Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 10 mars 2016 - Strasbourg

13. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 vad gäller sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 325.4 i fördraget, höra Europeiska revisionsrätten om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till rådets beslut om avslutande av revidering 3 av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras och/eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännande utfärdade på grundval av dessa föreskrifter ("Reviderad överenskommelse av år 1958") (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

IMCO

2) från ledamöterna, följande resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om en översyn av lagarna och bestämmelserna om skattelättnader för ”smart working” (flexibelt och självständigt arbete) (B8-0219/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om en översyn av lagarna och bestämmelserna om socialt stöd till hjälpbehövande äldre (B8-0220/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om en översyn av bestämmelserna om garantier för det internationella banksystemet (B8-0221/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om bristande insyn i förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (B8-0222/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om reform av asylrätten i Danmark (B8-0223/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om omedelbar frigivning av Can Dündar och Erdem Gül (B8-0224/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om respekten för rätten till liv (B8-0225/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om lagar om koncessioner för gräv- och borrningsarbeten till underpris i miljöskyddsområden (B8-0226/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE

- Mireille D'Ornano, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om höjningen av lönen för de anställda i EU:s offentliga förvaltning (B8-0227/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Tomáš Zdechovský och Patricija Šulin. Förslag till resolution om skolmat (B8-0228/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om kristendomsfientligheten och skyddet av kristna kulturbyggnader i Europa (B8-0229/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet och Steeve Briois. Förslag till resolution om en EU-strategi för Alzheimers sjukdom (B8-0230/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förbud mot insektsbekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider (B8-0231/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om ytterligare åtgärder för mjölk-, griskötts- och grönsakssektorn (B8-0232/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Edouard Ferrand, Gilles Lebreton och Bernard Monot. Förslag till resolution om monetär suveränitet (B8-0233/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om tillgång till information till insättare i samband med ikraftträdandet av den gemensamma resolutionsmekanismen i bankunionen (B8-0234/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om demokratisering av och ny inriktning på Erasmusprogrammet (B8-0235/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om folkomröstningar om medlemsstaternas migrationspolitik (B8-0236/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Dominique Bilde och Dominique Martin. Förslag till resolution om förbud mot nyckelringar med levande djur i Europa (B8-0237/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AGRI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om tillgång till information till insättare och sparare i samband med ikraftträdandet av den gemensamma resolutionsmekanismen i bankunionen (B8-0238/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om de transatlantiska avtalets inverkan på jordbrukssektorn (B8-0239/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om kontroll av utländska investeringar som hotar nationella intressen (B8-0240/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om lokala företag inom byggsektorn och sektorn för offentligt byggande (B8-0241/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om återupprättande av de nationella gränserna för att bekämpa illegal invandring (B8-0242/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om de medel som EU beviljat Turkiet för bekämpningen av illegal invandring (B8-0243/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

LIBE

- Steeve Briois, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förfarandet för förbud mot import av genetiskt modifierade produkter (B8-0244/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

INTA

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om överutbudet på global likviditet (B8-0245/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om upphävandet av direktivet om återhämtning och resolution av banker (B8-0246/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om införande av grön protektionism (B8-0247/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

INTA

- Steeve Briois, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förbud mot import av klonat kött från Kina (B8-0248/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om delningsekonomi (B8-0249/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om en europeisk utmärkelse för bästa innovation på området för medicintekniska produkter (B8-0257/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI

- Rikke Karlsson. Förslag till resolution om digital ekologi (B8-0258/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand och Philippe Loiseau. Förslag till resolution om en folklig, hållbar och respektfull jaktförvaltning (B8-0259/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om översyn av regelverken för att värna och skydda kunnandet om och det kulturella främjandet av musik- och orkesterverksamhet (B8-0260/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om vikten av återuppbyggnad av fiskbestånden (B8-0261/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om översyn av lagar och bestämmelser om incitament, förmåner och skattelättnader för egenföretagande som författare och förlag (B8-0262/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om översyn av regelverket för incitament för att installera solpaneler för miljövänlig energi (B8-0263/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om en metod för bedömning av kommunalt avfall (B8-0264/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om den inre marknaden för el (B8-0265/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om konsekvenserna för turismen av ett eventuellt upphävande av Schengenavtalet (B8-0266/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

TRAN

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om förstärkning av Europeiska volontärtjänsten (B8-0267/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om korruptionens allvarliga omfattning (B8-0268/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om främjandet av Europeiska ombudsmannen (B8-0269/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PETI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om översyn av regelverket för en heltäckande e-handelsstrategi med konsumentgarantier (B8-0270/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

Rättsligt meddelande