Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0124(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0172/2015

Внесени текстове :

A8-0172/2015

Разисквания :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Гласувания :

PV 02/02/2016 - 6.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0033

Протокол
Вторник, 2 февруари 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия

3. Създаване на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Георги Пирински (A8-0172/2015)

Георги Пирински представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се: Dennis de Jong (докладчик по становището на комисията IMCO), Kostadinka Kuneva (докладчик по становището на комисията FEMM), Romana Tomc, от името на групата PPE, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Tibor Szanyi и Bill Etheridge, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Jane Collins, от името на групата EFDD, Dominique Martin, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Thomas Mann, Marita Ulvskog, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Tiziana Beghin, Joëlle Mélin, Lampros Fountoulis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, António Marinho e Pinto, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Zdzisław Krasnodębski, Филиз Хюсменова, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Helga Stevens, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Ribeiro, Evelyn Regner, Claude Rolin, Javi López, Anne Sander, Siôn Simon, Sven Schulze, Csaba Sógor и Tom Vandenkendelaere.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Notis Marias и Neoklis Sylikiotis.

Изказа се Bill Etheridge относно провеждането на процедурата с привличане на вниманието ("catch the eye") по време на дебата (председателят даде разяснения).

Изказаха се: Marianne Thyssen и Георги Пирински.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.9 от протокола от 2.2.2016 г.

Правна информация