Indeks 
Protokół
PDF 291kWORD 199k
Wtorek, 12 kwietnia 2016 r. - StrasburgWersja ostateczna
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki migracji (debata)
 4.Środki łagodzące kryzys panujący w europejskim sektorze rolnym (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Produkty pochodzące z niektórych państw AKP ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.2.Umowa partnerska w sprawie połowów z Danią i Grenlandią: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.3.Umowa UE-Makau dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.4.Minimalna stawka podstawowa VAT * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.5.Porozumienie o współpracy strategicznej między Brazylią a Europolem * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.6.Wniosek o uchylenie immunitetu Hermanna Winklera (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.7.Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza: aspekty związane z rybołówstwem (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.8.Zwierzęta hodowlane i ich materiał biologiczny wykorzystywany do rozrodu ***I (głosowanie)
  5.9.Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki migracji (głosowanie)
  5.10.Sprawozdania roczne 2012–2013 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (głosowanie)
  5.11.Program sprawności i wydajności regulacyjnej (głosowanie)
  5.12.Poprawa regulacji jednolitego rynku (głosowanie)
  5.13.Zdobywanie wiedzy o UE w szkole (głosowanie)
  5.14.Erasmus+ i inne narzędzia wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym (głosowanie)
  5.15.Rola UE w ramach międzynarodowych instytucji i organów finansowych, walutowych i regulacyjnych (głosowanie)
  5.16.Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne w regionach zależnych od rybołówstwa (głosowanie)
  5.17.Zewnętrzny wymiar WPRyb, w tym umowy w sprawie połowów (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Walka z terroryzmem w związku z niedawnymi zamachami terrorystycznymi (debata)
 10.Skuteczność obecnych środków służących zwalczaniu uchylania się od opodatkowania i prania pieniędzy w świetle niedawnej afery „Panama papers” (debata)
 11.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 12.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 13.Przyjęte decyzje dotyczące przejrzystości podatku publicznego (debata)
 14.Zasadnicze aspekty i najważniejsze kierunki wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (artykuł 36 TUE) (debata)
 15.Sytuacja w Górskim Karabachu (debata)
 16.Porozumienie polityczne i o współpracy UE-Kuba (debata)
 17.UE w zmieniającym się globalnym otoczeniu – świat bardziej połączony, skonfliktowany i złożony (debata)
 18.Realizacja i przegląd strategii UE wobec Azji Środkowej (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8.30.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przekazali wnioski o przeprowadzenie debaty - złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Pakistan, w szczególności atak w Lahaur (2016/2644(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Marco Valli i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Pakistanu, w szczególności ataku w Lahaur (B8-0466/2016);

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala i Brois Ropé, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie Pakistanu, w szczególności ataku w Lahaur (B8-0467/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato i Damiano Zoffoli, w imieniu grupy S&D, w sprawie Pakistanu, w szczególności ataku w Lahaur (B8-0468/2016);

—   Cristian Dan Preda, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Elisabetta Gardini, Mariya Gabriel i Francisco José Millán Mon, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Pakistanu, w szczególności ataku w Lahaur (B8-0471/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR, w sprawie Pakistanu, w szczególności ataku w Lahaur (B8-0474/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Xavier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva i Helmut Scholz, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Pakistanu, w szczególności ataku w Lahaur (B8-0475/2016);

—   Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart i Gérard Deprez, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Pakistanu, w szczególności ataku w Lahaur (B8-0476/2016).

II.   Honduras: sytuacja obrońców praw człowieka (2016/2648(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Ruža Tomašić i Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR, w sprawie Hondurasu: sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0469/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, w sprawie Hondurasu: sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0470/2016);

—   Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras i Molly Scott Cato, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie Hondurasu: sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0472/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward i Flavio Zanonato, w imieniu grupy S&D, w sprawie Hondurasu: sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0473/2016);

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Elisabetta Gardini i Francisco José Millán Mon, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Hondurasu: sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0477/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz i Kostadinka Kuneva, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Hondurasu: sytuacji obrońców praw ludności tubylczej i osób LGBTI (B8-0480/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart i Gérard Deprez, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Hondurasu: sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0482/2016).

III.   Nigeria (2016/2649(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Nigerii (B8-0478/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga i Jana Žitňanská, w imieniu grupy ECR, w sprawie Nigerii (B8-0479/2016);

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes i Bronis Ropė, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie Nigerii (B8-0481/2016);

—   Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato i Damiano Zoffoli, w imieniu grupy S&D, w sprawie Nigerii (B8-0483/2016);

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Ludek Niedermayer, Seán Kelly, Mariya Gabriel, Francisco José Millán Mon i Elisabetta Gardini w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Nigerii (B8-0484/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol GuzmánJavier Couso Permuy, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga i Maria Lidia Senra Rodríguez, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie przesiedleń dzieci w Nigerii Północnej w związku z atakami Boko Haram (B8-0485/2016);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Mazuronis Valentinas, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart i Gérard Deprez w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Nigerii (B8-0486/2016).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki migracji (debata)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji na Morzu Śródziemnym i potrzeby całościowego podejścia UE do problematyki migracji [2015/2095(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawczynie: Roberta Metsola i Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

Roberta Metsola i Cécile Kashetu Kyenge przedstawiły sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Demetris Papadakis (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Beatriz Becerra Basterrechea (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Gérard Deprez (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Elisabeth Morin-Chartier (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Merja Kyllönen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Andrea Cozzolino (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Mary Honeyball (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Marlene Mizzi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI), Elissavet Vozemberg-Vrionidi w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Artis Pabriks, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Knut Fleckenstein, Timothy Kirkhope, Nathalie Griesbeck, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Marina Albiol Guzmán, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alessandrę Mussolini, Bodil Valero, Kristina Winberg, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Michał Boni, Péter Niedermüller, Eleni Theocharous, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Gerard Batten, Janice Atkinson, Barbara Matera, Juan Fernando López Aguilar, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janice Atkinson, Gilles Lebreton, Milan Zver, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Ivan Jakovčić, Nicolas Bay, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Barbara Kudrycka, Javi López, Kinga Gál, Ana Gomes, Anna Záborská, Soraya Post, Lara Comi, Enrique Guerrero Salom, Salvatore Domenico Pogliese i Iliana Iotova.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Georgios Kyrtsos, Caterina Chinnici, Maria João Rodrigues, Jens Geier, Luigi Morgano, Pervenche Berès i Tonino Picula.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica i Neoklis Sylikiotis.

Głos zabrała Krisztina Morvai w sprawie przebiegu procedury pytań z sali (Przewodniczący wyjaśnił obowiązującą procedurę).

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos, Roberta Metsola i Cécile Kashetu Kyenge.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.9 protokołu z dnia 12.4.2016.


4. Środki łagodzące kryzys panujący w europejskim sektorze rolnym (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000055/2016), które skierował Czesław Adam Siekierski, w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Środki łagodzące kryzys panujący w europejskim sektorze rolnym (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

Czesław Adam Siekierski rozwinął pytanie.

Phil Hogan (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Albert Deß w imieniu grupy PPE, Paolo De Castro w imieniu grupy S&D, James Nicholson w imieniu grupy ECR, i Jan Huitema w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Maria Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, Michel Dantin, Eric Andrieu, Beata Gosiewska, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Ulrike Müller, Luke Ming Flanagan, Maria Heubuch, Mara Bizzotto, Georgios Epitideios, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Jasenko Selimovic, Estefanía Torres Martínez, Bronis Ropė, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Zbigniew Kuźmiuk, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hilde Vautmans, Hannu Takkula, Matt Carthy, Esther Herranz García, Maria Noichl, Jørn Dohrmann, Daniel Buda, Marc Tarabella, Bas Belder, Elisabeth Köstinger, Paul Brannen, Marijana Petir, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik i Sofia Ribeiro.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Peter Jahr, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić i Seán Kelly.

Głos zabrał Phil Hogan.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ana Gomes, która zwróciła się do przewodniczącego Martina Schulza o interwencję u władz Angoli przeciw skazaniu grupy bojowników o demokrację w Angoli oraz sytuacji jednego z jej członków, Nuna Dali, prowadzącego obecnie strajk głodowy (Przewodniczący zobowiązał się przekazać wniosek), Piernicola Pedicini, który oświadczył, że na znak żałoby po śmierci Gianroberta Casaleggia, współzałożyciela włoskiego Movimento 5 Stelle, włoscy członkowie grupy EFDD nie będą tego dnia zabierać głosu w debatach (Przewodniczący ponownie złożył kondolencje członkom grupy), i Olaf Stuger, w sprawie wyników referendum na temat układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Ukrainą, które miało miejsce w Holandii w środę 6 kwietnia.


5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Produkty pochodzące z niektórych państw AKP ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (przekształcenie) [COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0094)

Wystąpienia

Jarosław Wałęsa (sprawozdawca), przed głosowaniem.


5.2. Umowa partnerska w sprawie połowów z Danią i Grenlandią: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu ustanawiającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii z drugiej strony [11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Marco Affronte (A8-0067/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0095)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


5.3. Umowa UE-Makau dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a Specjalnym Regionem Administracyjnym Makau Chińskiej Republiki Ludowej [05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0096)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


5.4. Minimalna stawka podstawowa VAT * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej [COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Peter Simon (A8-0063/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0097)


5.5. Porozumienie o współpracy strategicznej między Brazylią a Europolem * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia o współpracy strategicznej między Federacyjną Republiką Brazylii a Europolem [13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0070/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0098)


5.6. Wniosek o uchylenie immunitetu Hermanna Winklera (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Hermanna Winklera [2016/2000(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0099)


5.7. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza: aspekty związane z rybołówstwem (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie aspektów związanych z rybołówstwem w ramach międzynarodowego porozumienia w sprawie morskiej różnorodności biologicznej na obszarach znajdujących się poza jurysdykcją krajową, Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza [2015/2109(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0100)


5.8. Zwierzęta hodowlane i ich materiał biologiczny wykorzystywany do rozrodu ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących handlu zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu oraz ich przywozu do Unii [COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Michel Dantin (A8-0288/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0101)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0101)

Wystąpienia

Michel Dantin (sprawozdawca), przed głosowaniem.


5.9. Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki migracji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji na Morzu Śródziemnym i potrzeby całościowego podejścia UE do problematyki migracji [2015/2095(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawczynie: Roberta Metsola i Cécile Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0102)


5.10. Sprawozdania roczne 2012–2013 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące sprawozdań rocznych za lata 2012–2013 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności [2014/2252(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0103)


5.11. Program sprawności i wydajności regulacyjnej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT): aktualna sytuacja i perspektywa [2014/2150(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0104)

Wystąpienia

Sylvia-Yvonne Kaufmann (sprawozdawczyni), przed głosowaniem.


5.12. Poprawa regulacji jednolitego rynku (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie dążenia do poprawy regulacji jednolitego rynku [2015/2089(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0105)


5.13. Zdobywanie wiedzy o UE w szkole (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zdobywania wiedzy o UE w szkole [2015/2138(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI (komisja CULT)

Przyjęto (P8_TA(2016)0106)


5.14. Erasmus+ i inne narzędzia wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie programu Erasmus+ i innych narzędzi wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym – podejścia zakładającego uczenie się przez całe życie [2015/2257(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0107)


5.15. Rola UE w ramach międzynarodowych instytucji i organów finansowych, walutowych i regulacyjnych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie roli UE w ramach międzynarodowych instytucji i organów finansowych, walutowych i regulacyjnych [2015/2060(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0108)


5.16. Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne w regionach zależnych od rybołówstwa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie innowacji i dywersyfikacji łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w regionach zależnych od rybołówstwa [2015/2090(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0109)


5.17. Zewnętrzny wymiar WPRyb, w tym umowy w sprawie połowów (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wspólnych reguł stosowania zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki rybołówstwa, w tym umów w sprawie połowów [2015/2091(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0110)


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Norica Nicolai - A8-0042/2016
Daniel Hannan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Roberta Metsola i Cécile Kashetu Kyenge - A8-0066/2016
Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Steven Woolfe i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Sajjad Karim - A8-0301/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0208/2015
Stefano Maullu, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Seán Kelly i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Anneleen Van Bossuyt - A8-0278/2015
Krisztina Morvai, Catherine Stihler, Jiří Pospíšil, Seán Kelly i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Damian Drăghici - A8-0021/2016
Krisztina Morvai, Jan Zahradil, Michela Giuffrida, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Jiří Pospíšil, Momchil Nekov, Marek Jurek, Seán Kelly, Steven Woolfe i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Ernest Maragall - A8-0049/2016
Monica Macovei, Krisztina Morvai, Catherine Stihler, Michela Giuffrida, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Ilhan Kyuchyuk, Jiří Pospíšil, Theodoros Zagorakis, Momchil Nekov i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Sylvie Goulard - A8-0027/2016
Monica Macovei, Krisztina Morvai i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Ruža Tomašić - A8-0044/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez, Michela Giuffrida, Estefanía Torres Martínez, Andrejs Mamikins i Seán Kelly

Sprawozdanie Linnéa Engström - A8-0052/2016
Michela Giuffrida i Andrejs Mamikins.


7. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.30 i wznowione o godz. 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


9. Walka z terroryzmem w związku z niedawnymi zamachami terrorystycznymi (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Walka z terroryzmem w związku z niedawnymi zamachami terrorystycznymi (2016/2646(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (urzędująca przewodnicząca Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jan Philippa Albrechta, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jana Philippa Albrechta, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Neoklisowi Sylikiotisowi, który udzielił odpowiedzi, Diane James w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hilde Vautmans, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Esteban González Pons, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lamprosa Fountoulisa, Marc Tarabella, Mark Demesmaeker, Sophia in 't Veld, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stevena Woolfe'a, Cornelia Ernst, Eva Joly, Florian Philippot, Zoltán Balczó, Monika Hohlmeier, Kathleen Van Brempt, Gérard Deprez, Jan Philipp Albrecht, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janice Atkinson, Gerolf Annemans, Ivo Belet, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Birgit Sippel, Petr Ježek, Gianluca Buonanno, Ana Gomes na temat wypowiedzi Gianluki Buonanno, Rachida Dati, Tanja Fajon, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Milana Zvera, Roberta Metsola, Caterina Chinnici, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Péter Niedermüller, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, i Elissavet Vozemberg-Vrionidi.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Axel Voss, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sophię in 't Veld, Elisabetta Gardini, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sophię in 't Veld, Paulo Rangel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sophię in 't Veld, Dubravka Šuica, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Kinga Gál, Othmar Karas, Barbara Matera, Michał Boni, Tomáš Zdechovský i Anna Maria Corazza Bildt, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Ioan Mircea Paşcu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Couso Permuy, Franz Obermayr i Diane Dodds.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Głos zabrała Jeanine Hennis-Plasschaert.

Debata została zamknięta.


10. Skuteczność obecnych środków służących zwalczaniu uchylania się od opodatkowania i prania pieniędzy w świetle niedawnej afery „Panama papers” (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Skuteczność obecnych środków służących zwalczaniu uchylania się od opodatkowania i prania pieniędzy w świetle niedawnej afery „Panama papers” (2016/2647(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (urzędująca przewodnicząca Rady) i Pierre Moscovici (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Pablo Zalba Bidegain w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Casę, Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, i Steven Woolfe w imieniu grupy EFDD.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Bernard Monot w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jérôme'a Lavrilleux, Lampros Fountoulis niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janusza Korwina-Mikke, Luděk Niedermayer, Elisa Ferreira, Sander Loones, Michael Theurer, Marisa Matias, Sven Giegold, Barbara Kappel, David Casa, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Eduarda Kukana, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Viegas, Eva Joly, Hugues Bayet, Monica Macovei, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Jeppe Kofod, Jean-Luc Mélenchon, Ernest Maragall, Ramón Jáuregui Atondo, Ana Gomes i Pervenche Berès.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Romana Tomc, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Judith Sargentini, Ivana Maletić, Maria Grapini i Tibor Szanyi.

Głos zabrali: Pierre Moscovici, Věra Jourová (członkini Komisji) i Jeanine Hennis-Plasschaert.

Debata została zamknięta.


11. Sprostowania (art. 231 Regulaminu)

Sprostowania P8_TA(2015)0439(COR01) i P8_TA(2015)0440(COR01) zostały ogłoszone na wczorajszym posiedzeniu plenarnym (pkt 9 protokołu z dnia 11.4.2016).

Ponieważ żadna grupa polityczna ani grupa co najmniej czterdziestu posłów nie złożyła wniosku o poddanie tych sprostowań pod głosowanie, zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu, uważa się je za zatwierdzone.


12. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji powiadomił przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, że nie zgłoszono sprzeciwu wobec:

zalecenia komisji IMCO w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie sprostowania do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (2016/2639(DEA)) (B8-0452/2016).

Jeżeli w terminie dwudziestu czterech godzin żadna grupa polityczna ani grupa co najmniej czterdziestu posłów nie wyrazi sprzeciwu wobec tego zalecenia, zostanie ono uznane za przyjęte. W przeciwnym wypadku zostanie ono poddane pod głosowanie.

Zalecenie to jest dostępne na stronie internetowej Europarl.


13. Przyjęte decyzje dotyczące przejrzystości podatku publicznego (debata)

Oświadczenie Komisji: Przyjęte decyzje dotyczące przejrzystości podatku publicznego (2016/2552(RSP))

Jonathan Hill (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrał Pablo Zalba Bidegain w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Elisa Ferreira w imieniu grupy S&D, Sander Loones w imieniu grupy ECR, Michael Theurer w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Werner Langen, Evelyn Regner, Zdzisław Krasnodębski, Rina Ronja Kari, Pascal Durand, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Dariusz Rosati, Peter Simon, Brian Hayes, Emmanuel Maurel, Pavel Svoboda, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Romana Tomc, Tadeusz Zwiefka, Deirdre Clune i Angelika Niebler.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Paloma López Bermejo, Notis Marias i Kostas Chrysogonos.

Głos zabrał Jonathan Hill.

Debata została zamknięta.


14. Zasadnicze aspekty i najważniejsze kierunki wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (artykuł 36 TUE) (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Zasadnicze aspekty i najważniejsze kierunki wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (artykuł 36 TUE) (2016/2564(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke i Sandra Kalniete.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Richard Howitt, Marek Jurek, Krisztina Morvai, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Francisco José Millán Mon, Afzal Khan, Arnaud Danjean, Francisco Assis, Eduard Kukan i David McAllister.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Henna Virkkunen, Notis Marias i Andrej Plenković.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


15. Sytuacja w Górskim Karabachu (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Górskim Karabachu (2016/2650(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Josu Juaristi Abaunz w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Jaromír Štětina, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Andi Cristea, Sajjad Karim, Ramona Nicole Mănescu, Boris Zala i Eleni Theocharous.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eduard Kukan, Costas Mavrides i Marek Jurek.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


16. Porozumienie polityczne i o współpracy UE-Kuba (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Porozumienie polityczne i o współpracy UE-Kuba (2016/2651(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Francisco José Millán Mon w imieniu grupy PPE, Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Sofia Sakorafa w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Davor Ivo Stier, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Wałęsa i Norbert Neuser.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Brian Hayes, Notis Marias i Marina Albiol Guzmán.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


17. UE w zmieniającym się globalnym otoczeniu – świat bardziej połączony, skonfliktowany i złożony (debata)

Sprawozdanie w sprawie UE w zmieniającym się globalnym otoczeniu – świat bardziej połączony, skonfliktowany i złożony [2015/2272(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

Sandra Kalniete przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Brian Hayes (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, James Carver w imieniu grupy EFDD, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Mark Demesmaeker, Paavo Väyrynen, Andrej Plenković i Liisa Jaakonsaari.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Georgi Pirinski i Notis Marias.

Głos zabrały: Federica Mogherini i Sandra Kalniete.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.10 protokołu z dnia 13.04.2016 r.


18. Realizacja i przegląd strategii UE wobec Azji Środkowej (debata)

Sprawozdanie w sprawie realizacji i przeglądu strategii UE wobec Azji Środkowej [2015/2220(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

Tamás Meszerics przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Julie Girling (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Eduard Kukan w imieniu grupy PPE, Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D, Karol Karski w imieniu grupy ECR, Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, James Carver w imieniu grupy EFDD, Ramona Nicole Mănescu, Andrejs Mamikins, Joachim Zeller i Brando Benifei.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Federica Mogherini i Tamás Meszerics.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.11 protokołu z dnia 13.04.2016 r.


19. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 579.940/OJME).


20. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 24.00.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Dalli, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Informacja prawna