Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 8. marts - Strasbūra

11. Paziņojums par Eiropas programmas migrācijas jomā īstenošanu (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: Paziņojums par Eiropas programmas migrācijas jomā īstenošanu (2016/2503(RSP)).

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Birgit Sippel S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hilde Vautmans, Vicky Maeijer ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, António Marinho e Pinto par debašu norisi, Roberta Metsola, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Claude Moraes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Steeve Briois, Bruno Gollnisch, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Janice Atkinson, uzdodot zilās kartītes jautājumu Elmar Brok, kurš uz to atbildēja, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Bodil Valero, Michał Marusik, Mariya Gabriel, Maria João Rodrigues, Beatrix von Storch, Marina Albiol Guzmán, Ernest Maragall, Janice Atkinson, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Sofia Sakorafa, Laurenţiu Rebega, Milan Zver, Elly Schlein, Neoklis Sylikiotis, Gianluca Buonanno, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Péter Niedermüller un Nikolaos Chountis.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miltiadis Kyrkos, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský, Salvatore Domenico Pogliese, Anna Maria Corazza Bildt un Andrej Plenković.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Henna Virkkunen, Ana Gomes, Ilhan Kyuchyuk, João Ferreira, Igor Šoltes, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Barbara Matera un Juan Fernando López Aguilar.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums