Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 24. februar 2016 - BruxellesEndelig udgave

6. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Kommissionen, Revisionsretten, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

- Forslag om ændring af stillingsfortegnelsen - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse - Sektion IX - Finansåret 2016 (N8-0014/2016 - C8-0029/2016 - 2016/2021(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 2/2016 - Sektion III - Kommissionen (N8-0015/2016 - C8-0041/2016 - 2016/2023(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 3/2016 - Sektion III - Kommissionen (N8-0016/2016 - C8-0096/2016 - 2016/2026(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om ændring af stillingsfortegnelsen - Revisionsretten - Finansåret 2016 (N8-0017/2016 - C8-0097/2016 - 2016/2027(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra udvalgene

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (omarbejdning) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)) - INTA - Ordfører: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (omarbejdning) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD)) - ECON - Ordfører: Brian Hayes (A8-0011/2016)

- Betænkning om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2014 (2015/2115(INI)) - ECON - Ordfører: Notis Marias (A8-0012/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Republikken Tunesien (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)) - INTA - Ordfører: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

- Betænkning om styring af det indre marked inden for det europæiske semester 2016 (2015/2256(INI)) - IMCO - Ordfører: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Republikken Østrig til i Den Europæiske Unions interesse at undertegne og ratificere og af Malta til i Den Europæiske Unions interesse at tiltræde Haagerkonventionen af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)) - JURI - Ordfører: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

- * Betænkning om henstilling til Rådets afgørelse om Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 26. juli 1995, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, protokollen af 27. september 1996, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers interesser, protokollen af 29. november 1996, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om præjudiciel fortolkning ved De Europæiske Fællesskabers Domstol af konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser og anden protokol af 19. juni 1997, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE)) - LIBE - Ordfører: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

- Betænkning om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2014 (2015/2231(INI)) - PETI - Ordfører: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

- Betænkning om EU-undervisning i skolen (2015/2138(INI)) - CULT - Ordfører: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

- ***I Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (kodifikation) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD)) - JURI - Ordfører: Laura Ferrara (A8-0022/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)) - TRAN - Ordfører: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken San Marino om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE)) - ECON - Ordfører: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass, fra Belgien) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)) - BUDG - Ordfører: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

- Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig vækstundersøgelse 2016 (2015/2285(INI)) - ECON - Ordfører: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

- Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: om beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2016 (2015/2330(INI)) - EMPL - Ordfører: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Juridisk meddelelse