Indeks 
Protokół
PDF 269kWORD 78k
Wtorek, 8 marca 2016 r. - StrasburgWersja ostateczna
1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Społeczno-gospodarcza sytuacja kobiet w Europie (debata)
 5.Sytuacja uchodźczyń i kobiet ubiegających się o azyl w UE (debata)
 6.Głosowanie
  6.1.Zdrowie zwierząt ***II (głosowanie)
  6.2.Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych ***I (głosowanie)
  6.3.Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów ***I (głosowanie)
  6.4.Harmonizacja wskaźników cen konsumpcyjnych ***I (głosowanie)
  6.5.Sprawozdanie roczne za rok 2014 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych (głosowanie)
  6.6.Uwzględnianie aspektu płci w pracach Parlamentu Europejskiego (głosowanie)
  6.7.Sytuacja uchodźczyń i kobiet ubiegających się o azyl w UE (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Sytuacja w Syrii (debata)
 11.Komunikat w sprawie wdrożenia Europejskiego programu w zakresie migracji (debata)
 12.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 13.Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa (debata)
 14.Delegowanie pracowników (debata)
 15.Co oznacza rating AAA w obszarze polityki społecznej? (debata)
 16.Gwarancje procesowe dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym ***I (debata)
 17.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2017 – sekcja 3 (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie sesji rocznej

Zgodnie z art. 229 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 146 Regulaminu sesja Parlamentu Europejskiego 2016-2017 została otwarta.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przekazali wnioski o przeprowadzenie debaty - złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Wolność słowa w Kazachstanie (2016/2607(RSP))

—   Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes i Bronis Ropė, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie wolności słowa w Kazachstanie (B8-0337/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD, w sprawie wolności słowa w Kazachstanie (B8-0343/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR, w sprawie wolności słowa w Kazachstanie (B8-0344/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie wolności słowa w Kazachstanie (B8-0345/2016);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Manfred Weber, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie wolności słowa w Kazachstanie (B8-0349/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou i Patrick Le Hyaric, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie wolności słowa w Kazachstanie (B8-0373/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Andrejs Mamikins, Marju Lauristin, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Daniele Viotti, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato i Damiano Zoffoli, w imieniu grupy S&D, w sprawie wolności słowa w Kazachstanie (B8-0375/2016).

II.   Egipt, w szczególności sprawa Giulia Regeniego (2016/2608(RSP))

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes i Heidi Hautala, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie Egiptu, w szczególności sprawy Giulia Regeniego (B8-0338/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR, w sprawie Egiptu, w szczególności sprawy Giulia Regeniego (B8-0346/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Egiptu, w szczególności sprawy Giulia Regeniego (B8-0347/2016);

—   Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana i Matteo Salvini, w imieniu grupy ENF, w sprawie Egiptu, w szczególności sprawy Giulia Regeniego (B8-0348/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Egiptu, w szczególności sprawy Giulia Regeniego (B8-0371/2016);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström et Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Egiptu, w szczególności sprawy Giulia Regeniego (B8-0376/2016);

—   Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Lynn Boylan, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis i Patrick Le Hyaric, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Egiptu, w szczególności sprawy Giulia Regeniego (B8-0377/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Daniele Viotti, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato i Damiano Zoffoli, w imieniu grupy S&D, w sprawie Egiptu, w szczególności sprawy Giulia Regeniego (B8-0378/2016).

III.   Demokratyczna Republika Konga (2016/2609(RSP))

—   Jordi Sebastia, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valerio, Igor Soltes i Bronis Ropé, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (B8-0342/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Ruža Tomašić et Arne Gericke, w imieniu grupy ECR, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (B8-0350/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (B8-0372/2016);

—   Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (B8-0374/2016);

—   Charles Goerens, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (B8-0379/2016);

—   Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Kostadinka Kuneva i Patrick Le Hyaric, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (B8-0380/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Daniele Viotti, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato i Damiano Zoffoli, w imieniu grupy S&D, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (B8-0381/2016).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


4. Społeczno-gospodarcza sytuacja kobiet w Europie (debata)

Oświadczenie Komisji: Społeczno-gospodarcza sytuacja kobiet w Europie (2016/2606(RSP))

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Constance Le Grip w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jérôme'a Lavrilleux, Vilija Blinkevičiūtė w imieniu grupy S&D, Beatrix von Storch w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Krisztina Morvai niezrzeszona, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Clare Moody, Filiz Hyusmenova, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Janusz Korwin-Mikke, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Barbara Matera, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Soraya Post, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Annę Hedh i Hilde Vautmans, Tania González Peñas, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Michaela Šojdrová, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lamprosa Fountoulisa, i Pina Picierno, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Gesine Meissner, Nicola Caputo i Jaromír Štětina.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.


5. Sytuacja uchodźczyń i kobiet ubiegających się o azyl w UE (debata)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji uchodźczyń i kobiet ubiegających się o azyl w UE [2015/2325(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

Mary Honeyball przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Barbara Matera w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janice Atkinson, i Beatrix von Storch w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Doru-Claudian Frunzulică, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Beatrix von Storch, która udzielił odpowiedzi, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kristinę Winberg, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janice Atkinson, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janice Atkinson, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Constance Le Grip, Maria Arena, Jadwiga Wiśniewska, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Margot Parker, Gianluca Buonanno, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Noichl, Julie Girling, Cecilia Wikström, Stefan Eck, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Jordi Sebastià, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Ruža Tomašić, Adam Szejnfeld i Tomáš Zdechovský.

Głos zabrały: Věra Jourová i Mary Honeyball.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 8.3.2016.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Przewodniczący uczcił pamięć Berty Cáceres, bojowniczki o prawa człowieka i ekolog zamordowanej w Hondurasie. Przewodniczący potępił to zabójstwo w imieniu Parlamentu i zwrócił się z apelem do rządu Hondurasu, by postawił winnych przed wymiarem sprawiedliwości.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.40)

(W godz. 11.40-12.45 wystąpienie Filippo Grandiego, wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców, po czym nastąpiła tura wypowiedzi przedstawicieli grup politycznych)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.45)

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Zdrowie zwierząt ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

(Wymagana większość kwalifikowana, żeby odrzucić stanowisko Rady)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2016)0067)


6.2. Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 i rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0068)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0068)


6.3. Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0069)

Knut Fleckenstein (sprawozdawca) wniósł o odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej, zgodnie z art. 61 ust. 2 Regulaminu, w celu bezpośredniego przejścia do negocjacji międzyinstytucjonalnych w oparciu o przyjęty mandat.

W głosowaniu imiennym (506 za, 144 przeciw, 56 wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek. Sprawę uznano zatem za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.


6.4. Harmonizacja wskaźników cen konsumpcyjnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2494/95 [COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0070)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0070)


6.5. Sprawozdanie roczne za rok 2014 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2014 dotyczącego ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – zwalczania nadużyć finansowych [2015/2128(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0071)


6.6. Uwzględnianie aspektu płci w pracach Parlamentu Europejskiego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie uwzględniania aspektu płci w pracach Parlamentu Europejskiego [2015/2230(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez ponad 40 posłów)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0072)


6.7. Sytuacja uchodźczyń i kobiet ubiegających się o azyl w UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji uchodźczyń i kobiet ubiegających się o azyl w UE [2015/2325(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę PPE)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0073)


7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Zalecenie do drugiego czytania Jasenko Selimovic - A8-0041/2016
Krisztina Morvai, Neena Gill, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Marlene Mizzi, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Hannu Takkula i Seán Kelly

Sprawozdanie Marc Tarabella - A8-0006/2016
Krisztina Morvai, Neena Gill, Daniel Hannan, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Anna Záborská, Hannu Takkula i Seán Kelly

Sprawozdanie Knut Fleckenstein - A8-0023/2016
Catherine Stihler, Neena Gill, Daniel Hannan, Jude Kirton-Darling, Amjad Bashir, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Seán Kelly i Nicola Caputo

Sprawozdanie Benedek Jávor - A8-0026/2016
Krisztina Morvai, Neena Gill, Jiří Pospíšil i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Angelika Mlinar - A8-0034/2016
Krisztina Morvai, Neena Gill, Eleonora Forenza, Andrejs Mamikins, Anna Záborská i Marek Jurek

Sprawozdanie Mary Honeyball - A8-0024/2016
Eleonora Forenza, Krisztina Morvai, Neena Gill, Tania González Peñas, Andrejs Mamikins, Anna Záborská i Marina Albiol Guzmán.


8. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.15 i wznowione o godz. 15.05.)

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Sytuacja w Syrii (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Syrii (2016/2604(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Mariya Gabriel, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Richard Howitt, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Nuttalla, Anna Elżbieta Fotyga, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy, Alyn Smith, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Bas Belder, Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlukę Buonanno, Mirosław Piotrowski, Javier Nart, Afzal Khan, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlukę Buonanno, Branislav Škripek, Ioan Mircea Paşcu, i Arne Lietz, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlukę Buonanno.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, João Ferreira i Klaus Buchner.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


11. Komunikat w sprawie wdrożenia Europejskiego programu w zakresie migracji (debata)

Oświadczenie Komisji: Komunikat w sprawie wdrożenia Europejskiego programu w zakresie migracji (2016/2503(RSP))

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hilde Vautmans, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis, niezrzeszony, António Marinho e Pinto w sprawie trybu przeprowadzania debat, Roberta Metsola, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Claude Moraes, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Steeve Briois, Bruno Gollnisch, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Angela Dzhambazkiego, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Janice Atkinson, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Elmara Broka, na które ten odpowiedział, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Bodil Valero, Michał Marusik, Mariya Gabriel, Maria João Rodrigues, Beatrix von Storch, Marina Albiol Guzmán, Ernest Maragall, Janice Atkinson, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Sofia Sakorafa, Laurenţiu Rebega, Milan Zver, Elly Schlein, Neoklis Sylikiotis, Gianluca Buonanno, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Péter Niedermüller i Nikolaos Chountis.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miltiadis Kyrkos, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský, Salvatore Domenico Pogliese, Anna Maria Corazza Bildt i Andrej Plenković.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Henna Virkkunen, Ana Gomes, Ilhan Kyuchyuk, João Ferreira, Igor Šoltes, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Barbara Matera i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Debata została zamknięta.


12. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Przewodnicząca wygłosiła następujący komunikat:

zalecenie komisji TRAN, aby nie wyrażać sprzeciwu wobec środka wykonawczego, zostało ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w poniedziałek 7 marca 2016 r. (pkt 5 protokołu z dnia 7.3.2016).

Wobec tego zalecenia nie zgłoszono sprzeciwu w terminie 24 godzin określonym w art. 105 ust. 6 Regulaminu.

W związku z tym zalecenie uznaje się za zatwierdzone i zostanie ono opublikowane w tekstach przyjętych posiedzenia z dnia 9 marca 2016 r.


13. Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa (debata)

Sprawozdanie w sprawie zawarcia przez Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

Danuta Maria Hübner przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Jeanine Hennis-Plasschaert (urzędująca przewodnicząca Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Richard Corbett w imieniu grupy S&D, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL, Pascal Durand w imieniu grupy Verts/ALE, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Sophie Montel w imieniu grupy ENF, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Heidi Hautala, Tim Aker, Markus Pieper, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Anneleen Van Bossuyt, Max Andersson, Tadeusz Zwiefka, Vicky Ford, Pavel Svoboda, Emil Radev i Ruža Tomašić.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner i João Ferreira.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Fabio Massimo Castaldo, Eleftherios Synadinos, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias i Paloma López Bermejo.

Głos zabrali: Frans Timmermans, Jeanine Hennis-Plasschaert i Danuta Maria Hübner.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.7 protokołu z dnia 9.3.2016.


14. Delegowanie pracowników (debata)

Oświadczenie Komisji: Delegowanie pracowników (2016/2605(RSP))

Marianne Thyssen (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: David Casa w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Svena Schulze, Anthea McIntyre, w imieniu grupy ECR, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tima Akera, David Casa, w sprawie przebiegu debaty, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE, Thomas Händel w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Tim Aker w imieniu grupy EFDD, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Kosma Złotowski, Marian Harkin, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Laura Agea, Sven Schulze, Marita Ulvskog, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Jeroen Lenaers, Siôn Simon, Evelyn Regner i Brando Benifei.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Tania González Peñas, Elisabeth Morin-Chartier, Pirkko Ruohonen-Lerner i Csaba Sógor.

Głos zabrał Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.

Głos zabrał Jérôme Lavrilleux.


15. Co oznacza rating AAA w obszarze polityki społecznej? (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000034/2016), które skierował Thomas Händel, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Czym jest rating społeczny na poziomie AAA? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016)

Thomas Händel rozwinął pytanie.

Marianne Thyssen (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrał David Casa w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Dominique Martin w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Elisabeth Morin-Chartier, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Agnes Jongerius, Csaba Sógor, Georgi Pirinski, Claude Rolin, Elena Gentile, Anne Sander, Guillaume Balas, Romana Tomc, Flavio Zanonato, Jérôme Lavrilleux, Sergio Gutiérrez Prieto, Michaela Šojdrová, Siôn Simon i Tom Vandenkendelaere.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca


16. Gwarancje procesowe dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym [COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

Caterina Chinnici przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Pál Csáky w imieniu grupy PPE, Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Roberta Metsola, Andrejs Mamikins, Anna Záborská i Julie Ward.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Notis Marias i Stanislav Polčák.

Głos zabrały: Věra Jourová i Caterina Chinnici.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.5 protokołu z dnia 9.3.2016.


17. Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2017 – sekcja 3 (debata)

Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2017, sekcja 3 - Komisja [2016/2004(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0036/2016)

Jens Geier przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Siegfried Mureşan w imieniu grupy PPE, Isabelle Thomas w imieniu grupy S&D, Richard Ashworth w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy EFDD, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, José Manuel Fernandes, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Jonathan Arnott, Marian-Jean Marinescu, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Jean-Paul Denanot, Paul Rübig, Daniele Viotti, Andrey Novakov i Victor Negrescu.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman i Notis Marias.

Głos zabrali: Kristalina Georgieva i Jens Geier.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.6 protokołu z dnia 9.3.2016.


18. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 578.051/OJME).


19. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.25.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds, Engström, Joly, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Toom, Vallina

Informacja prawna