Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 24. februára 2016 - Brusel

10. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa bližšie určujú okolnosti, za ktorých je vylúčenie z uplatňovania právomocí odpísať dlh alebo vykonať jeho konverziu nevyhnutné podľa článku 44 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (C(2016)00379– 2016/2570(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4 február 2016

Pridelené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ so zreteľom na okolnosti a podmienky, za ktorých sa platba mimoriadnych príspevkov ex post môže čiastočne alebo úplne odložiť, a o kritériách na určenie činností, služieb a operácií so zreteľom na zásadné funkcie a na určenie oblastí obchodnej činnosti a súvisiacich služieb so zreteľom na hlavné oblasti obchodnej činnosti (C(2016)00424 – 2016/2565(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2 február 2016

Pridelené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú operácie v súvislosti s uplatňovaním poľnohospodárskych predpisov, ktoré si vyžadujú vloženie informácií do colného informačného systému (C(2016)00508 – 2016/2567(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 3 február 2016

Pridelené gestorskému výboru: IMCO

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013, pokiaľ ide o úpravu prílohy III k uvedenému nariadeniu (C(2016)00536 – 2016/2571(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4 február 2016

Pridelené gestorskému výboru: TRAN

– Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre použitia obsahujúce olovo, kadmium, šesťmocný chróm a polybrómované difenylétery (PBDE) v náhradných dieloch získaných zo zdravotníckych pomôcok alebo elektrónových mikroskopov a používaných na ich opravu alebo modernizáciu (C(2016)00748 – 2016/2577(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12 február 2016

Pridelené gestorskému výboru: ENVI

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje delegované nariadenie (EÚ) č. 528/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre riziko iné než delta pri opciách v štandardizovanom prístupe k trhovému riziku, a ktorým sa opravuje delegované nariadenie (EÚ) č. 604/2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy so zreteľom na kvalitatívne a vhodné kvantitatívne kritériá na vymedzenie kategórií pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcie (C(2016)00901– 2016/2590(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 18 február 2016

Pridelené gestorskému výboru: ECON

Právne oznámenie