Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0014(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0006/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0006/2016

Συζήτηση :

PV 07/03/2016 - 12
CRE 07/03/2016 - 12

Ψηφοφορία :

PV 08/03/2016 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0068

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12. Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

Ο Marc Tarabella παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του István Ujhelyi, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Esther Herranz García, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter Jahr, Maria Noichl, Zbigniew Kuźmiuk, John Stuart Agnew, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Marijana Petir, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ivana Maletić, και Jørn Dohrmann.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Petr Mach, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Stanislav Polčák και Hilde Vautmans, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Michela Giuffrida, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Diane Dodds, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Λάμπρος Φουντούλης, Franc Bogovič, Ricardo Serrão Santos και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνουν οι Phil Hogan και Marc Tarabella.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.3.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου