Seznam 
Zápis
PDF 283kWORD 220k
Úterý, 12. dubna 2016 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci (rozprava)
 4.Opatření ke zmírnění krize evropského zemědělství (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny států AKT ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.2.Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu s Dánskem a Grónskem *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.3.Dohoda EU-Macao o některých aspektech leteckých služeb *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.4.Minimální základní sazba daně z přidané hodnoty * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.5.Dohoda o strategické spolupráci mezi Brazílií a Europolem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.6.Žádost, aby byl Hermann Winkler zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.7.Aspekty rybolovu v rámci mezinárodní dohody o mořské biologické rozmanitosti (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.8.Plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty ***I (hlasování)
  5.9.Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci (hlasování)
  5.10.Výroční zprávy o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2012 a 2013 (hlasování)
  5.11.Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (hlasování)
  5.12.Cesta k lepší regulaci jednotného trhu (hlasování)
  5.13.Vyučování o EU ve škole (hlasování)
  5.14.Erasmus+ a další nástroje na podporu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (hlasování)
  5.15.Úloha EU v rámci systému mezinárodních finančních, měnových a regulačních orgánů a institucí (hlasování)
  5.16.Drobný pobřežní rybolov v oblastech, které jsou na rybolovu závislé (hlasování)
  5.17.Vnější rozměr společné rybářské politiky, včetně dohod o rybolovu (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Boj proti terorismu po nedávných teroristických útocích (rozprava)
 10.Účinnost stávajících opatření proti daňovým únikům a praní peněz s ohledem na nedávné odhalení panamských dokumentů (rozprava)
 11.Opravy (článek 231 jednacího řádu)
 12.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 13.Rozhodnutí přijatá ohledně daňové transparentnosti ve veřejném sektoru (rozprava)
 14.Hlavní hlediska a základní volby společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obranné politiky (článek 36 SEU) (rozprava)
 15.Situace v Náhorním Karabachu (rozprava)
 16.Politická dohoda o spolupráci mezi EU a Kubou (rozprava)
 17.EU v měnícím se globálním prostředí – více propojený, zpochybňovaný a složitý svět (rozprava)
 18.Provádění a přezkum strategie EU pro Střední Asii (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Pákistán, zejména útok ve městě Láhaur (2016/2644(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Marco Valli a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o Pákistánu, zejména útoku ve městě Láhaur (B8-0466/2016);

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala a Brois Ropé za skupinu Verts/ALE o Pákistánu, zejména útoku ve městě Láhaur (B8-0467/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli za skupinu S&D o Pákistánu, zejména útoku ve městě Láhaur (B8-0468/2016);

—   Cristian Dan Preda, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Elisabetta Gardini, Mariya Gabriel a Francisco José Millán Mon za skupinu PPE o Pákistánu, zejména útoku ve městě Láhaur (B8-0471/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská a Ruža Tomašić za skupinu ECR o Pákistánu, zejména útoku ve městě Láhaur (B8-0474/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Xavier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva a Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL o Pákistánu, zejména útoku ve městě Láhaur (B8-0475/2016);

—   Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart a Gérard Deprez za skupinu ALDE o Pákistánu, zejména útoku ve městě Láhaur (B8-0476/2016).

II.   Honduras: situace obránců lidských práv (2016/2648(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Ruža Tomašić a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o Hondurasu: situace obránců lidských práv (B8-0469/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD o Hondurasu: situace obránců lidských práv (B8-0470/2016);

—   Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras a Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE o Hondurasu: situace obránců lidských práv (B8-0472/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward a Flavio Zanonato za skupinu S&D o Hondurasu: situace obránců lidských práv (B8-0473/2016);

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Elisabetta Gardini a Francisco José Millán Mon za skupinu PPE o Hondurasu: situace obránců lidských práv (B8-0477/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz a Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL o Hondurasu: situace obránců práv původních obyvatel a osob LGBTI (B8-0480/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart a Gérard Deprez za skupinu ALDE o Hondurasu: situace obránců lidských práv (B8-0482/2016).

III.   Nigérie (2016/2649(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o Nigérii (B8-0478/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga a Jana Žitňanská za skupinu ECR o Nigérii (B8-0479/2016);

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE o Nigérii (B8-0481/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli za skupinu S&D o Nigérii (B8-0483/2016);

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Ludek Niedermayer, Seán Kelly, Mariya Gabriel, Francisco José Millán Mon a Elisabetta Gardini za skupinu PPE o Nigérii (B8-0484/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol GuzmánJavier Couso Permuy, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga a Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL o přemísťování dětí na severu Nigérie v návaznosti na útoky de Boko Haram (B8-0485/2016);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Mazuronis Valentinas, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart a Gérard Deprez za skupinu ALDE o Nigérii (B8-0486/2016).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


3. Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci (rozprava)

Zpráva o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci [2015/2095(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajky: Roberta Metsola a Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

Roberta Metsola a Cécile Kashetu Kyenge uvedly zprávu.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Demetris Papadakis (navrhovatel výboru AFET), Beatriz Becerra Basterrechea (navrhovatelka výboru DEVE), Gérard Deprez (navrhovatel výboru BUDG), Elisabeth Morin-Chartier (navrhovatelka výboru EMPL), Merja Kyllönen (navrhovatelka výboru TRAN), Andrea Cozzolino (navrhovatel výboru REGI), Mary Honeyball (navrhovatelka výboru FEMM), Marlene Mizzi (navrhovatelka výboru PETI), Elissavet Vozemberg-Vrionidi za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Vicky Maeijer za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Artis Pabriks, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Knut Fleckenstein, Timothy Kirkhope, Nathalie Griesbeck, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Alessandra Mussolini, Bodil Valero, Kristina Winberg, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Michał Boni, Péter Niedermüller, Eleni Theocharous, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Gerard Batten, Janice Atkinson, Barbara Matera, Juan Fernando López Aguilar, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Janice Atkinson, Gilles Lebreton, Milan Zver, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Ivan Jakovčić, Nicolas Bay, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Barbara Kudrycka, Javi López, Kinga Gál, Ana Gomes, Anna Záborská, Soraya Post, Lara Comi, Enrique Guerrero Salom, Salvatore Domenico Pogliese a Iliana Iotova.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Georgios Kyrtsos, Caterina Chinnici, Maria João Rodrigues, Jens Geier, Luigi Morgano, Pervenche Berès a Tonino Picula.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica a Neoklis Sylikiotis.

Vystoupila Krisztina Morvai k průběhu vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (předsedající vysvětlil uplatňovaný postup).

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos, Roberta Metsola a Cécile Kashetu Kyenge.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.9 zápisu ze dne 12.4.2016.


4. Opatření ke zmírnění krize evropského zemědělství (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000055/2016), kterou pokládá Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI Komisi: Opatření ke zmírnění krize evropského zemědělství (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

Czesław Adam Siekierski rozvinul otázku.

Phil Hogan (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Albert Deß za skupinu PPE, Paolo De Castro za skupinu S&D, James Nicholson za skupinu ECR, a Jan Huitema za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

Vystoupili: Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, John Stuart Agnew za skupinu EFDD, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Michel Dantin, Eric Andrieu, Beata Gosiewska, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Ulrike Müller, Luke Ming Flanagan, Maria Heubuch, Mara Bizzotto, Georgios Epitideios, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Jasenko Selimovic, Estefanía Torres Martínez, Bronis Ropė, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Zbigniew Kuźmiuk, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Hilde Vautmans, Hannu Takkula, Matt Carthy, Esther Herranz García, Maria Noichl, Jørn Dohrmann, Daniel Buda, Marc Tarabella, Bas Belder, Elisabeth Köstinger, Paul Brannen, Marijana Petir, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik a Sofia Ribeiro.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Peter Jahr, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić a Seán Kelly.

Vystoupil Phil Hogan.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Vystoupili: Ana Gomes s žádostí, aby předseda Martin Schulz intervenoval u angolských orgánů proti odsouzení skupiny bojovníků za demokracii v Angole a v souvislosti se situací Nuna Dala, jednoho z členů této skupiny, který v současnosti drží hladovku (předsedající přislíbil, že žádost postoupí), Piernicola Pedicini s oznámením, že italští členové skupiny EFDD na znamení smutku v návaznosti na úmrtí Gianroberta Casaleggia, spoluzakladatele „Movimento 5 Stelle“ („Hnutí 5 hvězd“) nevystoupí v dnešních rozpravách (předsedající znovu vyjádřil soustrast členům skupiny), a Olaf Stuger k výsledkům referenda o dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Ukrajinou, které se konalo ve středu 6. dubna v Nizozemsku.


5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny států AKT ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (přepracované znění) [COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0094)

Vystoupení

Jarosław Wałęsa (zpravodaj) před hlasováním.


5.2. Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu s Dánskem a Grónskem *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé, jménem Evropské unie [11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Marco Affronte (A8-0067/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0095)

Parlament schválil uzavření dohody.


5.3. Dohoda EU-Macao o některých aspektech leteckých služeb *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Macao o některých aspektech leteckých služeb [05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0096)

Parlament schválil uzavření dohody.


5.4. Minimální základní sazba daně z přidané hodnoty * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu [COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Peter Simon (A8-0063/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0097)


5.5. Dohoda o strategické spolupráci mezi Brazílií a Europolem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody Evropským policejním úřadem (Europol) o strategické spolupráci mezi Brazilskou federativní republikou a Europolem [13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0070/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0098)


5.6. Žádost, aby byl Hermann Winkler zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Hermann Winkler zbaven imunity [2016/2000(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0099)


5.7. Aspekty rybolovu v rámci mezinárodní dohody o mořské biologické rozmanitosti (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o aspektech rybolovu v rámci mezinárodní dohody o mořské biologické rozmanitosti v oblastech mimo vnitrostátní jurisdikci, Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu [2015/2109(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0100)


5.8. Plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zootechnických a genealogických podmínkách pro obchod s plemennými zvířaty a jejich zárodečnými produkty v Unii a jejich dovoz do Unie [COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Michel Dantin (A8-0288/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0101)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0101)

Vystoupení

Michel Dantin (zpravodaj) před hlasováním.


5.9. Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci (hlasování)

Zpráva o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci [2015/2095(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajky: Roberta Metsola a Cécile Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0102)


5.10. Výroční zprávy o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2012 a 2013 (hlasování)

Zpráva o výročních zprávách o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2012 a 2013 [2014/2252(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0103)


5.11. Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (hlasování)

Zpráva o programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT): Současný stav a výhled do budoucnosti [2014/2150(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0104)

Vystoupení

Sylvia-Yvonne Kaufmann (zpravodajka) před hlasováním.


5.12. Cesta k lepší regulaci jednotného trhu (hlasování)

Zpráva o cestě k lepší regulaci jednotného trhu [2015/2089(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0105)


5.13. Vyučování o EU ve škole (hlasování)

Zpráva o vyučování o EU ve škole [2015/2138(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (výbor CULT)

přijat (P8_TA(2016)0106)


5.14. Erasmus+ a další nástroje na podporu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (hlasování)

Zpráva o programu Erasmus+ a dalších nástrojích na podporu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy – celoživotním pojetí učení [2015/2257(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0107)


5.15. Úloha EU v rámci systému mezinárodních finančních, měnových a regulačních orgánů a institucí (hlasování)

Zpráva o úloze EU v rámci systému mezinárodních finančních, měnových a regulačních orgánů a institucí [2015/2060(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0108)


5.16. Drobný pobřežní rybolov v oblastech, které jsou na rybolovu závislé (hlasování)

Zpráva o inovaci a diverzifikaci drobného pobřežního rybolovu v oblastech, které jsou na rybolovu závislé [2015/2090(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0109)


5.17. Vnější rozměr společné rybářské politiky, včetně dohod o rybolovu (hlasování)

Zpráva o společných pravidlech pro uplatňování vnějšího rozměru společné rybářské politiky, včetně dohod o rybolovu [2015/2091(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0110)


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Norica Nicolai - A8-0042/2016
Daniel Hannan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák a Andrejs Mamikins

zpráva Roberta Metsola a Cécile Kashetu Kyenge - A8-0066/2016
Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Steven Woolfe a Andrejs Mamikins

zpráva Sajjad Karim - A8-0301/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei a Andrejs Mamikins

zpráva Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0208/2015
Stefano Maullu, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Seán Kelly a Andrejs Mamikins

zpráva Anneleen Van Bossuyt - A8-0278/2015
Krisztina Morvai, Catherine Stihler, Jiří Pospíšil, Seán Kelly a Andrejs Mamikins

zpráva Damian Drăghici - A8-0021/2016
Krisztina Morvai, Jan Zahradil, Michela Giuffrida, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Jiří Pospíšil, Momchil Nekov, Marek Jurek, Seán Kelly, Steven Woolfe a Andrejs Mamikins

zpráva Ernest Maragall - A8-0049/2016
Monica Macovei, Krisztina Morvai, Catherine Stihler, Michela Giuffrida, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Ilhan Kyuchyuk, Jiří Pospíšil, Theodoros Zagorakis, Momchil Nekov a Andrejs Mamikins

zpráva Sylvie Goulard - A8-0027/2016
Monica Macovei, Krisztina Morvai a Andrejs Mamikins

zpráva Ruža Tomašić - A8-0044/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez, Michela Giuffrida, Estefanía Torres Martínez, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

zpráva Linnéa Engström - A8-0052/2016
Michela Giuffrida a Andrejs Mamikins.


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:30, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

8. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


9. Boj proti terorismu po nedávných teroristických útocích (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Boj proti terorismu po nedávných teroristických útocích (2016/2646(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úřadující předsedkyně Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jan Philipp Albrecht, Gianni Pittella za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Diane James za skupinu EFDD, Marcel de Graaff za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Hilde Vautmans, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Esteban González Pons, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lampros Fountoulis, Marc Tarabella, Mark Demesmaeker, Sophia in 't Veld, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Steven Woolfe, Cornelia Ernst, Eva Joly, Florian Philippot, Zoltán Balczó, Monika Hohlmeier, Kathleen Van Brempt, Gérard Deprez, Jan Philipp Albrecht, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Janice Atkinson, Gerolf Annemans, Ivo Belet, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Birgit Sippel, Petr Ježek, Gianluca Buonanno, Ana Gomes k výrokům, které pronesl Gianluca Buonanno, Rachida Dati, Tanja Fajon, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Milan Zver, Roberta Metsola, Caterina Chinnici, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Péter Niedermüller, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, a Elissavet Vozemberg-Vrionidi.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Axel Voss, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sophia in 't Veld, Elisabetta Gardini, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sophia in 't Veld, Paulo Rangel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sophia in 't Veld, Dubravka Šuica, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Kinga Gál, Othmar Karas, Barbara Matera, Michał Boni, Tomáš Zdechovský a Anna Maria Corazza Bildt, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Ioan Mircea Paşcu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Couso Permuy, Franz Obermayr a Diane Dodds.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

Vystoupila Jeanine Hennis-Plasschaert.

Rozprava skončila.


10. Účinnost stávajících opatření proti daňovým únikům a praní peněz s ohledem na nedávné odhalení panamských dokumentů (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Účinnost stávajících opatření proti daňovým únikům a praní peněz s ohledem na nedávné odhalení panamských dokumentů (2016/2647(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úřadující předsedkyně Rady) a Pierre Moscovici (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Pablo Zalba Bidegain za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Casa, Bernd Lucke za skupinu ECR, Sylvie Goulard za skupinu ALDE, Fabio De Masi za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, a Steven Woolfe za skupinu EFDD.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Bernard Monot za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jérôme Lavrilleux, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Janusz Korwin-Mikke, Luděk Niedermayer, Elisa Ferreira, Sander Loones, Michael Theurer, Marisa Matias, Sven Giegold, Barbara Kappel, David Casa, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Eduard Kukan, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Viegas, Eva Joly, Hugues Bayet, Monica Macovei, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Jeppe Kofod, Jean-Luc Mélenchon, Ernest Maragall, Ramón Jáuregui Atondo, Ana Gomes a Pervenche Berès.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Romana Tomc, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Judith Sargentini, Ivana Maletić, Maria Grapini a Tibor Szanyi.

Vystoupili: Pierre Moscovici, Věra Jourová (členka Komise) a Jeanine Hennis-Plasschaert.

Rozprava skončila.


11. Opravy (článek 231 jednacího řádu)

Opravy P8_TA(2015)0439(COR01) a P8_TA(2015)0440(COR01) byly oznámeny na včerejším plenárním zasedání (bod 9 zápisu ze dne 11.4.2016).

Opravy jsou prohlášeny za schválené, neboť žádná politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nepožádali podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu, aby se o nich hlasovalo.


12. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu informoval předsedu Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka k:

doporučení výboru IMCO nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 5. dubna 2016, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (2016/2639(DEA)) (B8-0452/2016).

Pokud se do dvaceti čtyř hodin po oznámení v plénu politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nevysloví proti doporučení, považuje se toto doporučení za schválené. V opačném případě se o něm hlasuje.

Doporučení je po dobu trvání tohoto dílčího zasedání dostupné na internetových stránkách Europarl.


13. Rozhodnutí přijatá ohledně daňové transparentnosti ve veřejném sektoru (rozprava)

Prohlášení Komise: Rozhodnutí přijatá ohledně daňové transparentnosti ve veřejném sektoru (2016/2552(RSP))

Jonathan Hill (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupil Pablo Zalba Bidegain za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Vystoupili: Elisa Ferreira za skupinu S&D, Sander Loones za skupinu ECR, Michael Theurer za skupinu ALDE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, Werner Langen, Evelyn Regner, Zdzisław Krasnodębski, Rina Ronja Kari, Pascal Durand, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Dariusz Rosati, Peter Simon, Brian Hayes, Emmanuel Maurel, Pavel Svoboda, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Romana Tomc, Tadeusz Zwiefka, Deirdre Clune a Angelika Niebler.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Paloma López Bermejo, Notis Marias a Kostas Chrysogonos.

Vystoupil Jonathan Hill.

Rozprava skončila.


14. Hlavní hlediska a základní volby společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obranné politiky (článek 36 SEU) (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Hlavní hlediska a základní volby společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obranné politiky (článek 36 SEU) (2016/2564(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Elmar Brok za skupinu PPE, Knut Fleckenstein za skupinu S&D, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, Jozo Radoš za skupinu ALDE, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke a Sandra Kalniete.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Richard Howitt, Marek Jurek, Krisztina Morvai, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Francisco José Millán Mon, Afzal Khan, Arnaud Danjean, Francisco Assis, Eduard Kukan a David McAllister.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Henna Virkkunen, Notis Marias a Andrej Plenković.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


15. Situace v Náhorním Karabachu (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Náhorním Karabachu (2016/2650(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Josu Juaristi Abaunz za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Jaromír Štětina, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Andi Cristea, Sajjad Karim, Ramona Nicole Mănescu, Boris Zala a Eleni Theocharous.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eduard Kukan, Costas Mavrides a Marek Jurek.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


16. Politická dohoda o spolupráci mezi EU a Kubou (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Politická dohoda o spolupráci mezi EU a Kubou (2016/2651(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Francisco José Millán Mon za skupinu PPE, Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Davor Ivo Stier, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Wałęsa a Norbert Neuser.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Brian Hayes, Notis Marias a Marina Albiol Guzmán.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


17. EU v měnícím se globálním prostředí – více propojený, zpochybňovaný a složitý svět (rozprava)

Zpráva o EU v měnícím se globálním prostředí – více propojený, zpochybňovaný a složitý svět [2015/2272(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

Sandra Kalniete uvedla zprávu.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Brian Hayes (navrhovatel výboru DEVE), Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, James Carver za skupinu EFDD, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Mark Demesmaeker, Paavo Väyrynen, Andrej Plenković a Liisa Jaakonsaari.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Georgi Pirinski a Notis Marias.

Vystoupily: Federica Mogherini a Sandra Kalniete.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.10 zápisu ze dne 13.4.2016.


18. Provádění a přezkum strategie EU pro Střední Asii (rozprava)

Zpráva o provádění a přezkumu strategie EU pro Střední Asii [2015/2220(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

Tamás Meszerics uvedl zprávu.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Julie Girling (navrhovatelka výboru FEMM), Eduard Kukan za skupinu PPE, Juan Fernando López Aguilar za skupinu S&D, Karol Karski za skupinu ECR, Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, James Carver za skupinu EFDD, Ramona Nicole Mănescu, Andrejs Mamikins, Joachim Zeller a Brando Benifei.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupili: Federica Mogherini a Tamás Meszerics.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.11 zápisu ze dne 13.4.2016.


19. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 579.940/OJME).


20. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 24:00.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Dalli, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Právní upozornění