Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 24. februar 2016 - Bruxelles

10. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om yderligere præcisering af de omstændigheder, under hvilke udelukkelse fra anvendelsen af nedskrivnings- eller konverteringsbeføjelserne er nødvendig, jf. artikel 44, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (C(2016)00379 - 2016/2570(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. februar 2016

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår de forhold og betingelser, under hvilke betalingen af ekstraordinære ex post-bidrag helt eller delvis kan udskydes, og kriterierne for fastsættelse af aktiviteter, ydelser og transaktioner med hensyn til kritiske funktioner og for fastsættelse af forretningsområder og hertil knyttede ydelser med hensyn til centrale forretningsområder (C(2016)00424 - 2016/2565(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. februar 2016

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om fastlæggelse af de operationer, som ved anvendelsen af landbrugsbestemmelserne kræver indføring af oplysninger i toldinformationssystemet (C(2016)00508 - 2016/2567(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 3. februar 2016

Henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 for så vidt angår tilpasning af bilag III hertil (C(2016)00536 - 2016/2571(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. februar 2016

Henvist til kor. udv.: TRAN

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly, cadmium, hexavalent chrom og polybromerede diphenylethere (PBDE) i reservedele nyttiggjort fra og anvendt til reparation eller fornyelse af medicinsk udstyr eller elektronmikroskoper (C(2016)00748 - 2016/2577(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. februar 2016

Henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende andre risici end deltarisiko ved optioner i den standardiserede markedsrisikometode og om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 604/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kvalitative og passende kvantitative kriterier til identifikation af de medarbejderkategorier, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på institutters risikoprofil (C(2016)00901 - 2016/2590(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. februar 2016

Henvist til kor. udv.: ECON

Juridisk meddelelse