Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0124(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0172/2015

Predkladané texty :

A8-0172/2015

Rozpravy :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Hlasovanie :

PV 02/02/2016 - 6.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0033

Zápisnica
Utorok, 2. februára 2016 - Štrasburg

3. Zriadenie európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

Georgi Pirinski uviedol správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Dennis de Jong (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Kostadinka Kuneva (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Romana Tomc v mene skupiny PPE, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Tibor Szanyi a Bill Etheridge, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Jane Collins v mene skupiny EFDD, Dominique Martin v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Thomas Mann, Marita Ulvskog, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Tiziana Beghin, Joëlle Mélin, Lampros Fountoulis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, António Marinho e Pinto, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Zdzisław Krasnodębski, Filiz Hyusmenova, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Helga Stevens, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Ribeiro, Evelyn Regner, Claude Rolin, Javi López, Anne Sander, Siôn Simon, Sven Schulze, Csaba Sógor a Tom Vandenkendelaere.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Notis Marias a Neoklis Sylikiotis.

V rozprave vystúpil Bill Etheridge k vedeniu postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) počas rozpravy (predsedníčka uviedla objasnenie).

Vystúpili: Marianne Thyssen a Georgi Pirinski.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.9 zápisnice zo dňa 2.2.2016.

Právne oznámenie