Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 13. travnja 2016. - Strasbourg

11.9. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: produljenje odobrenja aktivne tvari glifosata (glasovanje)
CRE

Prijedlog rezolucije koji su u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. te stavkom 4. točkom c) Poslovnika podnijeli Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen i Frédérique Ries, u ime Odbora ENVI, o nacrtu provedbene uredbe Komisije o produljenju odobrenja aktivne tvari glifosata u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0119)

Govorili su:

Angélique Delahaye podnijela je usmeni amandman na amandman 11. Budući da je više od 40 zastupnika bilo protiv razmatranja ovog usmenog amandmana, on se ne uključuje.

Pravna napomena