Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 268kWORD 187k
Kolmapäev, 9. märts 2016 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 4.Assigneeringute ümberpaigutamine
 5.Esitatud dokumendid
 6. Leping tubakatootjatega (PMI leping) ( esitatud resolutsiooni ettepanekud )
 7. Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (17.–18. märts 2016) ning ELi ja Türgi tippkohtumise tulemused (arutelu)
 8.Presidentuuri teadaanne
 9.Fraktsioonide koosseis
 10.Päevakorra muutmine
 11.Hääletused
  11.1.Väävlisisalduse vähendamine teatavates vedelkütustes ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  11.2.Teatavate võtmetähtsusega ravimite Euroopa Liidu turule kaubandusliku levitamise vältimine ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  11.3.ELi ja Andorra vaheline leping finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  11.4. Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) uue tegevdirektori ametisse nimetamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  11.5.Kriminaalmenetluse raames kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikud tagatised ***I (hääletus)
  11.6. 2017. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu (hääletus)
  11.7. Paremat õigusloomet käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe (hääletus)
  11.8. Leping tubakatootjatega (PMI leping) (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14. Hetkeolukord Euroopa Liidus (arutelu)
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 16. Olukord Eritreas (arutelu)
 17. 2015. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta (arutelu)
 18.Parlamendikomisjonide koosseis
 19. 2015. aasta aruanne Montenegro kohta (arutelu)
 20.Veterinaarravimid *** I - Veterinaarravimite lubade andmine ja järelevalve *** I (arutelu)
 21. Talidomiid (arutelu)
 22. Rikkumisest teatajate rahvusvaheline kaitse (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa - Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) uue tegevdirektori ametisse nimetamine


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.05.


2. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad turu tunnustatud tava kehtestamise kriteeriume, korda ja nõudeid ning selle hoidmise, lõpetamise või tunnustamise tingimuste muutmise nõudeid (C(2016)01087 - 2016/2597(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: üks kuu alates kättesaamise kuupäevast, 26. veebruarist 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 673/2005, millega kehtestatakse täiendavad tollimaksud teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele (C(2016)01092 - 2016/2598(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 26. veebruarist 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 kliiringukohustust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (C(2016)01165 - 2016/2601(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 1. märtsist 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad pädevatele asutustele esitatavate teadete sisu, ning teadete loetelu koostamise, avaldamise ja säilitamisega (C(2016)01224 - 2016/2602(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 1. märtsist 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad tagasiostuprogrammide ja stabiliseerimismeetmete suhtes kohaldatavaid tingimusi (C(2016)01357 - 2016/2614(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 8. märtsist 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON


3. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (D043528/02 - 2016/2612(RPS) - tähtaeg: 8. juuni 2016)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus Euroopa Liidu raudteesüsteemi juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemide koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta (D043613/04 - 2016/2595(RPS) - tähtaeg: 24. mai 2016)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus. millega muudetakse määrust (EL) nr 452/2014 seoses kolmandate riikide käitajatele antavate lubade vormide ja nendega seotud käitamistingimuste väljajätmisega (D043875/01 - 2016/2603(RPS) - tähtaeg: 2. juuni 2016)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 IV lisa seoses Streptomyces K61 (varem S. griseoviridis), Candida oleophila O-tüve, FEN 560 (lambaläätse seemnetest jahvatatud pulber), metüüldekanaadi (CAS 110-42-9), metüüloktanaadi (CAS 111-11-5) ja terpenoidide seguga QRD 460 (D044028/02 - 2016/2613(RPS) - tähtaeg: 9. mai 2016)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


4. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 01/2016.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone assigneeringute ümberpaigutamisest DEC 01/2016 – III jagu – Komisjon.

Vastavalt finantsmääruse artikli 50 lõikele 1 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa Kontrollikoja ametikohtade loetelu muutmise ettepanekule.


5. Esitatud dokumendid

Järgmise dokumendi on Euroopa Parlamendile esitanud komisjon:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 4/2016 - III eelarveosa - Komisjon (N8-0018/2016 - C8-0100/2016 - 2016/2029(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


6.  Leping tubakatootjatega (PMI leping) ( esitatud resolutsiooni ettepanekud )

Suuliselt vastatav küsimus (O-000010/2016), mille esitas(id) Bart Staes ja José Bové fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000014/2016), mille esitas(id) Ingeborg Gräßle ja Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000015/2016), mille esitas(id) Marco Valli ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000016/2016), mille esitas(id) Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000017/2016), mille esitas(id) Michael Theurer fraktsiooni ALDE nimel komisjonile Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000018/2016), mille esitas(id) Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000019/2016), mille esitas(id) Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey ja Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Arutelu toimus 25. veebruaril 2016 (25.2.2016 protokolli punkt 6).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi ja Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel tubakatootjatega sõlmitud lepingu (PMI leping) kohta (2016/2555(RSP)) (B8-0311/2016);

—   Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor ja Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel tubakatootjatega sõlmitud lepingu (PMI leping) kohta (2016/2555(RSP)) (B8-0312/2016);

—   Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel komisjoni tehnilise hinnangu kohta kogemustele, mis saadi ettevõtte Philip Morris International ja selle tütarettevõtete ning Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide vahel 9. juulil 2004 sõlmitud salakaubanduse ja võltsimise vastase võitluse lepingust ja üldisest kohustustest vabastamisest, ning selle lepingu peatse lõppemise kohta (2016/2555(RSP)) (B8-0313/2016);

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel tubakatootjatega sõlmitud lepingu (PMI leping) kohta (2016/2555(RSP)) (B8-0314/2016);

—   Michael Theurer fraktsiooni ALDE nimel komisjoni tehnilise hinnangu kohta kogemustele, mis on saadud ettevõtte Philip Morris International ja selle tütarettevõtete ning liidu ja tema liikmesriikide vahel 9. juulil 2004. aastal sõlmitud salakaubanduse ja võltsimise vastasest lepingust ja üldisest kohustustest vabastamisest, ning selle lepingu kehtivuse peatse lõppemise kohta (2016/2555(RSP)) (B8-0315/2016);

—   Ingeborg Gräßle ja Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel komisjoni tehnilise hinnangu kohta kogemustele, mis saadi ettevõtte Philip Morris International koos tütarettevõtetega ning liidu ja tema liikmesriikide vahel 9. juulil 2004 sõlmitud salakaupade ja võltsingute vastase võitluse lepingust ja üldisest kohustustest vabastamisest, ning selle lepingu kehtivuse peatse lõppemise kohta (2016/2555(RSP)) (B8-0316/2016);

—   Inés Ayala Sender ja Gilles Pargneaux fraktsiooni S&D nimel ettevõtte Philip Morris International ja selle tütarettevõtete ning Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide vahel 9. juulil 2004. aastal sõlmitud salakaupade ja võltsingute vastu võitlemise kokkuleppe ja üldise kohustustest vabastamise kohta (2016/2555(RSP)) (B8-0317/2016).

Hääletus: 9.3.2016 protokollipunkt 11.8.


7.  Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (17.–18. märts 2016) ning ELi ja Türgi tippkohtumise tulemused (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (17.–18. märts 2016) ning ELi ja Türgi tippkohtumise tulemused (2016/2502(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) ja Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Borrelli fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gerolf Annemans, Marine Le Pen fraktsiooni ENF nimel ja Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Angelika Niebler, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Josep-Maria Terricabras, Nigel Farage, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Andrzej Grzyb, Tanja Fajon, Notis Marias, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Reinhard Bütikofer, viimased kolm Eleftherios Synadinose sõnavõtu kohta (Asepresident vastas, et küsimusega tegeldakse.), Françoise Grossetête, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gilles Lebreton, Victor Boştinaru, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Timothy Kirkhope, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lampros Fountoulis, ja Miguel Urbán Crespo.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võtsid Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Pilar del Castillo Vera, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gianluca Buonanno, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Bodil Valero, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Georgios Epitideios, Josef Weidenholzer, Nikolay Barekov, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Herbert Reul, kes vastas ühtlasi kolmele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini ja Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Bernd Kölmel, Nedzhmi Ali, João Ferreira, Reinhard Bütikofer, Ildikó Gáll-Pelcz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas István Ujhelyi, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Ivo Vajgl, Marina Albiol Guzmán, Luděk Niedermayer, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Jan Zahradil, Renate Sommer, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Demetris Papadakis, Manolis Kefalogiannis, Iratxe García Pérez, Seán Kelly, Pervenche Berès, Lefteris Christoforou, Péter Niedermüller, Tunne Kelam, Iliana Iotova, Janusz Lewandowski, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Alfred Sant, Tonino Picula, Neena Gill, Giorgos Grammatikakis, Soraya Post ja Nikos Androulakis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez ja Ernest Maragall.

Sõna võtsid Johannes Hahn (komisjoni liige) ja Jeanine Hennis-Plasschaert.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

8. Presidentuuri teadaanne

Vastavalt kodukorra artiklitele 11 ja 165 otsustas parlamendi president viivitamata rakendatava meetmena saata istungi ülejäänud ajaks istungisaalist välja Eleftherios Synadinose mõtteavalduste pärast, millega ta esines ajal, kui toimus arutelu, millel käsitleti ettevalmistusi Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (17.–18. märts 2016) ning ELi ja Türgi tippkohtumise tulemusi.


Parlamendi president palus Eleftherios Synadinosel lahkuda istungisaalist, mida viimane tegi saaliteenistujate saatel.

Parlamendiliikmeid teavitatakse vajaduse korral kodukorra artikli 166 kohaselt kohaldatavatest sanktsioonidest.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident


9. Fraktsioonide koosseis

Eleni Theocharous ei ole enam fraktsiooni PPE liige, vaid on liitunud fraktsiooniga ECR alates 8. märtsist 2016.


10. Päevakorra muutmine

Parlamendi president tegi pärast fraktsioonidega konsulteerimist järgmised muudatusettepanekud:

- kolmapäeva viimast päevakorrapunkti, st nõukogu ja komisjoni avaldusi "Rikkumisest teatajate rahvusvaheline kaitse" (päevakorrapunkt 78), muudetakse ja selleks jääb üksnes komisjoni avaldus;

- Marielle de Sarneze raporti (ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamise kohta Tuneesia Vabariigile (A8-0013/2016)) lõpphääletus lisatakse neljapäevastele hääletustele.

Parlament kiitis ettepanekud heaks.

Seega on päevakord muudetud.


11. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


11.1. Väävlisisalduse vähendamine teatavates vedelkütustes ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb väävlisisalduse vähendamist teatavates vedelkütustes [COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel P8_TA(2016)0075)


11.2. Teatavate võtmetähtsusega ravimite Euroopa Liidu turule kaubandusliku levitamise vältimine ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavate võtmetähtsusega ravimite Euroopa Liidu turule kaubandusliku levitamise vältimise kohta (kodifitseeritud tekst) [COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0076)


11.3. ELi ja Andorra vaheline leping finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja Andorra Vürstiriigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli sõlmimise kohta [COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0077)


11.4.  Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) uue tegevdirektori ametisse nimetamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) tegevdirektor [N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)
(Salajane hääletus)

Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (9.3.2016 protokolli 1. lisa)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel ( P8_TA(2016)0078 )


11.5. Kriminaalmenetluse raames kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikud tagatised ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kriminaalmenetluse raames kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslike tagatiste kohta [COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0079)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0079)


11.6.  2017. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu (hääletus)

Raport 2017. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon [2016/2004(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jens Geier (A8-0036/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0080)


11.7.  Paremat õigusloomet käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe sõlmimise kohta [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0081)


11.8.  Leping tubakatootjatega (PMI leping) (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000010/2016), mille esitas(id) Bart Staes ja José Bové fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000014/2016), mille esitas(id) Ingeborg Gräßle ja Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000015/2016), mille esitas(id) Marco Valli ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000016/2016), mille esitas(id) Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000017/2016), mille esitas(id) Michael Theurer fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000018/2016), mille esitas(id) Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000019/2016), mille esitas(id) Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey ja Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Arutelu toimus 25. veebruaril 2016 (25.2.2016 protokollipunkt 6).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 9. märtsil 2016 (9.3.2016 protokolli punkt 6).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016 ja B8-0317/2016

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0311/2016

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0312/2016

(asendades B8-0312/2016, B8-0314/2016 ja B8-0317/2016):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux ja Linda McAvan fraktsiooni S&D nimel ;

—   Philippe Lamberts, Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes ja Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud ( P8_TA(2016)0082 )

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0312/2016, B8-0313/2016 ja B8-0316/2016 muutusid kehtetuks.)

(Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0313/2016 muutus kehtetuks.)


12. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Caterina Chinnici - A8-0020/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly ja Steven Woolfe

Raport: Jens Geier - A8-0036/2016
Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins, Steven Woolfe ja Stanislav Polčák

Raport: Danuta Maria Hübner - A8-0039/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Sven Schulze, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Markus Pieper, Marc Tarabella ja Steven Woolfe

Leping tubakatootjatega (PMI leping) - (2016/2555(RSP)) - B8-0311/2016 ja RC-B8-0312/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Klaus Buchner ja Monica Macovei .


13. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.10 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

14.  Hetkeolukord Euroopa Liidus (arutelu)

Hetkeolukord Euroopa Liidus - Arutelu Rootsi peaministri Stefan Löfveni osavõtul (2016/2599(RSP))

Sõna võttis Bruno Gollnisch parlamendi presidendi teate teemal enne hääletuse algust (9.3.2016 protokollipunkt 8).

°
° ° °

Sõna võtsid Stefan Löfven (Rootsi peaminister) ja Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Gunnar Hökmark fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Hans-Olaf Henkel fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kristina Winberg fraktsiooni EFDD nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Esteban González Pons, Marita Ulvskog, Fredrick Federley, Gabriele Zimmer, Peter Eriksson, Peter Lundgren, Georg Mayer, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues ja Max Andersson.

Sõna võttis Stefan Löfven.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident


15. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


16.  Olukord Eritreas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Eritreas (2016/2568(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Davor Ivo Stier fraktsiooni PPE nimel, Norbert Neuser fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mike Hookem fraktsiooni EFDD nimel, Bogdan Brunon Wenta, Linda McAvan, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kazimierz Michał Ujazdowski, Lola Sánchez Caldentey, Fabio Massimo Castaldo, Maurice Ponga, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Joachim Zeller, Marita Ulvskog, Lars Adaktusson ja Doru-Claudian Frunzulică.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja James Carver .

Sõna võttis Jeanine Hennis-Plasschaert.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Ruža Tomašić ja Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Eritreas (2016/2568(RSP)) (B8-0318/2016);

—    Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Maria Arena, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri ja Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Eritreas (2016/2568(RSP)) (B8-0319/2016);

—   Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Maria Heubuch ja Jordi Sebastià fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Eritreas (2016/2568(RSP)) (B8-0320/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Eritreas (2016/2568(RSP)) (B8-0321/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Eritreas (2016/2568(RSP)) (B8-0322/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva ja Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Eritreas (2016/2568(RSP)) (B8-0323/2016);

—   Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta ja Joachim Zeller fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Eritreas (2016/2568(RSP)) (B8-0324/2016) .

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.3.2016 protokollipunkt 7.8.


17.  2015. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: 2015. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta (2016/2859(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) ja Johannes Hahn (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tunne Kelam fraktsiooni PPE nimel, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sofia Sakorafa, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Jens Nilsson, Notis Marias, Ivan Jakovčić, James Carver, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Charles Tannock, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Tonino Picula, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Tonino Picula, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, David McAllister, Doru-Claudian Frunzulică, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Spyraki, Charles Tannock, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrej Plenković, Manolis Kefalogiannis, Josef Weidenholzer, Alojz Peterle, Andrey Kovatchev, Marijana Petir ja Ivana Maletić.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ilhan Kyuchyuk, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Maria Spyraki ja Stanislav Polčák.

Sõna võtsid Johannes Hahn ja Jeanine Hennis-Plasschaert.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—    Ivo Vajgl AFET komisjoni nimel endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2015. aasta aruande kohta (2015/2895(RSP)) (B8-0310/2016) .

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.3.2016 protokollipunkt 7.9.


18. Parlamendikomisjonide koosseis

President on saanud fraktsiooni ECR taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

AFET-komisjon: Eleni Theocharouse asemel Karol Karski

DEVE-komisjon: Karol Karski asemel Eleni Theocharous

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


19.  2015. aasta aruanne Montenegro kohta (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: 2015. aasta aruanne Montenegro kohta (2016/2894(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) ja Johannes Hahn (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võttis Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

Sõna võtsid Andrey Kovatchev fraktsiooni PPE nimel, Nikos Androulakis fraktsiooni S&D nimel, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, James Carver, Edouard Ferrand, David McAllister, Goffredo Maria Bettini, Eduard Kukan, Elena Gentile, Andrej Plenković, Neena Gill, Alojz Peterle ja Andi Cristea.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák ja Igor Šoltes.

Sõna võtsid Johannes Hahn ja Jeanine Hennis-Plasschaert.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—    Charles Tannock AFET komisjoni nimel Montenegro 2015. aasta aruande kohta (2015/2894(RSP)) (B8-0309/2016) .

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.3.2016 protokollipunkt 7.10.


20. Veterinaarravimid *** I - Veterinaarravimite lubade andmine ja järelevalve *** I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veterinaarravimite kohta [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa Ravimiamet [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Françoise Grossetête tutvustas raportit.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Claudiu Ciprian Tănăsescu tutvustas raportit.

Sõna võtsid Jasenko Selimovic (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Stanislav Polčák (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Alberto Cirio fraktsiooni PPE nimel, Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel, Bolesław G. Piecha fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, Peter Liese, Biljana Borzan, Julie Girling, Jan Huitema, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Julia Reid, Elisabetta Gardini, Susanne Melior, Bas Belder, Fredrick Federley, Norbert Lins, Jytte Guteland, Pilar Ayuso, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere ja Clara Eugenia Aguilera García.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Soledad Cabezón Ruiz, Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Notis Marias ja Klaus Buchner.

Sõna võtsid Françoise Grossetête ja Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.3.2016 protokollipunkt 7.5 ja 10.3.2016 protokollipunkt 7.6.


21.  Talidomiid (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000035/2016), mille esitas(id) Françoise Grossetête, Mairead McGuinness ja Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo ja Soledad Cabezón Ruiz fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling ja Bolesław G. Piecha fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ja Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout ja Jill Evans fraktsiooni Verts/ALE nimel, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth ja John Stuart Agnew fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: Talidomiid (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016)

Esteban González Pons, Matthias Groote, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea ja Stefan Eck esitasid küsimuse.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Jill Evans ja Diane James esitasid küsimuse.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Miroslav Mikolášik fraktsiooni PPE nimel, Soledad Cabezón Ruiz fraktsiooni S&D nimel, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Nicola Caputo, Mairead McGuinness, Elena Gentile, Alojz Peterle, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Catherine Stihler, Elisabetta Gardini ja Rosa Estaràs Ferragut.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García ja Notis Marias.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Arutelu lõpetati.


22.  Rikkumisest teatajate rahvusvaheline kaitse (arutelu)

Komisjoni avaldus: Rikkumisest teatajate rahvusvaheline kaitse (2016/2579(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Axel Voss fraktsiooni PPE nimel, Juan Fernando López Aguilar fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Diane James, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Diane James, Michał Boni, Elly Schlein, Kostas Chrysogonos, Tomáš Zdechovský, Luke Ming Flanagan ja Jiří Pospíšil.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Arutelu lõpetati.


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 578.051/OJJE).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.30.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Toom, Vallina


1. lisa - Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) uue tegevdirektori ametisse nimetamine

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Soru, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika