Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0256(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0035/2016

Rozpravy :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Hlasovanie :

PV 10/03/2016 - 7.6
CRE 10/03/2016 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní
PV 25/10/2018 - 13.4

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0088
P8_TA(2018)0420

Zápisnica
Streda, 9. marca 2016 - ŠtrasburgFinálna verzia

20. Veterinárne lieky - Povoľovanie liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o veterinárnych liekoch [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Françoise Grossetête uviedla správu..

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Claudiu Ciprian Tănăsescu uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Jasenko Selimovic (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Stanislav Polčák (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Alberto Cirio v mene skupiny PPE, Karin Kadenbach v mene skupiny S&D, Bolesław G. Piecha v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Peter Liese, Biljana Borzan, Julie Girling, Jan Huitema, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Julia Reid, Elisabetta Gardini, Susanne Melior, Bas Belder, Fredrick Federley, Norbert Lins, Jytte Guteland, Pilar Ayuso, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere a Clara Eugenia Aguilera García.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Soledad Cabezón Ruiz, Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Notis Marias a Klaus Buchner.

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête a Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 10.3.2016 a bod 7.6 zápisnice zo dňa 10.3.2016.

Právne oznámenie