Index 
Protokoll
PDF 257kWORD 184k
Måndagen den 18 januari 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Uttalande av talmannen
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Valprövning
 6.Utskottens sammansättning
 7.Skriftlig förklaring (artikel 136 i arbetsordningen)
 8.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 11.Förslag till unionsrättsakt
 12.Inkomna dokument
 13.Arbetsplan
 14.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (debatt)
 15.Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ***I (debatt)
 16.Invändning i enlighet med artikel 106 i arbetsordningen avseende utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (debatt)
 17.Rollen för interkulturell dialog, kulturell mångfald och utbildning när det gäller att främja EU:s grundläggande värderingar (debatt)
 18.Lägesbedömning av och utmaningar för EU:s lagstiftning om finansiella tjänster (debatt)
 19.Externa faktorer som utgör hinder för kvinnligt företagande i Europa (kortfattad redogörelse)
 20.Kompetenshöjande åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslöshet (kortfattad redogörelse)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 – Att skänka osålda användbara livsmedel till välgörenhet (skriftlig förklaring)


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.05.


2. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


3. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om de nyligen inträffade attentaten i Istanbul och Ouagadougou.

Han uttryckte parlamentets solidaritet med offren och deras familjer.


4. Parlamentets sammansättning

Juan Carlos Girauta Vidal och Inês Cristina Zuber hade begärt entledigande från uppdraget som parlamentsledamöter med verkan från och med den 12 respektive 31 januari 2016.

Parlamentet förklarade deras platser vakanta från och med dessa datum, i enlighet med artikel 4.1 och 4.3 i arbetsordningen, och underrättade de berörda nationella myndigheterna därom.


5. Valprövning

Parlamentet beslutade på förslag av JURI-utskottet att bekräfta mandaten för ledamöterna Czesław Hoc och Sławomir Kłoswoski med verkan från och med den 27 november 2015.


6. Utskottens sammansättning

Talmannen hade mottagit följande begäran om utnämning från S&D-gruppen:

särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAX2): Neena Gill i stället för Anneliese Dodds.

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.


7. Skriftlig förklaring (artikel 136 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om att följande skriftliga förklaring hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter:

Skriftlig förklaring nr 0061/2015 om le don de denrées alimentaires invendues à des organisations caritatives, ingiven av följande ledamöter: Hugues Bayet, Angélique Delahaye, Stanisław Ożóg, Petr Ježek, Younous Omarjee, Ernest Urtasun, Marco Valli, Maria Arena, Marc Tarabella, Mariya Gabriel, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Guillaume Balas, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nikos Androulakis, Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, José Bové, Anneliese Dodds, Neena Gill, Victor Negrescu, Claudia Tapardel, Kathleen Van Brempt, David Casa, Karima Delli och Pascal Durand.

I enlighet med artikel 136.4 i arbetsordningen offentliggörs denna skriftliga förklaring i detta protokoll, tillsammans med namnen på undertecknarna (bilaga 1 i protokollet av den 18.1.2016).


8. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Utskottet IMCO hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

Rättelse P7_TA(2012)0424(COR01) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar ((EUT L 60, 2.3.2013, s. 52) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2012 inför antagandet av ovannämnda förordning (P7_TA(2012)0424) - (COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD)).

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses godkänd om det inte senast 24 timmar inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att den ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.


9. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets direktiv om försäkringsdistribution (omarbetning) (00049/2015/LEX - C8-0003/2016 - 2012/0175(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av vissa akter i Schengenregelverket (00054/2015/LEX - C8-0004/2016 - 2014/0337(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av vissa akter i Schengenregelverket på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete (00055/2015/LEX - C8-0005/2016 - 2014/0338(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av vissa akter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (00056/2015/LEX - C8-0006/2016 - 2014/0339(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten (00061/2015/LEX - C8-0007/2016 - 2015/0063(COD)).


10. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande fråga för muntligt besvarande hade ingivits av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000154/2015) från Bernd Lange och Daniel Caspary, för INTA-utskottet, till kommissionen: Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016).


11. Förslag till unionsrättsakt

Talmannen påminde om att han den 24 juni 2015 hade tillåtligförklarat det förslag till unionsrättsakt som Richard Sulík lagt fram i enlighet med artikel 46.2 i arbetsordningen, om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (B8-0210/2015), och att han hade hänvisat det till ECON-utskottet (punkt 7 i protokollet av den 24.6.2015).

Talmannen meddelade att ECON-utskottet inte kunde rekommendera tillägg av ytterligare underskrifter, varför förfarandet avslutades.


12. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 806/2014 för att inrätta ett europeiskt insättningsgarantisystem (COM(2015)0586 - C8-0371/2015 - 2015/0270(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, IMCO, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
I enlighet med artikel 307 i fördraget, kan talmannen välja att höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

JURI, LIBE, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av terrorism och om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

FEMM, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

PETI, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

rådgivande utskott:

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 avseende undantag för råvaruhandlare (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
I enlighet med artikel 282.5 i fördraget, kan talmannen välja att höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Förslag till rådets beslut om medlemsstaternas ratifikation av och anslutning till, i Europeiska unionens intresse, 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, med avseende på de aspekter som rör civilrättsligt samarbete (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

PECH, ENVI, TRAN

- Förslag till rådets beslut om medlemsstaternas ratifikation av och anslutning till, i Europeiska unionens intresse, 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, med undantag för de aspekter som rör civilrättsligt samarbete (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

PECH, ENVI, TRAN

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – nominerad kandidat från Lettland: Mihails Kozlovs (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – nominerad kandidat från Tjeckien: Jan Gregor (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – nominerad kandidat från Slovakien: Ladislav Balko (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – nominerad kandidat från Polen: Janusz Wojciechowski (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

Conclusion of an Interinstitutional Agreement on Better Law-Making between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission (2016/2005(ACI))
Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på samtliga språk.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFCO

2) Talmannen hade mottagit följande betänkanden från utskotten:

- Betänkande om begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet (2015/2241(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

- Betänkande om begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet (2015/2268(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (kodifiering) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

- Betänkande om lägesbedömning och utmaningar – EU:s lagstiftning om finansiella tjänster: konsekvenser och vägen mot en effektivare och mer ändamålsenlig EU-ram för finansiell reglering och en kapitalmarknadsunion (2015/2106(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

- Betänkande om verksamheten i utskottet för framställningar under 2014 (2014/2218(INI)) - utskottet PETI - Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av skyddsklausulen och mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av tullförmåner i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av tullförmåner i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

- Betänkande om kompetenshöjande åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslöshet (2015/2088(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Marek Plura (A8-0366/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet och om upphävande av förordning (EG) nr 302/2009 (COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

- Betänkande om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (2015/2140(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Werner Langen (A8-0368/2015)

- Betänkande om externa faktorer som utgör hinder för kvinnligt företagande i Europa (2015/2111(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Barbara Matera (A8-0369/2015)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister med Lettland (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A8-0370/2015)

- Betänkande om ”Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden” (2015/2147(INI)) - utskottet ITRE - utskottet IMCO - Föredragande: Kaja Kallas och Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

- Betänkande om rollen för interkulturell dialog, kulturell mångfald och utbildning när det gäller att främja EU:s grundläggande värderingar (2015/2139(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Julie Ward (A8-0373/2015)


13. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden januari 2016 (PE 574.582/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Måndag och tisdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Onsdag

Talmannen föreslog i överenskommelse med de politiska grupperna att Ulrike Lunaceks betänkande A8-0372/2015 om ”Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Kosovo” (punkt 43 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista) och uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om ”IS systematiska massmord på religiösa minoriteter” (punkt 88 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista) skulle behandlas, i denna ordning, efter uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om ”Associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina” (punkt 69 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista) under onsdagseftermiddagen.

Parlamentet godkände detta förslag.

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Talare: Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen begärde att en debatt skulle hållas under veckan om de asylrättsliga åtgärder som Danmark stod i begrepp att anta (talmannen svarade att han skulle uppmana LIBE-utskottets ordförande att sammankalla ett extra utskottssammanträde om denna fråga under morgondagen, i närvaro av en företrädare för den danska regeringen), Manfred Weber uttryckte sitt stöd för talmannens förslag till åtgärder, samtidigt som han menade att det inte fanns anledning att debattera frågan i plenum redan under den pågående sammanträdesperioden, och Gabriele Zimmer uttryckte sitt stöd för talmannens förslag (talmannen konstaterade att man enats om att LIBE-utskottet skulle sammanträda under morgondagen).

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

14. Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (debatt)

Betänkande om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik [2015/2140(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Werner Langen (A8-0368/2015)

Werner Langen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Margrethe Vestager (ledamot av kommissionen).

Talare: Bendt Bendtsen (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Sergio Gaetano Cofferati (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Burkhard Balz för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Alfred Sant för S&D-gruppen, Morten Messerschmidt för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andreas Schwab, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen, Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Pirkko Ruohonen-Lerner, Brian Hayes och Ivana Maletić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eva Paunova, Tonino Picula, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Rosa D'Amato, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness och Jeppe Kofod.

Talare: Margrethe Vestager, Werner Langen och Notis Marias.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.4 i protokollet av den 19.1.2016.


15. Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet och om upphävande av förordning (EG) nr 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Gabriel Mato redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Jarosław Wałęsa för PPE-gruppen, Renata Briano för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Marco Affronte för EFDD-gruppen, Ulrike Rodust, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Nigel Farage, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Richard Corbett, Clara Eugenia Aguilera García, Peter van Dalen och Ricardo Serrão Santos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, João Ferreira och Igor Šoltes.

Talare: Karmenu Vella och Gabriel Mato.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 19.1.2016.


16. Invändning i enlighet med artikel 106 i arbetsordningen avseende utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (debatt)

Benedek Jávor (vice ordförande för ENVI-utskottet) redogjorde för invändningen.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Ivo Belet för PPE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Tibor Szanyi och Bart Staes, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Peter Liese, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Nils Torvalds, Karima Delli, Jean-François Jalkh, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Michael Cramer, Andreas Schwab, Seb Dance, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Elisabetta Gardini, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Francesc Gambús, Christel Schaldemose och Herbert Reul.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Annie Schreijer-Pierik, José Blanco López, Stanislav Polčák, Maria Grapini och Mark Demesmaeker.

Talare: Benedek Jávor och Elżbieta Bieńkowska.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.4 i protokollet av den 3.2.2016.

Talare: Gerben-Jan Gerbrandy, som också begärde att rådet skulle reagera.


17. Rollen för interkulturell dialog, kulturell mångfald och utbildning när det gäller att främja EU:s grundläggande värderingar (debatt)

Betänkande om rollen för interkulturell dialog, kulturell mångfald och utbildning när det gäller att främja EU:s grundläggande värderingar [2015/2139(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Julie Ward (A8-0373/2015)

Julie Ward redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talare: György Hölvényi för PPE-gruppen, Silvia Costa för S&D-gruppen, och Andrew Lewer för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, María Teresa Giménez Barbat för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gerard Batten, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Silvia Costa, Sabine Verheyen, Giorgos Grammatikakis, Gerolf Annemans, Milan Zver, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivana Maletić, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Damian Drăghici och Anna Záborská.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stefano Maullu, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes, Jonathan Arnott och Krisztina Morvai.

Talare: Tibor Navracsics och Julie Ward.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 19.1.2016.


18. Lägesbedömning av och utmaningar för EU:s lagstiftning om finansiella tjänster (debatt)

Betänkande om lägesbedömning och utmaningar – EU:s lagstiftning om finansiella tjänster: konsekvenser och vägen mot en effektivare och mer ändamålsenlig EU-ram för finansiell reglering och en kapitalmarknadsunion [2015/2106(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

Burkhard Balz redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jonathan Hill (ledamot av kommissionen).

Talare: Janusz Lewandowski (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Theodor Dumitru Stolojan för PPE-gruppen, Paul Tang för S&D-gruppen, Kay Swinburne för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Steven Woolfe för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Jonás Fernández, Sander Loones och Miguel Viegas.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Igor Šoltes.

Talare: Jonathan Hill och Burkhard Balz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 19.1.2016.


19. Externa faktorer som utgör hinder för kvinnligt företagande i Europa (kortfattad redogörelse)

Betänkande om externa faktorer som utgör hinder för kvinnligt företagande i Europa [2015/2111(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Barbara Matera (A8-0369/2015)

Barbara Matera redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ildikó Gáll-Pelcz, Viorica Dăncilă, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica och Miguel Viegas.

Talare: Jonathan Hill (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 19.1.2016.


20. Kompetenshöjande åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslöshet (kortfattad redogörelse)

Betänkande om kompetenshöjande åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslöshet [2015/2088(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Marek Plura (A8-0366/2015)

Marek Plura redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrey Novakov, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Igor Šoltes och Gerard Batten.

Talare: Jonathan Hill (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.8 i protokollet av den 19.1.2016.


21. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Ildikó Gáll-Pelcz, Viorica Dăncilă, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Jordi Sebastià, Petr Mach, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Claude Rolin, Claudia Tapardel, James Carver, Daniel Buda, Jonás Fernández, Romana Tomc, Cristian-Silviu Buşoi, Francesc Gambús och Anna Záborská.


22. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 574.582/OJMA).


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Konečná, Landsbergis, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Paksas, Pietikäinen


Bilaga 1 – Att skänka osålda användbara livsmedel till välgörenhet (skriftlig förklaring)

Skriftlig förklaring nr 0061/2015 om att skänka osålda användbara livsmedel till välgörenhet1 (punkt 7 i protokollet av den 18.1.2016), ingiven av Hugues Bayet, Angélique Delahaye, Stanisław Ożóg, Petr Ježek, Younous Omarjee, Ernest Urtasun, Marco Valli, Maria Arena, Marc Tarabella, Mariya Gabriel, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Guillaume Balas, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nikos Androulakis, Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, José Bové, Anneliese Dodds, Neena Gill, Victor Negrescu, Claudia Tapardel, Kathleen Van Brempt, David Casa, Karima Delli, Pascal Durand, i enlighet med artikel 136.4 i arbetsordningen, och undertecknad av 388 ledamöter:

Den skriftliga förklaringens lydelse:

1. En av fyra européer, eller 125miljoner människor, hotas av fattigdom, och 16miljonereuropéer lever i livsmedelsfattigdom.

2. Våra konsumtionsvanor, särskilt när det gäller stormarknader, innebär att ett stort antal produkter som fortfarande går att konsumera antingen inte säljs eller tas bort från handeln och destrueras. Uppskattningsvis 100miljonerton livsmedel slängs varje år i Europa.

3. Detta gäller i synnerhet produkter som närmar sig sista försäljningsdag, produkter som blivit över från erbjudanden och frukt och grönsaker som inte längre är estetiskt tilltalande.

4. Enligt en rapport som Europeiska ekonomiska och sociala kommittén offentliggjorde i juni2014 har redan ett antal EU-länder vidtagit åtgärder för att främja donationer av osålda livsmedel till välgörenhet.

5. Kommissionen och rådet uppmanas undersöka möjligheten att i samarbete med livsmedelssektorn anta ett EU-övergripande system för att uppmuntra stormarknader att skänka sina osålda användbara livsmedel till välgörenhet.

6. Denna förklaring, tillsammans med namnen på undertecknarna, ska översändas till rådet och kommissionen.

____________

1 I enlighet med artikel 136.4 och 1136.5 i parlamentets arbetsordning ska förklaringen, när den har undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter, offentliggöras i protokollet tillsammans med namnen på undertecknarna och översändas till mottagarna, utan att för den skull vara bindande för parlamentet.

Förteckning över ledamöter som har undertecknat förklaringen:

Isabella Adinolfi, Clara Eugenia Aguilera García, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Pascal Arimont, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Pilar Ayuso, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Udo Bullmann, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Michael Cramer, Andi Cristea, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Anneliese Dodds, Herbert Dorfmann, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Jill Evans, Eleonora Evi, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Laura Ferrara, Elisa Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Evelyne Gebhardt, Elena Gentile, Jens Gieseke, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Juan Carlos Girauta Vidal, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Giorgos Grammatikakis, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, György Hölvényi, Brice Hortefeux, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Petr Ježek, Eva Joly, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Elisabeth Köstinger, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki, Peter Liese, Norbert Lins, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Stefano Maullu, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Susanne Melior, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Louis Michel, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Renaud Muselier, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Soraya Post, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Michel Reimon, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Andreas Schwab, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Renato Soru, Barbara Spinelli, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Helga Trüpel, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, István Ujhelyi, Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Bodil Valero, Marco Valli, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Udo Voigt, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Jakob von Weizsäcker, Bogdan Brunon Wenta, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver.

Rättsligt meddelande