Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 2 февруари 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия

4. Решение на Комисията, прието във връзка с пакета за корпоративното данъчно облагане (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Решение на Комисията, прието във връзка с пакета за корпоративното данъчно облагане (2016/2980(RSP))

Pierre Moscovici (член на Комисията) направи изявление.

Изказа се Alain Lamassoure, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Elisa Ferreira, от името на групата S&D, Sander Loones, от името на групата ECR, Michael Theurer, от името на групата ALDE, Fabio De Masi, от името на групата GUE/NGL, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Tim Aker, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lefteris Christoforou, Ashley Fox, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Cora van Nieuwenhuizen, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Marian Harkin, Miguel Viegas, Philippe Lamberts, Petr Mach, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Markus Ferber, Emmanuel Maurel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Neena Gill, Siegfried Mureşan, Paul Tang, Burkhard Balz, Ramón Jáuregui Atondo, Evelyn Regner и Tibor Szanyi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić, Notis Marias, Maria Grapini, Ernest Urtasun и Kostas Chrysogonos.

Изказа се Pierre Moscovici.

Разискването приключи.

Правна информация