Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 2 февруари 2016 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказа се Janice Atkinson.

6. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (кодифициран текст) [COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0025)


6.2. Приемане на изменението на Протокола от 1998 г. към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния с тежки метали *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Пепоръка относно предложението за решение на Съвета за приемане на изменението на Протокола от 1998 г. към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния с тежки метали [08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Giovanni La Via (A8-0002/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0026)

Парламентът даде своето одобрение за приемане на измененията на Протокола.


6.3. Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния от 1979 г. *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за приемане на измененията на Протокола за устойчивите органични замърсители от 1998 г. към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния от 1979 г. [08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Giovanni La Via (A8-0001/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0027)

Парламентът даде своето одобрение за приемане на измененията на Протокола.


6.4. Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Украйна * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Украйна [2015/0810(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0028)


6.5. Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Черна гора * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Черна гора [11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0029)


6.6. Искане за снемане на имунитета на Роберт Ярослав Ивашкевич (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Роберт Ярослав Ивашкевич [2015/2313(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA(2016)0030)


6.7. Искане за снемане на имунитета на Роберт Ярослав Ивашкевич (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Роберт Ярослав Ивашкевич [2015/2240(IMM)] – Комисия по правни въпроси. Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA(2016)0031)


6.8. Искане за снемане на имунитета на Флориан Филипо (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Флориан Филипо [2015/2267(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Laura Ferrara (A8-0014/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA(2016)0032)


6.9. Създаване на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Георги Пирински (A8-0172/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0033)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0033)


6.10. Средносрочен преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие (гласуване)

Доклад относно средносрочния преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие [2015/2137(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0034)

Правна информация - Политика за поверителност