Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. aprill 2016 - StrasbourgLõplik väljaanne

11.9. Vastuväite esitamine kooskõlas kodukorra artikliga 106: toimeaine glüfosaadi heakskiidu kehtivusaja pikendamine (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid vastavalt kodukorra artikli 106 lõigetele 2 ja 3 ning artikli 106 lõike 4 punktile c Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen ja Frédérique Ries ENVI komisjoni nimel komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0119)

Sõnavõtud

Angélique Delahaye esitas muudatusettepaneku 11 kohta suulise muudatusettepaneku. Suulist muudatusettepanekut ei võetud vastu, kuna üle 40 parlamendiliikme oli sellele vastu.

Õigusalane teave