Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 februari 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

8. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Associeringsavtalet mellan EU och Moldavien: skyddsklausulen och mekanismen för att motverka kringgående av det tillfälliga upphävandet av tullförmåner ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av skyddsklausulen och mekanismen för att motverka kringgående av det tillfälliga upphävandet av tullförmåner i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan [COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0035)


8.2. Associeringsavtalet mellan EU och Georgien: mekanismen för att motverka kringgående av det tillfälliga upphävandet av tullförmåner ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av mekanismen för att motverka kringgående av det tillfälliga upphävandet av tullförmåner i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan [COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0036)

Inlägg:

Gabrielius Landsbergis (föredragande), före omröstningen.


8.3. Ratificeringen av Marrakechfördraget, på grundval av inkomna framställningar, särskilt framställning nr 924/2011 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Resolutionsförslag, framlagt i enlighet med artikel 216.2 i arbetsordningen av Cecilia Wikström för utskottet PETI, om ratificeringen av Marrakechfördraget, på grundval av mottagna framställningar, särskilt framställning nr 0924/2011 (2016/2542(RSP)) (B8-0168/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0037)


8.4. Invändning enligt artikel 106: Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 (omröstning)

Resolutionsförslag, framlagt i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen av Giovanni La Via för utskottet ENVI, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 (MST-FGØ72-2) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D042684 - 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0038)


8.5. Invändning enligt artikel 106: Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 x MON 89788 (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen av Giovanni La Via för utskottet ENVI, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D042682 - 2015/2548(RSP)) (B8-0134/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0039)


8.6. Invändning enligt artikel 106: Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 x MON 89788 (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen av Giovanni La Via för utskottet ENVI, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 x MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D042681 - 2015/2549(RSP)) (B8-0135/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0040)


8.7. Invändning i enlighet med artikel 106 i arbetsordningen avseende utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 18 januari 2016 (punkt 16 i protokollet av den 18.1.2016).

Resolutionsförslag framlagt i enlighet med artikel 106.2, 106.3 och 106.4 c i arbetsordningen av Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen och Piernicola Pedicini för utskottet ENVI, om utkastet till kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

Inlägg:

Före omröstningen: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) och Giovanni La Via (ordförande för utskottet ENVI).


8.8. Förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster (TiSA) (omröstning)

Betänkande med Europaparlamentets rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster (TiSA) [2015/2233(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Viviane Reding (A8-0009/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0041)


8.9. Ny strategi för jämställdhet och kvinnors rättigheter efter 2015 (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016 och B8-0164/2016 (2016/2526(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0148/2016

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0150/2016

Antogs (P8_TA(2016)0042)

(Resolutionsförslagen B8-0163/2016 et B8-0164/2016 bortföll.)

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Rättsligt meddelande