Indekss 
Protokols
PDF 264kWORD 195k
Otrdiena, 2016. gada 8. marts - Strasbūra
1.Gadskārtējās sesijas atklāšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 4.Sieviešu sociālekonomiskais stāvoklis Eiropā (debates)
 5.Sieviešu dzimuma bēgļu un patvēruma meklētāju stāvoklis Eiropas Savienībā (debates)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Dzīvnieku veselība ***II (balsošana)
  6.2.Atbalsta shēma par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm ***I (balsošana)
  6.3.Tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma ***I (balsošana)
  6.4.Saskaņotie patēriņa cenu indeksi ***I (balsošana)
  6.5.2014. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu (balsošana)
  6.6.Integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai Eiropas Parlamenta darbā (balsošana)
  6.7.Sieviešu dzimuma bēgļu un patvēruma meklētāju stāvoklis Eiropas Savienībā (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Stāvoklis Sīrijā (debates)
 11.Paziņojums par Eiropas programmas migrācijas jomā īstenošanu (debates)
 12.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 13.Iestāžu nolīgums par labāku likumdošanas procesu (debates)
 14.Darba ņēmēju norīkošana (debates)
 15.Kas ir sociālais AAA reitings? (debates)
 16.Procesuālās garantijas bērniem, kuri ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā ***I (debates)
 17.2017. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

1. Gadskārtējās sesijas atklāšana

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 229. panta pirmo daļu un Reglamenta 146. pantu Eiropas Parlamenta 2016.–2017. gada sesija tika atklāta.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Vārda brīvība Kazahstānā (2016/2607(RSP))

—   Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā – par vārda brīvību Kazahstānā (B8-0337/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā - par vārda brīvību Kazahstānā (B8-0343/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko un Monica Macovei ECR grupas vārdā - par vārda brīvību Kazahstānā (B8-0344/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā - par vārda brīvību Kazahstānā (B8-0345/2016);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Manfred Weber, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā - par vārda brīvību Kazahstānā (B8-0349/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā - par vārda brīvību Kazahstānā (B8-0373/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Andrejs Mamikins, Marju Lauristin, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Daniele Viotti, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā - par vārda brīvību Kazahstānā (B8-0375/2016).

II.   Ēģipte, it īpaši Giulio Regeni lieta (2016/2608(RSP))

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā - par Ēģipti, it īpaši Giulio Regeni lietu (B8-0338/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba un Monica Macovei ECR grupas vārdā - par Ēģipti, it īpaši Giulio Regeni lietu (B8-0346/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā - par Ēģipti, it īpaši Giulio Regeni lietu (B8-0347/2016);

—   Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana un Matteo Salvini ENF grupas vārdā - par Ēģipti, it īpaši Giulio Regeni lietu (B8-0348/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā - par Ēģipti, it īpaši Giulio Regeni lietu (B8-0371/2016);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā - par Ēģipti, it īpaši Giulio Regeni lietu (B8-0376/2016);

—   Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Lynn Boylan, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā - par Ēģipti, it īpaši Giulio Regeni lietu (B8-0377/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Daniele Viotti, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā - par Ēģipti, it īpaši Giulio Regeni lietu (B8-0378/2016).

III.   Kongo Demokrātiskā Republika (2016/2609(RSP))

—   Jordi Sebastia, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valerio, Igor Soltes un Bronis Ropé Verts/ALE grupas vārdā - par Kongo Demokrātisko Republiku (B8-0342/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Ruža Tomašić un Arne Gericke ECR grupas vārdā - par Kongo Demokrātisko Republiku (B8-0350/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā - par Kongo Demokrātisko Republiku (B8-0372/2016);

—   Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā - par Kongo Demokrātisko Republiku (B8-0374/2016);

—   Charles Goerens, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā - par Kongo Demokrātisko Republiku (B8-0379/2016);

—   Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Kostadinka Kuneva un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā - par Kongo Demokrātisko Republiku (B8-0380/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Daniele Viotti, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā - par Kongo Demokrātisko Republiku (B8-0381/2016).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


4. Sieviešu sociālekonomiskais stāvoklis Eiropā (debates)

Komisijas paziņojums: Sieviešu sociālekonomiskais stāvoklis Eiropā (2016/2606(RSP)).

Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Constance Le Grip PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jérôme Lavrilleux, Vilija Blinkevičiūtė S&D grupas vārdā, Beatrix von Storch ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Clare Moody, Filiz Hyusmenova, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Janusz Korwin-Mikke, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Barbara Matera, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Soraya Post, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Anna Hedh un Hilde Vautmans, Tania González Peñas, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Michaela Šojdrová, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lampros Fountoulis, un Pina Picierno, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Gesine Meissner, Nicola Caputo un Jaromír Štětina.

Uzstājās Věra Jourová.

Debates tika slēgtas.


5. Sieviešu dzimuma bēgļu un patvēruma meklētāju stāvoklis Eiropas Savienībā (debates)

Ziņojums par situāciju saistībā ar sievietēm bēglēm un patvēruma meklētājām ES [2015/2325(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Mary Honeyball (A8-0024/2016).

Mary Honeyball iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Barbara Matera PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Janice Atkinson, un Beatrix von Storch ECR grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Doru-Claudian Frunzulică uzdodot zilās kartītes jautājumu Beatrix von Storch, kas uz to atbildēja, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kristina Winberg, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Janice Atkinson, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Janice Atkinson, Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā, Constance Le Grip, Maria Arena, Jadwiga Wiśniewska, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Margot Parker, Gianluca Buonanno, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Noichl, Julie Girling, Cecilia Wikström, Stefan Eck, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Jordi Sebastià, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Ruža Tomašić, Adam Szejnfeld un Tomáš Zdechovský.

Uzstājās Věra Jourová un Mary Honeyball.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.3.2016. protokola 6.7. punkts.

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

Priekšsēdētājs godināja Hondurasā nogalinātās cilvēktiesību un vides aizsardzības aktīvistes Berta Cáceres piemiņu. Viņš Parlamenta vārdā nosodīja šo slepkavību un aicināja Hondurasas valdību saukt pie atbildības nozieguma izdarītājus.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.40.)

(No plkst. 11.40 līdz plkst. 12.45 uzstājās Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstais komisārs bēgļu jautājumos Filippo Grandi, bet pēc tam — politisko grupu pārstāvji.)

(Sēde tika atsākta 12.45.)

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Dzīvnieku veselība ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā („Dzīvnieku veselības tiesību aktsˮ) [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016).

(Lai noraidītu Padomes nostāju, vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2016)0067).


6.2. Atbalsta shēma par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Marc Tarabella (A8-0006/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0068).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0068).


6.3. Tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēmu [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0069).

Knut Fleckenstein (referents) saskaņā ar Reglamenta 61. panta 2. punktu ierosināja atlikt balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu, lai, pamatojoties uz pieņemto mandātu, uzreiz pārietu pie iestāžu sarunām.

Balsojot pēc saraksta (506 par, 144 pret, 56 atturoties), Parlaments priekšlikumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


6.4. Saskaņotie patēriņa cenu indeksi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un Regulas (EK) Nr. 2494/95 atcelšanu [COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0070).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0070).


6.5. 2014. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu (balsošana)

Ziņojums par 2014. gada ziņojumu par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu [2015/2128(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Benedek Jávor (A8-0026/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0071).


6.6. Integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai Eiropas Parlamenta darbā (balsošana)

Ziņojums par integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai Eiropas Parlamenta darbā [2015/2230(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Angelika Mlinar (A8-0034/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesnieguši vairāk nekā 40 deputāti)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0072).


6.7. Sieviešu dzimuma bēgļu un patvēruma meklētāju stāvoklis Eiropas Savienībā (balsošana)

Ziņojums par situāciju saistībā ar sievietēm bēglēm un patvēruma meklētājām ES [2015/2325(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Mary Honeyball (A8-0024/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi PPE grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0073).


7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Jasenko Selimovic ieteikums otrajam lasījumam - A8-0041/2016
Krisztina Morvai, Neena Gill, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Marlene Mizzi, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Hannu Takkula un Seán Kelly

Marc Tarabella ziņojums - A8-0006/2016
Krisztina Morvai, Neena Gill, Daniel Hannan, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Anna Záborská, Hannu Takkula un Seán Kelly

Knut Fleckenstein ziņojums - A8-0023/2016
Catherine Stihler, Neena Gill, Daniel Hannan, Jude Kirton-Darling, Amjad Bashir, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Seán Kelly un Nicola Caputo

Benedek Jávor ziņojums - A8-0026/2016
Krisztina Morvai, Neena Gill, Jiří Pospíšil un Andrejs Mamikins

Angelika Mlinar ziņojums - A8-0034/2016
Krisztina Morvai, Neena Gill, Eleonora Forenza, Andrejs Mamikins, Anna Záborská un Marek Jurek

Mary Honeyball ziņojums - A8-0024/2016
Eleonora Forenza, Krisztina Morvai, Neena Gill, Tania González Peñas, Andrejs Mamikins, Anna Záborská un Marina Albiol Guzmán.


8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.15 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


10. Stāvoklis Sīrijā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Sīrijā (2016/2604(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Mariya Gabriel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Richard Howitt, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Nuttall, Anna Elżbieta Fotyga, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy, Alyn Smith, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Bas Belder, Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Gianluca Buonanno, Mirosław Piotrowski, Javier Nart, Afzal Khan, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Gianluca Buonanno, Branislav Škripek, Ioan Mircea Paşcu un Arne Lietz, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Gianluca Buonanno.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, João Ferreira un Klaus Buchner.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


11. Paziņojums par Eiropas programmas migrācijas jomā īstenošanu (debates)

Komisijas paziņojums: Paziņojums par Eiropas programmas migrācijas jomā īstenošanu (2016/2503(RSP)).

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Birgit Sippel S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hilde Vautmans, Vicky Maeijer ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, António Marinho e Pinto par debašu norisi, Roberta Metsola, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Claude Moraes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Steeve Briois, Bruno Gollnisch, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Janice Atkinson, uzdodot zilās kartītes jautājumu Elmar Brok, kurš uz to atbildēja, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Bodil Valero, Michał Marusik, Mariya Gabriel, Maria João Rodrigues, Beatrix von Storch, Marina Albiol Guzmán, Ernest Maragall, Janice Atkinson, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Sofia Sakorafa, Laurenţiu Rebega, Milan Zver, Elly Schlein, Neoklis Sylikiotis, Gianluca Buonanno, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Péter Niedermüller un Nikolaos Chountis.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miltiadis Kyrkos, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský, Salvatore Domenico Pogliese, Anna Maria Corazza Bildt un Andrej Plenković.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Henna Virkkunen, Ana Gomes, Ilhan Kyuchyuk, João Ferreira, Igor Šoltes, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Barbara Matera un Juan Fernando López Aguilar.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.


12. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Sēdes vadītāja sniedza šādu paziņojumu:

Pirmdienas, 2016. gada 7. marta, plenārsēdē tika paziņots par TRAN komitejas ieteikumu neizteikt iebildumu pret deleģētu aktu (7.3.2016. protokola 5. punkts).

Reglamenta 105. panta 6. punktā paredzētajā 24 stundu termiņā neviens iebildums pret šo ieteikumu nav izteikts.

Tādējādi šis ieteikums ir uzskatāms par apstiprinātu, un to publicēs trešdienas, 2016. gada 9. marta, plenārsēdē pieņemto tekstu apkopojumā.


13. Iestāžu nolīgums par labāku likumdošanas procesu (debates)

Ziņojums par iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu noslēgšanu starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referente: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016).

Danuta Maria Hübner iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jeanine Hennis-Plasschaert (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks).

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Richard Corbett S&D grupas vārdā, Anthea McIntyre ECR grupas vārdā, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE grupas vārdā, Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā, Pascal Durand Verts/ALE grupas vārdā, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā, Sophie Montel ENF grupas vārdā, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Heidi Hautala, Tim Aker, Markus Pieper, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Anneleen Van Bossuyt, Max Andersson, Tadeusz Zwiefka, Vicky Ford, Pavel Svoboda, Emil Radev un Ruža Tomašić.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner un João Ferreira.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Fabio Massimo Castaldo, Eleftherios Synadinos, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias un Paloma López Bermejo.

Uzstājās Frans Timmermans, Jeanine Hennis-Plasschaert un Danuta Maria Hübner.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.3.2016. protokola 11.7. punkts.


14. Darba ņēmēju norīkošana (debates)

Komisijas paziņojums: Darba ņēmēju norīkošana (2016/2605(RSP)).

Marianne Thyssen (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās David Casa PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Jutta Steinruck S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sven Schulze, Anthea McIntyre ECR grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Tim Aker, David Casa par debašu norisi, Martina Dlabajová ALDE grupas vārdā, Thomas Händel GUE/NGL grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Tim Aker EFDD grupas vārdā, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Kosma Złotowski, Marian Harkin, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Laura Agea, Sven Schulze, Marita Ulvskog, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Jeroen Lenaers, Siôn Simon, Evelyn Regner un Brando Benifei.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Tania González Peñas, Elisabeth Morin-Chartier, Pirkko Ruohonen-Lerner un Csaba Sógor.

Uzstājās Marianne Thyssen.

Debates tika slēgtas.

Uzstājās Jérôme Lavrilleux.


15. Kas ir sociālais AAA reitings? (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000034/2016) un kuru uzdeva Thomas Händel EMPL komitejas vārdā Komisijai: Kas ir sociālais AAA reitings? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016).

Thomas Händel izvērsa jautājumu.

Marianne Thyssen (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās David Casa PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Jutta Steinruck S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Enrique Calvet Chambon ALDE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Dominique Martin ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Elisabeth Morin-Chartier, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Agnes Jongerius, Csaba Sógor, Georgi Pirinski, Claude Rolin, Elena Gentile, Anne Sander, Guillaume Balas, Romana Tomc, Flavio Zanonato, Jérôme Lavrilleux, Sergio Gutiérrez Prieto, Michaela Šojdrová, Siôn Simon un Tom Vandenkendelaere.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot un Stanislav Polčák.

Uzstājās Marianne Thyssen.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece


16. Procesuālās garantijas bērniem, kuri ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā [COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Caterina Chinnici (A8-0020/2015).

Caterina Chinnici iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Pál Csáky PPE grupas vārdā, Juan Fernando López Aguilar S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Gerard Batten EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Roberta Metsola, Andrejs Mamikins, Anna Záborská un Julie Ward.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Notis Marias un Stanislav Polčák.

Uzstājās Věra Jourová un Caterina Chinnici.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.3.2016. protokola 11.5. punkts.


17. 2017. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (debates)

Ziņojums par 2017. gada budžeta izstrādes vispārējām pamatnostādnēm, III iedaļa — Komisija [2016/2004(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Jens Geier (A8-0036/2016).

Jens Geier iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Kristalina Georgieva (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Siegfried Mureşan PPE grupas vārdā, Isabelle Thomas S&D grupas vārdā, Richard Ashworth ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Maragall Verts/ALE grupas vārdā, Marco Zanni EFDD grupas vārdā, Auke Zijlstra ENF grupas vārdā, José Manuel Fernandes, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Jonathan Arnott, Marian-Jean Marinescu, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Jean-Paul Denanot, Paul Rübig, Daniele Viotti, Andrey Novakov un Victor Negrescu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Hetman un Notis Marias.

Uzstājās Kristalina Georgieva un Jens Geier.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.3.2016. protokola 11.6. punkts.


18. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 578.051/OJME).


19. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.25.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Toom, Vallina

Juridisks paziņojums