Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 259kWORD 203k
Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Υποδοχή
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Κατάθεση εγγράφων
 7.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 8.Αναφορές
 9.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 10.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 11.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2016 (συζήτηση)
 14.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 - Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 - Διακυβέρνηση της Ενιαίας Αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016 (συζήτηση)
 15.Ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας ***I (συζήτηση)
 16.Θέσπιση έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Τυνησία ***I - Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Τυνησίας (συζήτηση)
 17.Προετοιμασία για την ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά (συζήτηση)
 18.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 19.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 15.10.


2. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, υπό τον πρόεδρό του, Nabih Berri, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Παρεμβάσεις

—   Luke Ming Flanagan επί προσωπικού ζητήματος σχετικά με την παρέμβασή του της 3 Φεβρουαρίου 2016 (ο Πρόεδρος απαντά ότι το ζήτημα θα εξεταστεί)·

—   Ioan Mircea Paşcu σχετικά με την κατάσταση της ελευθερίας έκφρασης στη Ρουμανία·

—   Martina Anderson, για να ζητήσει στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να παρέμβει υπέρ ενός Παλαιστίνιου δημοσιογράφου, υπό κράτηση χωρίς απαγγελία κατηγοριών ή δίκης, που πραγματοποιεί απεργία πείνας για 92 ημέρες.


4. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες τσεχικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Jaromír Kohlíček ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Miloslav Ransdorf, με ισχύ από 4 Φεβρουαρίου 2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Jaromír Kohlíček καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


5. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήματος των Ομάδων S&D και ALDE, το Κοινοβούλιο επικυρώνει τους ακόλουθους ορισμούς:

επιτροπή ITRE: Carolina Punset

επιτροπή REGI: Jens Nilsson αντί του Anna Hedh

Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Carolina Punset


6. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

- Πρόταση για την τροποποίηση του πίνακα προσωπικού - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων - Τμήμα ΙΧ - Οικονομικό Έτος 2016 (N8-0014/2016 - C8-0029/2016 - 2016/2021(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 2/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0015/2016 - C8-0041/2016 - 2016/2023(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 3/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0016/2016 - C8-0096/2016 - 2016/2026(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση για την τροποποίηση του πίνακα προσωπικού - Ελεγκτικό Συνέδριο - Οικονομικό Έτος 2016 (N8-0017/2016 - C8-0097/2016 - 2016/2027(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στην σύναψη τέτοιων συμφωνιών (αναδιατύπωση) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (αναδιατύπωση) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0011/2016)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2014 (2015/2115(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Notis Marias (A8-0012/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για τη Δημοκρατία της Τυνησίας (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

- Έκθεση σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016 (2015/2256(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Δημοκρατία της Αυστρίας να υπογράψει και να επικυρώσει και η Μάλτα να προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 για την επίδοση στο εξωτερικό δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

- * Έκθεση σχετικά με τη σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995, η οποία καταρτίστηκε βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο πρωτόκολλο της 27ης Σεπτεμβρίου 1996, το οποίο καταρτίστηκε βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη σύμβαση σχετικά με την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο πρωτόκολλο της 29ης Νοεμβρίου 1996, το οποίο καταρτίστηκε βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ερμηνεία της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές αποφάσεις και στο δεύτερο πρωτόκολλο της 19ης Ιουνίου 1997, το οποίο καταρτίστηκε βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη σύμβαση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014 (2015/2231(INI)) - επιτροπή PETI - Εισηγήτρια: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

- Έκθεση σχετικά με την εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο (2015/2138(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0022/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση από το Βέλγιο - EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

- Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2016 (2015/2285(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

- Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 (2015/2330(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)


7. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   (O-000010/2016) που κατέθεσαν οι Bart Staes και José Bové, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016)·

—   (O-000014/2016) που κατέθεσαν οι Ingeborg Gräßle και Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016)·

—   (O-000015/2016) που κατέθεσαν οι Marco Valli και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016)·

—   (O-000016/2016) που κατέθεσε η Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016)·

—   (O-000017/2016) που κατέθεσε ο Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016)·

—   (O-000018/2016) που κατέθεσε ο Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016)·

—   (O-000019/2016) που κατέθεσαν οι Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Σοφία Σακοράφα, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey και Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).


8. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά την ημερομηνία που αναφέρεται κατωτέρω παραπέμφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 23 Φεβρουαρίου 2016

(*) Απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 1380/2015)· (*) (αριθ. 1381/2015)· (*) (αριθ. 1382/2015)· (*) (αριθ. 1383/2015)· (*) (αριθ. 1384/2015)· (*) (αριθ. 1385/2015)· (*) (αριθ. 1386/2015)· (*) (αριθ. 1387/2015)· (*) (αριθ. 1388/2015)· (*) (αριθ. 1389/2015)· (*) (αριθ. 1390/2015)· (*) (αριθ. 1391/2015)· (*) (αριθ. 1392/2015)· (*) (αριθ. 1393/2015)· (*) (αριθ. 1394/2015)· (*) (αριθ. 1395/2015)· (*) (αριθ. 1396/2015)· (*) (αριθ. 1397/2015)· (*) (αριθ. 1398/2015)· (*) (αριθ. 1399/2015)· (*) (αριθ. 1400/2015)· (*) (αριθ. 1401/2015)· (*) (αριθ. 1402/2015)· James Thomsen (αριθ. 1403/2015)· (*) (αριθ. 1404/2015)· (*) (αριθ. 1405/2015)· (*) (αριθ. 1406/2015)· (*) (αριθ. 1407/2015)· (*) (αριθ. 1408/2015)· (*) (αριθ. 1409/2015)· Ismael Antonio López Pérez (αριθ. 0001/2016)· (*) (αριθ. 0002/2016)· (*) (αριθ. 0003/2016)· (*) (αριθ. 0004/2016)· (*) (αριθ. 0005/2016)· (*) (αριθ. 0006/2016)· (*) (αριθ. 0007/2016)· (*) (αριθ. 0008/2016)· Joseph-Christos Kondylakis (αριθ. 0009/2016)· (*) (αριθ. 0010/2016)· Roberto De Biase (αριθ. 0011/2016)· (*) (αριθ. 0012/2016)· (*) (αριθ. 0013/2016)· (*) (αριθ. 0014/2016)· (*) (αριθ. 0015/2016)· (*) (αριθ. 0016/2016)· Dimitrios Paicopolos (αριθ. 0017/2016)· (*) (αριθ. 0018/2016)· Amel Ketfi (αριθ. 0019/2016)· Yvan De Jonge (αριθ. 0020/2016)· Ian Hodson (αριθ. 0021/2016)· (*) (αριθ. 0022/2016)· Gloria Maria Magnolo (αριθ. 0023/2016)· Alessandro Viti (αριθ. 0024/2016)· (*) (αριθ. 0025/2016)· (*) (αριθ. 0026/2016)· Jeremy Mesdouze (αριθ. 0027/2016)· (*) (αριθ. 0028/2016)· (*) (αριθ. 0029/2016)· (*) (αριθ. 0030/2016)· (*) (αριθ. 0031/2016)· Geert Poelman (αριθ. 0032/2016)· (*) (αριθ. 0033/2016)· (*) (αριθ. 0034/2016)· (*) (αριθ. 0035/2016)· José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 0036/2016)· Piotr Pałka (αριθ. 0037/2016)· Ludvík Klavs (αριθ. 0038/2016)· (*) (αριθ. 0039/2016)· (*) (αριθ. 0040/2016)· Flavio Miccono (αριθ. 0041/2016)· (*) (αριθ. 0042/2016)· Laura Folch (αριθ. 0043/2016)· Manuela Cardillo (αριθ. 0044/2016)· Maximilian Fuchs (αριθ. 0045/2016)· (*) (αριθ. 0046/2016)· (*) (αριθ. 0047/2016)· (*) (αριθ. 0048/2016)· (*) (αριθ. 0049/2016)· (*) (αριθ. 0050/2016)· (*) (αριθ. 0051/2016)· (*) (αριθ. 0052/2016)· (*) (αριθ. 0053/2016)· Jens Genzer (αριθ. 0054/2016)· (*) (αριθ. 0055/2016)· José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 0056/2016)· (*) (αριθ. 0057/2016)· Giorgio Mulazzani (αριθ. 0058/2016)· (*) (αριθ. 0059/2016)· (*) (αριθ. 0060/2016)· Michael Minas (αριθ. 0061/2016)· (*) (αριθ. 0062/2016)· (*) (αριθ. 0063/2016)· (*) (αριθ. 0064/2016)· Peder Roulund (αριθ. 0065/2016)· Gerhard Huber (αριθ. 0066/2016)· (*) (αριθ. 0067/2016)· (*) (αριθ. 0068/2016)· Łukasz Murawa (αριθ. 0069/2016)· (*) (αριθ. 0070/2016)· (*) (αριθ. 0071/2016)· Christian May (αριθ. 0072/2016)· Emil Baygan (αριθ. 0073/2016)· Jens Genzer (αριθ. 0074/2016)· (*) (αριθ. 0075/2016)· Maria Papadopoulou (αριθ. 0076/2016)· (*) (αριθ. 0077/2016)· (*) (αριθ. 0078/2016)· (*) (αριθ. 0079/2016)· (*) (αριθ. 0080/2016)· Flavio Miccono (αριθ. 0081/2016)· (*) (αριθ. 0082/2016)· David Bracken (αριθ. 0083/2016)· Marco Gambuti (αριθ. 0084/2016)· Francesca Rossi (αριθ. 0085/2016)· Giuseppe Montebelli (αριθ. 0086/2016)· Adamo Baldaccioni (αριθ. 0087/2016)· Anna Quintino (αριθ. 0088/2016)· Maurizio Prioli (αριθ. 0089/2016)· Gianfranco Acquarelli (αριθ. 0090/2016)· Franco Fantini (αριθ. 0091/2016)· Matteo Micheli (αριθ. 0092/2016)· (*) (αριθ. 0093/2016)· (*) (αριθ. 0094/2016)· (*) (αριθ. 0095/2016)· Mihai Ionuț Petre (αριθ. 0096/2016)· (*) (αριθ. 0097/2016)· (*) (αριθ. 0098/2016)· Graziano Matricardi (αριθ. 0099/2016)· (*) (αριθ. 0100/2016)· Ivano Giovannini (αριθ. 0101/2016)· (*) (αριθ. 0102/2016)· (*) (αριθ. 0103/2016)· (*) (αριθ. 0104/2016)· (*) (αριθ. 0105/2016)· (*) (αριθ. 0106/2016)· Tiziano Colori (αριθ. 0107/2016)· Antonio Bianchi (αριθ. 0108/2016)· (*) (αριθ. 0109/2016)· (*) (αριθ. 0110/2016)· Ernő Fancsali (αριθ. 0111/2016)· (*) (αριθ. 0112/2016)· (*) (αριθ. 0113/2016)· (*) (αριθ. 0114/2016)· Iain Baxter (αριθ. 0115/2016)· Maurizio Pasquinoni (αριθ. 0116/2016)· Mohammed Sarul Islam (αριθ. 0117/2016)· (*) (αριθ. 0118/2016)· (*) (αριθ. 0119/2016)· (*) (αριθ. 0120/2016)· (*) (αριθ. 0121/2016)· Joseph-Christos Kondylakis (αριθ. 0122/2016)· Joseph-Christos Kondylakis (αριθ. 0123/2016)· (*) (αριθ. 0124/2016)· (*) (αριθ. 0125/2016)· (*) (αριθ. 0126/2016)· (*) (αριθ. 0127/2016)· (*) (αριθ. 0128/2016)· (*) (αριθ. 0129/2016)· (*) (αριθ. 0130/2016).

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι στις 23 Φεβρουαρίου 2016 διαβίβασε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 13 του Κανονισμού, αναφορά που έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από φυσικό πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν κατοικεί σε κράτος μέλος.


9. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

—   τροποποιητικό πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις·

—   πρωτόκόλλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου·

—   πρωτόκόλλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας για περίοδο τεσσάρων ετών·

—   τροποποιητικό πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις

—   συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κολομβίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή·

—   ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν, αφετέρου·

—   συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Παλάου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή·

—   συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βασιλείου της Τόνγκα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή·

—   συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Κοσσυφοπεδίου*, αφετέρου.

______________

*    Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.


10. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τον περαιτέρω προσδιορισμό των περιστάσεων υπό τις οποίες η εξαίρεση από την άσκηση εξουσιών απομείωσης και μετατροπής είναι αναγκαία δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (C(2016)00379 - 2016/2570(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 4 Φεβρουαρίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις περιστάσεις και προϋποθέσεις υπό τις οποίες η καταβολή έκτακτων εκ των υστέρων εισφορών ενδέχεται να αναβληθεί, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, και σχετικά με τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων, υπηρεσιών και λειτουργιών που αφορούν κρίσιμες λειτουργίες, και για τον προσδιορισμό των επιχειρηματικών τομέων και των συναφών υπηρεσιών που αφορούν βασικούς επιχειρηματικούς τομείς (C(2016)00424 - 2016/2565(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 2 Φεβρουαρίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό των πράξεων σχετικά με την εφαρμογή της γεωργικής νομοθεσίας για τις οποίες πρέπει να εισαχθούν πληροφορίες στο τελωνειακό σύστημα πληροφοριών (C(2016)00508 - 2016/2567(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 3 Φεβρουαρίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙΙ (C(2016)00536 - 2016/2571(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 4 Φεβρουαρίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: TRAN

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος IV της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση για τον μόλυβδο, το κάδμιο, το εξασθενές χρώμιο και τους πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) σε ανταλλακτικά ανακτηθέντα από και χρησιμοποιούμενα για την επισκευή ή την ανακαίνιση ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή ηλεκτρονικών μικροσκοπίων (C(2016)00748 - 2016/2577(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 12 Φεβρουαρίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τη διόρθωση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον κίνδυνο δικαιωμάτων προαίρεσης που δεν υπάγεται στον συντελεστή δέλτα στο πλαίσιο της τυποποιημένης προσέγγισης των κινδύνων της αγοράς και τη διόρθωση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2014 που συμπληρώνει την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα ποιοτικά και τα κατάλληλα ποσοτικά κριτήρια εντοπισμού κατηγοριών υπαλλήλων των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου ενός ιδρύματος (C(2016)00901 - 2016/2590(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 1 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 18 Φεβρουαρίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON


11. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D041818/04 - 2016/2592(RPS) - προθεσμία: 20 Μαΐου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τις ίνες αμιάντου (χρυσοτίλη) (D041942/03 - 2016/2580(RPS) - προθεσμία: 17 Μαΐου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE, IMCO

- Οδηγία της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία (D042131/03 - 2016/2572(RPS) - προθεσμία: 5 Μαΐου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο (D042772/03 - 2016/2576(RPS) - προθεσμία: 13 Μαΐου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τα ανόργανα άλατα αμμωνίου (D042858/03 - 2016/2582(RPS) - προθεσμία: 17 Μαΐου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE, IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D043560/01 - 2016/2578(RPS) - προθεσμία: 17 Μαΐου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση προσθέτων τροφίμων σε βρώσιμα καζεϊνικά άλατα (D043699/03 - 2016/2593(RPS) - προθεσμία: 20 Απριλίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση προπιονικού οξέος – προπιονικών ενώσεων (E 280 – 283) σε τορτίγιας (D043700/03 - 2016/2588(RPS) - προθεσμία: 19 Απριλίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D043810/02 - 2016/2589(RPS) - προθεσμία: 19 Μαΐου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες αρτυματικές ύλες (D043847/02 - 2016/2591(RPS) - προθεσμία: 20 Απριλίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


12. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Φεβρουαρίου II 2016 (PE 577.136/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Τετάρτη

Κατόπιν συμφωνίας με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει η συζήτηση σχετικά με τη δήλωση της Επιτροπής όσον αφορά την "Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την δέσμη μέτρων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο - συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων ανά χώρα" (σημείο 16 του PDOJ) να αναβληθεί επειδή η Επιτροπή δεν έχει ακόμη εγκρίνει την απόφασή της για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του στη πρόταση αυτή.

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


13. Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2016 (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2016 (2015/3023(RSP))

Οι Donald Tusk (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gerard Batten, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Richard Corbett, Sylvie Goulard, σχετικά με τη διανομή των "γαλάζιων καρτών", Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dominique Martin, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonathan Arnott, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Casa, Marine Le Pen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mairead McGuinness, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Diane Dodds, η οποία απαντά, Herbert Reul, Glenis Willmott, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gilles Lebreton, Enrique Guerrero Salom, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Janice Atkinson, Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Charles Tannock, Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gianluca Buonanno, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Mario Borghezio, Λάμπρος Φουντούλης, Elmar Brok, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Max Andersson, Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Zigmantas Balčytis και Jean Arthuis, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, και Sylvie Guillaume.

Παρεμβαίνει ο Donald Tusk.

Παρεμβαίνει ο Μανώλης Κεφαλογιάννης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Elena Valenciano και Paulo Rangel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Νικόλαος Χουντής, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Μαρία Σπυράκη και Paul Brannen.

Παρεμβαίνει η Krisztina Morvai σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας "catch the eye" (η Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινήσεις).

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 - Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 - Διακυβέρνηση της Ενιαίας Αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 [2015/2285(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 [2015/2330(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Έκθεση σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενιαίας Αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016 [2015/2256(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

Παρεμβαίνουν οι Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues και Catherine Stihler για να παρουσιάσουν τις εκθέσεις καο ο Jean Arthuis (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG).

Παρεμβαίνουν οι Jeanine Hennis-Plasschaert (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andrey Kovatchev (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Iskra Mihaylova (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ulrike Trebesius, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gutiérrez Prieto, Stanisław Ożóg και Ulla Tørnæs.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Miguel Viegas, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andreas Schwab, Mylène Troszczynski, David Casa, Evelyne Gebhardt, Bernd Lucke, Antanas Guoga, João Pimenta Lopes, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Nuno Melo, Pascal Durand, Andreas Schwab, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Marisa Matias, Pablo Zalba Bidegain, Vilija Blinkevičiūtė, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nuno Melo, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Sofia Ribeiro και Maria João Rodrigues, Alfred Sant, Morten Messerschmidt, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Lara Comi, Nicola Danti, Zdzisław Krasnodębski, Sven Schulze, Maria Grapini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Verónica Lope Fontagné, Ruža Tomašić και Dariusz Rosati.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Νεοκλής Συλικιώτης, Bronis Ropė, Ελευθέριος Συναδινός, Danuta Jazłowiecka και Tania González Peñas.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Maria João Rodrigues, Sofia Ribeiro και Catherine Stihler.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2016, σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2016 και σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2016.


15. Ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

Ο Heinz K. Becker παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Viorica Dăncilă (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), David Casa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Siôn Simon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Mike Hookem, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Siôn Simon.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Anne Sander, Jutta Steinruck, Laura Agea, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė και Romana Tomc.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Heinz K. Becker.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2016.


16. Θέσπιση έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Τυνησία ***I - Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Τυνησίας (συζήτηση)

Έκθεση όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για τη Δημοκρατία της Τυνησίας [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Τυνησίας (2015/2791(RSP))

Η Marielle de Sarnez παρουσιάζει την έκθεσή της.

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Clara Eugenia Aguilera García (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Santiago Fisas Ayxelà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Emmanuel Maurel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jordi Sebastià, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Daniel Caspary, Philippe Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Daniel Caspary, Maria Arena και Salvatore Domenico Pogliese.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pier Antonio Panzeri, Fernando Ruas, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Paolo De Castro, Marijana Petir και Pedro Silva Pereira.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ricardo Serrão Santos, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Marielle de Sarnez.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Bernd Lange και Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για την σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τυνησίας (2015/2791(RSP)) (B8-0255/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2016 και σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2016.


17. Προετοιμασία για την ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία για την ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά (2016/2561(RSP))

Οι Jeanine Hennis-Plasschaert (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Michał Boni, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Elly Schlein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Tomáš Zdechovský, Μιλτιάδης Κύρκος και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Jeanine Hennis-Plasschaert.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Κώστας Χρυσόγονος, Karima Delli, Gerard Batten, László Tőkés, Virginie Rozière, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic, Josu Juaristi Abaunz, Iuliu Winkler, Viorica Dăncilă, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Claudia Tapardel, Daniel Buda, Ivan Štefanec, Claude Rolin και Liadh Ní Riada.


19. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας GUE/NGL, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους διορισμούς:

επιτροπή ITRE: Jaromír Kohlíček

Αντιπροσωπεία στην επιτροπή κοινοβουλευτικής συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας: Jaromír Kohlíček.


20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 577.136/OJJE).


21. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.50.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου