Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2555(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000010/2016 (B8-0109/2016)

Разисквания :

PV 25/02/2016 - 6
CRE 25/02/2016 - 6

Гласувания :

PV 09/03/2016 - 11.8

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 25 февруари 2016 г. - Брюксел

6. Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000010/2016), зададен от Bart Staes и José Bové, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000014/2016), зададен от Ingeborg Gräßle и Petri Sarvamaa, от името на групата PPE, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI ) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Въпрос с искане за устен отговор(O-000015/2016), зададен от Marco Valli и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI ) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Въпрос с искане за устен отговор(O-000016/2016), зададен от Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000017/2016), зададен от Michael Theurer, от името на групата ALDE, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000018/2016), зададен от Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

Въпрос с искане за устен отговор (O-000019/2016), зададен от Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey и Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Bart Staes, Ingeborg Gräßle, Piernicola Pedicini и Inés Ayala Sender развиха въпросите B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016 и B8-0112/2016.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Martina Dlabajová, Ryszard Czarnecki и Dennis de Jong развиха въпросите B8-0113/2016, B8-0114/2016 и B8-0115/20165.

Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията) отговори на въпросите.

Изказаха се: Petri Sarvamaa, от името на групата PPE, Karin Kadenbach, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, José Bové, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Gianluca Buonanno, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Claudia Schmidt, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Gilles Pargneaux, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Juvin, Derek Vaughan и Joachim Zeller.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Alojz Peterle, Linda McAvan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Nicola Caputo и Tibor Szanyi.

Изказа се Кристалина Георгиева.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.8 от протокола от 9.3.2016 г.

Правна информация