Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 250kWORD 184k
Esmaspäev, 18. jaanuar 2016 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Parlamendi koosseis
 5.Volituste kontrollimine
 6.Parlamendikomisjonide koosseis
 7.Kirjalik deklaratsioon (kodukorra artikkel 136)
 8.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 11.Ettepanek võtta vastu liidu õigusakt
 12.Esitatud dokumendid
 13.Tööplaan
 14.ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu)
 15.Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava ***I (arutelu)
 16.Vastuväite esitamine vastavalt kodukorra artiklile 106 väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heite kohta (arutelu)
 17.Kultuuridevahelise dialoogi, kultuurilise mitmekesisuse ja hariduse roll ELi põhiväärtuste edendamisel (arutelu)
 18.ELi finantsteenuste reguleerimise ülevaade ja probleemid (arutelu)
 19.Euroopa naisettevõtlust takistavad välised tegurid (lühiettekanne)
 20.Oskuste arendamise poliitika noorte töötuse vastu võitlemiseks (lühiettekanne)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. Lisa - Müümata jäänud tarbimiskõlblike toiduainete heategevuseks annetamine (kirjalik deklaratsioon)


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.05.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


3. Presidentuuri avaldus

President tegi avalduse hiljuti Istambulis ja Ouagadougous toime pandud tapmiste kohta.

Ta väljendas parlamendi solidaarsust ohvrite ja nende peredega.


4. Parlamendi koosseis

Juan Carlos Girauta Vidal ja Inês Cristina Zuber on teatanud parlamendiliikme ametikohalt tagasiastumisest alates vastavalt 12. ja 31. jaanuarist 2016.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 3 märkis parlament, et nende ametikohad jäävad alates nendest kuupäevadest vabaks, ning parlament teavitab sellest asjaomaseid liikmesriike.


5. Volituste kontrollimine

Parlament otsustas JURI-komisjoni ettepanekul kinnitada parlamendiliikmete Czesław Hoci ja Sławomir Kłosowski volitused alates 27. novembrist 2015.


6. Parlamendikomisjonide koosseis

President oli saanud fraktsiooni S&D taotluse järgmise ametissenimetamise kohta:

Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2): Anneliese Doddsi asemel Neena Gill.

Ametissenimetamine loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


7. Kirjalik deklaratsioon (kodukorra artikkel 136)

Juhataja teavitab parlamenti, et parlamendiliikmete enamus andis allkirja järgmisele kirjalikule deklaratsioonile:

Kirjaliku deklaratsiooni nr 0061/2015 müümata jäänud tarbimiskõlblike toiduainete heategevuseks annetamise kohta esitasid järgmised parlamendiliikmed: Hugues Bayet, Angélique Delahaye, Stanisław Ożóg, Petr Ježek, Younous Omarjee, Ernest Urtasun, Marco Valli, Maria Arena, Marc Tarabella, Mariya Gabriel, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Guillaume Balas, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nikos Androulakis, Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, José Bové, Anneliese Dodds, Neena Gill, Victor Negrescu, Claudia Tapardel, Kathleen Van Brempt, David Casa, Karima Delli ja Pascal Durand.

Kirjalik deklaratsioon avaldatakse kodukorra artikli 136 lõike 4 kohaselt protokollis koos allakirjutanute nimedega (18.1.2016 protokollilisa 1).


8. Parandus (kodukorra artikkel 231)

IMCO-komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmise paranduse:

Parandus P7_TA(2012)0424(COR01) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrusele (EL) nr 168/2013 kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta (ELT L 60, 2.3.2013, lk 52). (20. novembril 2012. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus P7_TA(2012)0424) (COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD)).

Vastavalt kodukorra artikli 231 lõikele 4 loetakse parandus heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul ei esita fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget taotlust selle hääletusele panemiseks.

Parandus on kättesaadav Europarli veebisaidil käesoleva istungjärgu ajal.


9. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb kindlustustoodete turustamist (uuesti sõnastatud) (00049/2015/LEX - C8-0003/2016 - 2012/0175(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks teatavad Schengeni acquis õigusaktid (00054/2015/LEX - C8-0004/2016 - 2014/0337(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna teatavad Schengeni acquis’ õigusaktid (00055/2015/LEX - C8-0005/2016 - 2014/0338(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna teatavad õigusaktid (00056/2015/LEX - C8-0006/2016 - 2014/0339(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1236/2010, millega kehtestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem (00061/2015/LEX - C8-0007/2016 - 2015/0063(COD)).


10. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmise suuliselt vastatava küsimuse (kodukorra artikkel 128):

- (O-000154/2015), mille esitas(id) Bernd Lange ja Daniel Caspary INTA-komisjoni nimel komisjonile: Austraalia ja Uus-Meremaaga vabakaubanduslepingu läbirääkimiste avamine (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016).


11. Ettepanek võtta vastu liidu õigusakt

President tuletas meelde, et 24. juunil 2015 oli ta tunnistanud vastuvõetavaks Richard Sulíku poolt kodukorra artikli 46 lõike 2 alusel esitatud ettepaneku võtta vastu liidu õigusakt, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (B8-0210/2015), ja mis saadeti edasi ECON-komisjonile (24.6.2015 protokollipunkt 7).

President andis teada, et ECON-komisjon ei soovita avada ettepanekut täiendavaks allkirjastamiseks ja et menetlus on seega lõpetatud.


12. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 806/2014, et luua Euroopa hoiuste tagamise skeem (COM(2015)0586 - C8-0371/2015 - 2015/0270(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 282 lõikele 5 selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, IMCO, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti kohta (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artiklile 307 selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI, LIBE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

FEMM, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

PETI, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2008 (COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses kaubadiilerite suhtes kohaldatavate eranditega (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 282 lõikele 5 selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb rahvusvahelise konventsiooni (vastutuse ja kahju hüvitamise kohta ohtlike ja kahjulike ainete mereveol) 2010. aasta protokolli liikmesriikide poolt Euroopa Liidu huvides ratifitseerimist ja sellega ühinemist, seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

PECH, ENVI, TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb rahvusvahelise konventsiooni (vastutuse ja kahju hüvitamise kohta ohtlike ja kahjulike ainete mereveol) 2010. aasta protokolli liikmesriikide poolt Euroopa Liidu huvides ratifitseerimist ja sellega ühinemist, välja arvatud tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektid (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

PECH, ENVI, TRAN

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – Läti kandidaat Mihails Kozlovs (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – Tšehhi kandidaat Jan Gregor (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – Slovaki kandidaat Ladislav Balko (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – Poola kandidaat Janusz Wojciechowski (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Conclusion of an Interinstitutional Agreement on Better Law-Making between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission (2016/2005(ACI))

Dokument ei ole veel kõikidesse keeltesse tõlgitud.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

2) parlamendikomisjonid

Parlamendi komisjonid on esitanud järgmised raportid:

- Raport Czesław Adam Siekierski puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2015/2241(IMM)) – JURI-komisjon - Raportöör: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

- Raport Czesław Adam Siekierski puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2015/2268(IMM)) – JURI-komisjon - Raportöör: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus isikute üle piiri liikumist reguleerivate liidu eeskirjade (Schengeni piirieeskirjad) kohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)) – JURI-komisjon - Raportöör: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

- Raport ELi finantsteenuste reguleerimise ülevaate ja probleemide kohta: mõju ja edasiliikumine tõhusama ja mõjusama ELi finantsalase reguleerimise raamistiku ja kapitaliturgude liidu suunas (2015/2106(INI)) – ECON-komisjon - Raportöör: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

- Raport petitsioonikomisjoni 2014. aasta tegevuse kohta (2014/2218(INI)) – PETI-komisjon - Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse kaitseklausel ja dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanism, mis võimaldavad ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelises assotsieerimislepingus sätestatud tariifsete soodustuste ajutist peatamist (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)) – INTA-komisjon - Raportöör: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi, mis võimaldab ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Gruusia vahelises assotsieerimislepingus sätestatud tariifsete soodustuste ajutist peatamist (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)) – INTA-komisjon - Raportöör: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

- Raport oskuste arendamise poliitika kohta noorte töötuse vastu võitlemiseks (2015/2088(INI)) – EMPL-komisjon - Raportöör: Marek Plura (A8-0366/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastast kava ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 302/2009 (COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)) – PECH-komisjon - Raportöör: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

- Raport ELi konkurentsipoliitika aastaaruande kohta (2015/2140(INI)) – ECON-komisjon - Raportöör: Werner Langen (A8-0368/2015)

- Raport Euroopa naisettevõtlust takistavate väliste tegurite kohta (2015/2111(INI)) – FEMM-komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A8-0369/2015)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmetega seotud automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Lätiga (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Claude Moraes (A8-0370/2015)

- Raport ettevalmistuste kohta digitaalse ühtse turu aktiks (2015/2147(INI)) – ITRE-komisjon - IMCO komisjon - Raportöörid: Kaja Kallas ja Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu liidu nimel sõlmimise kohta (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)) – AFET-komisjon - Raportöör: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

- Raport kultuuridevahelise dialoogi, kultuurilise mitmekesisuse ja hariduse rolli kohta ELi põhiväärtuste edendamisel (2015/2139(INI)) – CULT-komisjon - Raportöör: Julie Ward (A8-0373/2015).


13. Tööplaan

Jagati välja 2016. aasta jaanuari täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 574.582/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

Esmaspäev ja teisipäev

Muudatusteta.

Kolmapäev

Kokkuleppel fraktsioonidega tegi president ettepaneku, et kolmapäeva pärastlõunal käsitletaks Ulrike Lunaceki raportit ELi–Kosovo stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu kohta (A8-0372/2015) (päevakorra lõpliku projekti punkt 43) ning komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldust usuvähemuste esindajate süstemaatilise massilise tapmise kohta ISISe poolt (PDOJ punkt 88) nimetatud järjekorras pärast komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldust Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingute ning põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute kohta (päevakorra lõpliku projekti punkt 69).

Parlament kiitis selle ettepaneku heaks.

Neljapäev

Muudatusteta.

Sõna võtsid Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes tegi ettepaneku, et sel nädalal korraldataks arutelu varjupaigaõigust käsitlevate meetmete kohta, mida Taani kavatseb võtta (president vastas, et ta palub LIBE-komisjoni esimehel kutsuda sellel teemal järgmisel päeval kokku erakorralise koosoleku Taani valitsuse esindaja osavõtul), Manfred Weber, kes toetas presidendi algatatud menetlust, kuid leidis, et täiskogu arutelu ei peaks aset leidma käesoleval osaistungjärgul, ja Gabriele Zimmer, kes toetas presidendi ettepanekut (president märkis, et LIBE-komisjon oli leppinud kokku korraldada koosolek järgmisel päeval).

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

14. ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu)

Raport ELi konkurentsipoliitika aastaaruande kohta [2015/2140(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Werner Langen (A8-0368/2015)

Werner Langen tutvustas raportit.

Sõna võttis Margrethe Vestager (komisjoni liige).

Sõna võtsid Bendt Bendtsen (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Sergio Gaetano Cofferati (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Burkhard Balz fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Alfred Sant fraktsiooni S&D nimel, Morten Messerschmidt fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andreas Schwab, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel, Patrick O'Flynn fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Pirkko Ruohonen-Lerner, Brian Hayes ja Ivana Maletić.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eva Paunova, Tonino Picula, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Rosa D'Amato, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness ja Jeppe Kofod.

Sõna võtsid Margrethe Vestager, Werner Langen ja Notis Marias.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.1.2016 protokollipunkt 5.4.


15. Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastast kava ning muudetakse määrust (EÜ) nr 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Gabriel Mato tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jarosław Wałęsa fraktsiooni PPE nimel, Renata Briano fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Affronte fraktsiooni EFDD nimel, Ulrike Rodust, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Nigel Farage, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Richard Corbett, Clara Eugenia Aguilera García, Peter van Dalen ja Ricardo Serrão Santos.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, João Ferreira ja Igor Šoltes.

Sõna võtsid Karmenu Vella ja Gabriel Mato.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.1.2016 protokollipunkt 5.3.


16. Vastuväite esitamine vastavalt kodukorra artiklile 106 väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heite kohta (arutelu)

Benedek Jávor (ENVI-komisjoni aseesimees) esitas vastuväite.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ivo Belet fraktsiooni PPE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Tibor Szanyi ja Bart Staes, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, Peter Liese, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Nils Torvalds, Karima Delli, Jean-François Jalkh, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Michael Cramer, Andreas Schwab, Seb Dance, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Elisabetta Gardini, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Francesc Gambús, Christel Schaldemose ja Herbert Reul.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Annie Schreijer-Pierik, José Blanco López, Stanislav Polčák, Maria Grapini ja Mark Demesmaeker.

Sõna võtsid Benedek Jávor ja Elżbieta Bieńkowska.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.2.2016 protokollipunkt 8.4.

Sõna võttis Gerben-Jan Gerbrandy, kes leidis, et ka nõukogu peaks reageerima.


17. Kultuuridevahelise dialoogi, kultuurilise mitmekesisuse ja hariduse roll ELi põhiväärtuste edendamisel (arutelu)

Raport kultuuridevahelise dialoogi, kultuurilise mitmekesisuse ja hariduse rolli kohta ELi põhiväärtuste edendamisel [2015/2139(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Julie Ward (A8-0373/2015)

Julie Ward tutvustas raportit.

Sõna võttis Tibor Navracsics (komisjoni liige).

Sõna võtsid György Hölvényi fraktsiooni PPE nimel, Silvia Costa fraktsiooni S&D nimel, ja Andrew Lewer fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, María Teresa Giménez Barbat fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gerard Batten, Inês Cristina Zuber fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Maragall fraktsiooni Verts/ALE nimel, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Silvia Costa, Sabine Verheyen, Giorgos Grammatikakis, Gerolf Annemans, Milan Zver, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivana Maletić, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Damian Drăghici ja Anna Záborská.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stefano Maullu, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes, Jonathan Arnott ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid Tibor Navracsics ja Julie Ward.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.1.2016 protokollipunkt 5.5.


18. ELi finantsteenuste reguleerimise ülevaade ja probleemid (arutelu)

Raport ELi finantsteenuste reguleerimise ülevaate ja probleemide kohta: mõju ja edasiliikumine tõhusama ja mõjusama ELi finantsalase reguleerimise raamistiku ja kapitaliturgude liidu suunas [2015/2106(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

Burkhard Balz tutvustas raportit.

Sõna võttis Jonathan Hill (komisjoni liige).

Sõna võtsid Janusz Lewandowski (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Theodor Dumitru Stolojan fraktsiooni PPE nimel, Paul Tang fraktsiooni S&D nimel, Kay Swinburne fraktsiooni ECR nimel, Petr Ježek fraktsiooni ALDE nimel, Fabio De Masi fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Steven Woolfe fraktsiooni EFDD nimel, Bernard Monot fraktsiooni ENF nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jonás Fernández, Sander Loones ja Miguel Viegas.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võttis Neena Gill.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Igor Šoltes.

Sõna võtsid Jonathan Hill ja Burkhard Balz.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.1.2016 protokollipunkt 5.6.


19. Euroopa naisettevõtlust takistavad välised tegurid (lühiettekanne)

Raport Euroopa naisettevõtlust takistavate väliste tegurite kohta [2015/2111(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Barbara Matera (A8-0369/2015)

Barbara Matera tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ildikó Gáll-Pelcz, Viorica Dăncilă, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica ja Miguel Viegas.

Sõna võttis Jonathan Hill (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.1.2016 protokollipunkt 5.7.


20. Oskuste arendamise poliitika noorte töötuse vastu võitlemiseks (lühiettekanne)

Raport oskuste arendamise poliitika kohta noorte töötuse vastu võitlemiseks [2015/2088(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Marek Plura (A8-0366/2015)

Marek Plura tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrey Novakov, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Igor Šoltes ja Gerard Batten.

Sõna võttis Jonathan Hill (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.1.2016 protokollipunkt 5.8.


21. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Ildikó Gáll-Pelcz, Viorica Dăncilă, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Jordi Sebastià, Petr Mach, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Claude Rolin, Claudia Tapardel, James Carver, Daniel Buda, Jonás Fernández, Romana Tomc,Cristian-Silviu Buşoi, Francesc Gambús ja Anna Záborská.


22. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 574.582/OJMA).


23. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Konečná, Landsbergis, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Paksas, Pietikäinen


1. Lisa - Müümata jäänud tarbimiskõlblike toiduainete heategevuseks annetamine (kirjalik deklaratsioon)

Kirjaliku deklaratsiooni nr 0061/2015 müümata jäänud tarbimiskõlblike toiduainete heategevuseks annetamise kohta1 (18.1.2016 protokollipunkt 7) kohta esitasid parlamendi kodukorra artikli 136 lõike 4 kohaselt parlamendiliikmed Hugues Bayet, Angélique Delahaye, Stanisław Ożóg, Petr Ježek, Younous Omarjee, Ernest Urtasun, Marco Valli, Maria Arena, Marc Tarabella, Mariya Gabriel, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Guillaume Balas, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nikos Androulakis, Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, José Bové, Anneliese Dodds, Neena Gill, Victor Negrescu, Claudia Tapardel, Kathleen Van Brempt, David Casa, Karima Delli, Pascal Durand ja sellele kirjutas alla 388 parlamendiliiget.

Kirjaliku deklaratsiooni tekst

1.   Üks eurooplane neljast ehk 125 miljonit inimest seisab silmitsi vaesusriskiga ja 16 miljonit eurooplast kannatavad toidupuuduse all.

2.   Meie tarbimisharjumused, eriti pidades silmas suuri supermarketeid, on tinginud asjaolu, et suur osa tooteid, mis on endiselt tarbimiskõlblikud, jääb müümata või kõrvaldatakse müügilt ja hävitatakse. Hinnangute kohaselt läheb Euroopas igal aastal raisku 100 miljonit tonni toiduaineid.

3.   See kehtib eriti selliste toiduainete kohta, mille viimane müügikuupäev on lähenemas, ajutistelt soodusmüükidelt üle jäänud kaupade, standardvälimusest erinevate puu- ja juurviljade jne kohta.

4.   Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee poolt 2014. aasta juunis avaldatud aruande kohaselt on mitmed ELi riigid juba võtnud meetmeid, et ergutada müümata jäänud toiduainete annetamist heategevuseks.

5.   Seetõttu kutsutakse komisjoni ja nõukogu üles uurima võimalust võtta koostöös toiduainetesektoriga vastu ELi tasandil kava, et ergutada supermarketeid jagama üle jäänud tarbimiskõlblikke toiduaineid heategevuseks.

6.   Käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega edastatakse nõukogule ja komisjonile.

____________

1 Vastavalt parlamendi kodukorra artikli 136 lõigetele 4 ja 5 avaldatakse deklaratsioon, kui sellele on alla kirjutanud parlamendi koosseisu enamus, protokollis koos allakirjutanute nimedega ja edastatakse adressaatidele; deklaratsioon ei ole parlamendi jaoks siiski siduv.

Allakirjutanute nimekiri:

Isabella Adinolfi, Clara Eugenia Aguilera García, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Pascal Arimont, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Pilar Ayuso, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Udo Bullmann, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Michael Cramer, Andi Cristea, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Anneliese Dodds, Herbert Dorfmann, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Jill Evans, Eleonora Evi, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Laura Ferrara, Elisa Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Evelyne Gebhardt, Elena Gentile, Jens Gieseke, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Juan Carlos Girauta Vidal, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Giorgos Grammatikakis, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, György Hölvényi, Brice Hortefeux, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Petr Ježek, Eva Joly, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Elisabeth Köstinger, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki, Peter Liese, Norbert Lins, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Stefano Maullu, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Susanne Melior, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Louis Michel, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Renaud Muselier, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Soraya Post, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Michel Reimon, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Andreas Schwab, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Renato Soru, Barbara Spinelli, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Helga Trüpel, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, István Ujhelyi, Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Bodil Valero, Marco Valli, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Udo Voigt, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Jakob von Weizsäcker, Bogdan Brunon Wenta, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika