Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 18. jaanuar 2016 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Parlamendi koosseis
 5.Volituste kontrollimine
 6.Parlamendikomisjonide koosseis
 7.Kirjalik deklaratsioon (kodukorra artikkel 136)
 8.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 11.Ettepanek võtta vastu liidu õigusakt
 12.Esitatud dokumendid
 13.Tööplaan
 14.ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu)
 15.Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava ***I (arutelu)
 16.Vastuväite esitamine vastavalt kodukorra artiklile 106 väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heite kohta (arutelu)
 17.Kultuuridevahelise dialoogi, kultuurilise mitmekesisuse ja hariduse roll ELi põhiväärtuste edendamisel (arutelu)
 18.ELi finantsteenuste reguleerimise ülevaade ja probleemid (arutelu)
 19.Euroopa naisettevõtlust takistavad välised tegurid (lühiettekanne)
 20.Oskuste arendamise poliitika noorte töötuse vastu võitlemiseks (lühiettekanne)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
 1. Lisa - Müümata jäänud tarbimiskõlblike toiduainete heategevuseks annetamine (kirjalik deklaratsioon)
Protokoll (156 kb)  Kohalolijate nimekiri (59 kb)  1 lisa (10 kb)
 
Protokoll (184 kb)  Kohalolijate nimekiri (36 kb)
 
Protokoll (250 kb)  Kohalolijate nimekiri (63 kb)
Õigusalane teave