Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 10. marec 2016 - StrasbourgKončna izdaja

13. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 glede sekretariata nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

V skladu z določbami člena 325(4) Pogodbe se bo predsednik o predlogu posvetoval z Računskim sodiščem.

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

JURI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov v imenu Evropske unije (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog sklepa Sveta o zaključku revizije 3 Sporazuma Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v cestna vozila in/ali uporabijo na njih, in o pogojih za vzajemno priznavanje homologacij, dodeljenih na podlagi teh predpisov („Revidirani Sporazum iz leta 1958“) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

IMCO

2) od poslancev Parlamenta predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika):

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o preoblikovanju predpisov in pravil v zvezi z davčnimi olajšavami za pametne oblike dela (prilagodljiv in samostojen način dela) (B8-0219/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o preoblikovanju zakonodaje in predpisov na področju socialne podpore za starejše, ki potrebujejo pomoč (B8-0220/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o preoblikovanju predpisov in pravil na področju jamstev do mednarodnega bančnega sistema (B8-0221/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o pomanjkanju preglednosti pogajanj o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb (B8-0222/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o reformi pravice do azila na Danskem (B8-0223/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o takojšnji izpustitvi Cana Dunderja in Erdena Gula (B8-0224/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o spoštovanju pravice do življenja (B8-0225/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o predpisih za koncesije za izkopavanje in vrtanje na okoljsko zaščitenih območjih, ki jih izdajajo pod ceno (B8-0226/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Mireille D'Ornano, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zviševanju plač javnih uslužbencev evropske uprave (B8-0227/2016)

posredovano

pristojni :

JURI

- Tomáš Zdechovský in Patricija Šulin. Predlog resolucije o organizirani šolski prehrani (B8-0228/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o kristjanofobiji in zaščiti krščanskih kulturnih objektov v Evropi (B8-0229/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet in Steeve Briois. Predlog resolucije o evropski strategiji o Alzheimerjevi bolezni (B8-0230/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o prepovedi neonikotinoidnih insekticidov (B8-0231/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o dodatnih ukrepih pomoči za sektorje mleka, svinjine in zelenjave (B8-0232/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Edouard Ferrand, Gilles Lebreton in Bernard Monot. Predlog resolucije o monetarni suverenosti (B8-0233/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o obveščanju vlagateljev zaradi začetka veljavnosti enotnega mehanizma za reševanje bančne unije (B8-0234/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o demokratizaciji in preusmeritvi programa Erasmus (B8-0235/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o organizaciji referendumskih posvetovanj v zvezi z migracijsko politiko držav članic (B8-0236/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Bilde in Dominique Martin. Predlog resolucije o prepovedi živih obeskov za ključe v Evropi (B8-0237/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AGRI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o podatkih o bančnih vlagateljih in varčevalcih v sklopu začetka veljavnosti enotnega mehanizma za reševanje (B8-0238/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o vplivu čezatlantskega sporazuma na kmetijski sektor (B8-0239/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o nadzoru tujih naložb, ki ogrožajo nacionalne interese (B8-0240/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o lokalnih podjetjih v gradbenem sektorju (B8-0241/2016)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o ponovni vzpostavitvi državnih meja zaradi boja proti nezakonitemu priseljevanju (B8-0242/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o sredstvih, ki jih Evropska unija zagotavlja Turčiji za boj proti nezakonitemu priseljevanju (B8-0243/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

LIBE

- Steeve Briois, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o postopku za prepoved uvoza gensko spremenjenih proizvodov (B8-0244/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

INTA

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o presežku likvidnosti na svetovni ravni (B8-0245/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o razveljavitvi direktive o sanaciji in reševanju bank (B8-0246/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o vzpostavitvi okoljskega protekcionizma (B8-0247/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

INTA

- Steeve Briois, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o prepovedi uvoza kloniranega mesa iz Kitajske (B8-0248/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

ENVI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o ekonomiji delitve (B8-0249/2016)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o evropski nagradi za najboljšo inovacijo na področju medicinskih pripomočkov (B8-0257/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI

- Rikke Karlsson. Predlog resolucije o digitalni ekologiji (B8-0258/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand in Philippe Loiseau. Predlog resolucije o ljudskem, trajnem in spoštljivem upravljanju z divjadjo (B8-0259/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o preoblikovanju predpisov na področju ohranjanja in zaščite znanja ter kulturne promocije glasbenih in simfoničnih dejavnosti (B8-0260/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pomenu obnove morske populacije (B8-0261/2016)

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o preoblikovanju predpisov in pravil v zvezi s spodbudami, ugodnostmi in davčnimi olajšavami za samozaposlitev avtorjev in založnikov (B8-0262/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o preoblikovanju predpisov glede spodbud za namestitev sončnih kolektorjev kot vira čiste energije (B8-0263/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o metodi za ocenjevanje komunalnih odpadkov (B8-0264/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o električni energiji na notranjem trgu (B8-0265/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o posledicah za turizem, če bi se prekinilo izvajanje schengenskega sporazuma (B8-0266/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

TRAN

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o okrepitvi Evropske prostovoljske službe (B8-0267/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o resnosti korupcije (B8-0268/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o promociji Evropskega varuha človekovih pravic (B8-0269/2016)

posredovano

pristojni :

PETI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o ponovni opredelitvi predpisov na področju celostnega in zajamčenega pristopa potrošnikov k spletnemu kupovanju (B8-0270/2016)

posredovano

pristojni :

IMCO

Pravno obvestilo