Index 
Proces-verbal
PDF 248kWORD 197k
Miercuri, 24 februarie 2016 - Bruxelles
1.Reluarea sesiunii
 2.Urări de bun venit
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Componența Parlamentului
 5.Componența comisiilor și delegațiilor
 6.Depunere de documente
 7.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 8.Petiții
 9.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 10.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 11.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 12.Ordinea lucrărilor
 13.Concluziile reuniunii Consiliului European din 18 și 19 februarie (dezbatere)
 14.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2016 - Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în analiza anuală a creșterii pentru 2016 - Guvernanţa pieţei unice în cadrul semestrului european 2016 (dezbatere)
 15.Rețeaua europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă ***I (dezbatere)
 16.Introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia ***I - Deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între UE și Tunisia (dezbatere)
 17.Pregătirea sesiunii extraordinare a Adunării Generale a ONU privind drogurile (dezbatere)
 18.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 19.Componența comisiilor și delegațiilor
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 15.10.


2. Urări de bun venit

Președintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit delegației Parlamentului Libanului, conduse de președintele acestuia, Nabih Berri, care a luat loc în tribuna oficială.


3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Intervenții

—   Luke Ming Flanagan, pentru un fapt personal legat de declarația sa din 3 februarie 2016 (Președintele a răspuns că va fi examinată chestiunea);

—   Ioan Mircea Paşcu cu privire la situația libertății de exprimare în România;

—   Martina Anderson, pentru a solicita Vicepreședintelui Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să intervină în favoarea unui jurnalist palestinian, reținut fără a fi inculpat sau a fi trimis în judecată, aflat în prezent în greva foamei de 92 de zile.


4. Componența Parlamentului

Autoritățile cehe competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Jaromír Kohlíček, în locul lui Miloslav Ransdorf, ca deputat în Parlament, cu efect de la 4 februarie 2016.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Jaromír Kohlíček se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


5. Componența comisiilor și delegațiilor

La cererea grupurilor S&D și ALDE, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

ITRE: Carolina Punset

REGI: Jens Nilsson care o înlocuiește pe Anna Hedh

Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: Carolina Punset


6. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Comisie, Curtea de Conturi a Comunităților Europene și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor:

- Propunere de modificare a schemei de personal - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor - Secțiunea IX - exercițiul financiar 2016 (N8-0014/2016 - C8-0029/2016 - 2016/2021(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 2/2016 - Sectiunea III - Comisie (N8-0015/2016 - C8-0041/2016 - 2016/2023(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 3/2016 - Sectiunea III - Comisie (N8-0016/2016 - C8-0096/2016 - 2016/2026(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de modificare a schemei de personal - Curtea de Conturi - exercițiul financiar 2016 (N8-0017/2016 - C8-0097/2016 - 2016/2027(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

2) de comisiile parlamentare:

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (reformare) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)) - INTA - Raportor: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (reformare) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD)) - ECON - Raportor: Brian Hayes (A8-0011/2016)

- Raport referitor la Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2014 (2015/2115(INI)) - ECON - Raportor: Notis Marias (A8-0012/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)) - INTA - Raportoare: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

- Raport referitor la guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european din 2016 (2015/2256(INI)) - IMCO - Raportoare: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a Republicii Austria să semneze și să ratifice și a Maltei să adere la Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, în interesul Uniunii Europene (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)) - JURI - Raportor: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

- * Raport referitor la recomandarea de decizie a Consiliului privind aderarea Croației la Convenția din 26 iulie 1995, încheiată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, la Protocolul din 27 septembrie 1996, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, la Protocolul din 29 noiembrie 1996, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind interpretarea de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene, prin intermediul unor hotărâri preliminare, a Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene și la al doilea Protocol din 19 iunie 1997, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE)) - LIBE - Raportor: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

- Raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2014 (2015/2231(INI)) - PETI - Raportoare: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

- Raport referitor la cunoașterea UE în școală (2015/2138(INI)) - CULT - Raportor: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (text codificat) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD)) - JURI - Raportoare: Laura Ferrara (A8-0022/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru privind accesul la piața serviciilor portuare și transparența financiară a porturilor (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)) - TRAN - Raportor: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica San Marino de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE)) - ECON - Raportoare: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass, prezentată de Belgia) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)) - BUDG - Raportor: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

- Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2016 (2015/2285(INI)) - ECON - Raportoare: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

- Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2016 (2015/2330(INI)) - EMPL - Raportoare: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)


7. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   (O-000010/2016) adresată de Bart Staes și José Bové, în numele Grupului Verts/ALE, adresată Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

—   (O-000014/2016) adresată de Ingeborg Gräßle și Petri Sarvamaa, în numele Grupului PPE, adresată Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

—   (O-000015/2016) adresată de Marco Valli și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, adresată Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

—   (O-000016/2016) adresată de Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, adresată Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

—   (O-000017/2016) adresată de Michael Theurer, în numele Grupului ALDE, adresată Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

—   (O-000018/2016) adresată de Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, adresată Comisiei: Acord privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

—   (O-000019/2016) adresată de Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey și Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL, adresată Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).


8. Petiții

Următoarele petiții, care au fost înscrise în registrul general la data menționată mai jos, în conformitate cu articolul 215 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost transmise comisiei competente:

23 februarie 2016

(*) Nume confidențial

(*) (nr. 1380/2015); (*) (nr. 1381/2015); (*) (nr. 1382/2015); (*) (nr. 1383/2015); (*) (nr. 1384/2015); (*) (nr. 1385/2015); (*) (nr. 1386/2015); (*) (nr. 1387/2015); (*) (nr. 1388/2015); (*) (nr. 1389/2015); (*) (nr. 1390/2015); (*) (nr. 1391/2015); (*) (nr. 1392/2015); (*) (nr. 1393/2015); (*) (nr. 1394/2015); (*) (nr. 1395/2015); (*) (nr. 1396/2015); (*) (nr. 1397/2015); (*) (nr. 1398/2015); (*) (nr. 1399/2015); (*) (nr. 1400/2015); (*) (nr. 1401/2015); (*) (nr. 1402/2015); James Thomsen (nr. 1403/2015); (*) (nr. 1404/2015); (*) (nr. 1405/2015); (*) (nr. 1406/2015); (*) (nr. 1407/2015); (*) (nr. 1408/2015); (*) (nr. 1409/2015); Ismael Antonio López Pérez (nr. 0001/2016); (*) (nr. 0002/2016); (*) (nr. 0003/2016); (*) (nr. 0004/2016); (*) (nr. 0005/2016); (*) (nr. 0006/2016); (*) (nr. 0007/2016); (*) (nr. 0008/2016); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0009/2016); (*) (nr. 0010/2016); Roberto De Biase (nr. 0011/2016); (*) (nr. 0012/2016); (*) (nr. 0013/2016); (*) (nr. 0014/2016); (*) (nr. 0015/2016); (*) (nr. 0016/2016); Dimitrios Paicopolos (nr. 0017/2016); (*) (nr. 0018/2016); Amel Ketfi (nr. 0019/2016); Yvan De Jonge (nr. 0020/2016); Ian Hodson (nr. 0021/2016); (*) (nr. 0022/2016); Gloria Maria Magnolo (nr. 0023/2016); Alessandro Viti (nr. 0024/2016); (*) (nr. 0025/2016); (*) (nr. 0026/2016); Jeremy Mesdouze (nr. 0027/2016); (*) (nr. 0028/2016); (*) (nr. 0029/2016); (*) (nr. 0030/2016); (*) (nr. 0031/2016); Geert Poelman (nr. 0032/2016); (*) (nr. 0033/2016); (*) (nr. 0034/2016); (*) (nr. 0035/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0036/2016); Piotr Pałka (nr. 0037/2016); Ludvík Klavs (nr. 0038/2016); (*) (nr. 0039/2016); (*) (nr. 0040/2016); Flavio Miccono (nr. 0041/2016); (*) (nr. 0042/2016); Laura Folch (nr. 0043/2016); Manuela Cardillo (nr. 0044/2016); Maximilian Fuchs (nr. 0045/2016); (*) (nr. 0046/2016); (*) (nr. 0047/2016); (*) (nr. 0048/2016); (*) (nr. 0049/2016); (*) (nr. 0050/2016); (*) (nr. 0051/2016); (*) (nr. 0052/2016); (*) (nr. 0053/2016); Jens Genzer (nr. 0054/2016); (*) (nr. 0055/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0056/2016); (*) (nr. 0057/2016); Giorgio Mulazzani (nr. 0058/2016); (*) (nr. 0059/2016); (*) (nr. 0060/2016); Michael Minas (nr. 0061/2016); (*) (nr. 0062/2016); (*) (nr. 0063/2016); (*) (nr. 0064/2016); Peder Roulund (nr. 0065/2016); Gerhard Huber (nr. 0066/2016); (*) (nr. 0067/2016); (*) (nr. 0068/2016); Łukasz Murawa (nr. 0069/2016); (*) (nr. 0070/2016); (*) (nr. 0071/2016); Christian May (nr. 0072/2016); Emil Baygan (nr. 0073/2016); Jens Genzer (nr. 0074/2016); (*) (nr. 0075/2016); Maria Papadopoulou (nr. 0076/2016); (*) (nr. 0077/2016); (*) (nr. 0078/2016); (*) (nr. 0079/2016); (*) (nr. 0080/2016); Flavio Miccono (nr. 0081/2016); (*) (nr. 0082/2016); David Bracken (nr. 0083/2016); Marco Gambuti (nr. 0084/2016); Francesca Rossi (nr. 0085/2016); Giuseppe Montebelli (nr. 0086/2016); Adamo Baldaccioni (nr. 0087/2016); Anna Quintino (nr. 0088/2016); Maurizio Prioli (nr. 0089/2016); Gianfranco Acquarelli (nr. 0090/2016); Franco Fantini (nr. 0091/2016); Matteo Micheli (nr. 0092/2016); (*) (nr. 0093/2016); (*) (nr. 0094/2016); (*) (nr. 0095/2016); Mihai Ionuț Petre (nr. 0096/2016); (*) (nr. 0097/2016); (*) (nr. 0098/2016); Graziano Matricardi (nr. 0099/2016); (*) (nr. 0100/2016); Ivano Giovannini (nr. 0101/2016); (*) (nr. 0102/2016); (*) (nr. 0103/2016); (*) (nr. 0104/2016); (*) (nr. 0105/2016); (*) (nr. 0106/2016); Tiziano Colori (nr. 0107/2016); Antonio Bianchi (nr. 0108/2016); (*) (nr. 0109/2016); (*) (nr. 0110/2016); Ernő Fancsali (nr. 0111/2016); (*) (nr. 0112/2016); (*) (nr. 0113/2016); (*) (nr. 0114/2016); Iain Baxter (nr. 0115/2016); Maurizio Pasquinoni (nr. 0116/2016); Mohammed Sarul Islam (nr. 0117/2016); (*) (nr. 0118/2016); (*) (nr. 0119/2016); (*) (nr. 0120/2016); (*) (nr. 0121/2016); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0122/2016); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0123/2016); (*) (nr. 0124/2016); (*) (nr. 0125/2016); (*) (nr. 0126/2016); (*) (nr. 0127/2016); (*) (nr. 0128/2016); (*) (nr. 0129/2016); (*) (nr. 0130/2016).

Președintele a anunțat că, în conformitate cu articolul 215 alineatul (__13__) din Regulamentul de procedură, la 23 februarie 2016, a trimis spre examinare comisiei competente o petiție primită de Parlamentul European, care a fost trimisă de către o persoană fizică ce nu este cetățean al Uniunii Europene și nici nu are reședința într-un stat membru.


9. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

—   Protocol de modificare a acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica San Marino de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi;

—   Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și guvernul Danemarcei și guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte;

—   Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute prin acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania pentru o perioadă de patru ani;

—   Protocol de modificare a acordului dintre Comunitatea Europeană și Principatul Liechtenstein prin care se prevăd măsuri echivalente celor stabilite prin Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi;

—   Acord între Uniunea Europeană și Republica Columbia privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere;

—   Acord de parteneriat și cooperare consolidat între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte;

—   Acord între Uniunea Europeană și Republica Palau privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere;

—   Acord între Uniunea Europeană și Regatul Tonga privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere;

—   Acord de stabilizare și de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo*, pe de altă parte.

______________

*   Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este în concordanță cu RCSONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.


10. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de specificare în detaliu a situațiilor în care excluderea de la aplicarea competențelor de reducere a valorii contabile sau de conversie este necesară în temeiul articolului44 alineatul(3) din Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (C(2016)00379 - 2016/2570(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 4 februarie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește circumstanțele și condițiile în care plata contribuțiilor ex post extraordinare poate fi amânată parțial sau integral și în ceea ce privește criteriile de stabilire a activităților, serviciilor și operațiunilor pentru funcțiile critice și de stabilire a liniilor de activitate și a serviciilor asociate pentru liniile de activitate esențiale (C(2016)00424 - 2016/2565(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 2 februarie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a operațiunilor legate de aplicarea reglementărilor agricole, pentru care trebuie introduse informații în Sistemul de informare vamală (C(2016)00508 - 2016/2567(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 3 februarie 2016

retrimis fond: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la adaptarea anexei III (C(2016)00536 - 2016/2571(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 4 februarie 2016

retrimis fond: TRAN

- Directiva delegată a Comisei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumb, cadmiu, crom hexavalent și difenileteri polibromurați (PBDE) în piesele de schimb recuperate din dispozitivele medicale sau microscoapele electronice și utilizate pentru repararea sau recondiționarea acestora (C(2016)00748 - 2016/2577(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 februarie 2016

retrimis fond: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisei de rectificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 528/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru alte riscuri decât riscul delta ale opțiunilor în cadrul abordării standardizate a riscului de piață și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 604/2014 al Comisiei din 4 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile calitative și cantitative corespunzătoare pentru identificarea categoriilor de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituții (C(2016)00901 - 2016/2590(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 18 februarie 2016

retrimis fond: ECON


11. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D041818/04 - 2016/2592(RPS) - termen: 20 mai 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește fibrele de azbest (crisotil) (D041942/03 - 2016/2580(RPS) - termen: 17 mai 2016)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, IMCO

- Directiva Comisiei de modificare a Directivei 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (D042131/03 - 2016/2572(RPS) - termen: 5 mai 2016)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisei de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (D042772/03 - 2016/2576(RPS) - termen: 13 mai 2016)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește sărurile anorganice de amoniu (D042858/03 - 2016/2582(RPS) - termen: 17 mai 2016)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, IMCO

- REGULAMENTUL al Comisei de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D043560/01 - 2016/2578(RPS) - termen: 17 mai 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea aditivilor alimentari în cazeinații comestibili (D043699/03 - 2016/2593(RPS) - termen: 20 aprilie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamenetul Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea de acid propionic - propionați (E 280 – 283) în tortillas (D043700/03 - 2016/2588(RPS) - termen: 19 aprilie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D043810/02 - 2016/2589(RPS) - termen: 19 mai 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite substanțe aromatizante (D043847/02 - 2016/2591(RPS) - termen: 20 aprilie 2016)
retrimis fond: ENVI


12. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din februarie II 2016 (PE 577.136/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Miercuri

În acord cu grupurile politice, Președintele a propus ca dezbaterea legată de declarația Comisiei referitoare la „Decizia adoptată de către Comisie cu privire la pachetul privind semestrul european - inclusiv rapoartele de țară (punctul 16 din proiectul de ordine de zi) să fie amânată, deoarece Comisia nu a adoptat încă Decizia privind semestrul european.

Parlamentul și-a dat acordul cu privire la această propunere.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


13. Concluziile reuniunii Consiliului European din 18 și 19 februarie (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Concluziile reuniunii Consiliului European din 18 și 19 februarie (2015/3023(RSP))

Donald Tusk (Președintele Consiliului European) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gerard Batten, Ashley Fox, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Richard Corbett, Sylvie Goulard, cu privire la distribuirea cartonașelor albastre, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dominique Martin, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Casa, Marine Le Pen, în numele Grupului ENF, și Diane Dodds, neafiliată.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Mairead McGuinness, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Diane Dodds, care a răspuns, Herbert Reul, Glenis Willmott, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gilles Lebreton, Enrique Guerrero Salom, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janice Atkinson, Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Charles Tannock, Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gianluca Buonanno, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Max Andersson, Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Zigmantas Balčytis și Jean Arthuis, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić și Sylvie Guillaume.

A intervenit Donald Tusk.

A intervenit Manolis Kefalogiannis.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Elena Valenciano și Paulo Rangel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki și Paul Brannen.

A intervenit Krisztina Morvai cu privire la derularea procedurii „catch the eye” (Președinta a făcut precizări).

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2016 - Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în analiza anuală a creșterii pentru 2016 - Guvernanţa pieţei unice în cadrul semestrului european 2016 (dezbatere)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2016 [2015/2285(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2016 [2015/2330(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Raport referitor la guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european din 2016 [2015/2256(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

Au intervenit: Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues și Catherine Stihler pentru a prezenta rapoartele Jean Arthuis (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG).

Au intervenit: Jeanine Hennis-Plasschaert (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Andrey Kovatchev (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Iskra Mihaylova (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Markus Ferber, în numele Grupului PPE, Elisa Ferreira, în numele Grupului S&D, Ulrike Trebesius, în numele Grupului ECR, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Bernard Monot, în numele Grupului ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gutiérrez Prieto, Stanisław Ożóg și Ulla Tørnæs.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Miguel Viegas, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andreas Schwab, Mylène Troszczynski, David Casa, Evelyne Gebhardt, Bernd Lucke, Antanas Guoga, João Pimenta Lopes, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” Nuno Melo, Pascal Durand, Andreas Schwab, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Marisa Matias, Pablo Zalba Bidegain, Vilija Blinkevičiūtė, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nuno Melo, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sofia Ribeiro și Maria João Rodrigues, Alfred Sant, Morten Messerschmidt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Lara Comi, Nicola Danti, Zdzisław Krasnodębski, Sven Schulze, Maria Grapini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Verónica Lope Fontagné, Ruža Tomašić și Dariusz Rosati.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivana Maletić, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Bronis Ropė, Eleftherios Synadinos, Danuta Jazłowiecka și Tania González Peñas.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Maria João Rodrigues, Sofia Ribeiro și Catherine Stihler.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 25.2.2016, punctul 7.8 al PV din 25.2.2016 și punctul 7.9 al PV din 25.2.2016.


15. Rețeaua europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

Heinz K. Becker și-a prezentat raportul.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Viorica Dăncilă (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), David Casa, în numele Grupului PPE, Siôn Simon, în numele Grupului S&D, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Martina Dlabajová, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Tamás Meszerics, în numele Grupului Verts/ALE, și Mike Hookem, în numele Grupului EFDD, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Siôn Simon.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Anne Sander, Jutta Steinruck, Laura Agea, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė și Romana Tomc.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Stanislav Polčák.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis și Heinz K. Becker.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.4 al PV din 25.2.2016.


16. Introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia ***I - Deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între UE și Tunisia (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între UE și Tunisia (2015/2791(RSP))

Marielle de Sarnez și-a prezentat raportul.

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Clara Eugenia Aguilera García (raportoarea pentru aviz a Comisiei AGRI), Santiago Fisas Ayxelà, în numele Grupului PPE, Emmanuel Maurel, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Jordi Sebastià, în numele Grupului Verts/ALE, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Daniel Caspary, Philippe Loiseau, în numele Grupului ENF, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Daniel Caspary, Maria Arena și Salvatore Domenico Pogliese.

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă

Au intervenit: Pier Antonio Panzeri, Fernando Ruas, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Paolo De Castro, Marijana Petir și Pedro Silva Pereira.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ricardo Serrão Santos, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić și Nicola Caputo.

Au intervenit: Cecilia Malmström și Marielle de Sarnez.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Bernd Lange și Marielle de Sarnez, în numele Comisiei INTA, referitoare la deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Tunisia (2015/2791(RSP)) (B8-0255/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.5 al PV din 25.2.2016 și punctul 7.10 al PV din 25.2.2016.


17. Pregătirea sesiunii extraordinare a Adunării Generale a ONU privind drogurile (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea sesiunii extraordinare a Adunării Generale a ONU privind drogurile (2016/2561(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Cecilia Malmström (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Michał Boni, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Elly Schlein, în numele Grupului S&D, Marek Jurek, în numele Grupului ECR, Tomáš Zdechovský, Miltiadis Kyrkos și Stanislav Polčák.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias și Ivan Jakovčić.

Au intervenit: Cecilia Malmström și Jeanine Hennis-Plasschaert.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Kostas Chrysogonos, Karima Delli, Gerard Batten, László Tőkés, Virginie Rozière, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic, Josu Juaristi Abaunz, Iuliu Winkler, Viorica Dăncilă, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Claudia Tapardel, Daniel Buda, Ivan Štefanec, Claude Rolin și Liadh Ní Riada.


19. Componența comisiilor și delegațiilor

La solicitarea Grupului GUE/NGL, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

ITRE: Jaromír Kohlíček

Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Ucraina: Jaromír Kohlíček.


20. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 577.136/OJJE).


21. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.50.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Notă juridică