Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2256(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0017/2016

Разисквания :

PV 24/02/2016 - 14
CRE 24/02/2016 - 14

Гласувания :

PV 25/02/2016 - 7.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0060

Протокол
Сряда, 24 февруари 2016 г. - БрюкселОкончателна версия

14. Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2016 г. - Eвропейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в Годишния обзор на растежа за 2016 г. - Управление на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2016 г. (разискване)
CRE

Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2016 г. [2015/2285(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в Годишния обзор на растежа за 2016 г. [2015/2330(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Доклад относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2016 г. [2015/2256(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

Изказаха се: Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues и Catherine Stihler, за да представят докладите, и Jean Arthuis (докладчик по становището на комисията BUDG).

Изказаха се: Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Андрей Ковачев (докладчик по становището на комисията ENVI), Искра Михайлова (докладчик по становището на комисията REGI), Markus Ferber, от името на групата PPE, Elisa Ferreira, от името на групата S&D, Ulrike Trebesius, от името на групата ECR, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, от името на групата EFDD, Bernard Monot, от името на групата ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gutiérrez Prieto, Stanisław Ożóg и Ulla Tørnæs.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Miguel Viegas, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andreas Schwab, Mylène Troszczynski, David Casa, Evelyne Gebhardt, Bernd Lucke, Antanas Guoga, João Pimenta Lopes, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Nuno Melo, Pascal Durand, Andreas Schwab, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Marisa Matias, Pablo Zalba Bidegain, Vilija Blinkevičiūtė, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nuno Melo, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Sofia Ribeiro и Maria João Rodrigues, Alfred Sant, Morten Messerschmidt, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Lara Comi, Nicola Danti, Zdzisław Krasnodębski, Sven Schulze, Maria Grapini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Verónica Lope Fontagné, Ruža Tomašić и Dariusz Rosati.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Bronis Ropė, Eleftherios Synadinos, Danuta Jazłowiecka и Tania González Peñas.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Maria João Rodrigues, Sofia Ribeiro и Catherine Stihler.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 25.2.2016 г, точка 7.8 от протокола от 25.2.2016 г и точка 7.9 от протокола от 25.2.2016 г.

Правна информация