Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 24. februāris - Brisele

10. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildus konkretizē apstākļus, kad ir nepieciešami izņēmumi attiecībā uz norakstīšanas vai konvertācijas pilnvaru piemērošanu saskaņā ar 44. panta 3. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu (C(2016)00379 – 2016/2570(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 4. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES attiecībā uz apstākļiem un nosacījumiem, saskaņā ar kuriem pilnībā vai daļēji var atlikt ārkārtas expost maksājumus, un par kritērijiem darbību, pakalpojumu un operāciju noteikšanai attiecībā uz kritiski svarīgajām funkcijām un darbības jomu un saistīto pakalpojumu noteikšanu attiecībā uz galvenajām darbības jomām (C(2016)00424 – 2016/2565(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 2. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko nosaka ar lauksaimniecības noteikumu piemērošanu saistītās darbības, par kurām nepieciešams ievadīt informāciju muitas informācijas sistēmā (C(2016)00508 – 2016/2567(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 3. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1315/2013 attiecībā uz tās III pielikuma pielāgošanu (C(2016)00536 – 2016/2571(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 4. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IVpielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu, ko piemēro no medicīniskajām ierīcēm vai elektronu mikroskopiem iegūtu un to remontēšanā vai atjaunošanā izmantotu rezerves daļu saturētam svinam, kadmijam, sešvērtīgajam hromam un polibromdifenilēteriem (PBDE) (C(2016)00748 – 2016/2577(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 12. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru labo Deleģēto regulu (ES) Nr. 528/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem par iespējas līgumu riskiem, kuri nav delta riski, saskaņā ar standartizēto tirgus riska pieeju, un Deleģēto regulu (ES) Nr. 604/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par kvalitātes un attiecīgiem kvantitātes kritērijiem, kas vajadzīgi, lai noteiktu to darbinieku kategorijas, kuru profesionālajai darbībai ir būtiska ietekme uz iestādes riska profilu (C(2016)00901 – 2016/2590(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 18. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

Juridisks paziņojums