Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 19. januar 2016 - Strasbourg

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

5. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

Indlæg af Notis Marias for at meddele Parlamentet, at den græske statsborger, Richard Spiros Hagabimana, der var ulovligt fængslet i Burundi, var blevet frikendt og snart ville blive løsladt.


5.1. Anmodning om ophævelse af Czesław Adam Siekierskis immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Czesław Adam Siekierskis immunitet [2015/2241(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

UDKAST TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0001)


5.2. Anmodning om ophævelse af Czesław Adam Siekierskis immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Czesław Adam Siekierskis immunitet [2015/2268(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

UDKAST TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0002)


5.3. Flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0003)

Gabriel Mato (ordfører) foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 61, stk. 2.

Parlamentet godkendte anmodningen. Sagen betragtedes derfor som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


5.4.  Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (afstemning)

Betænkning om årsberetning om EU's konkurrencepolitik [2015/2140(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Werner Langen (A8-0368/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0004)


5.5.  Betydningen af interkulturel dialog, kulturel mangfoldighed og uddannelse for fremme af EU's grundlæggende værdier (afstemning)

Betænkning om betydningen af interkulturel dialog, kulturel mangfoldighed og uddannelse for fremme af EU's grundlæggende værdier [2015/2139(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Julie Ward (A8-0373/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af ENF-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING fra CULT-udvalget

Vedtaget (P8_TA(2016)0005)

Indlæg

Julie Ward (ordfører).


5.6.  Status over og udfordringer for EU's regulering af finansielle tjenesteydelser (afstemning)

Betænkning om status over og udfordringer for EU's regulering af finansielle tjenesteydelser: Virkninger og vejen frem mod en mere effektiv EU-ramme for finansiel regulering og en kapitalmarkedsunion [2015/2106(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0006)


5.7.  Eksterne faktorer, som udgør hindringer for kvindelig iværksættervirksomhed i Europa (afstemning)

Betænkning om eksterne faktorer, som udgør hindringer for kvindelig iværksættervirksomhed i Europa [2015/2111(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Barbara Matera (A8-0369/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0007)


5.8.  Politikker for kompetenceudvikling til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed (afstemning)

Betænkning om politikker for kompetenceudvikling til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed [2015/2088(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Marek Plura (A8-0366/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0008)

Indlæg

Syed Kamall om den elektroniske kontrol af afstemningen om punkt 62, 2. del.


5.9.  På vej mod en akt for det digitale indre marked (afstemning)

Betænkning om "På vej mod en akt for det digitale indre marked" [2015/2147(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordførere: Kaja Kallas og Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0009)

Indlæg

Evelyne Gebhardt (ordfører) om den franske oversættelse af ændringsforslag 3 og 11.

Juridisk meddelelse