Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0124(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0172/2015

Ingivna texter :

A8-0172/2015

Debatter :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Omröstningar :

PV 02/02/2016 - 6.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0033

Protokoll
Tisdagen den 2 februari 2016 - Strasbourg

3. Inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

Georgi Pirinski redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Dennis de Jong (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Kostadinka Kuneva (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Romana Tomc för PPE-gruppen, Jutta Steinruck för S&D-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Tibor Szanyi och Bill Etheridge, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Jane Collins för EFDD-gruppen, Dominique Martin för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Thomas Mann, Marita Ulvskog, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Tiziana Beghin, Joëlle Mélin, Lampros Fountoulis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, António Marinho e Pinto, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Zdzisław Krasnodębski, Filiz Hyusmenova, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Helga Stevens, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Ribeiro, Evelyn Regner, Claude Rolin, Javi López, Anne Sander, Siôn Simon, Sven Schulze, Csaba Sógor och Tom Vandenkendelaere.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Notis Marias och Neoklis Sylikiotis.

Talare: Bill Etheridge om hur ögonkontaktsförfarandet hade använts under denna debatt (Talmannen preciserade förfarandet).

Talare: Marianne Thyssen och Georgi Pirinski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.9 i protokollet av den 2.2.2016.

Rättsligt meddelande