421/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann och Ivana Maletić, för PPE-gruppen,

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli och Miroslav Poche, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen,

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen,

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen,

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun och Alyn Smith, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0464)


9.4. Malaysia (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015 och B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1412/2015

(ersätter B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015 och B8-1422/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann och Ivana Maletić, för PPE-gruppen,

—   Neena Gill, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, István Ujhelyi, Julie Ward och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen,

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen,

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec och Alyn Smith, för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Marco Zanni, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0465)

(Resolutionsförslag B8-1420/2015 bortföll.)


9.5. Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (protokoll för att beakta Kroatiens anslutning till Europeiska unionen) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0466)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


9.6. Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (samtycke) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0467)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


9.7. Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (resolution) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan [2015/2096(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0468)


9.8. Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000152/2015) från Roberto Gualtieri, för utskottet ECON, till kommissionen: Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Resolutionsförslag B8-1347/2015 (2015/2936(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0469)


9.9. Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och EU:s politik på området (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och Europeiska unionens politik på området [2015/2229(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0470)


9.10. 20-årsdagen för Daytonavtalet (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: 20-årsdagen för Daytonavtalet (2015/2979(RSP))

Resolutionsförslag B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 och B8-1401/2015 (2015/2979(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-1350/2015

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1362/2015

(ersätter B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 och B8-1401/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Romana Tomc, Roberta Metsola, Milan Zver, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Anna Maria Corazza Bildt, för PPE-gruppen,

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto och Tomasz Piotr Poręba; för ECR-gruppen,

—   Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen,

—   Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen,

—   Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0471)

Inlägg:

Cristian Dan Preda lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 3. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


9.11. Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (omröstning)

Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp [2015/2114(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Bodil Valero (A8-0338/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0472)


9.12. Patent och växtförädlares rättigheter (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000146/2015) från Czesław Adam Siekierski, för utskottet AGRI, och Pavel Svoboda, för utskottet JURI, till kommissionen: Patent och växtförädlares rättigheter (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Resolutionsförslag B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 och B8-1400/2015 (2015/2981(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1394/2015

(ersätter B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 och B8-1400/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka och Annie Schreijer-Pierik, för PPE-gruppen,

—   Paolo De Castro och Evelyn Regner, för S&D-gruppen,

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk och Jadwiga Wiśniewska, för ECR-gruppen,

—   Jan Huitema och Jean-Marie Cavada, för ALDE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0473)


9.13. Situationen i Burundi (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Burundi (2015/2973(RSP))

Debatten hade ägt rum den 25 november 2015 (punkt 15 i protokollet av den 25.11.2015).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 17 december 2015 (punkt 4 i protokollet av den 17.12.2015).

Resolutionsförslag B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 och B8-1357/2015 (2015/2973(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1348/2015

(ersätter B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 och B8-1357/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Roberta Metsola, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, József Nagy och Anna Maria Corazza Bildt, för PPE-gruppen,

—   Victor Boştinaru, Maria Arena, Norbert Neuser, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella och Julie Ward, för S&D-gruppen,

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock och Notis Marias, för ECR-gruppen,

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl och Johannes Cornelis van Baalen, för ALDE-gruppen,

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen,

—   Maria Heubuch, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Judith Sargentini och José Bové, Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Piernicola Pedicini, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0474)


9.14. Skydd av Virunga nationalpark i Demokratiska republiken Kongo (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000108/2015) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: Skydd av Virunga nationalpark i Demokratiska republiken Kongo (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Debatten hade ägt rum den 2 december 2015 (punkt 18 i protokollet av den 2.12.2015).

Resolutionsförslaget hade tillkännagivits den 17 december 2015 (punkt 5 i protokollet av den 17.12.2015).

Resolutionsförslag B8-1346/2015 (2015/2728(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0475)


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Rekommendation Sandra Kalniete - A8-0340/2015
Andrejs Mamikins

Betänkande Barbara Lochbihler - A8-0342/2015
Andrejs Mamikins, Jonathan Arnott och Stanislav Polčák

Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union - (2015/2936(RSP)) - B8-1347/2015
Marek Jurek, Andrejs Mamikins och Jonathan Arnott

Betänkande Cristian Dan Preda - A8-0344/2015
Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor och Jonathan Arnott

20-årsdagen för Daytonavtalet - (2015/2979(RSP)) - B8-1350/2015 och RC-B8-1362/2015
Andrejs Mamikins

Betänkande Bodil Valero - A8-0338/2015
Andrejs Mamikins och Csaba Sógor

Patent och växtförädlares rättigheter - (2015/2981(RSP)) - RC-B8-1394/2015
Andrejs Mamikins och Marian Harkin

Situationen i Burundi - (2015/2973(RSP)) - RC-B8-1348/2015
Andrejs Mamikins

Skydd av Virunga nationalpark i Demokratiska republiken Kongo - (2015/2728(RSP)) - B8-1346/2015
Andrejs Mamikins.


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


12. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen) - associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Med anledning av talmanskonferensens beslut av den 9 december 2015)

AFET-utskottet

- Kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser (2015/2340(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, FEMM, LIBE (artikel 54 i arbetsordningen)

Hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

DEVE-utskottet

- Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI
rådgivande utskott: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

IMCO-utskottet

- En ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar (2015/2105(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : INTA
rådgivande utskott: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

JURI-utskottet

- Allmänhetens tillgång till handlingar (artikel 116.7 i arbetsordningen) åren 2014−2015 (2015/2287(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : LIBE
rådgivande utskott: JURI

REGI-utskottet

- Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (2015/2095(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : LIBE
rådgivande utskott: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI


13. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 307 i fördraget, höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

rådgivande utskott:

DEVE, ENVI

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Palau om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET

- Förslag till rådets beslut om bemyndigande, i Europeiska unionens intresse, för Republiken Österrike att underteckna och ratificera, och för Malta att ansluta sig till, Haagkonventionen av den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Liberia och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

rådgivande utskott:

DEVE, BUDG

2) från ledamöterna:

resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om sammanbrottet för systemet för kvotfördelning av flyktingar (B8-1232/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om ungdomar och bullerorsakad hörselnedsättning (B8-1233/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

CULT

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om miljöskydd under väpnade konflikter (B8-1234/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

DEVE

rådgivande utskott:

AFET

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om införandet av lagstiftningsåtgärder för att skydda haven från avfall (B8-1235/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om vuxenutbildning (B8-1236/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om de ekonomiska problem som är knutna till hög livslängd (B8-1237/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om stöd för producenter av kött och charkuterivaror (B8-1238/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om nödvändigheten av en effektiv och gemensam strategi för terrorismbekämpning (B8-1239/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET

- Mircea Diaconu. Förslag till resolution om möjligheten för personer med funktionsnedsättning att utöva idrott och deras tillgång till likvärdig, rättvis och icke-diskriminerande ersättning för idrottsprestationer (B8-1242/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

rådgivande utskott:

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh och Gilles Lebreton. Förslag till resolution om förbud mot oxibenson i kosmetiska produkter (B8-1243/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skärpta säkerhetsåtgärder i EU som en följd av attentaten i Paris den 13 november 2015 (B8-1244/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om de italienska offentliga myndigheternas sena betalningar till fordringsägande företag (B8-1245/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om hysterin kring rött kött och charkuterier till följd av WHO:s uttalande (B8-1246/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om kristendomsfientlighet i Europa (B8-1247/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om hot om nedläggning av historiska företag i Venetien och Friuli (B8-1248/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om varumärkesförfalskning av italienskproducerade viner av framstående kvalitet (B8-1249/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om incitament till användning av mindre invasiv teknik för att diagnosticera celiaki hos barn (B8-1250/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om bukspottkörtelcancer (B8-1251/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om biologisk mångfald (B8-1252/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om de äldres sociala och ekonomiska rättigheter (B8-1253/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om det brådskande behovet av åtgärder för att bekämpa livsmedelsfusk (B8-1254/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om familjär hyperkolesterolemi (B8-1255/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om bättre samordning av Europas underrättelseverksamhet (B8-1256/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om exponering för UV-strålning (B8-1285/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om asiatiskt ris av plast (B8-1286/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om fattigdomen i Italien (B8-1287/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om den låga sysselsättningsgraden för högskoleutbildade i Italien (B8-1288/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

rådgivande utskott:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om kvantitativa lättnader och expansiv finanspolitik (B8-1289/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om kretsloppssamhället: forskning och innovation inom plastindustrin (B8-1290/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

ITRE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om kvantitativa lättnader: 80 procent av den likviditet som ECB tillför stannar kvar i Frankfurt (B8-1291/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om bristen på digitala färdigheter (B8-1292/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

rådgivande utskott:

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om lokal preferens vid offentlig upphandling (B8-1293/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om de nya villkoren för omstrukturering av skuld i dokumenten om det transatlantiska avtalet (B8-1294/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om en minnesdag för offren för islamistiskt våld (B8-1295/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om affärsförbindelserna mellan Turkiet och IS (B8-1296/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om intrång i den personliga integriteten på Facebook (B8-1297/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om kampen mot piratkopiering inom mode- och lyxartikelbranschen (B8-1298/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

IMCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om bättre möjligheter att spåra deaktiverade vapen (B8-1299/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om rekrytering till jihadistgrupper via internet (B8-1300/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor (B8-1301/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

FEMM

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om kostnaderna för den franska staten i förbindelse med europeiska skattemål (B8-1302/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nekad EU-anslutning och nekat erkännande av Kosovo från EU:s sida (B8-1303/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om utstationeringsdirektivets följder för finansieringen av Frankrikes socialpolitik (B8-1304/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om undantag för offentliga tjänster inom ramen för handelsförhandlingar (B8-1305/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om kampen mot övergivande och vanvård av djur (B8-1306/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om dödsstraffet i Saudiarabien (B8-1307/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om förfalskning av resehandlingar (B8-1308/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om försäljningsförbudet av produkter som innehåller glyfosat (B8-1309/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om den minskade orderingången och omsättningen för industrin (B8-1310/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

ITRE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om barnfattigdom (B8-1311/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

CULT

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om användning av den australiensiska modellen för hantering av immigrationen (B8-1312/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om applikationsprogramvara som kräver tillgång till känsliga data (B8-1313/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om kvantitativa lättnader och bankutlåning (B8-1314/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om våld mot kvinnor (B8-1315/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

FEMM

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om icke-erkännandet av den geografiska beteckningen Asiago SUB i förhandlingarna mellan EU och Vietnam (B8-1316/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om mekanismen med uppdelad betalning (B8-1317/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

ITRE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om föroreningar till följd av plastavfall i Medelhavet (B8-1318/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

PECH

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om migrationskrisen och dess konsekvenser i Friuli Venezia Giulia (B8-1319/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om kinesiska företags skatteundandragande i Italien (B8-1320/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om brittiska företags förfalskning av beteckningen prosecco (B8-1321/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om nödvärn och självförsvar (B8-1323/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om återupprättande av de nationella gränserna för att bekämpa den islamistiska terrorismen (B8-1324/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om användning av innovativa metoder för att garantera säkerheten och förbygga terrorism (B8-1325/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om islamistisk radikalisering i EU (B8-1326/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om den offentliga förvaltningens betalningstider (B8-1327/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om energifattigdom (B8-1328/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om digitala betalningar via smarttelefoner (B8-1329/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om bolag för ömsesidigt bistånd (B8-1330/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om migrationskrisen (B8-1331/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

DEVE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stöd till den makroregionala strategin för bergsområden (B8-1332/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

REGI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om vikten av sociala investeringar (B8-1333/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om införandet av EU-bestämmelser om omfördelning av livsmedelsöverskott från den storskaliga detaljhandeln (B8-1334/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om sanktioner mot stater som finansierar och stöder IS (B8-1338/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om det parallella banksystemet (B8-1339/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om förbud att sälja vapen och militärteknik till stater som finansierar och stöder IS (B8-1340/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

AFET


14. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 16 december 2015

(*) Konfidentiellt namn.

(*) (n° 1153/2015), (*) (n° 1154/2015), (*) (n° 1155/2015), (*) (n° 1156/2015), (*) (n° 1157/2015), (*) (n° 1158/2015), (*) (n° 1159/2015), (*) (n° 1160/2015), (*) (n° 1161/2015), Pia Berrend (n° 1162/2015), (*) (n° 1163/2015), Ireneu Castillo Caso (n° 1164/2015), (*) (n° 1165/2015), (*) (n° 1166/2015), (*) (n° 1167/2015), (*) (n° 1168/2015), (*) (n° 1169/2015), Philipp Schmagold (n° 1170/2015), (*) (n° 1171/2015), (*) (n° 1172/2015), Neil Warwick (n° 1173/2015), (*) (n° 1174/2015), (*) (n° 1175/2015), (*) (n° 1176/2015), Cristinel Corobana (n° 1177/2015), (*) (n° 1178/2015), (*) (n° 1179/2015), (*) (n° 1180/2015), (*) (n° 1181/2015), (*) (n° 1182/2015), (*) (n° 1183/2015), (*) (n° 1184/2015), (*) (n° 1185/2015), (*) (n° 1186/2015), (*) (n° 1187/2015), (*) (n° 1188/2015), Marco Bava (n° 1189/2015), Leif Lundgren (n° 1190/2015), (*) (n° 1191/2015), (*) (n° 1192/2015), Marco Bava (n° 1193/2015), Marco Bava (n° 1194/2015), Marco Bava (n° 1195/2015), Marco Bava (n° 1196/2015), Marco Bava (n° 1197/2015), (*) (n° 1198/2015), (*) (n° 1199/2015), Flavio Miccono (n° 1200/2015), (*) (n° 1201/2015), (*) (n° 1202/2015), Flavio Miccono (n° 1203/2015), (*) (n° 1204/2015), (*) (n° 1205/2015), (*) (n° 1206/2015), (*) (n° 1207/2015), (*) (n° 1208/2015), Marco Bava (n° 1209/2015), (*) (n° 1210/2015), (*) (n° 1211/2015), (*) (n° 1212/2015), (*) (n° 1213/2015), (*) (n° 1214/2015), (*) (n° 1215/2015), (*) (n° 1216/2015), (*) (n° 1217/2015), (*) (n° 1218/2015), (*) (n° 1219/2015), (*) (n° 1220/2015), Micaela Nicola (n° 1221/2015), (*) (n° 1222/2015), (*) (n° 1223/2015), (*) (n° 1224/2015), (*) (n° 1225/2015), Anna Dorotea Privitera (n° 1226/2015), Jacek Sierpiński (n° 1227/2015), Yaiza García Rodríguez (n° 1228/2015), (*) (n° 1229/2015), (*) (n° 1230/2015), (*) (n° 1231/2015), (*) (n° 1232/2015), (*) (n° 1233/2015), (*) (n° 1234/2015), (*) (n° 1235/2015), (*) (n° 1236/2015), William Roger (n° 1237/2015), (*) (n° 1238/2015), Stefania Matteini (n° 1239/2015), Amelia Roberts (n° 1240/2015), Alexander Eisenmann (n° 1241/2015), (*) (n° 1242/2015).

Talmannen meddelade att han den 16 december 2015 till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar till parlamentet som ingetts av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen, bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.13 i arbetsordningen.


15. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


16. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 1821 januari 2016.


17. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 13.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Mosca, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zalba Bidegain

Rättsligt meddelande