Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 18. januára 2016 - Štrasburg

12. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014 s cieľom vytvoriť európsky systém ochrany vkladov (COM(2015)0586 - C8-0371/2015 - 2015/0270(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s ustanoveniami článku 282 ods. 5 zmluvy bude predseda konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, IMCO, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s článkom 307 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, LIBE, IMCO

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady oboji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV oboji proti terorizmu (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

FEMM, JURI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady oaproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide opožiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

PETI, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide ovýnimky pre obchodníkov skomoditami (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s ustanoveniami článku 282 ods. 5 zmluvy bude predseda konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Návrh rozhodnutia Rady o ratifikácii Protokolu z roku 2010 k Medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori zo strany členských štátov a o ich pristúpení k nemu v záujme Európskej únie, pokiaľ ide o aspekty týkajúce sa justičnej spolupráce v občianskych veciach (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

PECH, ENVI, TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady o ratifikácii zo strany členských štátov Protokolu z roku 2010 k Medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori a o ich pristúpení k nemu v záujme Európskej únie s výnimkou aspektov týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych veciach (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

PECH, ENVI, TRAN

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – lotyšský kandidát Mihails Kozlovs (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – český kandidát Jan Gregor (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – slovenský kandidát Ladislav Balko (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – poľský kandidát Janusz Wojciechowski (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Conclusion of an Interinstitutional Agreement on Better Law-Making between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission (2016/2005(ACI))

Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch.

pridelené:

gestorský výbor:

AFCO

2) Parlamentné výbory predložili tieto správy:

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Czesława Adama Siekierského (2015/2241(IMM)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Czesława Adama Siekierského (2015/2268(IMM)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (kodifikované znenie) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

- Správa k hodnoteniu a výzvam v súvislosti s reguláciou finančných služieb EÚ: vplyv a cesta k efektívnejšiemu a účinnejšiemu rámcu EÚ pre finančnú reguláciu a úniu kapitálových trhov 2015/2106(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

- Správa o činnosti Výboru pre petície počas roku 2014 (2014/2218(INI)) - výbor PETI - Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva ochranná doložka a mechanizmus proti obchádzaniu, ktorými sa stanovuje dočasné pozastavenie colných preferencií obsiahnutých v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva mechanizmus proti obchádzaniu, ktorým sa stanovuje dočasné pozastavenie colných preferencií obsiahnutých v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

- Správa o politikách zručností na boj proti nezamestnanosti mládeže (2015/2088(INI)) - výbor EMPL - Spravodajca: Marek Plura (A8-0366/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 302/2009 (COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)) - výbor PECH - Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

- Správa o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže EÚ (2015/2140(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Werner Langen (A8-0368/2015)

- Správa o vonkajších faktoroch, ktoré predstavujú prekážku pre podnikanie žien v Európe (2015/2111(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A8-0369/2015)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Lotyšsku (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Claude Moraes (A8-0370/2015)

- Správa o iniciatíve s názvom Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu (2015/2147(INI)) - výbor ITRE - výbor IMCO - Spravodajkyne: Kaja Kallas a Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom na strane druhej v mene Európskej únie (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

- Správa o úlohe medzikultúrneho dialógu, kultúrnej rozmanitosti a vzdelávania pri propagovaní základných hodnôt EÚ (2015/2139(INI)) - výbor CULT - Spravodajkyňa: Julie Ward (A8-0373/2015)

Právne oznámenie