Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2137(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0003/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0003/2016

Συζήτηση :

PV 01/02/2016 - 15
CRE 01/02/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2016 - 6.10
CRE 02/02/2016 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0034

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

15. Ενδιάμεση αναθεώρηση της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα [2015/2137(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

Ο Mark Demesmaeker παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jordi Sebastià (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Norbert Lins, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Karin Kadenbach, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Catherine Bearder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lynn Boylan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Pilar Ayuso, Renata Briano, Gerben-Jan Gerbrandy, Julia Reid, Francesc Gambús, Jan Huitema, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann και Alojz Peterle.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Tibor Szanyi, Νότης Μαριάς, Ulrike Müller, João Ferreira και Jonathan Arnott.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.2.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου