Index 
Protokoll
PDF 249kWORD 239k
Måndagen den 7 mars 2016 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 3.Parlamentets sammansättning
 4.Utskottens och delegationernas sammansättning
 5.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 6.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 7.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 8.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 9.Avtalstexter översända av rådet
 10.Inkomna dokument
 11.Arbetsplan
 12.Stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor ***I (debatt)
 13.Djurhälsa ***II (debatt)
 14.Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar ***I (debatt)
 15.Årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (debatt)
 16.Mot en blomstrande datadriven ekonomi (debatt)
 17.Jämställdhetsintegrering av Europaparlamentets arbete (kortfattad redogörelse)
 18.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 19.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 22.Avslutande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.05.


2. Justering av protokoll från föregående sammanträden

Protokollen från sammanträdena den 24 februari 2016 och 25 februari 2016 justerades.

°
° ° °

Julie Ward hade varit närvarande vid sammanträdet den 24 februari 2016, men hennes namn fanns inte med på närvarolistan.


3. Parlamentets sammansättning

Ulla Tørnæs hade utsetts till medlem av den danska regeringen.

Enligt artikel 7.1 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet är detta regeringsuppdrag inte förenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet, och på grundval av artikel 4.4 i arbetsordningen hade parlamentet konstaterat att hennes plats var vakant från och med den 29 februari 2016 och informerat den berörda medlemsstaten.

°
° ° °

De behöriga danska myndigheterna hade meddelat att Morten Løkkegaard utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Ulla Tørnæs från och med den 3 mars 2016.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Morten Løkkegaard fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


4. Utskottens och delegationernas sammansättning

ALDE-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

EMPL-utskottet: Morten Løkkegaard

delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean): Morten Løkkegaard

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


5. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen har utskottsordförandekonferensens ordförande informerat parlamentets talman om att ingen invändning hade gjorts beträffande följande:

Rekommendationen från TRAN-utskottet om att inte invända mot utkastet till kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 vad gäller utbildning, testning och regelbunden kontroll av piloter för prestandabaserad navigering (D042244/03 - 2016/2545(RPS)) (B8-0287/2016)

Om ingen politisk grupp eller minst 40 ledamöter invänder mot denna rekommendation inom 24 timmar anses den godkänd. I annat fall tas den upp till omröstning.

Rekommendationen finns tillgänglig på Europaparlamentets webbplats under innevarande sammanträdesperiod.


6. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Sammanträdets ordförande meddelade att parlamentets talman tillsammans med rådets ordförande på onsdagen den 9 mars 2016 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (kodifiering) (00036/2015/LEX - C8-0111/2016 - 2015/0006(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG (00058/2015/LEX - C8-0108/2016 - 2014/0108(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG (00059/2015/LEX - C8-0107/2016 - 2014/0136(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av den skyddsklausul och den mekanism för att motverka kringgående som föreskrivs i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan (00073/2015/LEX - C8-0106/2016 - 2015/0079(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av den mekanism för att motverka kringgående som föreskrivs i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (00074/2015/LEX - C8-0105/2016 - 2015/0080(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete (00064/2015/LEX - C8-0104/2016 - 2014/0124(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa ("djurhälsolag") (00007/2016/LEX - C8-0103/2016 - 2013/0136(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden (00063/2015/LEX - C8-0102/2016 - 2013/0407(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv 2000/9/EG (00057/2015/LEX - C8-0101/2016 - 2014/0107(COD))


7. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

—   (O-000021/2016) från Jerzy Buzek, för utskottet ITRE, till kommissionen: Mot en blomstrande datadriven ekonomi (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016);

—   (O-000034/2016) från Thomas Händel, för utskottet EMPL, till kommissionen: Vad är ett socialt AAA-betyg? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016);

—   (O-000020/2016) från Czesław Adam Siekierski, för utskottet AGRI, till kommissionen: Priskrisen i Europas grisköttssektor (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016);

—   (O-000030/2016) från Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini och Joëlle Mélin, för utskottet ENVI, till kommissionen: Utbrottet av zikaviruset (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016);

—   (O-000035/2016) från Françoise Grossetête, Mairead McGuinness och Esteban González Pons för PPE-gruppen, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo och Soledad Cabezón Ruiz för S&D-gruppen, Julie Girling och Bolesław G. Piecha för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz och Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout och Jill Evans för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth och John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, till kommissionen: Neurosedyn (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016);

—   (O-000040/2016) från Vicky Ford, för utskottet IMCO, till kommissionen: Kommissionens meddelande Mot en blomstrande datadriven ekonomi (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016).


8. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna september I och oktober I och till följd av ståndpunkter som parlamentet antog under sammanträdesperioderna oktober I, II, III och november 2015 finns tillgängliga på Europarl.


9. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt en vidimerad kopia av följande dokument:

- ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar.


10. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet och om upphävande av beslut nr994/2012/EU (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

AFET, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – 8:e EUF (05219/2016 - C8-0036/2016 - 2015/2203(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – 9:e EUF (05220/2016 - C8-0037/2016 - 2015/2203(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – 10:e EUF (05223/2016 - C8-0038/2016 - 2015/2203(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – 11:e EUF (05224/2016 - C8-0039/2016 - 2015/2203(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – genomförandeorgan (05585/2016 - C8-0040/2016 - 2015/2154(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen (05583/2016 [01] - C8-0042/2016 - 2015/2154(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet (05583/2016 [02] - C8-0043/2016 - 2015/2155(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (05583/2016 [03] - C8-0044/2016 - 2015/2156(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Domstolen (05583/2016 [04] - C8-0045/2016 - 2015/2157(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Revisionsrätten (05583/2016 [05] - C8-0046/2016 - 2015/2158(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (05583/2016 [06] - C8-0047/2016 - 2015/2159(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Regionkommittén (05583/2016 [07] - C8-0048/2016 - 2015/2160(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen (05583/2016 [08] - C8-0049/2016 - 2015/2161(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Datatillsynsmannen (05583/2016 [09] - C8-0050/2016 - 2015/2162(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

JURI, LIBE

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten (05583/2016 [10] - C8-0051/2016 - 2015/2163(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Ansvarsfrihet för 2014: Internationell fusionsenergiorganisation (Iter) (05587/2016 [01] - C8-0052/2016 - 2015/2196(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Sesar – luftfartssäkerhet (05587/2016 [02] - C8-0053/2016 - 2015/2197(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Clean Sky – flygteknik och miljö (05587/2016 [03] - C8-0054/2016 - 2015/2198(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, TRAN

- Ansvarsfrihet för 2014: Teknikinitiativet för inbyggda datorsystem (05587/2016 [04] - C8-0055/2016 - 2015/2199(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI) (05587/2016 [05] - C8-0056/2016 - 2015/2200(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE

- Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH) (05587/2016 [06] - C8-0057/2016 - 2015/2201(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska nanoelektronikinitiativet (Eniac) (05587/2016 [07] - C8-0058/2016 - 2015/2202(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet för 2014: Elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap (gemensamma företaget Ecsel) (05587/2016 [08] - C8-0059/2016 - 2015/2204(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet för 2014: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (05584/2016 [01] - C8-0062/2016 - 2015/2164(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ITRE

- Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (05584/2016 [02] - C8-0063/2016 - 2015/2165(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (05584/2016 [03] - C8-0064/2016 - 2015/2166(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (OEDT) (05584/2016 [04] - C8-0065/2016 - 2015/2167(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, LIBE

- Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska miljöbyrån (EEA) (05584/2016 [05] - C8-0066/2016 - 2015/2168(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) (05584/2016 [06] - C8-0067/2016 - 2015/2169(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Ansvarsfrihet 2014: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (05584/2016 [07] - C8-0068/2016 - 2015/2170(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

CULT

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (05584/2016 [08] - C8-0069/2016 - 2015/2171(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (05584/2016 [09] - C8-0070/2016 - 2015/2172(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (05584/2016 [10] - C8-0071/2016 - 2015/2173(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (05584/2016 [11] - C8-0072/2016 - 2015/2174(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (05584/2016 [12] - C8-0073/2016 - 2015/2175(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (05584/2016 [13] - C8-0074/2016 - 2015/2176(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet 2014 - Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (05584/2016 [14] - C8-0075/2016 - 2015/2177(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (05584/2016 [15] - C8-0076/2016 - 2015/2178(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska järnvägsbyrån (AFE) (05584/2016 [16] - C8-0077/2016 - 2015/2179(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska polisakademin (Cepol) (05584/2016 [17] - C8-0078/2016 - 2015/2180(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) (05584/2016 [18] - C8-0079/2016 - 2015/2181(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, LIBE

- Ansvarsfrihet 2014: Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (GSA) (05584/2016 [19] - C8-0080/2016 - 2015/2182(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska fiskerikontrollbyrån (AECP) (05584/2016 [20] - C8-0081/2016 - 2015/2183(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PECH

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska kemikaliemyndigheten (AEPC) (05584/2016 [21] - C8-0082/2016 - 2015/2184(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet 2014: Euratoms försörjningsbyrå (Euratom) (05584/2016 [22] - C8-0083/2016 - 2015/2185(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska polisbyrån (Europol) (05584/2016 [23] - C8-0084/2016 - 2015/2186(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (05584/2016 [24] - C8-0085/2016 - 2015/2187(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

FEMM

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (05584/2016 [25] - C8-0086/2016 - 2015/2188(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (05584/2016 [26] - C8-0087/2016 - 2015/2189(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ECON

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (05584/2016 [27] - C8-0088/2016 - 2015/2190(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Ansvarsfrihet 2014: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (05584/2016 [28] - C8-0089/2016 - 2015/2191(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2014: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (05584/2016 [29] - C8-0090/2016 - 2015/2192(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (05584/2016 [30] - C8-0091/2016 - 2015/2193(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (05584/2016 [31] - C8-0092/2016 - 2015/2194(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (05584/2016 [32] - C8-0093/2016 - 2015/2195(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2016/000 TA 2016 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

ECON

- Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 2008/376/EG om antagande av Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram och om de fleråriga tekniska riktlinjerna för detta program (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG, JURI

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden

- Betänkande om situationen för kvinnliga flyktingar och asylsökande i EU (2015/2325(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

- Betänkande om årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (2015/2128(INI)) - utskottet CONT - Föredragande: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1683/1995 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

- Betänkande om bankunionen – årsrapport 2015 (2015/2221(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

- Betänkande om jämställdhetsintegrering av Europaparlamentets arbete (2015/2230(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

- Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten 2017, avsnitt III – kommissionen (2016/2004(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jens Geier (A8-0036/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen (kodifiering) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen (kodifiering) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

- Betänkande om ingående av ett interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen (COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

- * Betänkande om förslaget till utnämning av ny verkställande direktör för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om veterinärmedicinska läkemedel (COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

2.2) andrabehandlingsrekommendation

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter avseende djurhälsa (”djurhälsolag”) (11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)) - utskottet AGRI - Föredragande: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)


11. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden mars 2016 (PE 578.051/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

ECR-gruppen begärde att som första punkt på föredragningslistan lägga till Kirkhopes betänkande om användning av PNR-uppgifter.

Talare: Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, som motiverade begäran, Alain Lamassoure, som stödde den, och Enrique Guerrero Salom, som motsatte sig den.

Via omröstning med namnupprop (163 röster för, 207 röster emot, 14 nedlagda röster) avvisade parlamentet begäran.

Verts/ALE-gruppen begärde att man som andra punkt på föredragningslistan för eftermiddagen skulle lägga till en förklaring från vice ordförande/den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik om den senaste utvecklingen beträffande mänskliga rättigheterna, rättsstaten noch stabiliteten i Turkiet.

Talare: Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som motiverade begäran, Marie-Christine Vergiat, som stödde den, och Cristian Dan Preda, som motsatte sig den.

Via omröstning med namnupprop (136 röster för, 243 röster emot, 6 nedlagda röster) avvisade parlamentet begäran.

Onsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Torsdag

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen):

GUE/NGL-gruppen begärde att, i stället för debatten om yttrandefriheten i Kazakstan (punkt 90 i PDOJ), lägga till en debatt om kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i samband med utrymningen av flyktinglägret i Calais, med resolutionsförslag.

Talare: Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, som motiverade begäran, Molly Scott Cato, som stödde den, och Diane James, som motsatte sig den.

Via omröstning med namnupprop (90 röster för, 276 röster emot, 21 nedlagda röster) avvisade parlamentet begäran.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Talare: James Nicholson.


12. Stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

Marc Tarabella redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talare: Albert Deß för PPE-gruppen, Paolo De Castro för S&D-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Ulrike Müller för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från István Ujhelyi, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Esther Herranz García, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter Jahr, Maria Noichl, Zbigniew Kuźmiuk, John Stuart Agnew, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Marijana Petir, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivana Maletić, och Jørn Dohrmann.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Petr Mach, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Stanislav Polčák och Hilde Vautmans, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García och Tibor Szanyi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Michela Giuffrida, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Diane Dodds, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Franc Bogovič, Ricardo Serrão Santos och Ruža Tomašić.

Talare: Phil Hogan och Marc Tarabella.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 8.3.2016.


13. Djurhälsa ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter avseende djurhälsa (”djurhälsolag”) [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

Jasenko Selimovic redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Albert Deß för PPE-gruppen, Michela Giuffrida för S&D-gruppen, Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen, Jan Huitema för ALDE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Philippe Loiseau för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Esther Herranz García, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Nicola Caputo, James Nicholson, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Marijana Petir, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gilles Lebreton, Clara Eugenia Aguilera García, Anna Maria Corazza Bildt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Albert Deß, Ricardo Serrão Santos och Paul Brannen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Karin Kadenbach, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Stanislav Polčák och Pirkko Ruohonen-Lerner.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Jasenko Selimovic.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 8.3.2016.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


14. Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Elissavet Vozemberg-Vrionidi för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Lucy Anderson för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bogusław Liberadzki, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lucy Anderson, Keith Taylor för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jude Kirton-Darling, Jill Seymour för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Pavel Telička, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Karima Delli och Rosa D'Amato.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Luis de Grandes Pascual, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Massimiliano Salini, João Ferreira och Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Richard Howitt, Ruža Tomašić, Ramon Tremosa i Balcells, Igor Šoltes, Tim Aker, Diane Dodds, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Knut Fleckenstein, Seán Kelly, Inés Ayala Sender och Pirkko Ruohonen-Lerner.

Talare: Violeta Bulc och Knut Fleckenstein.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 8.3.2016.


15. Årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (debatt)

Betänkande om årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier [2015/2128(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

Benedek Jávor redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Sander Loones (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Mercedes Bresso (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Julia Pitera för PPE-gruppen, Georgi Pirinski för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Nedzhmi Ali för ALDE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Petri Sarvamaa, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Inés Ayala Sender, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Andrey Novakov och Zigmantas Balčytis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias, Igor Šoltes och Ivana Maletić.

Talare: Kristalina Georgieva och Benedek Jávor.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 8.3.2016.


16. Mot en blomstrande datadriven ekonomi (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000021/2016) från Jerzy Buzek, för ITRE-utskottet, till kommissionen: Mot en blomstrande datadriven ekonomi (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000040/2016) från Vicky Ford, för INTA-utskottet, till kommissionen: Kommissionens meddelande Mot en blomstrande datadriven ekonomi (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Jerzy Buzek utvecklade frågan B8-0116/2016.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Vicky Ford utvecklade frågan B8-0351/2016.

Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Michał Boni för PPE-gruppen, Patrizia Toia för S&D-gruppen, Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, Kaja Kallas för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Roger Helmer för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Marc Tarabella, Jean-Luc Schaffhauser, Gunnar Hökmark, som även besvarade en fråga ("blått kort") från István Ujhelyi, Miapetra Kumpula-Natri, Paul Rübig, Marju Lauristin och Csaba Sógor, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julia Reda, Stanislav Polčák, Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Andrus Ansip.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Jerzy Buzek, för ITRE-utskottet, om en blomstrande datadriven ekonomi (2015/2612(RSP)) (B8-0308/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 10.3.2016.


17. Jämställdhetsintegrering av Europaparlamentets arbete (kortfattad redogörelse)

Betänkande om jämställdhetsintegrering av Europaparlamentets arbete [2015/2230(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

Angelika Mlinar redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Monika Vana, Romana Tomc, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Marijana Petir, Beatrix von Storch och Seán Kelly.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 8.3.2016.


18. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Andrea Bocskor, Soledad Cabezón Ruiz, Marcus Pretzell, Marian Harkin, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Tim Aker, Dominique Bilde, Gabriel Mato, Tonino Picula, Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini, Seán Kelly, Julie Ward, Mihai Ţurcanu, Beatrix von Storch, Miguel Viegas, Romana Tomc, Paul Brannen, Notis Marias, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel, Barbara Kappel, Sofia Sakorafa, Sophie Montel och Janusz Korwin-Mikke.


19. Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet

Gianluca Buonanno, ledamot av Europaparlamentet, hade framlagt en begäran om fastställelse av hans immunitet inom ramen för ett straffrättsligt förfarande vid domstolen i Bolzano.

I enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 578.051/OJMA).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.45.


22. Avslutande av sessionen

Europaparlamentets session 2015 - 2016 avslutades.

I enlighet med bestämmelserna i fördraget skulle parlamentet åter samlas tisdagen den 8 mars 2016 kl. 9:00.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Konečná, Muselier, Mussolini, Omarjee, Toom, Vallina

Rättsligt meddelande