Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 3. veebruar 2016 - StrasbourgLõplik väljaanne

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

8. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. ELi ja Moldova assotsieerimisleping: kaitseklausel ja dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanism ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse kaitseklausel ja dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanism, mis võimaldavad ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelises assotsieerimislepingus sätestatud tariifsete soodustuste ajutist peatamist [COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD JA SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0035)


8.2. ELi ja Gruusia assotsieerimisleping: dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanism ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi, mis võimaldab ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Gruusia vahelises assotsieerimislepingus sätestatud tariifsete soodustuste ajutist peatamist [COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD JA SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0036)

Sõnavõtud

Gabrielius Landsbergis (raportöör), enne hääletust.


8.3. Marrakechi lepingu ratifitseerimine (saadud petitsioonide, eelkõige petitsiooni 924/2011 põhjal) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille kooskõlas kodukorra artikli 216 lõikega 2 esitas Cecilia Wikström PETI komisjoni nimel Marrakechi lepingu ratifitseerimise kohta, lähtuvalt laekunud petitsioonidest, eriti petitsioonist nr 924/2011 (2016/2542(RSP)) (B8-0168/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0037)


8.4. Vastavalt kodukorra artiklile 106 esitatud vastuväide: loa andmine geneetiliselt muundatud sojaoa GF72 turule laskmiseks (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille kooskõlas kodukorra artikli 106 lõigetega 2 ja 3 esitas Giovanni La Via ENVI komisjoni nimel komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba FG72 (MST-FGØ72-2) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D042684 - 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0038)


8.5. Vastavalt kodukorra artiklile 106 esitatud vastuväide: loa andmine geneetiliselt muundatud sojaoa MON 87708 × MON 89788 turule laskmiseks (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille kooskõlas kodukorra artikli 106 lõigetega 2 ja 3 esitas Giovanni La Via ENVI komisjoni nimel komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D042682 - 2015/2548(RSP)) (B8-0134/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0039)


8.6. Vastavalt kodukorra artiklile 106 esitatud vastuväide: loa andmine geneetiliselt muundatud sojaoa MON 87705 × MON 89788 turule laskmiseks (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille kooskõlas kodukorra artikli 106 lõigetega 2 ja 3 esitas Giovanni La Via ENVI komisjoni nimel komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D042681 - 2015/2549(RSP)) (B8-0135/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0040)


8.7. Vastuväite esitamine vastavalt kodukorra artiklile 106 väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heite kohta (hääletus)

Arutelu toimus18. jaanuaril 2016 (18.1.2016 protokollipunkt 16).

Resolutsiooni ettepanek, mille kooskõlas kodukorra artikli 106 lõigetega 2 ja 3 ning lõike 4 punktiga c esitasid Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen ja Piernicola Pedicini ENVI komisjoni nimel ning mis käsitleb komisjoni määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heitega (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud

Sõnavõtud

Enne hääletust Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige) ja Giovanni La Via (ENVI komisjoni esimees).


8.8. Teenustekaubanduse lepingu läbirääkimised (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi soovitustega komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks [2015/2233(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Viviane Reding (A8-0009/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0041)


8.9. Uus soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste strateegia 2015. aasta järgseks perioodiks (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016 ja B8-0164/2016 (2016/2526(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0148/2016

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0150/2016

Vastu võetud (P8_TA(2016)0042)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0163/2016 et B8-0164/2016 muutusid kehtetuks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Õigusalane teave