Zoznam 
Zápisnica
PDF 255kWORD 188k
Streda, 3. februára 2016 - ŠtrasburgFinálna verzia
1.Otvorenie rokovania
 2.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 3.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 4.Presun rozpočtových prostriedkov
 5.Predloženie dokumentov
 6.Príprava zasadnutia Európskej rady 18. – 19. februára 2016 (rozprava)
 7.Slávnostná schôdza - Nigéria
 8.Hlasovanie
  8.1.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou: ochranná doložka a mechanizmus proti obchádzaniu ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.2.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom: mechanizmus proti obchádzaniu ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.3.Ratifikácia Marakéšskej zmluvy, na základe prijatých petícií, konkrétne petície č. 924/2011 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.4.Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej sóje FG72 (hlasovanie)
  8.5.Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej sóje MON 87708 × MON 89788 (hlasovanie)
  8.6.Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej sóje MON 87705 × MON 89788 (hlasovanie)
  8.7.Námietka podľa článku 106, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (hlasovanie)
  8.8.Rokovania o dohode o obchode so službami (TiSA) (hlasovanie)
  8.9.Nová stratégia pre rodovú rovnosť a práva žien na obdobie po roku 2015 (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Správa o pokroku Srbska za rok 2015 (rozprava)
 13.Proces integrácie Kosova do EÚ (rozprava)
 14.Volebný proces na Haiti (rozprava)
 15.Situácia v Líbyi (rozprava)
 16.Situácia vo Venezuele (rozprava)
 17.Dohovor OSN o transparentnosti pri rozhodcovských konaniach medzi investorom a štátom na základe zmluvy (rozprava)
 18.Skoncovanie so sexuálnym obťažovaním a násilím páchaným na ženách na verejných miestach (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.05 h.


2. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o výcvik, skúšanie a pravidelné preverovanie pilotov v oblasti výkonnostnej navigácie (D042244/03 - 2016/2545(RPS) - lehota: 23. apríl 2016)
pridelené: gestorský výbor: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn výrobkov na ohrievanie vzduchu, chladiacich výrobkov, vysokoteplotných priemyselných chladičov a ventilátorových konvektorov (D042440/02 - 2016/2544(RPS) - lehota: 23. apríl 2016)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje článok 7 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1303/2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa „bezpečnosti v železničných tuneloch“ železničného systému Európskej únie (D043314/01 - 2016/2533(RPS) - lehota: 20. apríl 2016)
pridelené: gestorský výbor: TRAN


3. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o podmienky a postupy vo vzťahu k Európskemu fondu regionálneho rozvoja, Európskemu sociálnemu fondu, Kohéznemu fondu a Európskemu námornému a rybárskemu fondu, ktoré sa uplatnia na určenie toho, či nevymožiteľné sumy uhradia členské štáty (C(2016)00268 - 2016/2562(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 29. januára 2016
pridelené: gestorský výbor: REGI (článok 54 rokovacieho poriadku), EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy bližšie určujúce podmienky uplatňovania výnimiek vzhľadom na meny s obmedzeniami týkajúcimi sa dostupnosti likvidných aktív (C(2016)00270 - 2016/2551(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 26. januára 2016
pridelené: gestorský výbor: ECON


4. Presun rozpočtových prostriedkov

Rada Európskej únie v súlade s článkami 27 a 179 nariadenia o rozpočtových pravidlách informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 46/2015 – Oddiel III – Komisia.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že nevznesie žiadne námietky proti presunu rozpočtových prostriedkov Dvora audítorov č. V/AB-01/A/16.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkami 27 a 179 ods. 2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 46/2015.


5. Predloženie dokumentov

Bol predložený tento dokument Komisie:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 01/2016 - Oddiel III - Komisia (N8-0011/2016 - C8-0014/2016 - 2016/2014(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


6. Príprava zasadnutia Európskej rady 18. – 19. februára 2016 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava zasadnutia Európskej rady 18. – 19. februára 2016 (2015/3022(RSP))

Bert Koenders (úradujúci predseda Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Raymond Finch, Syed Kamall v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Richard Sulík, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Molly Scott Cato, Marine Le Pen v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, a Diane Dodds – nezaradená poslankyňa.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Hans-Olaf Henkel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gilles Lebreton, Catherine Bearder, Bill Etheridge, Martina Anderson, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alyn Smith, Jill Evans, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Rolandas Paksas, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Luke Ming Flanagan, Jean Lambert, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, Françoise Grossetête, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Pavel Telička, João Ferreira, Molly Scott Cato, Peter Lundgren, João Ferreira, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, Richard Sulík, Marielle de Sarnez, Neoklis Sylikiotis, Peter Eriksson, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Evžen Tošenovský, György Schöpflin, Josef Weidenholzer, Sander Loones, Mariya Gabriel, Birgit Sippel, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Othmar Karas, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, Richard Corbett, Manolis Kefalogiannis, Catherine Stihler, Paulo Rangel, Maria João Rodrigues s osobným vyhlásením k predchádzajúcemu vystúpeniu, Jeppe Kofod, Milan Zver, Iratxe García Pérez, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Angelika Niebler, Elisa Ferreira a Tunne Kelam.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Henna Virkkunen a Ana Gomes.

Vystúpili: Jean-Claude Juncker a Bert Koenders.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda


7. Slávnostná schôdza - Nigéria

Od 12.05 h do 12.35 h sa pri príležitosti návštevy Muhammadua Buhariho, prezidenta Nigérijskej federatívnej republiky, konala slávnostná schôdza Parlamentu.


PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Dohoda o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou: ochranná doložka a mechanizmus proti obchádzaniu ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva ochranná doložka a mechanizmus proti obchádzaniu, ktorými sa stanovuje dočasné pozastavenie colných preferencií obsiahnutých v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej [COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY A NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0035)


8.2. Dohoda o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom: mechanizmus proti obchádzaniu ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva mechanizmus proti obchádzaniu, ktorým sa stanovuje dočasné pozastavenie colných preferencií obsiahnutých v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej [COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY A NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0036)

Vystúpenia:

Gabrielius Landsbergis (spravodajca), pred hlasovaním.


8.3. Ratifikácia Marakéšskej zmluvy, na základe prijatých petícií, konkrétne petície č. 924/2011 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 216 ods. 2 rokovacieho poriadku predložila Cecilia Wikström, v mene výboru PETI, o ratifikácii Marakéšskej zmluvy na základe prijatých petícií, najmä petície č. 924/2011 (2016/2542(RSP)) (B8-0168/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0037)


8.4. Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej sóje FG72 (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku predložil Giovanni La Via, v mene výboru ENVI, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (D042684 - 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0038)


8.5. Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej sóje MON 87708 × MON 89788 (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku predložil Giovanni La Via, v mene výboru ENVI, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (D042682 - 2015/2548(RSP)) (B8-0134/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0039)


8.6. Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej sóje MON 87705 × MON 89788 (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku predložil Giovanni La Via, v mene výboru ENVI, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (D042681 - 2015/2549(RSP)) (B8-0135/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0040)


8.7. Námietka podľa článku 106, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 18. januára 2016 (bod 16 zápisnice zo dňa 18.1.2016).

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 106 ods. 2, 3 a 4 písm. c) rokovacieho poriadku predložili Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen a Piernicola Pedicini, v mene výboru ENVI, o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý

Vystúpenia:

Pred hlasovaním Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) a Giovanni La Via (predseda výboru ENVI).


8.8. Rokovania o dohode o obchode so službami (TiSA) (hlasovanie)

Správa obsahujúca odporúčania Európskeho parlamentu Komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) [2015/2233(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Viviane Reding (A8-0009/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0041)


8.9. Nová stratégia pre rodovú rovnosť a práva žien na obdobie po roku 2015 (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016 a B8-0164/2016 (2016/2526(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA B8-0148/2016

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0150/2016

Prijatý (P8_TA(2016)0042)

(Návrhy uznesenia B8-0163/2016 et B8-0164/2016 sa stali bezpredmetnými.)

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Námietka podľa článku 106, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) - (2015/2988(RSP)) - B8-0040/2016
Bendt Bendtsen, Mark Demesmaeker, Daniel Hannan, Markus Pieper, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jiří Pospíšil, Estefanía Torres Martínez, Hannu Takkula, Nicola Caputo, Zoltán Balczó, Michaela Šojdrová a Seán Kelly

Správa: Viviane Reding - A8-0009/2016
Jude Kirton-Darling, Eleonora Forenza, Daniel Hannan, Monica Macovei, Tiziana Beghin, Hannu Takkula, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins, Zoltán Balczó, Stanislav Polčák a Seán Kelly

Nová stratégia pre rodovú rovnosť a práva žien na obdobie po roku 2015 - (2016/2526(RSP)) - B8-0148/2016, B8-0150/2016
Eleonora Forenza, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Monica Macovei, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák a Seán Kelly.


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.00 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Správa o pokroku Srbska za rok 2015 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Správa o pokroku Srbska za rok 2015 (2015/2892(RSP))

Bert Koenders (úradujúci predseda Rady) a Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: David McAllister v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Ruža Tomašić, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Tamás Meszerics, Edouard Ferrand, Eduard Kukan, Richard Howitt, Monica Macovei, Andor Deli, Paul Tang, Andrej Plenković, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Tonino Picula, László Tőkés, Olle Ludvigsson, Andrey Kovatchev, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Angel Dzhambazki, Soraya Post, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, a Miroslav Poche, ktorý zároveň odmietol odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Zoltán Balczó, Dubravka Šuica, Csaba Sógor a Franc Bogovič.

Vystúpili: Johannes Hahn a Bert Koenders.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   David McAllister, v mene výboru AFET, o správe o Srbsku za rok 2015 (2015/2892(RSP)) (B8-0166/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 4.2.2016.


13. Proces integrácie Kosova do EÚ (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Proces integrácie Kosova do EÚ (2015/2893(RSP))

Bert Koenders (úradujúci predseda Rady) a Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Lars Adaktusson v mene skupiny PPE, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy, Georg Mayer v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, David McAllister, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jozo Radoš, Dominique Bilde, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Eduard Kukan, na ktorého vystúpenie reagovala Ulrike Lunacek, ku ktorej vystúpeniu sa vyjadril Franz Obermayr, a Julie Ward.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Ilhan Kyuchyuk, Andrej Plenković, Daniele Viotti, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Alojz Peterle a Francisco Assis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Dubravka Šuica, Notis Marias, Csaba Sógor, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, James Carver a Franz Obermayr.

Vystúpili: Johannes Hahn a Bert Koenders.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Ulrike Lunacek, v mene výboru AFET, o správe o Kosove za rok 2015 (2015/2893(RSP)) (B8-0167/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 4.2.2016.


14. Volebný proces na Haiti (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Volebný proces na Haiti (2016/2560(RSP))

Corina Crețu (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Davor Ivo Stier v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi a Cécile Kashetu Kyenge.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpila Corina Crețu.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Rozprava sa skončila.


15. Situácia v Líbyi (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Líbyi (2016/2537(RSP))

Bert Koenders (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Mariya Gabriel v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Barbara Spinelli, Jordi Sebastià, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Raymond Finch, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jiří Pospíšil, Marie-Christine Arnautu, Aymeric Chauprade, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Louis Aliot, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, Bas Belder, Eduard Kukan, Elena Valenciano, Amjad Bashir, David McAllister, Alfred Sant, Mirosław Piotrowski, Santiago Fisas Ayxelà, Afzal Khan, Jana Žitňanská, Tunne Kelam a Jaromír Štětina.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák a Csaba Sógor.

V rozprave vystúpil Bert Koenders.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, v mene skupiny ECR, o situácii v Líbyi (2016/2537(RSP)) (B8-0146/2016);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber, Nedzhmi Ali, v mene skupiny ALDE, o situácii v Líbyi (2016/2537(RSP)) (B8-0169/2016);

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Klaus Buchner, Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Líbyi (2016/2537(RSP)) (B8-0170/2016);

—   Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Mariya Gabriel, David McAllister, Tunne Kelam, Michael Gahler, Barbara Matera, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Kinga Gál, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Tokia Saïfi, Lara Comi, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, v mene skupiny PPE, o situácii v Líbyi (2016/2537(RSP)) (B8-0177/2016);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho, v mene skupiny S&D, o situácii v Líbyi (2016/2537(RSP)) (B8-0178/2016);

—   Jean-Luc Schaffhauser, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans, v mene skupiny ENF, o situácii v Líbyi (2016/2537(RSP)) (B8-0179/2016);

—   Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Fabio De Masi, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Líbyi (2016/2537(RSP)) (B8-0180/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o situácii v Líbyi (2016/2537(RSP)) (B8-0181/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.6 zápisnice zo dňa 4.2.2016.


16. Situácia vo Venezuele (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia vo Venezuele (2016/2538(RSP))

Predseda v mene Parlamentu privítal Mitsy Capriles de Ledezma, nominovanú na Sacharovovu cenu za rok 2015, a jej venezuelskú delegáciu, ktorí následne sledovali rozpravu o situácii vo Venezuele z galérie pre čestných hostí.

Bert Koenders (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D, José Inácio Faria v mene skupiny ALDE a Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Javierovi Cousovi Permuymu, ktorý na ňu odpovedal a ktorý odmietol odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil José Inácio Faria, Jordi Sebastià v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Elmar Brok, Francisco Assis, Dita Charanzová, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Beatriz Becerra Basterrechea, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, Francisco José Millán Mon a Tunne Kelam.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Carlos Iturgaiz a Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

V rozprave vystúpil Bert Koenders.

Rozprava sa skončila.


17. Dohovor OSN o transparentnosti pri rozhodcovských konaniach medzi investorom a štátom na základe zmluvy (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000153/2015), ktorú položili Bernd Lange a Salvatore Cicu, v mene výboru INTA, pre Radu: Dohovor OSN o transparentnosti pri rozhodcovských konaniach medzi investorom a štátom na základe zmluvy (2015/2930(RSP)) (B8-0104/2016)

Bernd Lange rozvinul otázku.

Bert Koenders (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Salvatore Cicu v mene skupiny PPE, David Martin v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Daniel Caspary, Raymond Finch v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Martin, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Lola Sánchez Caldentey, Tiziana Beghin, Daniel Buda, Agnes Jongerius a Alessia Maria Mosca.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpil Bert Koenders.

Rozprava sa skončila.


18. Skoncovanie so sexuálnym obťažovaním a násilím páchaným na ženách na verejných miestach (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Skoncovanie so sexuálnym obťažovaním a násilím páchaným na ženách na verejných miestach (2016/2539(RSP))

Corina Crețu (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Predsedajúca oznámila, že po dohode s politickými skupinami sa Rada nezúčastní na tejto rozprave.

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položili Ulrike Trebesius a Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jadwiga Wiśniewska, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku pre Malin Björk, ktorá na ňu odpovedala, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Margot Parker v mene skupiny EFDD, ktorá odmietla odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položilaktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Terry Reintke, Vicky Maeijer v mene skupiny ENF, Udo Voigt – nezaradený poslanec, Constance Le Grip, Michela Giuffrida, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Cornelia Ernst, Ernest Urtasun, Isabella Adinolfi, Sophie Montel, Ildikó Gáll-Pelcz, Clare Moody, ktorá odmietla odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položilMarek Jurek,Ulrike Trebesius, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Roberta Metsola, Soraya Post, Julie Girling, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Milan Zver, Ruža Tomašić, Stefan Eck, Anna Záborská, Marek Jurek, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Jussi Halla-aho, Csaba Sógor, Dubravka Šuica a Marijana Petir.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Notis Marias a Tania González Peñas.

Vystúpila Corina Crețu.

Rozprava sa skončila.


19. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 576.422/OJJE).


20. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.10 h.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Právne oznámenie