Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/3035(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0056/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2016 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο

8.5. Οι προτεραιότητες της ΕΕ ενόψει των συνόδων του UNHRC το 2016 (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Οι προτεραιότητες της ΕΕ ενόψει των συνόδων του UNHRC το 2016 (2015/3035(RSP)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016 (2015/3035(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο )

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0050/2016

(αντικαθιστά τις B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0066/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Θεόδωρος Ζαγοράκης και Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru Claudian Frunzulică, David Martin, Richard Howitt, Ana Gomes, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Κώστας Μαυρίδης, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans και Paavo Väyrynen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Barbara Lochbihler και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD·

—   Mark Demesmaeker.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0020)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0056/2016 και B8-0065/2016 καταπίπτουν.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου