Indekss 
Protokols
PDF 259kWORD 194k
Otrdiena, 2016. gada 2. februāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Eiropas platformas izveide sadarbības uzlabošanai nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā no tā ***I (debates)
 4.Par uzņēmumu ienākuma nodokļa tiesību aktu kopumu pieņemtais Komisijas lēmums (debates)
 5.Svinīgā sēde - Igaunija
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Noteikumi, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.2.1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 1998. gada Protokolā par smagajiem metāliem izdarītie grozījumi *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.3.1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 1998. gada Protokolā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem izdarītie grozījumi *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.4.Nolīgums par sadarbību starp Eurojust un Ukrainu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.5.Nolīgums par sadarbību starp Eurojust un Melnkalni * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.6.Pieprasījums atcelt Robert Jarosław Iwaszkiewicz imunitāti (balsošana)
  6.7.Pieprasījums atcelt Robert Jarosław Iwaszkiewicz imunitāti (balsošana)
  6.8.Pieprasījums atcelt Florian Philippot imunitāti (balsošana)
  6.9.Eiropas platformas izveide sadarbības uzlabošanai nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā no tā ***I (balsošana)
  6.10.ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas starpposma pārskatīšana (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Ārkārtas stāvoklis saistībā ar bēgļu jautājumu, ārējo robežu kontrole un Šengenas nākotne - Starptautiskā neizraidīšanas principa ievērošana - Turcijai paredzētā bēgļu atbalsta mehānisma finansēšana - Pieaugošais rasistu naids un vardarbība pret bēgļiem un migrantiem visā Eiropā (debates)
 11.Jauna dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību stratēģija pēc 2015. gada (debates)
 12.Komisijas rīcība, lai izpildītu spriedumu lietā T-521/14 "Zviedrijas Karaliste pret Eiropas Komisiju" (pienākums noteikt kritērijus attiecībā uz endokrīnās sistēmas darbības traucējumu izraisītājiem) (debates)
 13.Klīnisko izmēģinājumu pārredzamība un kontrole (debates)
 14.Nākamās sēdes darba kārtība
 15.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.    Stāvoklis cilvēktiesību jomā Krimā, it īpaši Krimas tatāru stāvoklis (2016/2556(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bodil Valero, Peter Eriksson, Tamás Meszerics, Bronis Ropė un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā - par stāvokli cilvēktiesību jomā Krimā, it īpaši Krimas tatāru stāvokli (B8-0173/2016);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke un Monica Macovei ECR grupas vārdā - par stāvokli Krimā, it īpaši Krimas tatāru stāvokli (B8-0182/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā - par stāvokli cilvēktiesību jomā Krimā, it īpaši Krimas tatāru stāvokli (B8-0183/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Arne Lietz, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā - par stāvokli cilvēktiesību jomā Krimā, it īpaši Krimas tatāru stāvokli (B8-0184/2016);

—   Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Therese Comodini Cachia un Roberta Metsola PPE grupas vārdā - par stāvokli cilvēktiesību jomā Krimā, it īpaši Krimas tatāru stāvokli (B8-0186/2016);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee un Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli cilvēktiesību jomā Krimā, it īpaši Krimas tatāru stāvokli (B8-0188/2016);

—   Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā - par stāvokli cilvēktiesību jomā Krimā, it īpaši Krimas tatāru stāvokli (B8-0190/2016).

II.   Bahreina - Mohammed Ramadan lieta (2016/2557(RSP))

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā - par Bahreinu - Mohammed Ramadan lieta (B8-0174/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā - par Bahreinu - Mohammed Ramadan lieta (B8-0192/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Afzal Khan, Eric Andrieu, Knut Fleckenstein, Jo Leinen, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā - par Bahreinu - Mohammed Ramadan lieta (B8-0194/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Eva Paunova, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Elisabetta Gardini un Roberta Metsola PPE grupas vārdā - par Bahreinu - Mohammed Ramadan lieta (B8-0195/2016);

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Arne Gericke un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā - par Bahreinu - Mohammed Ramadan lieta (B8-0196/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou un Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā - par Bahreinu - Mohammed Ramadan lieta (B8-0197/2016);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā - par Bahreinu - Mohammed Ramadan lieta (B8-0198/2016).

III.   Honkongā bezvēsts pazudušo grāmatu izdevēju lieta (2016/2558(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā - par Honkongā bezvēsts pazudušo grāmatu izdevēju lietu (B8-0175/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi un Marco Valli EFDD grupas vārdā - par Honkongā bezvēsts pazudušo grāmatu izdevēju lietu (B8-0176/2016);

—   Jo Leinen, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā - par Honkongā bezvēsts pazudušo grāmatu izdevēju lietu (B8-0185/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, Joachim Zeller un Roberta Metsola PPE grupas vārdā - par Honkongā bezvēsts pazudušo grāmatu izdevēju lietu (B8-0187/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Roberts Zīle un Beatrix von Storch ECR grupas vārdā - par Honkongā bezvēsts pazudušo grāmatu izdevēju lietu (B8-0189/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Martina Anderson, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stefan Eck, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou un Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā - par Honkongā bezvēsts pazudušo grāmatu izdevēju lietu (B8-0191/2016);

—   José Inácio Faria, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā - par Honkongā bezvēsts pazudušo grāmatu izdevēju lietu (B8-0193/2016).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Eiropas platformas izveide sadarbības uzlabošanai nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā no tā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas platformas izveidi sadarbības uzlabošanai nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā no tā [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Georgi Pirinski (A8-0172/2015).

Georgi Pirinski iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Dennis de Jong (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Kostadinka Kuneva (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Romana Tomc PPE grupas vārdā, Jutta Steinruck S&D grupas vārdā, Anthea McIntyre ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Tibor Szanyi un Bill Etheridge, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Rina Ronja Kari GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Jane Collins EFDD grupas vārdā, Dominique Martin ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Thomas Mann, Marita Ulvskog, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Tiziana Beghin, Joëlle Mélin, Lampros Fountoulis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, António Marinho e Pinto, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Zdzisław Krasnodębski, Filiz Hyusmenova, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Helga Stevens, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Ribeiro, Evelyn Regner, Claude Rolin, Javi López, Anne Sander, Siôn Simon, Sven Schulze, Csaba Sógor un Tom Vandenkendelaere.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Notis Marias un Neoklis Sylikiotis.

Uzstājās Bill Etheridge, komentējot brīvā mikrofona procedūras norisi šajās debatēs (sēdes vadītāja sniedza skaidrojumus).

Uzstājās Marianne Thyssen un Georgi Pirinski.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2.2.2016. protokola 6.9. punkts.


4. Par uzņēmumu ienākuma nodokļa tiesību aktu kopumu pieņemtais Komisijas lēmums (debates)

Komisijas paziņojums: Par uzņēmumu ienākuma nodokļa tiesību aktu kopumu pieņemtais Komisijas lēmums (2016/2980(RSP)).

Pierre Moscovici (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Alain Lamassoure PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Elisa Ferreira S&D grupas vārdā, Sander Loones ECR grupas vārdā, Michael Theurer ALDE grupas vārdā, Fabio De Masi GUE/NGL grupas vārdā, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Tim Aker EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lefteris Christoforou, Ashley Fox, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Cora van Nieuwenhuizen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Marian Harkin, Miguel Viegas, Philippe Lamberts, Petr Mach, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Markus Ferber, Emmanuel Maurel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Neena Gill, Siegfried Mureşan, Paul Tang, Burkhard Balz, Ramón Jáuregui Atondo, Evelyn Regner un Tibor Szanyi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivana Maletić, Notis Marias, Maria Grapini, Ernest Urtasun un Kostas Chrysogonos.

Uzstājās Pierre Moscovici.

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

5. Svinīgā sēde - Igaunija

No plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30 notika Parlamenta svinīgā sēde par godu Igaunijas Republikas prezidenta Toomas Hendrik Ilves vizītei.


SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Janice Atkinson.

6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Noteikumi, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (kodifikācija) [COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0359/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0025).


6.2. 1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 1998. gada Protokolā par smagajiem metāliem izdarītie grozījumi *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko akceptē grozījumus 1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 1998. gada Protokolā par smagajiem metāliem [08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Giovanni La Via (A8-0002/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0026).

Parlaments sniedza piekrišanu grozījumu apstiprināšanai Protokolā.


6.3. 1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 1998. gada Protokolā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem izdarītie grozījumi *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko akceptē grozījumu 1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 1998. gada Protokolā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem [08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Giovanni La Via (A8-0001/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0027).

Parlaments sniedza piekrišanu Protokola grozīšanai.


6.4. Nolīgums par sadarbību starp Eurojust un Ukrainu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes Īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Ukrainu [2015/0810(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0028).


6.5. Nolīgums par sadarbību starp Eurojust un Melnkalni * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes Īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Melnkalni [11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0029).


6.6. Pieprasījums atcelt Robert Jarosław Iwaszkiewicz imunitāti (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Robert Jarosław Iwaszkiewicz imunitāti [2015/2313(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0030).


6.7. Pieprasījums atcelt Robert Jarosław Iwaszkiewicz imunitāti (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Robert Jarosław Iwaszkiewicz imunitāti [2015/2240(IMM)] – Juridiskā komiteja. Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0031).


6.8. Pieprasījums atcelt Florian Philippot imunitāti (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Florian Philippot imunitāti [2015/2267(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Laura Ferrara (A8-0014/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0032).


6.9. Eiropas platformas izveide sadarbības uzlabošanai nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā no tā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas platformas izveidi sadarbības uzlabošanai nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā no tā [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Georgi Pirinski (A8-0172/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0033).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0033).


6.10. ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas starpposma pārskatīšana (balsošana)

Ziņojums par ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas starpposma pārskatīšanu [2015/2137(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0034).


7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Georgi Pirinski ziņojums - A8-0172/2015
Michela Giuffrida, Tania González Peñas, István Ujhelyi, Daniel Hannan, Danuta Jazłowiecka, Morten Messerschmidt, Andrejs Mamikins, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Seán Kelly un Bill Etheridge

Mark Demesmaeker ziņojums - A8-0003/2016
Michela Giuffrida, Catherine Stihler, Andrejs Mamikins, Marian Harkin, Bendt Bendtsen, Stanislav Polčák un Seán Kelly


8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.15 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

Uzstājās Lampros Fountoulis, lai protestētu pret Gabriele Zimmer pirmdien izteiktajiem apgalvojumiem saistībā ar Atēnās notikušu manifestāciju, kas, pēc viņas vārdiem, bija vērsta pret bēgļiem.


10. Ārkārtas stāvoklis saistībā ar bēgļu jautājumu, ārējo robežu kontrole un Šengenas nākotne - Starptautiskā neizraidīšanas principa ievērošana - Turcijai paredzētā bēgļu atbalsta mehānisma finansēšana - Pieaugošais rasistu naids un vardarbība pret bēgļiem un migrantiem visā Eiropā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Ārkārtas stāvoklis saistībā ar bēgļu jautājumu, ārējo robežu kontrole un Šengenas nākotne (2016/2559(RSP)).

Padomes un Komisijas paziņojumi: Starptautiskā neizraidīšanas principa ievērošana (2016/2535(RSP)).

Padomes un Komisijas paziņojumi: Turcijai paredzētā bēgļu atbalsta mehānisma finansēšana (2016/2528(RSP)).

Padomes un Komisijas paziņojumi: Pieaugošais rasistu naids un vardarbība pret bēgļiem un migrantiem visā Eiropā (2016/2563(RSP)).

Bert Koenders (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Vicky Maeijer ENF grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Esteban González Pons, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Alexander Graf Lambsdorff, Cornelia Ernst, Judith Sargentini, Paul Nuttall, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jean-Paul Denanot, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke un Monika Hohlmeier.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Maria Grapini un Cornelia Ernst, uzdodot divus zilās kartītes jautājumus Monika Hohlmeier, uz kuriem viņa atbildēja, Victor Boştinaru, Bernd Kölmel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Cecilia Wikström, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Zdzisław Krasnodębski, Malin Björk, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Marek Jurek, Jean Lambert, Peter Lundgren, Gilles Lebreton, Konstantinos Papadakis, Marian-Jean Marinescu, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Costas Mavrides, Isabelle Thomas, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Martina Anderson, Ska Keller, Jonathan Arnott, Laurenţiu Rebega, Aymeric Chauprade, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Alexander Graf Lambsdorff un Sophia in 't Veld, Pavel Telička, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Marco Zanni, Louis Aliot, Georgios Epitideios, Kinga Gál, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Marielle de Sarnez, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Diane James, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gianluca Buonanno, Gerolf Annemans, Kristina Winberg, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Olaf Stuger, Udo Voigt, Jan Olbrycht, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Péter Niedermüller, Monica Macovei, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Urtasun, Diane James, Auke Zijlstra, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alessandra Mussolini, Charles Tannock, Maite Pagazaurtundúa Ruiz un Eleonora Forenza.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Ernest Maragall, Georgios Epitideios, uzdodot zilās kartītes jautājumu Eleonora Forenza, kas uz to atbildēja, Marie-Christine Arnautu, Frank Engel, Elena Valenciano, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lampros Fountoulis, Jan Zahradil, Gérard Deprez, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sofia Sakorafa, Franz Obermayr, Nadine Morano, Birgit Sippel, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Monika Hohlmeier, Richard Ashworth, Ivo Vajgl, Tania González Peñas, Franz Obermayr par iepriekšējās runātājas uzstāšanos, Mara Bizzotto, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Ryszard Czarnecki, Morten Helveg Petersen, Josu Juaristi Abaunz, Nicolas Bay, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eider Gardiazabal Rubial, Amjad Bashir, João Pimenta Lopes, Sophie Montel, Barbara Kudrycka, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, Reimer Böge, Kati Piri, Peter van Dalen, Carlos Coelho, Jens Geier, Notis Marias, Georgios Kyrtsos, Daniele Viotti, Nikolay Barekov, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Barbara Matera, Jean-Paul Denanot, Lefteris Christoforou, Soraya Post, Emil Radev, Miriam Dalli, Renate Sommer, Jeppe Kofod, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Ingeborg Gräßle, Roberta Metsola, José Manuel Fernandes un Anna Maria Corazza Bildt.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Hilde Vautmans, Kostas Chrysogonos, Zoltán Balczó, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman un Ana Gomes.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis), Dimitris Avramopoulos un Bert Koenders.

Debates tika slēgtas.


11. Jauna dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību stratēģija pēc 2015. gada (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000006/2016) un kuru uzdeva Iratxe García Pérez FEMM komitejas vārdā Komisijai: Jauna dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību stratēģija pēc 2015. gada (2016/2526(RSP)) (B8-0103/2016).

Iratxe García Pérez izvērsa jautājumu.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Constance Le Grip PPE grupas vārdā, Maria Noichl S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Anna Záborská, Maria Arena, Arne Gericke, Louise Bours, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Viorica Dăncilă, Marijana Petir, Vilija Blinkevičiūtė, Barbara Matera un Anna Hedh.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Csaba Sógor, Julie Ward, Biljana Borzan, Evelyn Regner un Siôn Simon, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Arne Gericke.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun, Stanislav Polčák un Ruža Tomašić.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

Daniela Aiuto un Marco Zullo EFDD grupas vārdā – par jaunu stratēģiju par sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropā pēc 2015. gada (2016/2526(RSP)) (B8-0148/2016);

— Maria Arena, Maria Noichl, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Iratxe García Pérez, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Pina Picierno un Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica un Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Malin Björk, Eleonora Forenza, Stefan Eck, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez un Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke un Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā – par jaunu dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību stratēģiju pēc 2015. gada (2016/2526(RSP)) (B8-0150/2016);

Constance Le Grip PPE grupas vārdā – par jaunu stratēģiju par sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropā pēc 2015. gada (2016/2526(RSP)) (B8-0163/2016);

Beatrix von Storch – par jaunu dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību stratēģiju pēc 2015. gada (2016/2526(RSP)) (B8-0164/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 3.2.2016. protokola 8.9. punkts.


12. Komisijas rīcība, lai izpildītu spriedumu lietā T-521/14 "Zviedrijas Karaliste pret Eiropas Komisiju" (pienākums noteikt kritērijus attiecībā uz endokrīnās sistēmas darbības traucējumu izraisītājiem) (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000003/2016) un kuru uzdeva Matthias Groote S&D grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā un Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā Komisijai: Komisijas rīcība, lai izpildītu lietā T-521/14 Zviedrija pret Komisiju pieņemto spriedumu (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016).

Jytte Guteland, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi un Merja Kyllönen izvērsa jautājumu.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Jens Gieseke PPE grupas vārdā, Pavel Poc S&D grupas vārdā, Stefan Eck GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Margrete Auken, Ivo Belet, Daciana Octavia Sârbu, Bart Staes, Cristian-Silviu Buşoi, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Max Andersson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen un Soledad Cabezón Ruiz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Záborská, Notis Marias, Frédérique Ries, João Ferreira, Rosa D'Amato un Stanislav Polčák.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debates tika slēgtas.


13. Klīnisko izmēģinājumu pārredzamība un kontrole (debates)

Komisijas paziņojums: Klīnisko izmēģinājumu pārredzamība un kontrole (2016/2534(RSP)).

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Matthias Groote S&D grupas vārdā, Frédérique Ries ALDE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julia Reid, José Manuel Fernandes, Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo un Marju Lauristin.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Notis Marias un João Ferreira.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debates tika slēgtas.


14. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 576.422/OJME).


15. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.00.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Ģenerālsekretārs

priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Juridisks paziņojums