Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 25. februára 2016 - BruselFinálna verzia

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

7. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Elisabetta Gardini a Patrizia Toia k informáciám, ktoré sa objavili v talianskych médiách v súvislosti s údajnou špionážou Národnej bezpečnostnej agenútry (NSA) v Taliansku.


7.1. Poverenie pre Rakúsko podpísať a ratifikovať Haagsky dohovor z 15. novembra 1965 a pre Maltu pristúpiť k tomuto dohovoru *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúska republika poveruje v záujme Európskej únie podpísať a ratifikovať Haagsky dohovor z 15. novembra 1965 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach a ktorým sa Maltská republika poveruje v záujme Európskej únie pristúpiť k tomuto dohovoru [13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Viktor Uspaskich (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0052)

Parlament udelil súhlas návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúska republika poveruje v záujme Európskej únie podpísať a ratifikovať Haagsky dohovor z 15. novembra 1965 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach a ktorým sa Maltská republika poveruje v záujme Európskej únie pristúpiť k tomuto dohovoru.


7.2. Dohoda medzi EÚ a San Marínom o automatickej výmene informácií o finančných účtoch * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou, ktorou sa stanovujú opatrenia rovnocenné s opatreniami uvedenými v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, v mene Európskej únie [COM(2015)0518 - C8-0370/2015- 2015/0244(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0053)


7.3. Pristúpenie Chorvátska k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Únie * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o odporúčaní na rozhodnutie Rady o pristúpení Chorvátska k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 27. septembra 1996 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, protokolu o výklade Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev prostredníctvom predbežných rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 29. novembra 1996 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii a druhému protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 19. júna 1997 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii [COM(2015)0458 - C8-0296/2015- 2015/0210(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0054)


7.4. Európska sieť služieb zamestnanosti, prístup pracovníkov k službám v oblasti mobility a ďalšia integrácia pracovných trhov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej sieti služieb zamestnanosti, prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a ďalšej integrácii trhov práce [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0055)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0055)


7.5. Zavedenie núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0056)

Bernd Lange (predseda výboru INTA) navrhol, aby bolo hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia odložené v súlade s článkom 61 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament návrh schválil. Vec sa tak považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.


7.6. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v súlade s bodom 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2015/007 – BE/Hainaut-Namur Glass, ktorú predložilo Belgicko) [COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0057)


7.7. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 (hlasovanie)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 [2015/2285(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0058)

Vystúpenia:

Marco Valli k pozmeňujúcemu návrhu 13.


7.8. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2016 (hlasovanie)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2016 [2015/2330(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0059)


7.9. Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2016 (hlasovanie)

Správa o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2016 [2015/2256(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0060)


7.10. Otvorenie rokovaní o dohode o voľnom obchode EÚ – Tunisko (hlasovanie)

Vyhlásenie Komisie: Otvorenie rokovaní o dohode o voľnom obchode EÚ – Tunisko (2015/2791(RSP))

Návrh uznesenia B8-0255/2016

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod )

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0061)


7.11. Činnosti európskeho ombudsmana za rok 2014 (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o činnostiach európskeho ombudsmana za rok 2014 [2015/2231(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajkyňa: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0062)


7.12. Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2014 (hlasovanie)

Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2014 [2015/2115(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Notis Marias (A8-0012/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0063)

Vystúpenia:

Notis Marias (spravodajca) po hlasovaní.


7.13. Začatie rokovaní o dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000154/2015), ktorú položili Bernd Lange a Daniel Caspary, v mene výboru INTA, pre Komisiu: Začatie rokovaní o dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Rozprava sa uskutočnila 21. januára 2016 (bod 5 zápisnice zo dňa 21.1.2016).

Návrh uznesenia bol oznámený 25. februára 2016 (bod 3 zápisnice zo dňa 25.2.2016).

Návrh uznesenia B8-0250/2016

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0064)


7.14. Zavedenie zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (hlasovanie)

Vyhlásenie Komisie: Zavedenie zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (2016/2540(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 4. februára 2016 (bod 14 zápisnice zo dňa 4.2.2016).

Návrhy uznesenia boli oznámené 25. februára 2016 (bod 4 zápisnice zo dňa 25.2.2016).

Návrhy uznesenia B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016 a B8-0256/2016

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0251/2016

(nahrádzajúci B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016 a B8-0254/2016):

— Renate Sommer v mene skupiny PPE;

— Paul Brannen v mene skupiny S&D;

— Julie Girling a Janusz Wojciechowski v mene skupiny ECR;

— Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE;

— Stefan Eck, Anja Hazekamp a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL;

— Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE;

— Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi.

Prijatý (P8_TA(2016)0065)

(Návrh uznesenia B8-0256/2016 sa stal bezpredmetným.)


7.15. Humanitárna situácia v Jemene (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Humanitárna situácia v Jemene (2016/2515(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 20. januára 2016 (bod 12 zápisnice zo dňa 20.1.2016).

Návrhy uznesenia boli oznámené 4. februára 2016 (bod 2 zápisnice zo dňa 4.2.2016).

Návrhy uznesenia B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 a B8-0160/2016

Hlasovanie bolo odložené počas rokovania dňa 4. februára 2016 (bod 8.9 zápisnice zo dňa 4.2.2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA B8-0147/2016 (predložený skupinou ECR)

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0251/2016

(nahrádzajúci B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 a B8-0160/2016):

podaný týmito poslancami:

— Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver a Marijana Petir v mene skupiny PPE;

— Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano a Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D;

— Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Renate Weber v mene skupiny ALDE;

— Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga a Estefanía Torres Martínez v mene skupiny GUE/NGL;

— Alyn Smith, Bodil Valero a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD;

— Arne Gericke.

Prijatý (P8_TA(2016)0066)

Vystúpenie

Cristian Dan Preda k pozmeňujúcemu návrhu 1 a James Carver.

Právne oznámenie