Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0124(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0172/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0172/2015

Συζήτηση :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2016 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0033

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο

3. Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

Ο Georgi Pirinski παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Dennis de Jong (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Κωνσταντίνα Κούνεβα (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Romana Tomc, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Tibor Szanyi και Bill Etheridge, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jane Collins, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Martin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Thomas Mann, Marita Ulvskog, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Tiziana Beghin, Joëlle Mélin, Λάμπρος Φουντούλης, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, António Marinho e Pinto, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Zdzisław Krasnodębski, Filiz Hyusmenova, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Helga Stevens, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Ribeiro, Evelyn Regner, Claude Rolin, Javi López, Anne Sander, Siôn Simon, Sven Schulze, Csaba Sógor και Tom Vandenkendelaere.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Νότης Μαριάς και Νεοκλής Συλικιώτης.

Παρεμβαίνει ο Bill Etheridge σχετικά με τη διαδικασία "catch the eye" κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης (η Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινήσεις).

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Georgi Pirinski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.2.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου