Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 10 maart 2016 - Straatsburg

13. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 wat betreft het secretariaat van het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 325, lid 4, van het Verdrag zal de Voorzitter de Rekenkamer over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de vaststelling van herziening 3 van de Overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen ("Herziene overeenkomst van 1958") (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

IMCO

2) van de leden, de volgende ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de herziening van de wet- en regelgeving inzake belastingverlichting voor "smart working" (B8-0219/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de herziening van de wet- en regelgeving inzake sociale bijstand aan behoeftige ouderen (B8-0220/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de herziening van de wet- en regelgeving inzake waarborgen ten aanzien van het internationale bankstelsel (B8-0221/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over het gebrek aan transparantie bij de onderhandelingen over het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (B8-0222/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de hervorming van het asielrecht in Denemarken (B8-0223/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de onmiddellijke vrijlating van Can Dündar en Erdem Gül (B8-0224/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de eerbiediging van het recht op leven (B8-0225/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de regelgeving omtrent onder de prijs verleende vergunningen voor opgravingen en boringen in beschermde natuurgebieden (B8-0226/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Mireille D'Ornano, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de opwaardering van het salaris van het personeel van de Europese overheidsdiensten (B8-0227/2016)

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Tomáš Zdechovský en Patricija Šulin. Ontwerpresolutie over schoolmaaltijden (B8-0228/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over christenhaat en de bescherming van christelijke culturele gebouwen in Europa (B8-0229/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet en Steeve Briois. Ontwerpresolutie over een Europese strategie inzake de ziekte van Alzheimer (B8-0230/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over een verbod op neonicotinoïde pesticiden (B8-0231/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over aanvullende steunmaatregelen voor de zuivel-, de varkensvlees- en de groentesector (B8-0232/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Edouard Ferrand, Gilles Lebreton en Bernard Monot. Ontwerpresolutie over monetair soevereinisme (B8-0233/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over de voorlichting van deposanten in het kader van de inwerkingtreding van het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme van de bankenunie (B8-0234/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de democratisering en de heroriëntatie van het Erasmus-programma (B8-0235/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de organisatie van raadgevende referenda over het migratiebeleid van de lidstaten (B8-0236/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Dominique Bilde en Dominique Martin. Ontwerpresolutie over een Europees verbod op sleutelhangers met levende dieren (B8-0237/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over de voorlichting van deposanten en spaarders in het kader van de inwerkingtreding van het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme van de bankenunie (B8-0238/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de gevolgen van het trans-Atlantische verdrag voor de landbouwsector (B8-0239/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de controle op buitenlandse investeringen die de nationale belangen bedreigen (B8-0240/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over lokale ondernemingen in de sector bouw en openbare werken (B8-0241/2016)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de herinvoering van de nationale grenzen om de illegale immigratie te bestrijden (B8-0242/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de middelen die de Europese Unie beschikbaar heeft gesteld aan Turkije om de strijd aan te binden met illegale immigratie (B8-0243/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

LIBE

- Steeve Briois, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de procedure inzake het verbod op de invoer van ggo-producten (B8-0244/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

INTA

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de overvloedige mondiale liquiditeit (B8-0245/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de intrekking van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken (B8-0246/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de invoering van ecologisch protectionisme (B8-0247/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

INTA

- Steeve Briois, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over een verbod op de invoer van gekloond vlees uit China (B8-0248/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ENVI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de deeleconomie (B8-0249/2016)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over een Europese innovatieprijs op het gebied van medische hulpmiddelen (B8-0257/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI

- Rikke Karlsson. Voorstel voor een besluit betreffende de digitale economie (B8-0258/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand en Philippe Loiseau. Ontwerpresolutie over een populair, duurzaam en respectvol jachtbeheer (B8-0259/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over herziening van de voorschriften inzake de instandhouding en bescherming van kennis en de culturele bevordering van muzikale en symfonische activiteiten (B8-0260/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het belang van de repopulatie van zeeën (B8-0261/2016)

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over herziening van de wet- en regelgeving inzake stimulansen, voordelen en belastingverlichting voor het autonome werk van auteurs en uitgevers (B8-0262/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over herziening van de regelgeving inzake stimulansen voor de installatie van zonnepanelen als bron van schone energie (B8-0263/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de methode voor het in kaart brengen van stadsafval (B8-0264/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over elektrische energie op de interne markt (B8-0265/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de impact op het toerisme van een eventuele opschorting van het Schengenakkoord (B8-0266/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

TRAN

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over versterking van het Europees Vrijwilligerswerk (B8-0267/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het gevaar van corruptie (B8-0268/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het vergroten van de bekendheid van de Europese Ombudsman (B8-0269/2016)

verwezen naar

ten principale :

PETI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over herziening van de regelgeving inzake een geïntegreerde en gegarandeerde, op consumenten gerichte aanpak met betrekking tot aankopen online (B8-0270/2016)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

Juridische mededeling