Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 21 januari 2016 - Strasbourg

13. Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 64.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkt, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa ("djurhälsolag") (11779/1/2015 - C8-0008/2016 – 2013/0136(COD) – 14903/1/2015 – COM(2015)0638)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 22 januari 2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy