Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 februari 2016 - Bryssel

9. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

—   Ändringsprotokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken San Marino om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

—   Protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan

—   Protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien för en period om fyra år

—   Ändringsprotokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Liechtenstein om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

—   Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Colombia om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

—   Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan

—   Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Palau om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

—   Avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Tonga om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

—   Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo*, å andra sidan.

______________

*   Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy